Utveckla skolan

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Styrning och ledning är en naturlig förutsättning för en framgångsrik skola men det är oftast den enkla förklaringen.  John Hatti har tittat på olika forskningsrapporter där han konstaterar att det finns en rad saker som påverkar elevernas resultat.
Självskattning
Uppförande i klassrum
Motivation
Förskole-aktiviteter
Ekonomiska effekter/styrning
Klasstorlek
Familjestruktur
När det gäller utveckling i skolan är framgångsfaktorer, Sammarbetsorienterad arbetsätt, hur vi lär av varandra, Ökad kompetensförsörjning av personal, Styrning och uppföljning på personalnivå Klassrumsbesök hos annan lärare och ge feedback på undervisning, och ökat sammarbete mellan rektorer.
Det finns en hel del saker som vi kan jobba med när det gäller skolutveckling. Vi ska göra vad vi kan i Umeå, men det skulle vara smakfullt om skolministern började prata om klassrums-utveckning istället för bara mer prov.
 
Hans Lindberg (s)
 
 
 
Bli först att kommentera

Tandlös politik

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Landets grundskoleelever rasar i internationella jämförelser och hela 12 procent missar idag gymnasiebehörighet och många klarar inte av gymnasiet. Dessutom har gapet mellan högpresterande respektive lågpresterande skolor och elever ökat, likvärdigheten och mammas och pappas studiebakgrund blir viktigare och viktigare för att barnet ska lyckas med studierna då skolan inte har resurser att kompensera elever med särskilda behov.
Trots detta ser vi ingen satsning från regeringens sida. Det enda rop vi hör från regeringskansliet är nerskärningar och i år får vi ca 8 miljoner mindre i stadsbidrag till Umeås gymnasieskolor av regeringen. Ytterligar 8 miljoner mindre i stadsbidrag till vuxenutbildningen. Min fundering är hur de här nerskärningarna ska hjälpa våra elever att klara skolan som regeringen vill påstå.
Om vi ska vända trenden måste det till satsningar inom skolan och då behövs fler lärare, forskning inom skolan, utveckla lärostilarna, alla utbildningar ger obligatorisk behörighet till högskola och våga ta nya grepp för att skapa en klasslös skola som är till för alla. Vi socialdemokrater bruka kalla det integration.
Den borgerliga regeringen lyckas inte vända den negativa trenden inom skolan och som lök på laxen drar undan pengar.
Idefattigt och tandlös politik utvecklar inte skolan i Sverige, då måste det till större politiska prioriteringar och då behövs en ny regering!
 
Hans Lindberg (s)
 
Bli först att kommentera

Gasklart

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Idag ska jag att träffa Volvos lastvagnar som kommer att prata om framtida bränsleförsörjning.  Anledningen är att jag sitter med i en styrgrupp som ska jobba för en biogasanläggning med produktion av fordons gas och föreslås ligga i Vännäs norra industriområdet. Tanken är att anläggningen ska producera 30 GWh motsvarande 3 miljoner Nm3. 
Umeå kommun kommer inte att bygga egna tankstationer, det får marknaden göra. Det ska bli spännande  dag och att följa utvecklingen med uppbyggnaden av biogasanläggning i Vännäs.
 
Hans Lindberg (s)
  
 
Bli först att kommentera

Till Åsele

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Idag åker jag till Åsele med Utbildningsdelegationen, Region Västerbotten. Det är alltid lika spännande att träffa kommuner och lyssna på deras framtida utmaningar
Många småkommuner minskar elevunderlaget till skolan och ungdomar stanna inte kvar på orten efter gymnasiet. Kommunerna i Västerbotten måste fundera över hur vi kan forma bra utbildningar och jobb med attraktiva boendemiljöer som gör att ungdomarna vill leva och bo i länet.
Många kommuner i Västerbotten visar även en sorgsen statistik på ungdomar som inte går vidare till högskolan. Den högsta andelen som går vidare till högre utbildning efter gymnasiet är Skellefteå och Umeå i Västerbotten.
På sikt kommer småkommunerna inte få tag i arbetskraft med rätt kompetens om man inte börjar jobba med dessa utvecklingsfrågor. Här måste lokalpolitiker tillsammans med näringslivet samverka för att undvika på sikt arbetskraftsbrist och negativ befolkningsutveckling.
 
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera

Det är ditt fel

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Ja så kan man tolka regeringens uppfattning när man pratar om elever som hoppar av skolan. Inte ett ord från regeringens sida om hur vi ska utveckla skolan och pedagogiken så att eleverna klarar av studierna. Den enkla lösningen har blivit sänkta krav och mer prov.
Det vore smakligt om regeringen ställde sig frågan varför eleverna inte lär innan de sänker kraven i skolan. I ett försök till ta sig an utmaningen ska Jan Björklund tillsätta en utredning som ska analysera det vikande söktrycket på Vård och omvårdnadsprogramet.
Om det inte har nått utbildningsdeparimentet ännu har eleverna valt bort de yrkesförberedande programen över hela Sverige för att den borgerliga regeringen tagit bort allmänna behörigheten till högskola på de yrkesförberedande programen.
Rykten säger även att det pågår en utredning som ska ta fram ett förslag på en 2 årig yrkesutbildning. Det skulle innebära inlåsningseffekter då exempelvis industrin har ca 60 % högskoleutbildad personal.  Alla jobb blir mer och mer avancerade och kräver mer utbildning.
Den borgerliga regeringen borde lyssna mer på näringslivets behov och även ge mer pengar till skolan så att fler lärare kan stötta eleverna till att klara målen. Det ska inte vara ditt fel om du inte klarar av skolan.Det ska vara vårt gemensamma ansvar att alla klarar skolan och då behövs politiska omprioriteringar.
 
Hans Lindberg(s)
Bli först att kommentera

36000 ungdomar förtidspensionerade!

Av , , Bli först att kommentera 4

Det har blivit vanligt att unga, också de som i grunden är friska men har svårt att få jobb, förtidspensioneras. Över 36000 personer i åldrarna 20-34 år är idag förtidspensionerade. Tusentals döms till ett liv i ekonomisk och social misär, på grund av regeringens handlingsfattiga inställning till jobb och utbildningssatsningar.

En ny studie av forskarna Paola Giuliano och Antonio Spilimbergo tydliggör vikten av en god start på arbetsmarknaden. De båda ekonomerna visar nämligen att de möjligheter vi möter när vi går ut på arbetsmarknaden präglar de normer som vi bär med oss över livet. Den som i unga år möter en svag arbetsmarknad känner naturligt svag tilltro till sin prestationsförmåga och tar sig inte in på arbetsmarknaden
De som är unga när en lågkonjunktur inträffar har svårare att få varaktigt jobb även senare i livet. Tidig kontakt med arbetsmarknaden möjliggör för unga att bygga upp sociala nätverk och få ta eget ansvar.
Regeringen måste ge verktygen till våra ungdomar så att de kan möta morgondagens arbetsmarknad med ökad anställningsbarhet. Då behövs mer lärlingsutbildningar, praktikplatser, mer pengar till vuxenutbildningar, utökning av yrkeshögskoleplatser. Regeringen måste därtill våga ta steget och prata mer om livslångt lärande. Allt detta måste gå före förtidspensioneringen av ungdomar på löpande band som sker idag med regeringens goda minne. Vi behöver förändring!
 
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera

Ekonomisk styrning i skolan

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Idag ska jag vara med på en konferens i Lycksele som ska behandla ekonomisk styrning i skolan.
De frågeställningar vi ska lyfta upp är:
– vilka ekonomiska incitament förs in i budgetarbetet för att nå goda
studieresultat och effektiv organisation?
– är resursfördelningssystem ett sätt att arbeta med effektivisering eller
tillgodose varje elevs rätt till en god utbildning?
– är nyckeltal, spel för galleriet eller effektivt styrmedel
– Gemensamma nyckeltal för Västerbotten?
Det är oerhört viktigt att vi har samma målbild i Västerbotten kring ekonomiska styrmedel inom skolan. Många kommuner belastar exempelvis skolbudgeten med lediga lokaler som egentligen borde ligga på kommunstyrelsen. Konsekvensen blir oftast att skolan får ta alla kostnader och måste säga upp personal. En annan sak vi ser är att det är stora skillnader mellan kommunernas programkostnader vilket många förtroensevalda politiker lokalt inte har vetskap om.
Allt detta ska vi utveckla under dagen och förhoppningsvis nå gemensam syn på ekonomisk styrning inom skolan i länet.
 
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera

Samverkan skapar jobb och utbildning

Av , , Bli först att kommentera 4

 

För några dagar sedan träffade jag och vår verksamhetsområdeschef med Skellefteå kommun teknikbranchens företrädare.  Frågan vi ställde till branschen var hur vi ska vända trenden som finns över hela landet att elever inte väljer yrkesförberedande program  och en annan frågeställning var hur vi utvecklar  eftergymnasieal utbildning mot näringslivet.
Resultatet av mötet blev att vi ska jobba mer mot grundskolan och även mot föräldrarna till barn som ska söka till gymnasiet. Ett bra sätt att lyfta intresset bland ungdomarna är att visa tydligt på de karriärsvägar som finns inom industrin. Idag finns det oerhört stora möjligheter för unga att kunna inom teknikföretagen göra karriär. En annan sak vi kommer att jobba vidare med är att skapa en västerbottensmodell på eftergymnasial utbildning mot branschen. Idag har vi lokaler på gymnasieskolorna runt om i länet som är fullproppade med teknisk utrustning. Istället för att stå och damma används tekniklokalerna till eftergymnasieal utbildning.  Med andra ord vill vi använda våra skattepengar på ett effektivare sätt för att skapa jobb och tillväxt.
Kan vi åstadkomma ett sammarbete mellan branschen, kommunen och eventuellt arbetsförmedlingen kan vi hjälpa våra arbetslösa ungdomar till bildning och jobb inom teknikföretagen.
Mötet vi hade var starskottet på ett nytt spännande sätt att se på efterfrågestyrd utbildning som förhoppningsvis hjälper våra ungdomar till jobb och hjälper näringslivet med rekryteringen.
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera

Yrkesutbildningar skapar jobb

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Drygt 8 av 10 får jobb efter att de är klara med yrkesvuxenutbildningen. Trots sina goda resultat prioriterar regeringen bort utbildningsformen. I dag beviljas endast en fjärdedel av de ansökningar som kommer in om att starta utbildning trots att dubbelt så många ansökningar hade kunnat beviljas om resurserna fanns. Men här är våra företag väldigt tydliga. Det behövs en större satsning på fler platser inom yrkeshögskolan för att näringslivet ska kunna rekrytera rätt kompetens och utvecklas i Sverige.
13 arbetsgivareförbund har med bestämdhet satt ner foten i frågan och vill att regeringen ändrar uppfattning i frågan.
Som jag sagt tidigare minskar regeringen stadsbidrag till kommunernas vuxenutbildningar och mindre pengar till yrkeshögskoleplatser. Det är oacceptabelt att vi inte stimulerar människor till bildning och arbete.
Regeringen verkar trött och behöver lämna över stafettpinnen!
 
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera

Träff med industrin

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Idag ska jag ha en träff med industrin och diskutera hur vi ska lösa det försämrade söktrycket på de yrkesförberedande programen i gymnasiet. Anledningen att elever inte söker till utbildningarna är att regeringen fått för sig att alla yrkesförberberedande inte ska ge obligatorisk behörighet till högskolan.
Eleverna har sett detta och tyvärr valt bort de yrkesförberedande programen. Jag har lite tankar på hur vi konstruktivt ska lösa det, men vill presentera detta på mötet och återkomma i frågan.
 
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera