Nyårsblogg- en politisk resumé

Av , , Bli först att kommentera 10

E0CC5FE7-E652-4651-B021-072A84B09A6DSå här på årets sista dag sitter jag och summerar mandatperioden och det politiska året som gått. Jag är stolt över det arbete vi Socialdemokrater har gjort och allt det som vi i det ”nya laget” har åstadkommit. Jag kan konstatera att det går bra för Umeå kommun. Visst har vi utmaningar men i det stora hela går det mycket bra. Nedan kan du läsa en politisk resumé av vad vi Socialdemokrater åstadkommit.

 

  • Ekonomi

Vi kan först och främst konstatera att kommunens underskott 2015 på -42 miljoner kronor vänts till ett överskott 2016 på + 85 miljoner kronor och enligt prognosen ett överskott på ca 200 miljoner kronor 2017.  Vi kan även se att Umeå växer så det knakar. Under förra året blev vi över 2000 medborgare fler och 2017 förväntas Umeå ha växt med ytterligare 2300 invånare. 

  • Välfärd

När individer och familjer väljer vart de ska leva och bo vet vi Socialdemokrater att barnomsorg, skola, äldreomsorg tillsammans med kultur och fritidsaktiviteter har stor betydelse för vart man väljer att bosätta sig. När företagen i Umeå behöver kompetent arbetskraft kan vi locka dem till vår kommun med en god välfärd samt ett inspirerande och engagerande fritids- och kulturliv. För oss Socialdemokrater är det självklart att välfärden består av såväl vård, skola och omsorg som av kultur och fritid. Vi har gjort mycket inom dessa områden och jag nämner här några exempel.

Jag är otroligt stolt över att Umeås kommunala gymnasieskola som enligt SKL:s öppna jämförelser är i absoluta Sverigetopp och jag är lika stolt över att även grundskolan levererar. De preliminära siffrorna för skolresultat 2017 visar att 90 procent av de elever som slutade åk 9 i de kommunala grundskolorna är behöriga till gymnasieskolans Naturprogram.

Vårt stöd till personer med funktionsnedsättning, individer i ordinärt boende och hälso- och sjukvård i hemmet samt för de äldre utvecklas hela tiden och syftar till att skapa ett meningsfullt liv. Maten lagas i kommunal regi, både för äldre som bor hemma och på vård och omsorgsboende. Vi har invigt två nya vård- och omsorgsboenden för äldre, totalt 120 platser på Ersboda 60 platser och Marieberg 60 platser. Det senare är ett samarbete med för- och grundskolan som har verksamhet i samma lokaler.

Vi har även startat ett boende för kvinnor i riskzon för hemlöshet och missbruk och vi har utökat fältgruppen som arbetar förebyggande bland kommunens ungdomar. Vi har även byggt ut den sk. första linjen så att socialsekreterare ska kunna arbeta nära elevhälsa och primärvård ute i skolområdena.

De senaste tio åren har kulturnämndens stöd ökat från 2,7 till 6,5 miljoner kronor. Under samma period har 16 nya kulturföreningar fått årligt verksamhetsstöd. Dessutom har stödet till olika konst- och kulturföreningar ökat med närmare 70 procent, från sex till tio miljoner kronor. Vi är den kommun i Sverige som satsar mest på kultur per medborgare. Vi genomför kulturverksamheter i Väven och har genomfört en utbyggnad av de publika utrymmena i Stadsbiblioteket. Vi har ett Kvinnohistoriskt museum, vi har en ny kommunal konsthall, en ny rikt utrustad scen och en omfattande programverksamhet samt nya filmsalonger. Stimulanspengar har även avsatts för arrangemang utanför centrala staden Diskussioner förs löpande med kulturens festivalarrangörer bl a om att genomföra arrangemang i stads- och kommundelar så att fler nås.

Umeå är även en fantastisk idrottskommun och har varit det under en längre tid. Vi Socialdemokrater har länge haft en medveten satsning på idrott. Vi har satsat på såväl bostadsnära hallar och anläggningar som specialidrottsanläggningar som t ex Hippologum, friidrottsarenan och curlinghallen. Vi har även satsat på idrottens föreningsliv med ett generöst aktivitetsstöd. Det är viktigt eftersom föreningslivet gör en stor insats genom demokratisk och social fostran, genom att underlätta integration och genom arbetet med att nå jämställdhet. Föreningsidrotten är dessutom viktig för folkhälsan och påverkar både fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. Vi vet även att stödet till idrotten har en stor förebyggande effekt då den t ex motverkar ungdomars användning av droger och alkohol. Vi har nu ett nytt badhus Navet och vi har även kunnat inviga Gymnastikens hus/Marielundshallen, Nydala cykelbana, Multiarenan i Obbola samt Soft- och basebollanläggningar på Mariehemsängarna och på Nydala Sportfält. Vi jobbar även tillsammans med föreningslivet och entreprenörer för att på det sättet hitta mervärden och medfinansiering till våra utvecklingsprojekt. Det handlar t ex om privata medel, EU-medel och medel från Allmänna arvsfonden. Den kommande rullskidbanan och de kommande fotbollshallarna är bra exempel på detta. För att alla barn och ungdomar ska kunna ta del av aktiviteter under sommarlovet har vi infört Händer på lovet-kortet. Kortet får alla elever i grundskolan och det ger möjlighet till fria bad och gratisaktiviteter vid utvalda anläggningar/aktiviteter inom kommunen.

Jag är mycket stolt och glad över att Umeå kommun uppmärksammade och utsågs till Årets superkommun  2017 med motiveringen; När alla andra regioncentra i Norrland stått still eller minskat sin andel av landets befolkning har Umeå ökat den. Förmågan att attrahera nya invånare bidrar till topplaceringen, tillsammans med förbättrade skolresultat, gynnsam demografi, företagsamhet och omfattande kultursatsningar.”

  • Trygghet

Bland de elva största städerna i Sverige så ligger Umeå på en överlägsen förstaplats i lägst antal anmälda brott per 100 000 invånare. Tryggheten i vår kommun är något vi Socialdemokrater arbetat länge med och prioriterar högt. Vi arbetar för ett tryggt Umeå genom fortsatt utveckling av kommunens offentliga miljöer genom en medveten gestaltning som främjar möten mellan människor och platser där alla känner sig delaktiga. Ett starkt och aktivt föreningsliv bidrar till ökad trygghet. Tillsammans med polisen fortsätter vi det brottsförebyggande arbetet. Med ett trygghetsskapande tänkande- i stads- och samhällsplaneringen värnar vi allas rätt till det offentliga rummet. Utformningen av det offentliga rummet är viktig för samhällets karaktär, trygghet och trivsel. Frivilligorganisationerna och föreningslivet är viktiga aktörer i det brottsförebyggande arbetet. Centrum mot våld, som innefattar barnahus och kvinnomottagning behöver vidareutvecklas, liksom kunskaps- och metodutveckling för att kunna bemöta och motverka könsrelaterat våld. Kvinnojouren och tjejjouren ska även fortsättningsvis stöttas.

Umeå har idag inget område som enligt polisens klassificering klassas som ”Social oro” däremot har några av våra bostadsområden utvecklat problem som till viss del klassas som social oro. Det är av oerhört stor vikt att vi direkt -när vi får kännedom om den här typen av utveckling- tar tag i problemen och vidtar åtgärder. När vi nu fått kännedom om social oro inom de östra stadsdelarna agerar vi kraftfullt. Vi har avsatt knappt 2 miljoner för att tillsammans med polisen möta den sociala oron med en samordnande kommunal funktion i ett tre-årigt projekt. 

  • Bostäder och utveckling

En av våra utmaningar är att bygga bort bostadsbristen. Vi har fokuserat tydligt på detta under mandatperioden. Vi kan vi konstatera att vårt arbete ger resultat, Umeå ligger på sjätte plats bland kommuner som bygger mest bostäder just nu. Nya bostadsområden växer fram och befintliga kompletteras med ny bebyggelse. Vi Socialdemokrater menar att bostäder är en social rättighet.

När Umeå växer ska hela Umeå växa. För att klara det och för att bygga bort bostadsbristen behövs byggklar mark för nya bostäder, företag och andra verksamheter i såväl kommundelarna, stadsdelarna som i centrala Umeå. Förutom planering av vägar och kommunikationer, avlopp, vatten mm är också sociala funktioner viktiga, inklusive behovet av anpassade bostäder.

  • Tätorter och landsbygd

Nästan var tredje kommuninvånare har valt att bosätta sig utanför själva staden. Vi kan konstatera att våra tätorter och landsbygden är välmående delar av kommunen, dess befolkningsutveckling motsvarar väl stadens. Såväl andelen barnfamiljer som sysselsättningen är högre på landsbygden än i staden och den disponibla inkomsten är högre på landsbygden. Vår inriktning i staden är förtätningar och tät kvartersbebyggelse, det ger våra byar och tätorter en viktig funktion för dem som t ex efterfrågar spritt småhusboende. Vi har tagit fram en indelning där områden som klassificeras som tätort utgörs förutom av Umeå stad även av Ersmarks- och Röbäcks tätorter samt Holmsund, Hörnefors och Sävar. Vi arbetat för att skapa en hållbar bebyggelsestruktur på landsbygden som bidrar till att utveckla befintlig infrastruktur och ge ökat underlag till service och kollektivtrafik. Vi har pekat ut fem naturliga tillväxtstråk där det redan finns en stark utveckling och byarna knyts ihop genom regional busstrafik. Här finns samhällen med befintlig serviceinfrastruktur som skola, förskola samt kommunalt vatten och avlopp.

  • Hållbarhet och miljö

Vi arbetar även intensivt med hållbarhetsfrågorna och en internationell jury utsåg Umeå till Årets klimatstad 2016 i WWFs stadsutmaning Earth Hour City Challenge. Vi belönades för vår förmåga att omsätta klimatstrategi till handling och engagera kommunens invånare och företag att agera klimatsmart. Med sikte på 200 000 invånare till 2050 arbetar vi med hållbarhet, inte bara ur ett miljöperspektiv utan även med jämställdhet, folkhälsa och tillgänglighet. Vi är nettoexportör av grön el, framförallt från vatten- och vindkraft, men även från en av Sveriges största solcellsanläggningar.

Vi arbetar även i ett 5-årigt ”Smart City-projekt” som kallas RUGGEDISED för Umeå Universitetsstad. Vi har tilldelats 40 miljoner kronor i EU-medel som ska investeras i Universitetsstaden. Projektet innebär att teknik, marknad och konsument ska samverka för hållbara och smarta teknologier och lösningar. Projektet är en viktig del i genomförandet av visionen i den fördjupade översiktsplanen för Universitetsstaden. Universitetsstaden innefattar sjukhus- och universitetsområdet, Lilljansberget och Uminova Science Park. Det handlar om 100 % förnyelsebar energi i hela Universitetsstaden.

 Vi kan konstatera en stor ökning av kollektivtrafiksanvändningen i kommunen med ca 1 miljon nya resenärer, en av Sveriges snabbaste ökningar.Umeås kollektivtrafik är kraftigt utbyggd och idag helt fossilfri. En utmaning är att få männen i kommunen att välja hållbara resesätt. Umeå är  även en av Sveriges bästa cykelstäder.

Luftkvaliteten i Umeå når fortfarande inte upp till de nationella miljökraven. Det är ett problem vi länge varit medvetna om och som vi gör vad vi kan för att lösa. Mätningarna för 2016 visar att de genomsnittliga utsläppen under den senaste 5-årsperioden ligger lägre än den tidigare 5-års periodens mätningar. Det är bra, men inte bra nog. För att komma tillrätta med luftkvaliteten måste ringleden färdigställas via den nu återstående delen västra länken. Västra länken ska vara färdig 2021 enligt den fastställda planen.

  • S-ledd regering

Vi har även en del stora beslut att tacka den S-ledda regeringen för. I ett svårt parlamentariskt läge har regeringen lyckats sluta några viktiga blocköverskridande uppgörelser. Det handlar om kärnkraft och förnybar energi, höjda försvarsanslag och en ny pensionsöverenskommelse. De välfärdsmiljarder som regeringen avsatt till kommunerna är naturligtvis en annan viktig satsning. Jag är även nöjd med regeringens satsning på polisen med 2 miljarder kronor för 2018, 2,3 miljarder 2019 och 2,8 miljarder 2020. Det är även bra att Polismyndigheten får i uppdrag att förbättra arbetsmiljön och skapa bättre karriärvägar för poliserna. För oss i Norrland är naturligtvis regeringens satsning på Norrbothniabanan med 7 miljarder oerhört viktig. Dagens S-ledda regering är faktiskt den första regeringen som aktivt satsar, som går från ord till handling.

Nu tar vi avstamp inför 2018 och det kommande valet. Vi summerar det som varit och vad som gjorts och kavlar upp ärmarna för det kommande politiska arbetet. Vi är ett bra lag inom Socialdemokratin, vi har bredd, kompetens och förmågan till nytänkande. Jag ser verkligen med tillförsikt och beslutsamhet fram emot 2018.

Gott nytt år!

 

 

Miljonsatsning för trygga och trivsamma utemiljöer

Av , , Bli först att kommentera 6

8F676760-FA24-408F-A56B-FE9E2B13FB1FFördelningen av regeringens stöd till bättre och tryggare utemiljöer i utsatta områden för år 2017 är nu klar. Regeringen satsar 418 miljoner kronor på 180st olika projekt runt om i landet.

I Umeå kommun jobbar vi för trivsamma och trygga utemiljöer och nu får vi regeringens stöd till Fruktlunden – den flexibla mötesplatsen på Ålidhem (100 000kr) samt det Multifunktionella musikhänget och lockande lekmiljöer ( 2,6 miljoner kr). Utöver detta beviljas Hemslöjdsföreningen  292 500kr till ett slöjdat utegym på Ålidhem.

Gediget arbete av IFN ger resultat

Av , , Bli först att kommentera 5

Andreas LI likhet med många andra kommuner i landet har socialtjänstens verksamheter stått inför ekonomiska utmaningar under innevarande mandatperiod.

I Umeå kommun är det framförallt ökade volymer på hemtjänst, särskilt boende och höga kostnader för den sociala barn och ungdomsvården som stått för budgetunderskottken. Förändrad lagstiftning, regelverk hos försäkringskassan samt den stora flyktingströmmen 2015 är andra aspekter som de senaste åren förändrat nämndens förutsättningar. Volymer och inflöden har ökat snabbare än budgetramen och 2015 minskades nämndens projektmedel med 40 mnkr. Individ- och familjenämnden under ledning av Andreas Lundgren (S) har under perioden 2014–2016 dragits med stora underskott men har det senaste året framgångsrikt börjat vända utvecklingen.

2015 påbörjades ett arbete med resursprioriteringar inom de flesta av nämndens verksamhetsområden. Då dessa prioriteringar kräver omställning i verksamheten tar det tid innan det slår igenom och syns i den ekonomiska redovisningen. I juni 2016 tog nämnden beslut om en rad åtgärder, däribland ett omställningsarbete av Individ- och familjeomsorgen för unga i syfte att minska den köpa vården och i stället ge stöd till de mest utsatta på hemmaplan. Den köpta institutions- och familjehemsvården hade under längre tid legat på en hög kostnadsnivå i jämförelse med andra liknande kommuner och verksamheten hade inte hittat effektiva åtgärder för att minska antalet placerade eller kostnaderna för dessa.

Det stora antalet flyktingar som kom under 2015 innebar att verksamheten för ensamkommande barn växte lavinartat, från avtal om att ta emot 47 barn anvisades 286 barn, de flesta kom under perioden september till december. Dessutom hanterades under året 247 barn inom transitverksamheten, mot 27 barn året innan. Externa placeringar köptes, flera boenden startade och personal anställdes i rask takt för att möta behoven. 2016 meddelades stora förändringar i den statliga ersättningen för mottagandet, vilket för Umeås del skulle innebära minskade intäkter för 2017 med 70 miljoner kronor från och med den 1 juli.

Det stora omställningsarbetet som påbörjades under 2016 syftar till att möta behoven hos de mest utsatta barnen på hemmaplan, som alternativ till placering på institution eller familjehem, samt att snabbt minska kostnaderna för den köpta vården. Omställningsarbetet ställer stora krav på den egna verksamheten, framförallt har öppenvården utökats och intensifierats. Familjebehandlingsteamet har kompetenshöjts för att arbeta med insatser av mer komplicerad karaktär. Ungdomsboendet genomgår en omställning till stödboende för att bättre kunna utgöra ett alternativ till placering. Samarbetet mellan öppenvård och myndighetsutövningen har stärkts. Alla placeringar har genomlysts med frågeställningar som vad krävs för att avsluta placering, kan tillräckligt stöd ges på hemmaplan o.s.v.  Särskilt konsultationsforum med bred kompetens har inrättats. Antalet barn placerade på institutionsvård har minskat kraftigt. Det beror till stor del på kortare placeringstider, hemtagningar och att placering i ”placeringsnära” ärenden kunnat undvikas genom insats av öppenvården.  Antalet placerade i köpt familjehemsvård har börjat minska som ett resultat av förändringsarbetet. Familjehemsplaceringar är ofta längre insatser och det handlar om yngre barn vilket ska beaktas..

Med medborgaren i fokus har nämnden och verksamheten systematiskt arbetat med förbättringar av kvalité, arbetsmiljö och ekonomi.  Arbetet vilar på Umeå kommuns värdegrund MÖTS.

 

 

 

 

 

Regeringen agerar mot sexualbrotten

Av , , Bli först att kommentera 3

23BF364B-1FF0-45A1-85AF-CFA0FE88E9BDDen S-ledda regeringen agerar nu mot sexualbrotten -som vi vet ökar i vårt land- med förslag till ny lagstiftning från och med den 1 juli 2018. 

Vi vet att få sexualbrott anmäls och vi vet att det är de yngre kvinnorna som är mest utsatta. För att vända den negativa utvecklingen behövs såväl ny lagstiftning som attitydförändringar.

I Umeå har vi de senaste åren arbetat aktivt med jämställdhet som metod för att förebygga våld och kriminalitet. Forskning visar samspelet mellan attityder till jämställdhet, attityder till maskulinitet och utövandet av våldsamma och kränkande handlingar. Jag kan konstatera att ökad jämställdhet i ett samhälle ger färre våldsamma och kränkande handlingar.

Regeringen föreslår nu att en samtyckeslagstiftning införs samt att två nya brott införs. Oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp med ett fängelsestraff på högst fyra år. Oaktsamheten tar sikte på omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt. Detta innebär att fler kommer att kunna dömas för övergrepp jämfört med i dag.

Minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fängelse i fem år. Det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn stärks vid oaktsamhet hos gärningsmannen i fråga om barnets ålder. Ändringarna syftar bland annat till att komma bort från problemet att alltför stor vikt tidigare har lagts vid barnets kroppsutveckling. Den som utsätts för ett sexualbrott ska även  få stöd tidigare i processen. När en förundersökning om sexualbrott inleds ska en anmälan om målsägandebiträde göras.

Jag är oerhört glad över att regeringen tar dessa initiativ och att det handlar om ett helhetsgrepp. Allt från hur man ska jobba med målsägandebiträden och hur polisen ska förbättra sina förundersökningarna till hur sjukvården ska arbeta med bevismaterial.

 

Välkomna Örnsköldsvik

Av , , Bli först att kommentera 5

IMG_0007I dag behandlade vi en motion från Peder Westerberg Liberalerna i fullmäktige ang regionfrågan. Detta med anledning av
att kommunfullmäktige i Örnsköldsvik tidigare hanterat frågan under rubriken ”Ett starkare Örnsköldsvik- byte av regiontillhörighet från Västernorrland till Västerbotten.” Örnsköldsviks kommunfullmäktige beslutade att utreda konsekvenserna i syfte att klarlägga de formella förutsättningarna av ett regionbyte från Västernorrland till Västerbotten.

Självklart ska vi från Umeå välkomna mer samarbete med Örnsköldsvik så därför bifölls motionen av kommunfullmäktige.

Vi har redan ett mycket gott samarbete med Örnsköldsviks kommun och dess politiska ledning med Glenn Nordlund (S) KSO i spetsen. Bland annat är det klart att vi kommer att samarbeta mellan Umeå och Örnsköldsvik kring J18-VM i Ishockey 2019. Det kommer hållas tio gruppspelsmatcher och två av fyra kvartsfinaler i Umeå. Det är naturligtvis otroligt roligt och en bra chans att visa på bra samarbete mellan Umeå och Ö-vik. Ett utökat samarbete mellan våra kommuner är bra för såväl sysselsättnings- som företagsregionen. 

Bra besked av Statsministern

Av , , Bli först att kommentera 5

IHans och Löfvengår höll Stefan Löfven sitt jultal. Jag är glad över vi Socialdemokrater -nu när svensk ekonomi är stark och vi har fått fart på jobben -kraftsamlar kring de stora samhällsproblemen; välfärden, integrationsfrågorna och tryggheten/lag och ordning.

Sveriges ekonomiska styrka ska användas ansvarsfullt och rättvist. Statsministern poängterade att:

  • Vi ska minska de växande klyftorna så att utanförskap kan ersättas med samhörighet och tillit. Vi ska investera i kunskap och framtidstro så att Sverige kan fortsätta att ligga i framkant i den globala ekonomin. Vi ska enträget och målmedvetet, steg för steg, fortsätta att pressa tillbaka arbetslösheten så att alla är med och jobbar och bidrar. Vi investerar i varandra och stärker den svenska modellen.
  • Vi behöver en fortsatt ansvarsfull migrationspolitik. Den som får avslag ska återvända. Den som får stanna i Sverige ska så fort som möjligt börja arbeta och vara en del av en gemenskap. Det kräver att vi gör upp med tidigare års segregering, passivisering och diskriminering. Men Vi inte göra det så som borgarna vill genom att börja lagstifta om lägre löner. Det kommer i förlängningen trycka ner lönerna för stora grupper. Det är inte den svenska modellen. 
  • Samhällsgemenskapen utmanas av en ökad otrygghet. Många skräms och oskyldiga drabbas av grövre brottslighet, av gängstrider, villainbrott, brott mot äldre, attacker med antisemitiska och rasistiska förtecken. Brottslighet sprider rädsla. Den ökar otryggheten  och det kuvar människors frihet. Den får oss att tveka, över var vi ska bo, vart vi ska gå, hur vi ska leva. De som drabbas är vanligt folk: strävsamma medmänniskor ofta lite längre ned på samhällsstegen. Det kan vi aldrig acceptera.

Igår höll Stefan Löfven, vice statsminister Isabella Lövin (MP) och justitieminister Morgan Johansson (S) även en presskonferens där regeringen presenterade krav på samtycke för sex och skärpning av sexuallagstiftningen i vissa delar. Ett mycket bra och efterlängtat besked!

 

Musikhjälpen slog rekord i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 7

19613C10-09D7-4C7B-80CB-BC8CFF51CC57Musikhjälpen i Umeå slog alla rekord och samlade in över 74 miljoner kronor till årets tema ”Barn är inte till salu”.

Insamlingen går till att motverka barnsexhandel. Pengarna som samlats in kommer -via Radiohjälpen- att kunna förändra livet för tusentals barn runt om i världen.

Jag är stolt och glad över Umeåbornas engagemang och den härliga stämning som skapats på Rådhustorget under Musikhjälpen 2017.

Umea satsar på ungdomar

Av , , Bli först att kommentera 8

A1BAD6B9A-AE68-4E76-9363-C645A24CF604bdi Hanad Vänsterpartiet skriver i Folkbladet att ”socialt utsatta områden i Umeå behöver en långsiktig politik och inte en panikåtgärd”. För det första så finns inga socialt utsatta områden i Umeå, dock finns vissa ”tendenser” till social oro. För det andra kan Hanad (V) inte vara medveten om den långsiktiga politik som sedan länge förts och som nu kompletteras med ett extra treårigt projekt. Projektet ska komplettera polisens arbete och på sikt med nyvunnen kunskap och anpassade arbetsmetoder permanentas.

För att komma tillrätta med de tendenser till social oro vi konstaterat krävs insatser. Vår Socialdemokratiska grundstrategi har varit och är att bygga Umeå med blandade upplåtelseformer. Hyresrätter, bostadsrätter och villor inom samma bostadsområden bidrar till en ökad social blandning och därmed ett mindre boendesegregerat samhälle. Vi har dessutom prioriterat trygghets- och jämställdhetsperspektivet i den offentliga miljön genom t ex mer fokus på belysning och fri sikt samt arbetet med Gendered landscape. I det förebyggande arbetet har vi under senare år fokuserat på att använda jämställdhet som metod. Jag kan via forskning konstatera att ökad jämställdhet i ett samhälle ger färre våldsamma och kränkande handlingar.

Precis som Abdi Hanan skriver är det viktigt att våra barn och ungdomar har en meningsfull fritid. Vi Socialdemokrater har därför prioriterat bostadsnära idrottsanläggningar samtspecialidrottsanläggningar, fritidsgårdar och offentliga miljöer som är tillgängliga och trygga. Vi stöttar såväl våra idrotts- som kultur- och sociala föreningar. Vi satsat på föreningslivet med ett generöst aktivitetsstöd. Detta är viktigt eftersom föreningslivet gör en stor insats genom demokratisk och social fostran, genom att underlätta integration och genom arbetet med att nå jämställdhet. Vi Socialdemokrater vet även att stödet till föreningslivet har en stor förebyggande effekt då den t ex motverkar ungdomars användning av droger och alkohol. Vi har även avsatt knappt 2 miljoner och antagit en strategi för att möta de tendenser till social oro vi nu kan konstatera.

Abdi Hanad menar att det inte är en lösning att tillföra UmeBrå medel för att arbeta med de tendenser vi nu kunnat konstatera. Självklart är det helt rätt forum! UmeBrås mål är att 1.Alla ska ges bästa möjliga förutsättningar att nå målen i skolan., 2. Minska brottsligheten i Umeå kommun 3.Öka tryggheten i Umeå kommun. I UmeBrå arbetar vi sektorsövergripande med representanter från Umeå kommun, Västerbottens polismyndighet och Västerbottens läns landsting. Från kommunens finns samtliga tre kommunalråd representerade i styrelse tillsammans med ordförande och vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, ordförande och vice ordförande i för- och grundskolenämnden, ordförande och vice ordförande i individ- och familjenämnden, ordförande och vice ordförande i fritidsnämnden, ordförande och vice ordförande i tekniska nämnden samt ordförande och vice ordförande i kulturnämnden. Från tjänstemannasidan ingår Socialdirektör, Miljö- och hälsoskyddschef, Utbildningsdirektör, Fritidschefsamt Verksamhetschef gator och parker, teknisk chef.

För att Umeå ska fortsätta vara en trygg stad är det av stor vikt att vi arbetar tillsammans inom kommunens verksamheter och tillsammans med landstinget och polisen. I detta arbete är UmeBrå helt rätt forum.