Många och långa debatter i KF

Av , , Bli först att kommentera 4

Hans i KFI går hade vi ett långt Kommunfullmäktige med många debatter och beslut. Den längsta och mest uppmärksammade debatten ägnades åt avyttringen på 8 % av AB Bostadens bestånd. Det var ingen större skillnad på gårdagens debatt mot den som fördes i juni. Samma argument framfördes från båda sidorna och beslutet kunde än en gång fattas med bred majoritet.

Vi Socialdemokrater står bakom beslutet om avyttring pga den ekonomiska verkligheten. Vi måste kunna ta ansvar för såväl AB Bostadens som kommunens framtid och utveckling. Genom att sälja 8 % av fastighetsbeståndet kan vi satsa framåt med 900 nya hyresrätter, äldreboenden i olika former på olika platser i kommunen och renovering av åldrat bestånd.

Ett annat viktigt beslut som fattades handlade om en ny samverkan mellan Umeå, Vindeln och Robertsfors inom räddningstjänstens område. Det innebär att vi tillsammans ska ansvara för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänstverksamhet inom våra kommuner, stå för tillståndsprövning om brandfarliga och explosiva varor samt åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Vi biföll även den delen i en motion från Veronika Kerr som handlade om gratis influensavaccin för månadsanställd personal inom kommunen. Det ligger naturligtvis i vårt intresse som arbetsgivare att vara attraktiva och ha hälsofrämjande arbetsplatser med likvärdiga förutsättningar för medarbetarna. Att kommunen erbjuder fri influensavaccinering kan bidra till en minskad korttidsfrånvaro och därmed lägre sjuklönekostnader. En högre frisknärvaro ger högre kontinuitet och stabilitet i verksamheterna.

Viktigt att visa medmänsklighet

Av , , Bli först att kommentera 10

I dag på förmiddagen har vi hanterat ett antal interpellationer i kommunfullmäktige. Jag blev både djupt berörd och i vissa delar bestört av den debatt som fördes angående de utsatta EU-medborgarna som initierats av Henrik Agerhäll (-) och som stöttades upp av Petter Nilsson (SD).

Vi måste naturligtvis följa gällande lagar och regler. Den fria rörligheten möjliggör för EU-medborgare att vistas i landet upp till tre månader. Varje individ har vid nyttjande av den fria rörligheten ett personligt ansvar för att ordna med sin försörjning, inklusive lagligt boende. Den fria rörligheten för personer är en grundprincip som garanteras av EU. Varje unionsmedborgare och deras familjemedlemmar har rätt att röra sig, bo, studera, arbeta, etablera sig eller tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat utan att diskrimineras på grund av sin nationalitet.

En mindre del av dessa personer har svårigheter att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden och försörja sig när de väl är här i Umeå. Kommunen har dock via socialtjänsten det yttersta ansvaret för de personer som befinner sig i kommunen. För de EU-medborgare som vistas här tillfälligt och utan uppehållsrätt sträcker sig skyldigheten till att efter individuell prövning bedöma behovet av akut nödbistånd.

För att kunna leva upp till detta för vi just nu dialog med Umeå pastorat som är villiga att hitta lösningar för akut övernattning vid låga vintertemperaturer för utsatta EU-medborgare. Tanken är att Umeå pastorat iordningsställer ett akut-härbärge där utsatta EU-medborgare kan vistas kortsiktigt, max ett par nätter i rad, med syfte att hindra nöd och lidande temporärt. Långsiktigt bör dock varje person ha möjlighet att själv ansvara för sin livssituation, det är viktigt att få förståelse för utsattheten utan att beröva den enskilde individen ansvaret för planering av sin tillvaro.

Vi har i Umeå kommun ett välutvecklat samarbete med civilsamhällets aktörer och den ideella sektor inom olika områden. Ett av dessa områden har varit kring utsatta EU-medborgare. Jag är oerhört glad och full av beundran för den medmänsklighet som Kyrkan, Röda korset och alla andra aktörer och individer visar med sitt engagemang. Jag är övertygad om att vi skapar en bättre kommun, ett bättre land och en bättre värld om vi visar varandra mer medmänsklighet.

 

Kommunfullmäktige gör omtag pga rubriken

Av , , Bli först att kommentera 3

Kommunstyrelsen har beslutat att kommunfullmäktige på måndag ska göra ett omtag när det gäller beslutet om att avyttra ca 8 % av AB Bostadens bestånd. Anledningen till omtaget är att vi tillsammans med kommunens jurister konstaterat att rubriksättningen vid ärendets hantering i juni var bristfällig. Rubriksättningen ”Framtida finansieringslösning för AB Bostaden i Umeå” var inte tydlig i att ärendet handlade om en avyttring varför Kommunstyrelsen alltså beslutat att lyfta ärendet igen vid måndagens kommunfullmäktige.

I veckan har vi genom Förvaltningsrättens dom konstatera att vårt ställningstagande om ett omtag pga rubriksättningen var riktigt. Samtliga överklaganden -om t ex beredning, statsstöd, jäv mm- avslogs men rubriksättningen (kungörelsen) bifölls. Förvaltningsrätten anser att rubriksättningen var kryptisk och kunde täcka flera olika tänkbara alternativ vilket alltså även kommunstyrelsen tidigare konstaterat. Nu kommer ärendet att hanteras igen vid måndagens KF.

Det här är en svår fråga för oss Socialdemokrater rent ideologiskt. Inte heller för mig har det varit ett lätt beslut. Vårt motiv till beslutet att avyttra 8 % av AB Bostadens bestånd är rent ekonomiskt.

Under de kommande tio åren behöver Bostaden avsätta 2,8 miljarder kronor för att bygga nytt och underhålla äldre fastigheter. Avyttringen minskar lånebehovet och gör att Bostaden kan bygga 900 nya hyresrätter även i kommande bostadsområden samt ger utrymme att finansiera det äldre hyresbeståendets renoveringsbehov.

Åtgärder mot social oro

Av , , Bli först att kommentera 6

IMG_4285Vid måndagens Kommunfullmäktige kommer jag att besvara en interpellation från Anders Ågren (M) med rubriken Social oro i vissa bostadsområden. Interpellationen är ställd utifrån den blogg jag skrev den 28/9 ”Social oro måste stävjas direkt”. http://blogg.vk.se/hans-lindberg/?p=3135

Vi kan konstatera att bland de elva största städerna i Sverige så ligger Umeå på en överlägsen förstaplats i lägst antal anmälda brott per 100 000 invånare. Tryggheten i vår kommun är något vi politiskt arbetat länge med och prioriterar högt. Umeå har idag inget område som enligt polisen klassas som ”Social oro” däremot har några av våra bostadsområden utvecklat problem som till viss del klassas som social oro.

Jag menar att det är av oerhört stor vikt att vi direkt -när vi får kännedom om den här typen av utveckling- tar tag i problemen och vidtar åtgärder. När vi nu fått kännedom om social oro inom de östra stadsdelarna måste vi agera kraftfullt.

Tendenser till social oro har konstaterats av polis, affärsidkare och lokalbefolkning Det finns även tendenser till en önskan om att skapa lokala förhållande som påminner om storstäders förorter – en form av förortsromantik. Jag kan konstatera att narkotikahandel utgör en ekonomisk motor som ledande personer använder för att rekryterar ungdomar inom dessa områden till kriminalitet. Jag kan även konstatera en våldsbrottslighet kopplat till narkotikahandel och jag ser en risk för radikalisering. 

Vi arbetar nu skyndsamt fram en strategi för att möta den sociala oron med en samordnande kommunal funktion i ett tre-årigt projekt som ska arbeta tillsammans med polisen och deras satsning på området. Arbetet kommer att organiseras från UmeBrå där jag är ordförande. Jag tänker mig en styrgrupp bestående av Karolina Lundqvist, socialdirektör (ordförande), Margaretha Alfredsson, samhällsbyggnadsdirektör, Johan Gammelgård, tillväxtdirektör,  Ann-Christin Gradin, utbildningsdirektör, Susanne Aidanpä, ekonomidirektör och Kerstin Rösch UmeBrå. Min tanke är att styrgruppen ska tillsätta en projektgrupp med en referensgrupp som är kopplad till forskning. Vi behöver genomföra en kommunal nulägesbild med gap-analys för att landa i en väl genomarbetad aktivitetsplan. Jag räknar med att aktivitetsplanen kommer att vara klar redan innan jul.

Det är oerhört viktigt att vi direkt när vi ser tendenser till social oro agerar. Det är särskilt viktigt i en växande stad som Umeå. Vi ska inte hamna i storstädernas problematik med segregation, kriminalitet, våld och hot mot poliser, brandmän och ambulanspersonal. Umeå ska växa med god samhällsplanering, förebyggande åtgärder, möjligheter till en meningsfull fritid för våra ungdomar och tidiga insatser.

Lyckad strategi till ekonomiskt överskott

Av , , Bli först att kommentera 6

nyalagetVi kan nu se resultaten av den strategi det nya Socialdemokratiska laget arbetade fram inför den här mandatperioden. Vi har i samarbete med MP lyckats vända underskottet (2015) på -42 miljoner till ett överskott 2016 på + 85 miljoner kronor och enligt prognosen ett överskott på minst +189 miljoner 2017.

Vår strategi har handlat om att tydligt prioritera efter kommunmedborgarnas och verksamheternas behov. Genom att vända underskott till överskott har vi kunnat minska låneskulden och vi har gjort tydliga analyser och prioriteringar när det gäller nya investeringar. Under året har vi genomfört investeringar för cirka 500 miljoner kronor.

Kommunens låneskuld ligger idag på cirka 1,7 mdr kronor. Det är mycket positivt är att vi under 2017 kunnat minska kommunens lån med cirka 70 miljoner kronor. Utan nya lån har vi ett investeringsutrymme på cirka 500 miljoner kronor per år. Med årets överskott ökar naturligtvis möjligheten att genomföra mer investeringar utan nya lån. Överskottet ger oss även resurser för att åtgärda arbetsmiljö och bemanning i samband med heltidsinförandet inom vård- och omsorgsverksamheterna.

Vi har en röd tråd i vårt politiska arbete som utgår från den strategiska plan som kommunfullmäktige fastställt för 2016-2028. Det övergripande målet i denna strategiska plan är att Umeå ska bli 200 000 invånare år 2050. Vi har även beslutat att denna tillväxt skall ske med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet. Vi vill nå tillväxt genom att vara en attraktiv kommun.

Den befolkningstillväxt som Umeå har, förväntas ha och önskar medför stora investeringar av flertalet aktörer som bidrar till företagstillväxt, fler anställda och i förlängningen bidrar till att skapa utrymme för välfärdsinvesteringar. Människor ska vilja flytta till Umeå eftersom vi har en bred arbetsmarknad och ett brett utbud av utbildning, omsorg, kultur och fritid. Att vi blir fler i Umeå och att fler verksamheter utvecklas ska bidra till att säkra medborgarnas livskvalitet och göra så att nya livschanser kan etableras.

Viktig arbetsseger!

Av , , Bli först att kommentera 4

6D63BD05-1E7D-40A1-AC3F-72450293824CÄntligen! Lika lön för lika arbete i EU. Den S-ledda regeringen med Ylva Johansson i spetsen har drivit frågan om utstationerad arbetskraft intensivt inom EU. Nu har unionen beslutat att ändra reglerna. Principen om lika lön för lika arbete på samma arbetsplats ska gälla inom EU. 

Det finns ca 2 miljoner utstationerade arbetstagare-som jobbar i annat land- inom EU. Hittills har utstationerade enbart varit garanterade minimilön i värdlandet. Det betyder att två personer som utför samma arbetsuppgift på samma arbetsplats kan få helt olika lön för sitt arbete.

För utländsk arbetskraft i Sverige betyder det bättre lön och ökad trygghet. För svenska arbetare betyder det att oseriösa företagare får svårare att dumpa löner och villkor genom osund konkurrens.

Den S-ledda regeringen har vunnit en viktig arbetsseger för alla löntagare inom EU

 

 

Heltid en rättighet

Av , , Bli först att kommentera 10

Vi har fattat beslut om att heltid ska vara norm inom Umeå kommun och vi arbetar för fullt med genomförandet. Alltför många tvingas idag till att ofrivilligt arbeta deltid.

Vi kan konstatera att ett heltidsarbete är en självklarhet för de flesta män medan kvinnor ofta tvingas acceptera ett deltidsarbete och en lön som det inte går att försörja sig på. Vi vet att inom vård- och omsorgen har många unga människor en utbildning för dessa yrken, men de kan inte leva på en deltidslön och söker sig därför till andra yrken där de erbjuds en heltidstjänst. Vi kan konstatera att vi kommer att ha stora personalsförsörjningsbehov just inom dessa områden i framtiden.

Grunden för alla anställningar, om inte arbetstagaren önskar något annat, skall vara på heltid i Umeå kommun. Vi har inlett detta arbete för anställda inom vård och omsorgsyrken. Det ska vara självklart att kommunen erbjuder heltidsanställningar inom dessa områden, liksom vi gör inom andra yrken. Vi ska vara en jämställd arbetsgivare och anställningsgraden ska inte bero på vilket område man arbetar inom i kommunen. Många kvinnor arbetar inom vård och omsorg och de ska ha samma möjlighet till en heltidslön och pension baserad på en heltidslön.

Men heltidsinförandet får inte leda till en sämre arbetsmiljö för dessa yrkesgrupper. Vi kan konstatera att i den inledande fasen av heltidsinförandet har det faktiskt lett till en sämre bemanning och sämre arbetsmiljö. Jag har därför tillsatt en arbetsgrupp bestående av Personalutskottets ordförande, Äldrenämndens ordförande, Individ- och familjenämndens ordförande samt  tjänstemän för att snarast arbeta fram en plan för detta. Det kommer givetvis att krävas nya resurser för att åtgärda detta..

Krafttag mot svartarbete

Av , , Bli först att kommentera 10

IMG_5349 (002)Vi tar nu krafttag för att motarbeta svartarbete och för att främja en mer sund konkurrens inom byggbranschen.

Som jag bloggat om tidigare så gör Umeå kommun upphandlingar för ca 2,5 mdr kr per år. Det är med andra ord oerhört viktigt att vi gör bra upphandlingar. Vi antog därför i slutet av förras året en ny Upphandlingspolicy. Syftet är att vi ska säkerställa att varor, tjänster och entreprenader inhandlas med rätt kvalitet och till rätt kostnad. Vi ska även ta social och etisk hänsyn och ha krav på funktion. Syftet är även att underlätta Kommunens uppföljning av inköp och leverantörer.

Nu kompletterar vid Upphandlingspolicyn med särskilda kontraktsvillkor. Det särskilda kontraktsvillkoret syftar till att motverka förekomst av svartarbete och främja en sundare konkurrens inom byggbranschen. Det särskilda kontraktsvillkoret ska användas i entreprenadupphandlingar för Umeå kommun samt i entreprenadupphandlingar i de kommunala bolag där Umeå kommun utser majoriteten av bolagsstyrelse.

Det är oerhört viktigt att vi i kommunen har bra styrdokument för upphandlingar och att vi tar krafttag mot svartarbetet.

 

Nya p-huset Järnvägsalle’n invigt

Av , , Bli först att kommentera 6

40BB162D-A88D-4A29-A944-037C0CB832B1Igår invigde vi Umeås nya p-hus Järnvägsallén.  P-huset är i fyra våningar och det finns totalt 240 nya parkeringsplatser.

P-huset är utrustat med motorvärmare och 16  elbilsplatser, 4 stycken på varje våning. Även RH-platser finns på alla plan. På parkeringshusets tak finns solceller som förser huset med belysning och elektricitet. P-ledssystemet visar på vilket plan det finns lediga platser. För att betala din parkering i p-huset använder du dig av Parkster eller de nya biljettlösa automater där man registrerar sitt registreringsnummer.

I helgen är det prova på helg med fri parkering!

 

J18 VM i hockey spelas i Umeå och Ö-vik 2019

Av , , Bli först att kommentera 7

C0EBEE8D-EBF4-4649-80A2-B119E11AD264Nu är det klart!

Umeå och Örnsköldsvik står som värd för J18 VM i hockey 2019. Det är naturligtvis stort och spännande att kunna erbjuda umeåborna och tillresta J18 hockey på högsta internationella nivå. 

Intresset för juniorhockey växer sig starkare i landet och och vi är glada över att Svenska Ishockeyförbundet idag kunde presentera Örnsköldsvik och Umeå som arrangörer när J18-VM spelas på hemmaplan 2019. Det är naturligtvis ett lyft för hockeyn i regionen. Såväl Umeå som Örnsköldsvik har starka ishockeytraditioner och hos oss finns intresset för sporten hos allmänheten.

I Umeå finns en väl utvecklad skol- och gymnasiehocket som leds av Björklövens Joakim Engström och Alexander Hellström. Utöver det har vi Idrottshögskolan vid Umeå universiter som är ett av riksidrottsförbundets riksidrottsuniversitet med väl utvecklade system för kombinationen elitidrott och studier.

Att vi tillsammans får detta arrangemang är ännu ett bevis för att våra kommuner arbetar bra tillsammans. Evenemanget kommer att ytterligare stärka vår gemensamma arbetsmarknadsregion och skapa nya utvecklingsmöjligheter.