Vi värnar en stark allmännytta och byggande för äldres behov

Av , , Bli först att kommentera 1

Som jag skrev i går tänkte jag redogöra min syn på de ämnen som diskuterades under VK:s sista debatt inför kommunvalet.

Inför debatten fick alla partier redogöra för ett av sina vallöften. Dessa vallöften blev sedan ämnena för debatten. Partierna fick sedan debattera sitt och andras vallöften. Alla partier fick dock inte debattera samtliga vallöften.

Jag fick tillfälle att lyfta vårt socialdemokratiska vallöfte om rätt till heltid för alla tillsvidareanställda inom Umeå kommun. Det är en viktig och stor reform som syftar till att trygga välfärden.

Vänsterpartiet hade valt att debattera utförsäljningarna av delar av AB Bostadens bestånd och menade att detta aldrig borde ha skett. De menade att de är den enda garanten för att allmännyttan inte säljs ut.

Jag fick då tillfälle att berätta om varför detta var nödvändigt för att stärka AB Bostaden och möjliggöra viktiga investeringar. Jag var tydlig med att jag och Socialdemokraterna värnar allmännyttan. Den är en av våra viktigaste gemensamma resurser och vi kommer ALDRIG gå med på att sälja vårt gemensamma bostadsbolag.

Genom utförsäljningen av omkring 8 procent av AB Bostadens bestånd kunde vi ge allmännyttan muskler att stärka sin ställning på Umeås bostadsmarknad. Bolagets finansiella ställning stärktes, vilket möjliggör att ta tag i eftersatt underhåll och göra nya investeringar.

Genom att kapital frigjordes kan AB Bostaden nu bygga för äldres behov i Umeå.

När vi socialdemokrater ser vi ett samhällsproblem anstränger vi oss för att lösa det. Med en växande äldre befolkning har behoven ökat och våra äldre måste kunna få en trygg ålderdom och ha någonstans att bo.

Därför har vi nu sett till att AB Bostaden ska bygga 480 trygghetsboendeplatser, alltså särskilda lägenheter för äldre. Därutöver kommer AB Bostaden att bygga vård- och omsorgsboenden på Haga och Västteg med totalt 180 platser.

Inom några år kommer Bostaden därför att ha ett bestånd i paritet med det man hade innan utförsäljningen.

Detta var den lösning som stod till buds. Andra lösningar hade riskerat att kommunen slog i lånetaket vilket hade gått ut över andra delar av välfärden, som också står inför omfattande investeringar.

Vill man kunna genomföra progressiv vänsterpolitik så räcker det inte med löften och goda intentioner. Man måste värna en stark ekonomi, en budget i balans och sedan verkställa god politik för vanligt folk.

Vänsterpartiet är snabba med att säga nej, men erbjuder aldrig några egna lösningar. De tar inte ansvar för våra gemensamma utmaningar. Vi socialdemokrater vill kunna gå från ord till handling.

Det är lätt att vara nej-sägare i opposition. Men vi socialdemokrater vill kunna lösa medborgarnas behov. Våra äldres behov måste lösas. Man kan diskutera metoden. Men det var det bästa alternativ som stod till buds.

Givetvis vill vi inte sälja AB Bostaden. Vi värnar allmännyttan. Den är en otroligt viktig gemensam resurs.

Det är inte minst tydligt nu när vi aktivt kunnat använda AB Bostaden för att lösa bostadsbristen för äldre.  

Västerbottens-Kurirens valdebatt

Av , , Bli först att kommentera 1

I går gick Västerbottens-Kurirens sista valdebatt av stapeln på Rex i centrala Umeå. Det blev en spänstig debatt där skillnaderna i partiernas program inför kommunvalet blev tydliga. Den stora konflikten står mellan fortsatta investeringar i välfärden och skattesänkningar.

Jag och socialdemokraterna ser att välfärdens behov i Umeå är stora. 4 500 barn och unga ska in i förskolan, grundskolan och gymnasiet de närmsta tio åren. För att garantera goda skolresultat och en jämlik utbildning måste vi fortsätta investera i välfärden.

Då går det inte att sänka kommunalskatten med 284 miljoner som Moderaterna i Umeå vill. Det motsvarar 2 000 heltidsplatser i förskolan, inklusive lokalkostnad, måltider m.m. eller 530 utbildningsplatser i grundskolan.

Eftersom alla partier i fullmäktige deltog i debatten fick inte alla partier komma till tals under alla ämnen. Inför debatten fick varje parti presentera ett vallöfte. Dessa vallöften blev sedan debattens ämnen.

Jag fick debattera Vänsterpartiets vallöfte, Liberalernas och Centerpartiets. Därutöver fick jag presentera vårt stora vallöfte: rätt till heltid för alla tillsvidareanställda inom Umeå kommun.

Jag kommer att presentera vår syn på de frågor jag fick tillfälle att debattera i ett antal blogginlägg de närmsta dagarna.

Fortsatta dimridåer från Vänsterpartiet

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag bemötte förra veckan påståenden från Vänsterpartiets Mattias Sehlstedt om att jag eller någon annan skulle ha lovat marktilldelning eller annan upplåtelse vid Nydalasjön till ett privat företag. Detta trots att det tydligt framgår av översiktsplanen att Nydalasjön ska vara en rekreationsplats och ej privatiseras.

Det Sehlstedt påstod då är osant.

Nu har Sehlstedt skrivit ytterligare ett inlägg där han anklagar mig för ordvrängeri och där han saluför kvalificerade konspirationsteorier om att kommunens avdelning för mark och exploatering skulle ha fått dolda politiska direktiv om att gå vidare med ett planärende initierat av en privat aktör.

Även detta luktar valrörelse långa vägar och det är en ohederlig taktik.

Låt mig därför säga: varken jag eller någon annan politiker har lovat upplåtelse av ett område vid Nydalasjön till en privat aktör. Översiktsplanen är tydlig och står fast. Socialdemokraterna har ingen avsikt att ändra detta.

Jag har fått veta att beredningen på Mark och exploatering bottnar i ett rent misstag. Sådant inträffar faktiskt, utan att det finns någon hemlig baktanke. Istället för att sprida konspirationsteorier kan Sehlstedt ta reda på fakta.

Tyvärr hann fullmäktige inte med att avhandla Sehlstedts enkla frågor på detta tema. Jag ser fram emot att sakligt få klargöra situationen samt mitt partis inställning i nästa fullmäktige.

Mer trygghet för barnfamiljer gynnar hela samhället!

Av , , Bli först att kommentera 1

I går presenterade Stefan Löfven och Magdalena Andersson vårt nationella, socialdemokratiska valmanifest. Det fanns mycket att glädjas åt där.

De senaste fyra åren har vi bytt riktning på svensk politik. Från stora skattesänkningar till investeringar i välfärden. Från underskott i statsbudgeten till överskott. I dag går 300 000 fler till jobbet, 100 000 av dem inom välfärden. Sverige har nu den högsta sysselsättningsgraden som uppmätts i något EU-land – någonsin.

Vi vill fortsätta på den inslagna vägen. Den ekonomiska styrka och det fundament med goda reformer vi lagt under denna mandatperiod kan fungera som en språngbräda för nya, stora reformer.

Vi vill därför genomföra det största trygghetspaketet i modern tid.

En av de stora reformerna i detta trygghetspaket är en satsning på en extra vecka ledigt för barnfamiljer. Föräldrar ska ha möjlighet att ta ut en vecka ledigt när barnen inte kan vara i skolan. I dag är det många föräldrar som känner sig tvungna att gå ner i arbetstid för att ha tid med familjen. Detta leder till produktionsbortfall men också till en svagare ekonomi för barnfamiljerna. Familjeveckan kan därför göra en viktig skillnad för barnfamiljerna, både ekonomiskt men också i form av högre livskvalitet.

Vårt förslag innebär att föräldrar som arbetar får fem lediga dagar var per år som de kan ta ut när barnen inte kan vara i förskolan eller skolan på grund av lov, planeringsdagar och liknande. Förslaget gäller för föräldrar till barn mellan 4 och 16 år.

Det är en reform som gör att fler kan kombinera arbete med familjeliv, som gör att fler föräldrar kan tillbringa mer tid med sina barn, och som gör att fler kan känna trygghet i vardagen.

Välmående barnfamiljer gör samhället bättre för alla. Barn som får mer tid med sina föräldrar blir tryggare och rustas bättre för vuxenlivet. Föräldrar som mår bra och kan ägna tid åt familjen kan bidra bättre till det gemensamma samhällsbygget. Det handlar helt enkelt om solidaritet.

(S) föreslår tre miljarder årligen för att kapa vårdköerna

Av , , Bli först att kommentera 1

Att köerna och vårdbehoven vuxit i Sverige de senaste åren är ett faktum. Den främsta lösningen på detta är att investera ännu mer i välfärden för att komma till bukt med köernas orsaker.

Under den borgerliga regeringen minskade antalet anställda inom vården per capita till rekordlåga nivåer. Under denna mandatperiod har vi lyckats investera ikapp och återställa nivåerna i hög grad. Men det behöver göras mer, eftersom befolkningen och vårdbehoven ökat sedan maktskiftet 2006.

Det tar tid att återställa två mandatperioder av vanskötsel av statsfinanserna, nedskärningar och skattesänkningar.

Moderaterna och övriga allianspartier vill gärna påskina att de har lösningen på problemet med köer och att människor inte får vård i tid.

Samtidigt vill de sänka skatten med mer än 60 miljarder, mest för dem med höga inkomster.

Den som tjänar 120 000 kr / månad får en skattesänkning på 9 000 kr, medan en medelinkomsttagare får 500 kr i skattesänkning om Ulf Kristersson blir statsminister.

Skattesänkningar för personer med höga inkomster löser inte vårdens problem. 

Alliansen försöker dock dölja detta faktum med att föreslå en kömiljard av samma snitt som den som infördes under den förra borgerliga regeringen. Det löser heller inte vårdens problem.

Kömiljarden fick till effekt att landstingen började ”jaga pinnar” för att förbättra statistiken. Enklare fall slussades snabbt igenom systemet för att förbättra siffrorna. Tiden för återbesök för svårt sjuka i behov av specialistvård blev mindre.

Den borgerliga kömiljarden är alltså en kosmetisk åtgärd som inte sätt löser de mer genomgripande problemen inom vården. Dessa problem löses genom investeringar och några sådana har man inte råd med om man sänker skatten för de rikaste.

Därför glädjer det mig att mitt parti i går kunde presentera tre årliga miljarder i extra satsning på sjukvården.

Sveriges växande och åldrande befolkning ställer allt högre krav på vården. Det är såklart helt orimligt att var tredje patient ska behöva vänta längre än vårdgarantins 90 dagar på operation. Var fjärde väntar för länge på ett besök inom specialistvården.

Vi vill tillsammans med landstingen ta fram en generalplan för vård i tid där det också ställs tydliga krav på landstingen att göra det som behövs för att människor snabbare ska få vård.

Det är genom samarbete och investeringar vi kortar vårdköerna – inte genom privatiseringar och skattesänkningar.

Socialdemokraternas förslag innebär i korthet:

• 3 nya miljarder för att kapa vårdköerna: Vi vill ge ett tillskott till landstingen på tre miljarder per år för att korta vårdköerna.

• En generalplan för vård i tid: Huvuddelarna är Vårdens personalförsörjning, Effektivare vårdprocesser och Bättre lösningar för äldre multisjuka och kroniker.

För utveckling och tillväxt i Sävar!

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag besökte Sävar häromdagen för att titta närmre på några av de utvecklingsprojekt som är på gång i Sävar.

Vi Socialdemokrater jobbar aktivt med hög planberedskap och andra åtgärder för att se till att alla kommundelar kan växa och utvecklas. När Norrbotniabanan är på plats kommer förutsättningarna för utveckling i Sävar stärkas ytterligare. Rösta på Socialdemokraterna den 9:e september för fortsatta satsningar på infrastruktur och utveckling i hela Sverige och i hela Umeå kommun.

 

Klyftorna måste minska – de rikaste måste bidra mer!

Av , , Bli först att kommentera 5

Klyftorna i Sverige har ökat och inte minst under de åtta åren med regeringen Reinfeldt så blev de med kapitalinkomster rikare och bidrog mindre. Den rikaste delen av befolkningen, den andel som brukar kallas ”the one per cent”, har blivit ännu rikare – på bekostnad av alla andra.

De allra flesta tjänar sitt uppehälle på lönearbete i någon form – antingen som anställd eller småföretagare. För alla oss som tjänar vår lön på så vis fungerar skattesystemet så att man betalar efter förmåga. Ju mer man tjänar desto mer betalar man i skatt.

För personer med kapitalinkomster ser det dock annorlunda ut. Som skattesystemet utvecklats de senaste åren betalar både banker och kapitalstarka människor låg skatt i förhållande till den som lönearbetar.

I Sverige har omkring 3400 personer en sammanlagd inkomst på minst tio miljoner kronor årligen. Dessa, de allra rikaste i vårt samhälle, betalade en slutlig skatt på endast 28 procent (!).

Alla som lönearbetar och någon gång har deklarerat vet att detta är mycket lägre än den andel som vanligt folk betalar i skatt. Vi kan också se att bankerna gör väldigt stora vinster, inte minst på våra bolån, samtidigt som bankerna kan skapa oöverskådliga kostnader vid en finanskris. Kostnader som du och jag får ta när staten måste ingripa.

Om det fortsätter att vara så här riskerar förtroendet för skattesystemet att erodera. Även den rikaste måste betala sin del till välfärden. Den som har mest måste också bidra efter förmåga, precis som alla andra!

Därför vill vi:

• Införa en skatt på banker

• Förändra skatten på kapitalinkomsterna

Tillsammans kommer detta att kunna öka skatteintäkterna med ungefär 5 miljarder kronor om året.

I ett starkt samhälle ska alla självklart bidra efter förmåga. Det är så vi tryggar resurserna till skola, sjukvård och äldreomsorg som finns där när du behöver den. Oavsett hur mycket du har på kontot.

Det största trygghetsprogrammet i modern tid!

Av , , Bli först att kommentera 3

Socialdemokraterna vill se ett starkare och jämlikare samhälle med en kompromisslös kamp mot både brotten och dessas orsaker. Därför har vi inlett lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid med reformer för ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna har som ett led i detta lanserat ett kriminalpolitiskt program där vi stakar ut riktningen för de insatser vi vill genomföra de närmsta åren mot brott och otrygghet.

Vi tar ett helhetsgrepp i trygghetsfrågorna. För att bekämpa brottens orsaker bygger vi ett starkare och mer jämlikt samhälle som erbjuder fler goda livschanser. När klyftorna minskar, när människor i hela Sverige känner framtidstro och när våra unga har goda möjligheter att lyckas i skolan och på arbetsmarknaden – då minskar grogrunden för en kriminell livsstil.

Vi inser att man måste använda hela verktygslådan och både angripa brottens orsaker, med en aktiv politik som förebygger brott på både samhälls- och individnivå, såväl som att resolut agera mot begångna brott.

Den moderatledda regeringen försummade under åtta års tid det brottsbekämpande arbetet. Man bedrev en politik som ökade klyftor och segregation. Den sittande S-ledda regeringen har satsat på ett mer jämlikt samhälle och därutöver skärpt mer än 30 straff, infört nykriminaliseringar, gjort en historiskt stor satsning på polisen och infört ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke och frivillighet. Vi har satsat på en bättre skola och 90-dagarsgarantin för unga. Vi har också tagit fram avhopparverksamhet och det första brottsförebyggande programmet på 20 år.

Det nya kriminalpolitiska programmet innehåller de åtgärder som Socialdemokraterna vill genomföra de närmsta åren och gäller följande områden:

• En effektiv och lokalt förankrad polis

• Insatser mot den organiserade brottsligheten och kriminella gäng

• Insatser mot arbetslivskriminalitet

• Den svarta ekonomin och ekonomisk brottslighet

• Trygghet i butiker och centrummiljöer

• Unga ska inte hamna i kriminalitet

• Internationella stöldligor

• Förebygga, försvåra och förhindra terrorism

• Brottslighet på nätet – hot, övergreppsmaterial och narkotikahandel

• Lokalt brottsförebyggande arbete

• Mäns våld mot kvinnor och sexualbrott

• Stärkta brottsoffer

• Hedersrelaterad brottslighet

• Bryta kriminell livsstil

Genom ett starkt och jämlikt samhälle, där vi är kompromisslösa mot såväl brotten som dessas orsaker, bygger vi trygghet i en ny tid. Läs mer om de förslag vi går till val på här. Rösta på Socialdemokraterna den 9:e september.