Omsorgen om de äldre är viktig

Av , , Bli först att kommentera 4

JanetDet är glädjande att konstatera att det är en positiv trend inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Kontinuiteten inom hemtjänsten har förbättrats, fler aktiviteter arrangeras för äldre och stödet vid utskrivning från sjukhus har förstärkts. Äldrenämnden med dess ordförande Janet Ågren (S) i spetsen förtjänar beröm.

Kontinuiteten av personal är viktig för många av våra äldre. Hemtjänsten har därför arbetat med att minska antalet medarbetare som besöker brukarna per månad. Hemtjänsten har organiserats om och har nu mindre arbetslag som ansvarar för brukarna i ett nära geografiskt område. Detta har gett önskad effekt och brukarna inom hemtjänsten möter idag färre medarbetare när de beviljade insatserna utförs.

Äldrenämnden har även prioriterat fler aktiviteter för våra äldre. Hittills i år har 11 018 stycken gruppaktiviteter genomförts på kommunens vård- och omsorgsboenden. Fler personer än tidigare kommer också till kommunens träffpunkter.

För att bättre kunna ta emot personer som är utskrivningsklara från sjukhuset har ett ”hemteam” startat. Hemteamet ger extra stöd i hemmet och därmed en tryggare hemgång.

Det känns oerhört bra med den positiva trend som finns inom äldreomsorgen i vår kommun. Dock vet vi att kompetensbehoven inom äldreomsorgen är stora. Bristen på utbildade undersköterskor har ökat under flera års tid och fram till år 2023 behöver 100 000 nya medarbetare nyanställas inom äldreomsorgen.

Det är därför glädjande att S- och MP regeringen efter dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal föreslår en utbildningssatsning för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Utbildningssatsningen ska möjliggöra viktig kompetensutveckling och tillsammans med extratjänster och traineejobb förbättrar kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården.

Det är bra och nödvändigt att regeringen föreslår åtgärder som syftar till att öka kvaliteten inom äldreomsorgen.

 

 

Regeringen miljardsatsar på hyresrätter och studentbostäder

Av , , Bli först att kommentera 3

bostadsbyggandeUnder förmiddagen presenterade bostadsminister Peter Eriksson (MP) den slutliga formen för S- och MP regeringens investeringsstöd som ska gå till nya hyresrätter och studentbostäder. Det är en mycket viktig priorietring från S- och Mp regeringens sida då bostadsbristen är ett stort problem i hela landet. Bostadsbristen dämpar både tillväxt, människors utveckling och vår gemensamma välfärd.   

Här i Umeå har vi under de senaste åren haft en situation av akut bostadsbrist med följden att kostnaderna för att köpa eller hyra en bostad har blivit väldigt höga. Något som främst drabbar de unga som ska skaffa sin första bostad. Företag som vill rekrytera nya medarbetare vittnar om problem för de potentiella arbetstagarna att finna boende i Umeå. Dagens situation av bosstadsbrist kan även leda till att personer utnyttjas att betala höga kostnader för bristfälliga boende på osäkra villkor.

Bostadsbyggandet är just nu uppe på rekordnivåer. Men det räcker inte då byggandet har varit allt för lågt de senaste 20 åren. I Umeå byggdes under åren 2008 till 2014 mellan 350 och 550 bostäder årligen. 2015 startades ökningen och då färdigställdes 1180 bostäder. Under 2016 och 2017 ligger prognosen på ca 1400 lägenheter per år. Vi har dessutom fattat beslut om att öka takten till 2000 enheter per år.

Vi kan konstatera att det framför är brist på hyresrätter till rimliga hyror. Det som byggs är ofta alldeles för dyrt för människor med normalinkomster. Flera utredningar har visat att hyresrätten har svårt att konkurrera, inte minst på grund av den ekonomiska obalans som råder mellan olika boendeformer. Därför är det bra att investeringsstödet nu äntligen kommer på plats.

Regeringens stöd som idag presenterades är på drygt tre miljarder per år och kommer att delas upp i två olika delar. Den ena förordning kommer att gälla retroaktivt från mars 2015 och den andra börjar gälla från årsskiftet. Det ska alltså vara möjligt att söka stöd för både planerade och redan påbörjade projekt. Totalt rör det sig om 11,3 miljarder kronor som kommer att betalas ut under en fyraårsperiod till olika byggprojekt.

För att kunna söka bidraget måste man kunna visa att projektet skulle vara olönsamt utan stöd samt att man måste avstå från höga inkomstkrav på sina hyresgäster. Får att stödet skall komma ifråga ska hyrorna hålla en sådan nivå att vanligt folk har råd att bo i dem. Något högre hyresnivåer kommer dock att tillåtas i storstadsregionerna samt i kommuner med hög befolkningsökning.

Jag är oerhört glad över att S- och Mp regeringen tar bostadsbristen på allvar och inför ett stöd som prioriterar hyresrätter och studentlägenheter med hyresnivåer så vanligt folk har råd att bo. En bostad är och ska alltid vara en social rättighet.

Centrumhandelns villkor

Av , , Bli först att kommentera 3

Kranar ver VvenDen senaste tiden har en debatt om villkoren för centrumhandeln blossat upp. I dagens VK kan vi t ex på första sidan läsa ”Centrumhandeln blöder”.  Anledningen till att centrumhandeln blöder sägs dels vara konkurrensen från Avion och dels kommunens ombyggnationer i centrum.

Så kan det absolut vara, att handeln skulle få hårdare konkurrens med anledning av att Avion öppnade var vi alla medvetna om och att framkomligheten just nu vid Rådhustorget t ex är besvärlig är vi också väl medvetna om.

Men innan jag drar några slutsatser jag vill försäkra mig om att vi har alla fakta på bordet. Jag har därför under veckan givit tjänstemännen uppdraget att skyndsamt analysera centrumhandelns förutsättningar. De ska inom ramen för detta uppdrag bl a träffa representanter för centrumhandeln för att lyssna in deras synpunkter och erfarenheter. Jag har begärt att resultatet av uppdraget ska rapporteras till mig personligen.

Idag har kommunens Näringslivs- och planeringsutskott varit på företagsbesök. En naturlig fråga har under dagen varit att lyfta förutsättningarna för centrumhandeln. En del som aktualiserades vid dessa samtal var att vi måste fundera på hur vi vägleder trafiken i centrala stan, en annan del handlade om parkeringsplatser.

Jag kan för egen del konstatera att vi behöver föra mer dialog innan byggnationer startar, vi måste bli bättre på att organisera kommande ombyggnationer-såväl privata som kommunala- så att effekten blir så lite störningar som möjligt.

Moderaterna har föreslagit att vi ska göra ett två-årigt försök med avgiftsfri parkering under en begränsad tid på lördagarna i centrala Umeå. Det kan ju låta klokt när man först hör det, men funderar man lite längre inser man att det också kan skapa problem. Jag tror faktiskt inte att det är gratis parkering som kommer att lösa centrumhandelns problem.

Skulle vi införa gratis parkering under delar av lördagarna under två år som M föreslår skulle det för det första innebära en inkomstförlust på ca 8 miljoner. För det andra skulle det kunna vara en ojuste konkurrens mot de privata parkeringsaktörerna och för det tredje kan jag inte hitta ett exempel från andra städer av Umeås storlek som visar att avgiftsfri parkering har gett den önskade effekten.

Vi vill minska kontorsparkeringen i centrala stan och vi vill ha ett levande centrum. Då handlar det om att göra kollektivtrafiken så bra och tillgänglig som möjligt, det handlar om bra parkeringsmöjligheter i centrala stans utkanter och den handlar om en attraktiv stadsmiljö. Vi har nyligen fixat till rådhusparken och delar av centrum, vi har påbörjat arbetet med ett nytt p-hus vid järnvägsstationen som kommer att bli ett bra tillskott för handeln och kollektivtrafikens förutsättningar ligger i pipeline att förbättras.

Vi måste naturligtvis ta de negativa konsekvenserna av Umeås tillväxt (som besvärligheter i samband med ombyggnationer och nybyggnationer) på allvar och försöka minimera dessa. Men vi får aldrig bli rädda för tillväxten och de olägenheter som den periodvis skapar för då kommer Umeå att stagnera.

Företagsbesök och cirkulär ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 3

delbarIdag är vi från Näringslivs- och planeringsutskottet på företagsbesök. Vi har nyss besökt företaget Delbar. Umeåföretaget arbetar med att registrera produkter och boende och göra dem uthyrningsbara via www.delbar.se.

Tanken bakom verksamheten är att människor ska dela sitt ägande och bidra till hållbarhet. Det står t ex mycket saker hemma hos oss människor som bara används ibland, sommarstugor och fjällstugor står ofta tomma periodvis. Företagsidén är att människor som vill dela sina grejer eller stugor med vänner och andra kan göra det via sajten och att företaget tar ut en serviceavgift.

Det var mycket intressant att prata med personer bakom delbar.se. Deras företagsidé ligger väl i linje med det arbete som vi gör i Umeå kommun med cirkulär ekonomi. För oss i kommunen handlar det om att vi ska sträva efter produkter som är allt mer hållbara, allt mer återvinningsbara och där icke förnybara material över tid ersätts med förnybara.

Vi har även slagit fast i den strategiska planen för Umeå kommun 2016-2028 att ”Umeå ska vara en föregångare inom området cirkulär ekonomi” och det arbetet leds av kommunstyrelsens andre vice ordförande Margareta Rönngren (S).

Bra och ansvarsfullt av Moa Brydsten!

Av , , Bli först att kommentera 11

IMG_0821Efter gårdagens debatt i fullmäktige om underlag och tjänstemannens beredningen inför ärendet om Bullmarksskola i för- och grundskolenämnden har nämndens ordförande Moa Brydsten agerat.

Då några ledamöter i nämnden efterfrågat mer information om ärendets beredning har Moa Brydsten nu lagt ett uppdrag till förvaltningen att vid torsdagens nämnd redovisa ärendets underlag och beredning.

Det är bra och ansvarsfullt av Moa Brydsten som ordförande att efterfråga mer information av tjänstemännen då frågetecken uppstått. Som politiker är det inte hennes ansvar hur beredningen gått till och det är alltså helt rätt att kräva en redovisning av ansvariga tjänstemän.

Står Ni bakom folkomröstningsinitiativet Mattias Larsson (C) och Ulrika Edman (V)?

Av , , Bli först att kommentera 15

I går under kommunfullmäktige rasades och dundrandes det i en debatt om underlaget inför beslutet om att fortsätta bedriva verksamhet för årskurserna F-6 i Bullmark. Ja, ni läste rätt, den politiska debatten handlade om tjänstemannaunderlaget som ledde fram till beslutet.

Vänsterpartiet tillsammans med Centerpartier, Kristdemokraterna och Arbetarpartiet är så här i efterhand mycket kritiska till det underlag som låg till grund för beslutet som fattades av För- och grundskolenämnden i juni. En hel del konspirationsteorier presenterades från talarstolen och För- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten fick motta en hel del obefogad kritik. Underlag och hantering av underlag är tjänstemännens ansvarsområde och inte politikens.

Gårdagens hetsiga debatt genomfördes trots att en enig För-och grundskolenämnd fattat beslut utifrån det nu kritiserade underlaget. Inte någon hade ett annat förslag eller reserverade sig när beslutet fattades. Det är sannerligen relevant att fråga Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet hur de överhuvudtaget kunde fatta beslutet om De anser att det var en bristfällig tjänsteskrivelse? Det rimliga är naturligtvis att begära en återremiss om man inte är nöjd med underlaget eller att avstå i omröstningen.

Hela debatten känns nu mer som en efterhandskonstruktion för att kunna fortsätta de påbörjade ”kampanjandet” i byarna. Vi vet att dessa partier var starkt kritiskt till att Åk 4-6 från Bullmark skulle bussas till Sävar enligt ursprungsbeslutet. Såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet har offentligt uttryck ett missnöje med detta och ”kampanjat” i byarna kring frågan. Jag mötte så sent som idag på torget Centerpartister -bl a den nya medlemmen Robert Axebro- som stod och samlade in namnunderskrifter för bevarandet av byaskolor.

När tjänstemännen kunde presentera nya uppgifter gällande beskaffenheten på befintlig skola i Bullmark arbetade presidiet snabbt fram ett nytt förslag till beslut.  S, M, Mp och L presenterade utifrån tjänstemännens underlag ett förslag som gjorde det möjligt för Åk 4-6 att även fortsättningsvis ha sin undervisning i Bullmark. Förslaget antogs av en enig nämnd. Men såhär i efterhand har uppenbarligen vissa partier surnat till. En fråga som de lagt ner tid och möda på är nu löst och de fråntog möjligheten till politiska poänger. Som alla vet väcktes även ett folkomröstningsinitiativ i byarna.

Ryktet säger att såväl C som V stöttar byarnas folkomröstningsinitiativ. Jag vet inte om det är sant och ställer därför den konkreta frågan till gruppledarna Mattias Larsson (C) och Ulrika Edman (V).

-Står C och V bakom initiativet till en folkomröstning kring byskolorna?

Det vore -om så är fallet- ytterst märkligt eftersom C och V i För- och grundskolenämnden varit med och fattat de beslut som gör den nuvarande lösningen gällande. Att driva folkomröstning mot sina egna beslut förefaller åtminstone för mig orimligt.

-Är Norrbotniabanan en krigsförklaring mot Stockholmsregionen, enligt (M)?

Av , , Bli först att kommentera 13

Jag noterar att Moderaten Kristoffer Tamson ser Norrbotniabanan som en krigsförklaring mot Stockholmsregionen. Det är sannerligen ord och inga visor.

I en längre intervju i SvD idag säger Tamson, ”Sedan lär det ju komma ytterligare satsningar på Norrbotniabanan som tar resurser för samhällsekonomiskt viktigare projekt. Det är inte seriöst, det är provocerande och en krigsförklaring mot Stockholmsregionen”. http://www.svd.se/fler-forseningar-for-pendeltag-och-bussar/om/kristoffer-tamsons

I regeringens budgetproposition finns tydliga skrivningar om att Norrbotniabanan är en strategisk investering och det har tydligen retat upp trafiklandstingsrådet Tamson (M). Vi socialdemokrater är tillsammans med Mp och V överens om att Norrbotniabanan ska byggas.

Umeås och Västerbottens Moderate riksdagsledamot Edward Riedel har tidigare varit ganska högljudd i debatten om Norrbotniabanan såväl i riksdagen som i media och bloggar. Han lämnade t ex i mars 2015 in en skriftlig fråga till infrastrukturminister Anna Johansson gällande Norrbotniabanan och huruvida regeringen avsåg att påbörja bygget under den här mandatperioden. Riedl menade då att bygget är centralt för att öka tillgängligheten och konkurrenskraften i Norrland.

Det verkar nu vara läge för riksdagsledamoten Riedl (M) och kommunalrådet i Umeå Anders Ågren (M) att bjuda upp sina partikollegor som anser att  Norrbotniabanan är en krigsförklaring mot Stockholmsregionen till oss i Västerbotten och förklara för dem hur central den är för att öka tillgängligheten och konkurrenskraften i Norrland.

Jag frågade Riedl i en blogg den 22 september om hans engagemang för Norrbotniabanan kvarstår. Tyvärr har han inte svarat på detta ännu. Så jag frågar igen och utökar frågan till att även gälla kommunalrådet Anders Ågren;

-Hur blir det Riedl, kommer du att rösta för Norrbotniabanan i riksdagen? 

– Hur ställer du dig Anders Ågren? Kommer du att ta striden internt inom M för att Norrbotniabanan skall förverkligas?

PS: Sen är det ju såklart även intressant att se hur redaktör Riedel kommer att kommentera detta utspel av partikamraten Kristoffer Tamson i den egna moderata nättidningen Nyheter i Västerbotten.

Trygghet och säkerhet för resenärerna

Av , , Bli först att kommentera 6

Umeå c jvstI förra veckan fick styrelsen för Umeå C information om situationen vid Umeå Centralstation. Det har under sommaren varit individer som använt stationen som sovplats och i viss mån ”ockuperat” såväl väntsalen som kurer utanför på perrongen. Dessa individer har även uträttat sina behov på andra ställen än i toaletten.

Enligt rapporterna från städbolaget har det varit återkommande sprutor och blod på toaletterna. Dessutom har avföring smetats ut på väggar och sopor har dumpats såväl inne i stationsbyggnaden som på perrongen. Städbolaget som kommunen hade anlitat har sagt upp avtalet utifrån den befintliga arbetsmiljön.

Vi har -sedan de första rapporterna om detta inkom- vidtagit en hel del åtgärder. Vi har sanerat lokalerna och anlitat ett nytt städbolag. Vi håller även på att byta ut lyset på toaletterna till ett särskilt UV-ljus som ska göra det omöjligt att se för att injencera sprutor. Vi har dessutom anlitat ett vaktbolag för att kunna garantera säkerheten och tryggheten för våra medborgare och resenärer. Vi har även en mycket god samverkan mellan kommunen och polisen i denna fråga. I övrigt så ingår det i socialtjänstens ordinarie verksamhet att stötta utsatta  människor.

Det är oerhört viktigt att vi kan garantera trygghet och säkerhet för våra medborgare och resenärer. Stationsbyggnaden och perrongen är till för våra resenärer och ska inte användas som sovplats, tillfälligt boende eller för missbruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umeå- en kommun i tillväxt

Av , , Bli först att kommentera 4

IMG_0706Igår besökte jag Business Arena i Stockholm. Ett evenemang med omkring 6 000 besökare, Genom seminarier och pauser som är till för nätverkande är Business Arena ett utmärkt tillfälle att marknadsföra Umeå och skapa nya kontakter till gagn för Umeås utveckling.

 

Jag deltog även i en paneldebatt tillsammans med Niklas Nordström som är kommunalråd (S) i Luleå och  Peder Björk som är kommunstyrelsens ordförande (S) i  Sundsvall. Vi diskuterade vilka långsiktiga strategier och mål som krävs för att norra Sverige skall fortsätta vara en intressant marknad för investeringar och etableringar. Hur man kan arbeta internationellt för att få såväl investeringar och etablerare till regionen.

På frågan om det finns tillväxt i Norrland svarade jag att i Umeå startades 719 nya företag under förra året (2015). Att Umeå växer med omkring 1300 nya arbetstillfällen varje år och att vi bygger 1400 nya bostäder under 2016.  Och att vi i Umeå har en befolkningsökning i år på cirka1600 personer. Så visst finns det tillväxt i Norrland.

-Oj men hur länge har har ni haft befolkningsökning i Umeå? Blev responsen. Mitt svar var att vi vuxit i snitt med 1000 personer de senaste 50 åren.

Många investerare var förvånade över den positiva utvecklingen  och tillväxten i Umeå. Det är viktigt att vi påminner oss själva och berätta för vår omgivning om allt det positiva som händer i vår kommun. Umeå är en stad som utvecklas och har en stark tillväxt.

Nu måste vi fortsätta jobba hårt så vi kan leverera byggklar mark till alla de 70 personer som lämnade sitt visitkort till mig igår och visade intresse för att investera i Umeå.

Gårdagens prioritering att resa till Stockholm och delta vid Buisness Arena var väl investerad tid. Dagen resulterade i många viktiga kontakter och givande möten. Vi behöver alla goda krafter som vill vara med och fortsätta utveckla Umeå.

-Upp till bevis om Norrbotniabanan, Riedl och Lindahl!

Av , , Bli först att kommentera 6

tågNu börjar det vara dags för Edvard Riedel (M) och Helena Lindahl (C) riksdagsledamöter från Västerbotten att bekänna färg i frågan om Norrbotniabanan,

I regeringens budgetproposition som presenterades i veckan satsas det stort av de rödgröna på infrastrukturen. Och det finns tydliga skrivningar om att Norrbotniabanan är en strategisk investering. Tydligare än så kan inte regeringen vara i detta läge med sina ambitioner att förverkliga Norrbotniabanan.

Såväl Riedel (M) som Lindahl (C) har varit högljudda i debatten om Norrbotniabanan, deras engagemang för dess förverkligande har synts såväl på insändarsidorna, i bloggar och genom  frågor och interpellationer i riksdagen. De visade dock ingen större entusiasm när regeringen och Vänsterpartiet i slutet på förra året aviserade att de var överens om att Norrbotniabanan ska förverkligas med byggstart inom ramen för nästkommande infrastrukturplan.

I november kommer det att bränna till. Då ska infrastrukturpropositionen behandlas av riksdagen. Det bästa är naturligtvis med en bred blocköverskridande uppgörelse kring infrastrukturpolitiken.

Den stora frågan nu är om Edvard Riedels (M) och Helena Lindahls (C) högljudda engagemang kvarstår och att de bifaller regeringens budget och infrastrukturproposition i denna del? Kommer de att i praktiken stå upp för Norrbotniabanan, eller har det bara varit tomt prat och en anledning till mediauppmärksamhet?

Den rödgröna regeringen -med oss Socialdemokrater och Miljöpartiet- tillsammans med Vänsterpartiet är överens. Men det räcker inte till ett riksdagsbeslut. Vi behöver stöd av fler. Hur blir det Edvard Riedel? Och Helena Lindahl, hur ställer du dig? Centerpartiet har trots allt ett beslut från sin stämma att verka för Norrbotniabanan.