Äntligen kom beslutet om Västra länken

Av , , Bli först att kommentera 7

Äntligen kom så det efterlängtade beslutet från Trafikverket om fastställelse för Västra länken. Det är ett viktigt beslut i processen för att Västra länken ska kunna stå färdig 2021 enligt den fastställda planen. Beslutet vinner laga kraft om det inte överklagas inom tre veckor.

Vi har dock hela tiden räknat med att Västra länken kommer att överklagas och i slutändan hamna på regeringens bord för avgörande. Eftersom vi utgått från att det kommer att bli överklagande så finns handläggningstiden redan inlagd i tidsplaneneringen. Enligt min uppfattning bör ett regeringsbeslut kunna fattas inom 6-10 månader och senast inom ett år.

Västra länken är den sista delen i ringleden runt Umeå och först när den denna del är färdigställd når ringledsprojektet sin fulla effekt.

 

 

S vill ansöka om regionkommun

Av , , Bli först att kommentera 3

Vid en telefonkonferens i fredags beslutade vi Socialdemokrater i länet att vi förordar en lösning där Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting slås ihop och bildar en helt ny regionkommun.

Vi menar att våra bästa möjligheter att klara regional utveckling och sjukvården i framtiden är att slå ihop Region Västerbotten och Västerbotten läns landsting och bilda den nya Regionkommunen Västerbotten.

När regionfrågan sprack satte vi Socialdemokrater oss direkt ned och diskuterade hur vi vill jobba framåt. Vi är väl medvetna om att det är viktigt att vi hittar en framtida lösning med ett brett politiskt stöd. Vi kan i dag konstatera att det inte finns något stöd för att fortsätta med Regin Västerbotten i sin nuvarande form.

Den nya regionkommunen Västerbotten- som vi föreslår- ska ha helhetsansvaret för sjukvården och regional utveckling. Regionkommunen ska även ta över de kvarvarande delarna av de regionala utvecklingsfrågorna från länsstyrelsen. Ett fullmäktige ska väljas i allmänna val.

Regionkommunerna blir inte på något sätt överordnade kommunerna – konstitutionellt sett har de samma ställning som landstingen. Att man ändå valt att ändra namnet till regionkommuner beror inte bara på att de är större än landstingen. Som regionens folkvalda församling -med ett sammanhållet ansvar för den regionala utvecklingen- bör man kunna samla och stärka regionen och mobilisera dess inneboende utvecklingskraft.

Finansminister Magdalena Andersson (S) besöker Umeå idag

Av , , Bli först att kommentera 6

Magda2Idag har vi i Umeå finansminister Magdalena Andersson (S) på besök. Då vi även har kommunfullmäktige idag passade jag på att träffa finansminister vid ett tidigt frukostmöte.

Under mötet aktualiserade jag frågor av stor vikt för Umeås utveckling. Vår stora satsning på bostadsbyggande och vår tillväxt av såväl nya arbetstillfällen som nya medborgare hade Magdalena Andersson naturligtvis redan koll på.

Mina inspel i diskussionen handlade framförallt om vikten av kommande infrastrukturs satsningar så som Midway Alignment med färjan över Kvarken och Norrbotniabanan. Magdalena Andersson var mycket tydlig med att Norrbotniabanan ska byggas och tog med sig informationen kring vikten av Midway Alignment och behovet av en ny färja över Kvarken.

Jag var även tydlig med att vi mottsätter oss den flygskatt som nu diskuteras. Som jag bloggat om tidigare efter att ha satt mig in i utredningen av flygskatten. Flygskatten ger inte de miljö- och klimateffekter som önskas och har dessutom  negativa effekter på såväl ekonomi och konkurrenskraft som behovet av resor.

Nu har vi precis påbörjat kommunfullmäktige så jag återkommer under dagen!

Vi måste minska inkomstklyftorna

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag skriver jag i Folkbladet om vikten av att minska inkomstklyftorna. IMG_3406

Vi socialdemokrater tog tillsammans med Miljöpartiet över regeringsmakten 2014 med ett underskott efter alliansregeringen på 60 miljarder kronor och med en arbetslöshet kring 8 procent.

För att rädda den svenska modellen så var det nödvändigt att få ordning och reda i de offentliga finanserna och att sätta människor i arbete. Så här efter halva mandatperioden kan vi konstatera att S/Mp-politiken är framgångsrik.

Vi socialdemokrater vet att när människor inte längre känner gemenskap då skapas problem.

Överskottet för 2016 beräknas uppgå till 10 miljarder kronor och Sverige levererar i internationella undersökningar. Vi har i dag hög tillväxt och sunda statsfinanser, vår sysselsättningsgrad är den högsta Eurostat någonsin uppmätt och arbetslösheten har sjunkit till 6,2 procent i SCB:s senaste mätning.

Även om Sverige som land i dag levererar inom flera avgörande områden finns det stora utmaningar. År av arbetslöshet och alliansens ensidiga politik med nedskärningar och av att hantera alla problem med skattesänkningar har satt sina spår.

Men det är inte bara alliansregeringen som är skyldiga till de ökade klyftorna. Här har även vi socialdemokrater ett ansvar. Jag är glad över att vi nu gör vår hemläxa. Under 2017 är en av S viktigaste prioritering att minska de ökande inkomstklyftorna.

Det är en viktig prioritering då vi kan konstatera att klyftorna mellan människor i vårt land har ökat. Det är skrämmande att se hur högerpopulismen i världen vunnit mark i takt med den ökade ekonomiska polariseringen. Vi socialdemokrater vet att när människor inte längre känner gemenskap då skapas problem.

Vår politik syftar därför till att minska klyftor och skapa mer jämlika förutsättningar.

Vår politik syftar därför till att minska klyftor och skapa mer jämlika förutsättningar. Vi vill ha generella trygghetssystem och socialförsäkringar som bygger på inkomstbortfallsprincipen, vi vill ha finansiering genom skatt och vi vill ha starka fackföreningarna som skapar stabilitet på arbetsmarknaden.

Vi vet att den svenska modellen är ett framgångskoncept. Den svenska modellen har gjort att vårt land har haft små klasskillnader, låg fattigdomskvot och relativt sett mindre inkomstklyftor.

Den svenska modellen har även visat sig vara en stabil grund för ekonomisk tillväxt genom de möjligheter till utbildning och utveckling som skapas för alla. Vid World Economic Forums konferens i Davos presenterades en rankning av länders konkurrenskraft. Sverige har förbättrat sin konkurrenskraft markant sedan 2014 och stiger från tionde till sjätte.

Vi socialdemokrater utvecklar nu tillsammans med MP den svenska modellen. Vi prioriterar investeringar i vårt gemensamma samhällsbygge i stället för skattesänkningar. Vi fortsätter kampen mot arbetslösheten, vårt mål är att alla som kan ska jobba. Vi satsar 10 miljarder extra per år i ett generellt statsbidrag till kommunerna för välfärden.

Vi vill ha ett sammanhållet land där vi tillsammans möter framtiden

För att minska klyftorna och skapa mer jämlika förutsättningar handlar det nu om att skapa en bra och jämlik skola. Det handlar om fler utbildningsplatser, så att fler kan ta de jobb som växer fram. Det handlar om att värna en trygg välfärd för våra barn och gamla.

Vi vet att om vi investerar i samhällsbygget blir vi starkare tillsammans, det är det som är den svenska modellen. Vi vill ha ett sammanhållet land där vi tillsammans möter framtiden. Där samhällskontraktet återupprättas och där alla bidrar efter förmåga och får efter behov.

Hans Lindberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande Umeå

Bidraget till enskilda vägar återinförs

Av , , Bli först att kommentera 2

enskild vägUmeås vision är att vara 200 000 invånare år 2050. För att nå dit finns strategier för såväl staden, landsbygden och tätorter som kusten. Just nu arbetar vi Socialdemokrater med den politiska processen för att utveckla och skapa tillväxt på landsbygden.

Vår inriktning i staden är förtätningar och tät kvartersbebyggelse, det ger våra byar och tätorter en viktig funktion för dem som efterfrågar spritt småhusboende. Vi Socialdemokrater vill skapa en hållbar bebyggelsestruktur på landsbygden som bidrar till att utveckla befintlig infrastruktur och ge ökat underlag till service och kollektivtrafik.

På måndag kommer Arbetarekommunens representationskap behandla landsbygdsfrågor och vi startar i och med det upp en studiecirkelverksamhet i partiet kring glesbygdens utveckling och det samråd som Umeå kommun nyligen har gått ut med om det kommande landsbygdsprogrammet.

Bygderådet i Umeå kommun har bjudit in allmänheten till dialog och ha synpunkter på kommunens samråd som ska resultera i ett programdokument för insatser för att utveckla Umeås landsbygd. Vi socialdemokrater finns naturligtvis med vid dessa möten för att lyssna in och ta med oss synpunkterna.

En viktig del för glesbygdens utveckling är gårdagens beslut i Tekniska nämnden om att återinföra bidraget till enskilda vägar inom Umeå kommun. Det känns riktigt bra. Bidraget är viktigt för många som bor utanför tätorterna och därför ser vi Socialdemokrater det som angeläget att återställa bidraget.

 

 

2016 rekordår för Umeå

Av , , Bli först att kommentera 5

Vi slog rekord i Umeå under 2016. Umeå växte med 1940 personer under 2016 och vi byggde 1292 bostäder. Egentligen är antalet bostäder ännu högre då vissa projekt balanserade över årskiftet och således kommer att beräknas för 2017.

Våra politiska ambitioner och beslutade åtgärder -för att bygga Umeå starkt- är framgångsrika. För bara fem år sedan (2011) byggde vi endast 325 bostäder i kommunen. Nu ska vi upp i en byggnadstakt på 2000 enheter per år.

För att ytterligare prioritera bostasbyggandet kommer vi nu att styra upp processerna kring marktilldelningarna. Vi kommer att vara än tydligare med att om byggherren inte kommer igång med byggnationerna enligt överenskommelsen med oss i kommunen så återkallar vi marken för att dela ut den till någon annsn som kan komma igång och bygga snabbare.

Dumpa förslaget om flygskatt nu

Av , , Bli först att kommentera 3

1F971D76-E960-47E9-9642-C6C144D3C33B-21335-00000AD0525C8578_tmpIdag presenterade infrastrukturminister Anna Johansson ” En svensk flygstrategi- för flygets roll i framtidens transportsystem”. Regeringens fortsatta arbete med flyget kommer att utgå från sju fokusområden:

•tillgänglighet inom Sverige och internationellt,

•stärk Arlanda flygplats som nav och storflygplats,

•flygets miljö- och klimatpåverkan ska minska,

•hög flygsäkerhet med målbaserade regelverk,

•rättvisa villkor och sund konkurrens,

•en forskningsstark och innovativ flygindustrination samt

•ökad export av svenska varor och tjänster.

Jag delar regeringens bedömning om att flyget har en stor betydelse för vårt lands ekonomi och konkurrenskraft. Jag delar även regeringens bedömning om att flyget spelar en viktig roll genom att tillgodose människors och näringslivets behov av långväga resor och transporter, såväl inrikes som utrikes. Jag delar även synen om att flygets miljö- och klimatpåverkan ska minska.

Jag kan däremot inte dela regeringens syn på frågan om att införa en flygskatt. Flygskatten ger inte de miljö- och klimateffekter som önskas och  har dessutom  negativa effekter på såväl ekonomi och konkurrenskraft som behovet av resor.

I den utredning som presenterades i slutet av förra året slås det fast att en flygskatt har begränsade effekter på klimatutsläppen och att den rentav skulle kunna leda till ökade utsläpp. Utredningen bedömer också att skatten kommer leda till ett ökat bilresande. En flygskatt skulle minska de totala svenska utsläppen med som mest 0,2 miljoner ton per år. Det motsvarar några dygn av vägtrafikens utsläpp. Införande av en flygskatt skulle inte nå dess syfte om att minska miljö- och klimatpåverkan och den skulle helt klart slå hårt mot andra av regeringens mål i flygstrategin. En flygskatt är ineffektiv ur klimatsynpunkt- dumpa förslaget nu!

För oss i norr är naturligtvis flygförbindelserna än mer avgörande. Det kan inte vara regeringens avsikt att straffbeskatta oss, och försämra våra -tillväxtmöjligheter- för avstånden. Skulle en flygskatt införas skulle det  få stora samhällsekonomiska konsekvenser. En flygskatt beräknas leda till tusentals förlorade jobb, flera miljarder kronor i BNP-förlust bara under det första året, och över en halv miljon färre passagerare årligen.

Vi i Umeå är beroende av flyget, vi har idag över 1 miljon resenärer per år. Skulle regeringen välja att införa en flygskatt kommer det påverka såväl tillväxten som jobben i vår del av landet. Nu får det vara nog med försämringar för oss norrlänningar och sunt förnuft måste råda i denna fråga.

Nätverkande för Umeås utveckling

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu pågår Västerbotten på Grand Hotel 2017 i Stockholm. Årets tema är Global attraktionskraft och ska uppmärksamma olika aspekter av vad Västerbotten kan erbjuda den internationella marknaden.

Jag besökte Västerbotten på Grand dess första dag.  Det är ett bra tillfälle för nätverkande och berätta om Umeås möjligheter.

Jag passade på att träffa företagare från byggbranchen som vill vara med och utveckla Umeå och bygga fler bostäder i vår kommun. Min förhoppning är att vi under våren kan dela ut byggbar mark för fortsätta hålla en hög byggtakt i Umeå.

Jag genomförde även fler möten med olika aktörer som är nyfikna och vill komma till Umeå med investeringsvilja från olika branscher.

Vad håller Svedavia på med?

Av , , Bli först att kommentera 9

Jag fick idag uppgifter om att Svedavia och Luftfartverkets styrelse har fattat beslut om att fjärrstyra Umeå Airport från Arlanda med start i december 2019. Ett helt galet beslut, enligt mig.

För det första ställer jag mig starkt frågande till säkerheten i detta system i en värld med mer IT intrång och en ökad osäkerhet. Arbetstillfällen kommer dessutom att flyttas från Umeå till Stockholm -vilket är helt i fel riktning.

Detta är inte genomtänkt i alla delar och det kommer jag att påtala för regeringen. Det handlar såväl om viktig infrastruktur som säkerheten att personal finns på plats.

Läs gärna min blogg om detta från i maj 2016;

http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2016/05/19/kaos-i-flygtrafiken-behall-flygledningen-lokalt/

 

 

 

Positivt resultat i halvtid

Av , , Bli först att kommentera 7

Sedan vi Socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet tog över regeringsmakten 2014 har mycket positivt hänt. För att rädda vår samhällsmodellen med en stark välfärd -efter åtta år av högerpolitik-så var det nödvändigt att först och främst få ordning och reda i de offentliga finanserna samt att sätta människor i arbete.

Så här efter halva mandatperioden kan vi konstatera att vi prioriterat rätt. Vi levererar hög tillväxt, sunda statsfinanser, hög sysselsättning, gott företagsklimat, hög grad av jämställdhet och en relativt sett jämlik fördelning.

Sverige utmärker sig positivt i internationella undersökningar. Vid World Economic Forums stora konferens i Davos som nyligen genomfördes presenterades deras ranking av länders konkurrenskraft. Från att Sverige föll flera placeringar mellan 2012 och 2014 har trenden nu vänts. Från 2014 har Sverige en tydligt stärkt konkurrenskraften jämfört med andra länder. Den främsta anledningen är vårt lands starkare offentliga finanser.

Vår arbetsmarknad är urstark nu vilket Ekot rapporterade om i fredags. Arbetslösheten minskar och tittar vi på åldersgruppen 20-64 år ligger sysselsättningsgraden nu på den högsta nivån sedan 1992.

I Bloombergs innovationsindex 2017 glider Sverige in på en fin andra plats efter Sydkorea. (Innovationsindex rankar ekonomiers forskning, satsningar på utveckling och koncentrationen av högteknologiska offentliga företag). Även analysjätten Moody’s gör bedömningen att Sveriges ekonomi håller världsklass och de spår stark tillväxt både under 2017 och på längre sikt.

Vi har naturligtvis utmaningar att ta oss an och vi ska arbeta hårt för att bli ännu bättre. Vi vill skapa ett land som håller ihop och där alla kan känna framtidstro. Med en god och stabil tillväxt, minskad arbetslöshet och kraftigt stärkta offentliga finanser med överskott även i år har vi goda möjligheter till detta.