Umeås tillväxt kräver bra kollektivtrafik

Av , , Bli först att kommentera 6

I Umeå har vi som mål att vara 200 000 invånare år 2050. För att nå det målet krävs naturligtvis en långsiktig strategi, de övergripande målen finns i vår startegiska plan. Vi vill t ex förena tillväxt med en hållbar utveckling ur ett ekologisk, socialt och ekonomiskt perspektiv.

  • Vi vet om behovet, och jobbar mycket för, att öka bebvggelsen i kommunens centrala och stadsnära lägen.
  • Vi vet också om behovet, och jobbar mycket för, att utveckla och effektivisera transportsystemen där en högre andel bör ske i kollektivtrafiken..

Kollektivtrafiken har haft en mycket positiv utveckling under de senaste åren. Sedan 2005 har lokaltrafikens resande ökat med nästan 2 900 000 resor. Förra året (2015) ökade resandet med drygt 400 000 resor jämfört med den tidigare rekordnoteringen och ett nytt resanderekord för lokaltrafiken i Umeå sattes med drygt sju miljoner resor.

Vi kan dock konstatera att ökningen av resandet har lett till överfulla bussar vid ”peek-tider”.  Det är inte bra för kvaliteten och hämmar naturligtvis den framtida utvecklingen. Behovet av en fortsatt satsning på kollektivtrafiken finns men det skapar ju även en kostnadsökning. I dag har vi även bekymmer med miljökvalitetsnormen och vi måste även tänka på att minska bullernivåerna från fordonstrafiken. Fordonen i kollektivtrafiken måste minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som bussarnas ljudnivåer måste reduceras. Förutom den elbussatsning som är igång är vår ambition att kunna erbjuda en fossilfri lokaltrafik senast år 2020.

Idag har vi alltså omkring sju miljoner resor med kollektivtrafiken per år. En fördubbling av kollektivtrafikens marknadsandel fram till år 2030 skulle innebära cirka 18 miljoner resor per år. Den utvecklingen ställer stora krav på utformningen av gator och vägar som nyttjas av kollektivtrafiken men även att de noder som finns för att skapa ett sammanhållet transportssystem är tillräckligt kapacitetsstarkt.

Vår ambition är att skapa en attraktiv och miljövänlig stad där en god livsmiljö genererar en fortsatt tillväxt. Då är kollektivtrafiken en viktigt hörnsten för att skapa det goda Umeå. Vi vet om behoven och vi jobbar för att långsiktigt kunna tillmötesgå dessa.

 

 

 

 

Försvaret måste förstärkas

Av , , Bli först att kommentera 5

Sverige har haft 200 år av fred. Anledningen är att vi har kunnat försvara våra gränser på ett ödmjukt men tydligt sätt.

Idag ser vi att spionage och eller krigsföring sker mer och mer via nätet. I media kan man allt oftare läsa att olika organisationer, företag och offentliga inrättningar angrips via nätet. Min uppfattning är att vi måste ta dessa angrepp på allvar. Industriella informations- och styrsystem används idag för att styra och kontrollera stora tekniska processer och system. Således är dessa system kritiska i samhällsviktiga verksamheter som vatten och avlopp, eldistribution, kärnkraft, transporter, olja och gas, samt tillverkningsindustri.

MSB -Myndigheten för samhällsskydd och beredskap- rapporterar årligen en nationell bedömning avseende risker, sårbarheter och förmåga (NRFB) till regeringen.  Årets samlade bedömning visar att det identifieras och genomförts en rad olika åtgärder för att stärka Sveriges krisberedskap, exempelvis övningar, olika samverkansprojekt, analyser och studier samt planering för olika händelser. Trots åtgärder bedömer dock MSB att samma brister i förmåga och sårbarheter som redovisats förra året kvarstår. Det handlar bland annat om störningar i el-, dricksvattensförsörjning och elektronisk kommunikation. 

I SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige, Strategi och åtgärder för säker information i staten föreslås en rad åtgärder för ett första steg mot en svensk strategi för informations- och cybersäkerhet i staten. Strategin innehåller förslag till åtgärder inom de områden utredningen bedömt som strategiska för att uppnå en god informationssäkerhet i statsförvaltningen. Åtgärderna ska säkerställa att de statliga myndigheterna har ett gemensamt förhållningssätt till informationssäkerhetsfrågor och behovet av skyddad kommunikation samt säkra IT-lösningar. Andra åtgärdsförslag innebär att det skapas förutsättningar för de brottsbekämpande myndigheterna att garantera samma skydd mot cyberbrottslighet som mot brottslighet i allmänhet. Det föreslås också att regeringen stärker och samordnar insatserna för att främja Sveriges ställning i internationella samarbeten om informations- och cybersäkerhet.

Vårt försvar måste förstärkas så att vi kan försvara Sveriges säkerhet både gällande landangrepp, och nätangrepp. Vårt folkförsvar har varit viktig för Sveriges utveckling och det ska vi förstärka och utveckla för att kunna garantera ytterligare 200 år av fred. Den militära alliansfriheten ska även fortsättningsvis vara en viktig del av den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. Sverige har genom åren kunnat visa att det går att kombinera ett aktivt ansvarstagande för både vår egen och andras säkerhet med att vara militärt alliansfria.

Visst växer Umeå så det knakar Böhlin!

Av , , Bli först att kommentera 7

För en vecka sedan skrev kulturkrönikören Lars Böhlin i VK under rubriken  ”Umeå växer inte så det knakar”. Han kommenterade min debattartikel om den strategiska planen där jag redovisade Socialdemokraternas prioriterade områden för 2016-2028. Syftet med den startegiska planen är att kommunen ska nå den övergripande visionen om 200 000 medborgare år 2050 och målet om att Umeås utveckling och tillväxt ska ske med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Böhlin kommenterade även den senaste befolkningsstatistiken från SCB och påstod att vi låg på samma nivå som Jönköping, Eskilstuna och Växjö med en ökning på ”endast” drygt 1100 invånare. Umeå växer inte så det knakar var Böhlins slutsats och föreslog en ny kommunslogan ”Umeå. Vill mer. Men kan inte.”

Men saken är den att Böhlin har tolkat siffrorna fel. Jag kommenterade själv SCBs befolkningsstatistik här på bloggen tidigare, jag var då noga med att förklara att Skatteverket under året har gjort en översyn av befolkningsregistret och avregistrerat omkring 550 personer -främst utlandsfödda och studenter- som flyttat från Umeå. Det innebär att tillväxten under 2015 har varit omkring 550 personer högre än vad statistiken visar, dvs ca 1700 personer i ökning. Så visst växer Umeå så det knakar!

VKs politiske journalist Anders Brodin hade analyserat statistiken på ett korrekt sätt och skrev i veckan en artikel i samma tidning med rubriken ”Högsta tillväxten på 20 år -1700 nya Umeåbor förra året”. Brodin konstaterar att 2015 blev ett rekord år för Umeå och att befolkningsökningen aldrig varit högre under den senaste 20-års perioden.

Ja så tokigt kan det gå när kulturkrönikör Böhlin skriver texter där han försöker göra sig rolig på politikens bekostnad. Tur att VK har Anders Brodin för att på ett korrekt sätt rapportera om politiken i kommunen.

Ågren backar in i framtiden

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår ställde sig Moderaterna tillsammans med Liberalerna med armarna i kors och tjurade. De vill inte vara med och köra ett arbetsmiljöprojekt inom socialtjänsten som vi föreslår. Moderaternas starke man Anders Ågren hakar upp sig på 6-timmars arbetsdag, men i grunden handlar ju projektet om att få fler att orka jobba och färre att bli sjukskrivna. 

Vi Socialdemokraterna har satt ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då måste fler jobb skapas och människor måste trivas och utvecklas på jobbet. Arbetsvillkor och arbetsmiljö behöver förbättras så att fler orkar arbeta fram till pensioneringen. Då kan arbetsgivare också hitta den kreativitet och kompetens de söker. Företag kan växa och anställa. Med fler och bättre jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över.

Umeå kommunen måste våga testa nya idéer för hur vi ska få fler i arbete och minska sjukskrivningarna. Jag delar verkligen inte Moderaternas syn att den bästa åtgärden för att minska sjukskrivningarna är att sätta hårdare press på personalen utan stimulans, de verkar tro att hårdare press gör att alla jobbar hårdare och även mer.

Som tjänstledig ombudsman vet jag att det behövs åtgärder för att få fler sjukskrivna tillbaka i arbete. Det kan handla om att efter en lång sjukskrivning arbetsträna på 20 % för att senare öka på med målsättningen om att kunna arbeta 100 %. Ibland lyckas det och ibland måste den enskilde gå ner i arbetstid och kanske jobba 80 % på grund av t ex förslitningsskador. Det är alltid bättre med 80 % på arbetet än resultatet av Moderaternas medicin; 100 % sjukskriven hemma om du inte kan jobba 100 %.

Vi Socialdemokrater satsar på ett mänskligare arbetsliv för att fler ska kunna jobba inte färre. Vi är beredda att i projektform pröva nya idéer för att sedan utvärdera resultatet. Anders Ågrens och Moderaterna medicin handlar endast hårdare regler.

Fkyjktingmottaganden måste ske ordnat och reglerat

Av , , Bli först att kommentera 3

Över 60 miljoner människor befinner sig på flykt undan terror, krig och förtryck. Under 2015 sökte över 160 000 av dessa människor asyl i Sverige. Vi har tagit emot fler människor per capita än något annat EU-land. Vi kan vara stolta över att vi har gett flest behövande en möjlighet till ett bättre liv. Sverige kan dock inte lösa flyktingsituationen på egen hand. Fler länder måste vara med och ta ansvar.

Ett stort mottagande på kort tid innebär stora utmaningar för vårt samhälle. Vi måste ha en reglerad invandring med ordning och reda. Nyanlända ska snabbt kunna etablera sig och få arbete så att de kan få göra rätt för sig. Det är så den svenska modellen fungerar i praktiken.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har fått statsministerns uppdrag att samordna och inrikta regeringens arbete med mottagande och etablering av nyanlända. Regeringen har också inrättat ett nytt kansli: Sekretariatet för samordning och inriktning av Regeringskansliets arbete rörande flyktingsituationen (Sirf). och leds av Arbetsmarknadsdepartementets statssekreterare Erik Nilsson.  Det är bra att Ylva Johansson får en utvidgad roll i regeringen med Stefan Löfvens mandat att skapa en helhetsbild kring de utmaningar samhället står inför med anledning av flyktingsituationen..

Flyktingsituationen innebär en stor utmaning för Sverige och den svenska modellen. Genom en ordnad och reglerad invandring, mer rättvis fördelning av asylsökande i EU och en kortare väg till arbetsmarknaden, står vi bättre rustade inför framtiden.

 

 

 

Ungdomsarbetslösheten minskar snabbt

Av , , Bli först att kommentera 2

Under valrörelsen fick vi av bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen Visita höra att hotell och restaurangbranschen skulle drabbas av konkurser och att ungdomsarbetslösheten skulle skjuta i höjden om Socialdemokraterna vann valet. Vi fick via media ta del av brevet som ägaren till Max hamburgerkedja skickade till sina anställda med budskapet att de riskerade sina jobb om de röstade för Socialdemokraterna.

Den S-ledda regeringen har nu styrt Sverige sedan valet. Det har under hela perioden varit ett mycket svårt parlamentarisk läge. Den första regeringsbudgeten föll när SD röstade på oppositionens budget. Regeringen tvingades inledda med att regera med en alliansbudget och många tänka reformer fick skjutas upp. Oron i världen har skapat en flyktingkatastrof där vårt land tagit ett mycket stort ansvar, vi har tagit emot ett stort antal nyanlända. Flyktingkatastrofen har skapat stora utmaningar för såväl staten som kommuner och landsting.

Nu regerar regeringen på egen budget. Rabatten på arbetsgivaravgiften för ungdomar har trappats av och istället satsats på utbildning och stöd till de ungdomar som står längst från arbetsmarknaden. Max har inte gått i konkurs och ungdomsarbetslösheten har börjat sjunka. Den svenska ekonomin är i grunden är stark. Läget på arbetsmarknaden är ovanligt gynnsamt. Efterfrågan finns både på högkvalificerade jobb och yrken som kräver korta utbildningar t ex vårdbiträden.

Vi kan konstatera att arbetslösheten bland unga nu minskar snabbt, även långtidsarbetslösheten bland unga minskar dock inte i samma snabba takt. Sysselsättningsgraden bland unga är glädjande nog nu tillbaka på samma nivåer som innan finanskrisen 2008. Det beror på att ungdomar idag får hjälp från första dagen, men också på att vi har en stark tillväxt- faktiskt den fjärde högsta inom EU- och att det finns fler lediga jobb. I Arbetsförmedlingens framtidsrapport tecknas en ljus framtid med gott om jobb inom både det privata och offentliga, industrin och tjänstesektorn. Det blir lättast att få jobb för ingenjörer, IT-specialister, lärare och sjuksköterskor samt inom hotell och restaurang. Bristen på vårdpersonal och lärare fortsätter att öka och är nu den största hittills. Att slutföra sin gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste frågan, fullständiga gymnasiebetyg är helt enkelt en förutsättning för att ha goda möjligheter till jobb.

Den borgerliga regeringen lyckades aldrig minska ungdomsarbetslösheten utan tryckte upp den till en av Europas högsta. Nu ser vi äntligen att den socialdemokratiska politiken ger resultat där fler unga kommer i arbete.

 

 

Storregioner på gång

Av , , Bli först att kommentera 5

Tidigare i veckan presenterade Regeringens utredare Barbro Holmberg och Kent Johansson ett delbetänkande i form av ett diskussionsunderlag till ny regionindelning i Sverige. Från dagens 21 län så föreslår utredarna sex regioner. Utgångspunkterna har varit att skapa jämnstarka regioner med kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling och förmåga att ta ansvar för regionsjukvård. Utredarna kommer under marsmånad att föra samtal med de föreslagna regionerna, i så kallade samtalskretsar, om möjligheterna att redan 2019 införa regionförstoringen.

Indelningskommitténs förslag är en indelning i sex nya län:

1) Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län

2) Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län

3) Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län

4) Gotlands och Stockholms län

5) Hallands, Värmlands och Västra Götalands län

6) Blekinge och Skåne län

 

Vi har ju redan skapat Region Västerbotten i avvaktan på en storregion. Jag har länge varit positiv till att vi bildar en storregion tillsammans med de övriga norrlandslänen. Jag menar att vi genom att skapa en storregion med större befolkningsunderlag får en starkare röst från Norrland mot statsmakterna. Men det handlar framförallt om att kunna garantera service till medborgarna. Vi behöver t ex ett bredare skatteunderlag för att kunna garantera specialistsjukvården. Inom landstinget skenar kostnaderna samtidigt som antalet skattebetalare minskar inom många kommuner. Framtidens utmaningar kräver att vi organiserar oss på ett nytt sätt och samordnar administrationen så att alla medborgare får en bra service. Om inget görs kommer servicen inom exempelvis landstinget bli sämre då behoven ökar samtidigt som skattekraften minskar. Vi behöver sannerligen ta större grepp i regionfrågan.

Jag har dock stor respekt för den kritik som framkommit mot storregioner om att beslutsfattandet flyttar längre i från medborgarna. Det är en aspekt vi måste ta med oss i den framtida diskussionen om bildandet av storregioner.         

Hellre fler lärare än halvtomma skollokaler

Av , , Bli först att kommentera 16

På senare tid har det varit en hätsk debatt om skolstrukturen i Bodbyn, Botsmark och Bullmark. Jag har fått många samtal och vissa av dem har varit direkt otrevliga och hotfulla.

När det gäller skolstrukturen i Bodbyn, Botsmark och Bullmark är det För- och grundskolenämnden som har ansvaret att inom sin budget fatta beslut. Jag brukar alltid säga att det ska vara högt i tak och mycket debatt innan ett beslut tas. Efter att beslut är taget ligger dock lagt kort, det är demokratins spelregler. Det kommer alltid finnas de som tycker att besluten är dåliga, men det är politikens uppgift att prioritera och fatta beslut. För- och grundskolenämnden med helhetsansvaret har efter en gedigen beredning i detta ärende fattat ett demokratiskt beslut.

Det har nu uppstått en diskussion om att den tidigare kommundelsnämnden fattat beslut om en ny skola och att investeringen redan ligger i investeringsbudgeten.  Och med det sagt menar de att den nya skolan ska byggas. Det fungerar dock inte så. Investeringar bedöms varje år, det kan både tillkomma och prioriteras bort från en planeringsbudget. Umeå kommun har tvingats skära radikalt i investeringsbudgeten som helhet då vi ökat vår belåning med 1,6 miljarder de senaste åren. Det påverkar naturligtvis även skolan. För- och Grundskolenämnden med dess ordförande Moa Brydstén i spetsen har tvingats vända på varenda sten för att trots mindre resurser kunna förbättra pedagogiken och skolan.  Jag tycker nämnden har prioriterat helt rätt då jag  hellre ser fler lärare i skolan än halvtomma skollokaler som tar budgetutrymme från möjligheten att anställa fler lärare.

Behöriga lärare är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller barn och elevers skolframgång. Ju äldre eleverna blir desto större krav ställs det på ämnesbehöriga lärare. Umeå kommun har hittills varit skonade och till stor del kunnat rekrytera behöriga lärare, men läget börjar försämras även här (i Botsmark har ingen undervisning för åk 4-6 bedrivits pga att behörig lärare saknats).Vi vill främst värna de små barnen i förskola och F-3 när det gäller närhetsprincipen. Botsmark skola anpassas till förskola och F-3 skola, det är en långsiktig lösning där vi nyttjar den skollokal som finns. Bullmark får en helt nybyggd förskola och F-3 skola centralt i byn. Även här är det en långsiktig struktur där vi nyttjar befintliga lokaler i Botsmark och Sävar, samt investerar genom att bygga nytt i Bullmark. Nyligen har också Flurkmark skola renoverats som ligger inom området och som Botsmark barnen nu får ta del av.

Jag stöttar till fullo För- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydstén som gjort ett gediget arbete. Hon har fått ta många hårda smällar som inte alltid varit okej. Vi kan tycka olika men vi måste ändå alltid behandla varandra med respekt. Det är oerhört viktigt att behandla alla människor med ett människovärde och respekt – och det har även politiker rätt till! En eloge till Moa Brydstén som utfört ett utmärkt arbete!

 

 

 

Dialog med bostadsminister Kaplan

Av , , Bli först att kommentera 3

Bostadsmonisterns besök

I veckan hade vi besök av Bostadsminister Mehmet Kaplan, vi besökte bland annat tillsammans Bostadens projekt Hållbara Ålidhem. Hållbara Ålidhem är ett unikt pilotprojekt för hållbar stadsutveckling som bland annat innebär sociala, tekniska, miljömässiga och ekonomiska förändringar. De största förändringarna har genomförts på Matematikgränd och Geografigränd. Den övergripande målsättningen med projektet har varit att minska energianvändningen i området, skapa trivsammare och tryggare miljö och omvandla Ålidhem till den hållbara stadsdelen

Just bostadsbyggandet är en prioriterad fråga för såväl oss i Umeå kommun som för riket. Vi måste samla alla krafter för att bygga bort bostadsbristen. Jag passade naturligtvis på att poängtera till bostadsministern vikten av att överklagandetiderna kortas. Vi har ett exempel i Umeå -kvarteret Focken- som överklagats i hela 7 år. Det är inte hållbart! Ska vi klara av att bygga bort bostadsbristen i vårt land måste riksintressen, handläggningstiderna vid överklagan, samverkan mellan myndigheter och synen på buller lösas.

Den S-ledda regeringen har redan vidtaget en del åtgärder. För att öka nyproduktionen än mer har man infört ett investeringsstöd på 3,2 miljarder per år riktat till mindre och billigare hyresrätter. Dessutom inför regeringen en extra satsning till kommuner för ökat bostadsbyggande. Anslaget uppgår 2016 till 1,85 mdkr och beräknas för 2017 till 1,8 mdkr och därefter till 1,3 mdkr årligen. Dessutom har man lagt fram en rad förslag på förbättringar av plan och bygglagen. Exempelvis föreslås att länsstyrelserna inte längre ska pröva överklagade kommunala beslut om detaljplaner. Prövningen ska istället göras direkt av mark- och miljödomstolen vilket kan korta tiden från idé till inflytt. Andra initiativ som regeringen tagit är en ny bullerförordning och uppdrag till Boverket att utarbeta en vägledning och genomföra en kompetensutvecklingsinsats i syfte att undvika onödiga överklaganden. Också det för att snabbare komma igång med byggandet. Ändå måste mer göras, därför har regeringen tagit initiativ till breda politiska samtal om hur vi ökar byggtakten med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Samtalen kommer att ledas av finansminister Magdalena Andersson och bostads-minister Mehmet Kaplan.

Bostadsminister Kaplan uttryckte att han var imponerad över den politiska viljeinriktningen kring bostadsbyggandet i Umeå och menade att han fick med sig värdefull information från besöket i Umeå.

 

 

 

Ökad turism till Umeå

Av , , Bli först att kommentera 5

Vi kan genom ny statistik från Tillväxtverket och SCB konstatera att hotellövernattningarna i Umeå fått ett rejält uppsving i början av året. I januari slogs faktiskt rekord i antal hotellövernattningar, då ska vi komma ihåg att traditionellt är inte januari någon stark månad för hotellbranschen. Vi kan dock konstataera att antalet hotellövernattningar i januari 2016 ökade med hela 14,5% jämfört med samma månad året innan. För detta uppsving får vi nog till stor del tacka etableringen av Ikea och det nya Avion shopping för.

Det händer även mycket annat som gynnar turistnäringen i Umeå just nu. Redan i februari- och marsmånad har flera aktiviter genomfört

  • I februari genomförde Visit Umeå -som är Umeås destinationsbolag och turistcenter- en visningsresa för köpare från UK. Umeåregionen visades upp under två dagar och många nya värdefulla kontakter knöts.
  • Visit Umeå har även anordnat en pressresa för journalister från Österbotten för att visa upp allt som Umeå har att erbjuda. Det handlade om allt från shopping, hotell och restauranger till det nya badhuset och Brännbollsyran. Vi vet att Umeå redan är en populär destination för österbottningarna och med denna insats hoppas man kunna locka ännu fler.
  • Projekt Effekt anordnar nu en rad workshops om sociala kanaler för besöksnäringen i Umeåregionen. Den första workshopen inriktades på Facebook och gav tips om hur detta forum kan användas för att informera och marknadsföring.
  • Visit Umeå deltog tillsammans med Visit Skellefteå i Incentivesatsningen Meet Västerbotten i Bern. På plats i Bern kunde företrädarna visa upp Västerbotten och Umeå som en attraktiv plats för köpare från Europa.

Det är viktigt och bra att turismen till Umeå ökar. Vi är en progressiv stad som har mycket att erbjuda besökare från när och fjärran.