Ågren plötsliga intresse för äldreomsorgen

Av , , Bli först att kommentera 1

I Anders Ågrens blogg kan man läsa att han helt plötsligt är intresserad av äldreomsorgsfrågor. Anders lyfter in en händelse från äldreomsorgen som vilken vanlig människa som helst vill ta avstånd från och gör politik av det.
Ser vi till verkligheten utanför stadshuset så har regeringen sänkt skatterna med 135 miljarder kronor. I detta har resurser till kommun och landsting ej räknats upp trots att befolkningen ökat i Sverige. Lösningen på alla utmaningar inom välfärden har varit skattesänkningar från regeringens sida.

Vi socialdemokrater tar frågan på allvar och vill satsa på ett äldrelyft som inkluderar 20 000 trainéejobb inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Det handlar om ansvarstagande politik då vi ser stora personalbehov inom äldreomsorgen och samtidigt som vi har arbetslösa ungdomar.
– Vi vill höja kvalitén i välfärden, specifikt i äldreomsorgen.

– Vi satsar på att trygga den framtida kompetensförsörjningen till välfärden.

– Vi möter långtidsarbetslösheten bland unga, och ger dem både meningsfullt jobb och en utbildning till ett bristyrke.

Socialdemokraterna vill satsa 2,8 miljarder på detta äldrelyft som på sikt ska ge mer personal inom äldreomsorgen. Vi tror inte på ständiga skattesänkningar utan vill investera i mer utbildning och resurser till äldreomsorgen.

S roll i budgetarbetet

Av , , Bli först att kommentera 5

Under vårkanten har förhandlingar pågått med Vänsterpartiet. Från Socialdemokraterna har Lennart Holmlund, Christer Lindvall och undertecknad deltagit och från Vänsterpartiet Lennart Arvidsson, Lasse Jakobsson. Daniel Callos och senare Tamara Spiric. Det har varit bra diskussioner under våren och Lennart hade frigjort ett utrymme på 20 miljoner kronor som vi var överens om att det skulle gå till äldreomsorgen.
Målsättningen var att vi skulle träffas innan fullmäktigemötet i maj och slutjusera vår överenskommelse om budgeten. Vår gruppledare Lennart Holmlund hade då en konstruktion som skulle ge totalt 32,7 miljoner till äldreomsorgen. Enligt Lennart kom Tamara till fullmäktige och sa att det förslag vi hade inte var möjligt att genomföra och att vi inte skulle få slutförhandla med de personer som Vänstern hade utsett. Då var moivet att det inte var förankrat i partiet och behövde mer tid vilket också finns beskrivet i media.

Socialdemokraterna har tagit fram finansieringsmodellen för budgetuppgörelsen med Vänsterpartiet. Vi har även följt tjänstemännens rekommendationer angående mer pengar till äldreomsorgen och inte som vänstern vill göra gällande-att endast de ligger bakom förslaget.

Vänstern tog åt sig äran?

Av , , Bli först att kommentera 11

Som det framgår i olika sammanhang har Vänsterpartiet påstått att de har räddat äldreomsorgen från nedskärningar. Under våren och hösten har jag deltagit i förhandlingar med Vänsterpartiet.
Under dessa förhandlingar har jag konstaterat att Lennart Holmlunds förslag på finansiering och prioritering är det förslag som också fullmäktige antagit i höst. Med andra ord är Vänsterns påstående om att de räddat äldreomsorgen felaktigt.

Vi Socialdemokrater har som målsättning att bli större än Alliansen -för att kunna lägga en egen budget och därigenom göra politiken tydligare för Umeåborna.

Om du vill vara med och forma Umeå till en stad som har framtidstro ska du lägga en röst på Socialdemokraterna. Tillsammans utvecklar vi framtidens jobb och välfärd!

Efter valet

Av , , Bli först att kommentera 4

Det är viktigt att politiken jobbar långsiktigt och ansvarstagande efter valet den 14 september.

Som jag sagt tidigare kommer jag att söka breda politiska överenskommelser då jag anser att blockpolitiken är förlegad. Viktiga frågor som stadsutveckling och jobbskapande åtgärder är några av de områden jag som socialdemokrat kommer att arbeta för. Vi har många goda exempel på blocköverskridande överenskommelser där Vänsterpartiet och Moderaterna har varit eniga – det kommer jag ta ansvar för att utveckla.

Mer långsiktighet och mer dialog över Umeås utveckling är min målsättning. Jag har gjort många arbetsplatsbesök under den här mandatperioden och konstaterat att företag och anställda vill att kommunen ska vara beredd att hjälpa till, när företagen ser utvecklingsmöjligheter som gör att de kan anställa fler. Det skulle innebära att kommunen får mer skatteintäckter till fler satsningar på skola vård och omsorg.

Som kommunstyrelsens ordförande är det min skyldighet och ansvar att ta till vara på alla goda idéer och då behövs långsiktiga politiska beslut och blocköverskridande överenskommelser.

Är du feminist?

Av , , Bli först att kommentera 4

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha lika rätt och ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Vi tror att jämställdhet och jobb hänger ihop. Alla människors kompetens måste tas tillvara på arbetsmarknaden och därför ska kvinnors sysselsättning öka. Men fortfarande är det så att kvinnor har lägre löner än män. Vi vill därför att heltid ska vara norm på arbetsmarknaden och deltid en möjlighet, att en tredje mamma- och pappamåndad ska införas, att jämställdhetsarbetet i skolan ska pågå kontinuerligt, att genusperspektivet ska få större genomslag i forskning och utveckling, samt lagstifta om jämställda bolagsstyrelser om situationen inte förbättras.

Debatt ang. bostadsbristen i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag rivstartade morgonen med att debattera med Anders Ågren på Folkets Hus. Vi diskuterade byggandet av fler bostäder i Umeå.

Idag råder det bostadsbrist i 156 av Sveriges kommuner och den borgerliga regeringen har haft 8 år på sig att styra upp den rådande bostadsbristen utan framgång. I desperation vill man nu från regeringens sida utreda bl.a. regler för arkeologiska undersökningar för att snabba på byggprocessen, vilket så klart inte löser bostadsbristen.

Vi socialdemokrater tar frågan på stort allvar och vill bygga 250 000 lägenheter fram till 2020.
– 2 miljarder årligen för att bl.a. införa byggbonus för de byggföretag eller kommuner som bygger hyresrätter, kommunerna får pengar till att snabba på beslutprocessen och Länsstyrelsen ska snabba på samordningen mellan myndigheterna.

– 3 miljarder tillskjuts statliga SBAB för att underlätta utlåningen av kapital för kommuner och byggföretag som bygger hyresrätter.

– 1 miljard årligen för att stimulera byggandet av studentbostäder.
Vi socialdemokrater tar ansvar och kan finansiera ett ökat bostadsbyggande i Umeå när vi byter regering.

Kulturens vikt i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 3

Socialdemokraternas kulturpolitik tar sin ansats i att alla människor kan vara medskapande och genom kultur kan upptäcka nya tankar, idéer och perspektiv. Vi anser att kultur är en viktig förutsättning för att skapa ett samhälle som präglas av öppenhet där människors egen skapandeförmåga i sig är en drivkraft i formandet av morgondagens samhälle.

Vi Socialdemokrater har under lång tid satsat på att utvecklas Umeås kulturliv och Umeåbornas eget skapande genom generöst stöd till föreningslivet i form av aktivitets- och lokalstöd. Umeå har idag närmare 700 föreningar i vårt föreningsregister. Umeå är också en av de kommuner som bidrar mest till olika kulturföreningar och festivaler. Vi tillhör också de kommuner som satsar mest på barnkultur via Ideán, Barnkulturcentrum, Kulturverket och alla våra bibliotek. I år manifesteras denna långsiktiga kulturpolitiska ambition genom Kulturhuvudstadsåret 2014. Vi Socialdemokrater anser att människors engagemang och vilja att vara medskapande i kulturen och Umeås utveckling är kommunens viktigaste resurs.

Nu satsar vi på ungdomarna

Av , , Bli först att kommentera 3

90-dagarsgarantin för unga i sammanfattning:

13 000 utbildningskontrakt
Unga utan gymnasieutbildning är tydligt överrepresenterade bland de arbetslösa. Socialdemokraterna vill öronmärka 13 000 nya platser i vuxenutbildning till arbetslösa under 25 år.

32 000 traineejobb i offentlig verksamhet
Socialdemokraterna kommer avsätta resurser för att inrätta 32 000 traineejobb i offentlig verksamhet, däribland 5 000 traineejobb inom hälso- och sjukvården och 20 000 jobb inom äldreomsorgen. Traineejobben består av både utbildning och arbete. För den del som är arbete utgår full lön enligt kollektivavtal till den enskilde.

Offentlig upphandling för fler jobb
Sverige behöver få ut mer samhällsnytta av de runt 600 miljarder kronor som det offentliga årligen upphandlar. Det är rimligt att privata företag som anlitas av samhället också medverkar till ett sammanhållet Sverige. Offentlig upphandling kan bli ett viktigt verktyg här och bidra till att förverkliga 90-dagarsgarantin.

Under senare år har flera socialdemokratiskt styrda kommuner börjat att med framgång ställa sysselsättningskrav vid bl.a. byggupphandlingar, som exempelvis Örebro och Malmö.

Men många kommuner avstår, eftersom man tror att det inte är möjligt att ställa krav på jobb och praktik åt unga. Det finns i själva verket stora möjligheter att inom ramen för de regler som gäller använda den offentliga upphandlingen för att skapa ett mer inkluderande samhälle. Att skapa sysselsättning för grupper som idag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden är oerhört viktigt.