Skrota förslaget om flygskatt

Av , , Bli först att kommentera 9

Umeå flygplatsI dag presenterades utredningen om skatt på flygresor. Jag säger skrota förslaget direkt!

Utredningen slår fast att en flygskatt har begränsade effekter på klimatutsläppen och att den rentav skulle kunna leda till ökade utsläpp. De bedömer också att skatten kommer leda till ett ökat bilresande. Enligt utredningen skulle en flygskatt minska de totala svenska utsläppen med som mest 0,2 miljoner ton per år. Det motsvarar några dygn av vägtrafikens utsläpp. Vi kan därmed dra slutsatsen att en flygskatt är ineffektiv ur klimatsynpunkt.

Framför allt oroar jag mig för att en flygskatt skulle försämra tillgängligheten. Sverige är ett litet avlångt land och goda kommunikationer är oerhört viktiga. Att vi har en välutbyggd infrastruktur såväl inom landet som goda förbindelser mot övriga världen behövs för såväl oss människor som för företagsamheten. För oss i norr är naturligtvis flygförbindelserna än mer avgörande. Det kan inte vara regeringens avsikt att straffbeskatta oss för avstånden. Skulle en flygskatt införas skulle det  få stora samhällsekonomiska konsekvenser. En flygskatt beräknas leda till tusentals förlorade jobb, flera miljarder kronor i BNP-förlust bara under det första året, och över en halv miljon färre passagerare årligen.

Vi i Umeå är beroende av flyget, vi har idag över 1 miljon resenärer per år. Skulle regeringen välja att införa en flygskatt kommer det påverka såväl tillväxten som jobben i vår del av landet. Nu får det vara nog med försämringar för oss norrlänningar och sunt förnuft måste råda i denna fråga.

 

 

 

Inga ytterligare sparbeting till nämnderna

Av , , Bli först att kommentera 8

Som vi alla varit medvetna om under en period så behöver Umeå kommun justera den budget som kommunfullmäktige fastställde i juni för 2017. Det är den förändrade skatteprognoser på -70 miljoner och de förändrade bidragsreglerna för ensamkommande barn och unga – 70 miljoner som är orsakerna till behovet av en budgetjustering.

För oss Socialdemokrater har det varit oerhört viktigt att i processen kunna värna verksamheterna. Vi har redan en tajt budget för flera nämnder under 2017. Vi vill verkligen inte ytterligare begränsa våra välfärdsnämnder i deras verksamhet. Det hade naturligtvis varit enkelt att lägga ut ett procentuellt sparbeting på samtliga nämnder och på så sätt klara budgetjusteringen. Men det ville vi alltså inte göra.

Med en förvaltning, den organisationsförändring som genomfördes 2010, öppnas nya möjligheter. Vi valde därför att bolla tillbaka sparbetinget till tjänstemännen för att hitta effektiviseringar inom våra gemensamma, övergripande processer. Tjänstemän från de olika verksamheterna har tillsammans arbetat fram de områden som vi nu föreslår ska ingå i effektiviseringsprojekten.

Det handlar om att centralisera och samordna, att avveckla dyra enskilda system till förmån för gemensamma. Att t ex samordna IT och telefoni, vilket vi naturligtvis borde ha gjort för länge sedan. Vi kommer även att gå igenom leasingavtal, undersöka hur mycket varje bil i fordonsflottan används och samordna nyttjandet bättre. Vi ska se till att alla använder sig av de upphandlingar som är gjorda och som är långsiktiga och utgår från livscykelanalyser som tar hänsyn till miljöpåverkan. Vi gör även en översyn för att se hur vi bättre kan samordna vissa roller och funktioner. Vi ska även se över prissättningen när vi exploaterar kommunens mark, vår prissättning måste bli mer marknadsmässig och vi tittar på försäljning av vissa kommunala fastigheter.

Jag är oerhört nöjd med att vi genom att effektivisera inom den gemensamma förvaltningen kan undanta verksamheterna från sparbeting. Det är en styrka i att tjänstemännen inom SDL tagit sitt ansvar och arbetat fram dessa effektiviseringsförslag. Det borgar enligt min mening för dess genomförande. Allt kommer att genomföras i olika projekt med ansvariga tjänstemän och med månatlig avrapportering till oss i politiken.

Arbetet med ständiga förbättringar kommer att implementeras under projektens genomförande och vara något som kommunen fortsättningsvis skall arbeta med. Vi behöver en effektiv förvaltning som ständigt ser över sina kostnader och sitt arbetssätt.

För nämndernas del kommer det att handla om vissa ramjusteringar som dock är ett nollsummespel. Det beror på att nämnderna kommer att få minskade kostnader med effektiviseringar av de övergripande processerna och därför inte längre behöver kostandstäckning för dessa.

 

 

 

Bra diskussioner med infrastrukturministern

Av , , Bli först att kommentera 5

Anna JohanssonIgår spenderade jag dagen tillsammans med Infrastrukturminister Anna Johansson (S). Vi inledde dagen med ett samtal på tu man hand. Jag hade ett stort antal punkter av vikt att diskutera med ministern angående Umeås framtida infrastrukturbehov men även en del andra angelägna frågor.

Vid vårt samtal påtalade jag t ex behovet av variabla hastigheter i Umeå. Det är inte rimligt att vi ska bestraffas med lägre hastigheter- som Trafikverket beslutat om-  då vi under dygnets timmar inte når upp till en trafikmängd som motiverar en sänkning av hastigheterna. Under dygnets timmar då vi har lägre belastning måste det gå att bibehålla dagens hastighetsbegränsning.

Jag lyfte även frågan om en ändrad lagstiftning som skulle ge kommuner möjligheten att följa upp hur miljözoner efterlevs. Vi behöver en lagändring så vi kan fota registreringsskyltar och på så sätt granska efterlevnaden av de införda miljözonerna. Det handlar främst om de problem vi har med genomfartstrafiken.

I övrigt nämnde vi helt kort västra länken. Moderaterna spred tidigare ett ryckte om att västra länken skulle vara hotad. Jag fick tidigt genom mina kontakter på departementet klart för mig att det bara var ett illasinnat ryckte och att det inte låg någon sanning i detta. Västra länken kommer att byggas.

Vi resonerade även en hel del om Norrbothniabanan och Midway Alignment och i dessa frågor är vi överens om att fortsätta våra kontakter och diskussioner. Anna Johansson konstaterade att regeringen ställde sig bakom Midway Alignments EU-ansökan som sedemera avslogs. Nu när en ny ansökan är på gång hoppas och tror vi att den går igenom. Ett problem för regeringen är att färjor inte inryms inom ramarna för transportplanen, men där ska vi ha en fortsatt dialog.

Eftermiddagen spenderade vi på Järnvägsforum Norr där vi tillsammans med flera norrländska aktörer samtalade om vikten av en helhetsbild av norra Sverige. Det handlar framförallt om forskning och utveckling, bättre infrastruktur och näringslivets förutsättningar. Infrastrukturministern höll även ett anförande om Infrastrukturpropositionen -som i december ska behandlas av riksdagen- och vi resonerade om Botniska korridoren, Nya Ostkustbanan och Norrbothniabanan.

Det var en bra dag tillsammans med infrastrukturministern med många givande samtal.

 

 

 

Imorgon träffar jag infrastrukturminister Anna Johansson (S)

Av , , Bli först att kommentera 9

1F971D76-E960-47E9-9642-C6C144D3C33B-21335-00000AD0525C8578_tmpImorgon måndag kommer infrastrukturminister Anna Johansson (S) till Umeå. Jag kommer därför inte att delta vid morgondagens kommunfullmäktige utan prioriterar att ha en egen sittning med ministern.

Jag avser att diskutera kommande infrastrukturbehov för Umeå och presentera vårt kommunala infrastrukturbolag INAB för Infrastrukturministern. Vi kommer sedan båda att delta vid Järnvägsforum Norr,

Vid Järnvägsforum Norr samlas aktörer i norr för att utbyta information och arbeta med helhetsbilden av norra Sverige. Fokus ligger på forskning och utveckling, bättre infrastruktur och näringslivets förutsättningar

 

Officiellt program för Anna Johanssons besök:
‪Kl. 10.00‬ Besök på INAB, Umeå kommuns infrastrukturbolag

‪Kl. 13.30‬ Deltar på Järnvägsforum Norr. Infrastrukturministern håller ett anförande om infrastrukturpropositionen.

‪Kl. 14.00‬ Deltar vid Järnvägsforum Norrs presentation om Botniska korridoren, Nya Ostkustbanan och Norrbothniabanan.

Ingen regionbildning i norr- vad händer nu med specialistsjukvården?

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår informerade Civilminister Ardalan Shekarabi (S) om att det inte blir någon regionbildning i norra delen av Sverige då det saknas en majoritetet för genomförandet. Jag tycker att det är klokt av Ardalan Shekarabi att inte dra ut på beskedet utan redan nu vara tydlig och avblåsa planerna.

Det oroar mig dock hur vi, utan en storregion, ska kunna bedriva en högkvalitativ sjukvård i våra fyra norrlandslän. I Umeå har vi specialistsjukvården vid Norrlands universitets sjukhus som även är regionsjukhus. Det innebär att de tre övriga norrlandslänen köper specialistsjukvård från oss. Vad som nu kommer att hända med specialistsjukvården är osäkert. Regionförstoringen skulle ha säkrat Umeå som ett regionsjukhus med hög kompetens. Nu är läget mer osäkert.

Jag är starkt kritisk till alliansen och främst moderaterna som inte tar denna fråga på allvar. De har agerat emot en regionförstoring men har inget eget förslag om hur de vill lösa situationen. Det hade varit bra om de hade presenterat ett motförslag, t ex att specialistsjukvården förstatligas. Men inte en enda idé, inte ett enda förslag kommer från Moderaterna. Det är direkt oansvarigt!

Politiken måste finna lösningar på landstingets stora utmaningar. Jag förväntar mig att Moderaterna kommer till förhandlingsbordet för att delta i arbetet med att hitta lösningar för landstingets utmaningar. M kan inte fortsätta stå i diket och le när möjliga lösningar passerar, de måste ta ansvar och vara delaktiga i att säkra en högkvalitativ vård i norr.

Moderaternas bluff- nedskärningar i Umeå på 40 miljoner

Av , , Bli först att kommentera 11

anders_agren_m246Anna Kinberg Batra och Moderaterna påstår att de vill stärka välfärden och kommunsektorns ekonomi. Men de stämmer inte! När vi nu granskat deras nationella budgetförslag i detalj kan vi konstatera att M -tvärtom vad de säger- föreslår nedskärningar på flera miljarder redan efter nyår. Sammantaget finns i M:s budget mörkade nedskärningar på åtminstone 4 miljarder kronor som slår direkt mot välfärden, kommunerna och landstingen. Totalt föreslår Moderaterna nedskärningar på nästan 20 miljarder kronor nästa år.

För Umeå kommuns del innebär Moderaternas ekonomiska politik nedskärningar med 40 miljoner kronor!

-Vart ska de nedskärningarna ske Anders Ågren (M)?

Moderaterna vill till exempel skära ned på folkhälsa och psykiatri, minska antalet anställda i äldreomsorgen, försämra arbetsmiljön i välfärden och stoppa stora resurser till kommuner som bygger bostäder. Allt detta slår direkt mot välfärden, såväl mot kommunerna som landstingen.

Att mörka konsekvenser av sin egen politik i den här omfattningen är ett anmärkningsvärt beteende från ett av landets största partier och det parti som dessutom konkurrerar om statsministerposten vid nästa val.

För Umeå kommuns del skulle det vara intressant att av Anders Ågren (M) få veta hur han tänker sig hantera sitt eget partis nedskärningar på 40 miljoner kronor här i kommunen. Ågren har t ex utryckt sig vara bekymrad över sjukskrivningstalen, samtidigt som M nationellt vill försämra arbetsmiljön inom välfärden.

Det skulle också vara intressant att få veta vad Liberalernas gruppledare Peder Westerberg – som tagit rygg på Anders Ågren och Moderaterna i flertalet stora frågor- tänker om Moderaternas attack på välfärden och hur han som uttalad socialliberal kommer att hantera deras samarbete i framtiden. Det finns en uppenbar risk att han som socialliberal hamnar i en problematisk trovärdighetsställning om han fortsätter att ta rygg på Ågren.

 

M mörkar nedskärningar på kommunerna

Av , , Bli först att kommentera 7

IMG_2131I söndags publicerades en viktig debattartikel i Aftonbladet av Tomas Eneroth som är gruppledare för (S) i riksdagen och Fredrik Olovsson (S) som är ordförande i finansutskottet. De kritiserade i artikeln Moderaterna för att de mörkar de nedskärningar i välfärden som finns  i deras budgetförslag.

Moderaterna påstår att de satsar mer än regeringen på välfärden och kommunerna. Sanningen är att Moderaterna har mörkat nedskärningar på kommunerna med över fyra miljarder kronor nästa år.  Hur mycket Moderaterna vill skära åren efter 2017 redovisar Moderaterna inte alls.

Läs gärns debattartikeln:

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/z2EG5/kinberg-batra-morkar–och-skar-i-valfarden

35 friska miljoner till bostadsbyggande i Umeå.

Av , , Bli först att kommentera 5

bostadsbyggandeIdag kom informationen att Umeå kommun beviljats drygt 35 miljoner kr för att bygga 1418 bostäder. För oss i Umeå som lider av bostasbrist är detta mycket välkommet. Vi behöver bygga fler bostäder så att de människor som ska ta de nya jobben har någonstans att bo. Bostadsbristen är idag en av de största begränsningarna för jobb och tillväxt i vår kommun.

Regeringen har beslutat om en ”kommunbonus” -ett nytt statsbidrag (förordningen 2016:364 om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande) som ska ge ytterligare kraft till bostadsbyggandet runt om i landet. Under 2016 ska 1,85 miljarder kronor fördelas till ansökande kommuner, 1,8 miljarder kronor 2017 och efter det 1,3 miljarder kronor årligen.

En rörlig arbetsmarknad med fler jobb förutsätter en fungerande bostadsmarknad. Den S-ledda regeringen har förstått att bostadsbristen måste mötas med kraftigt ökat bostadsbyggande och områdesförnyelse och vi kan nu se att regeringen levererar.

S och MP gör nu den största bostadspolitiska satsningen på mycket länge i svensk politik. Regeringen satsar 5,5 miljarder på ökat bostadsbyggande 2016 och 6,1 miljarder åren därefter. Varje ny bostad som byggs är en möjlighet för ytterligare personer att få ett arbete eller att studera. Det är viktiga och välkomna investeringar för framtiden.

Statliga beredskapsjobb på gång

Av , , Bli först att kommentera 4

Regeringen har beslutat att de statliga myndigheterna ska erbjuda moderna beredskapsjobb med goda arbetsvillkor och avtalsenliga löner. De ska ge fler personer som står långt från arbetsmarknaden möjlighet till ett arbete och arbetslivserfarenhet. Regeringen uppdrar nu till Arbetsförmedlingen att etablera en organisation för moderna beredskapsjobb i staten som svarar mot regeringens ambitioner med insatsen. Det är mycket bra!

Jag är glad över att staten tar ansvar och riktar satsningen till personer som är nyanlända och personer som varit arbetslösa i mer än 3 år(och som är inskrivna i Arbetsförmedlingen). Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska vara motsvarande de som gäller för den subventionerade anställningen extratjänster där ersättningsnivåerna för heltid liksom ersättning för handledarstöd föreslås höjas i budgetpropositionen för 2017. Målsättningen är att satsningen ska införas successivt och omfatta minst 5 000 personer 2020.

 

 

Bra samtal med Statsministern

Av , , Bli först att kommentera 10

IMG_1948

Igår var statsminister Stefan Löfven på besök i Umeå. Under dagen besökte han bl a Nus och fick ta del av cancersjukvården. Statsministern höll även ett mycket välbesökt offentligt möte i Väven.

Under kvällen fick jag tillsammans med några övriga S-politiker från länet möjligheten att samtala med Stefan Löfven över en middag. Jag passade naturligtvis på att lyfta frågor av vikt för Umeå.

Jag berättade om Umeås utveckling och våra utmaningar. Om vår starka tillväxt men även om den växtvärk som finns. Jag var tydlig med att Umeå har goda förutsättningar att ta hand om myndigheter som ska utlokaliseras från Stockholm. Vi har en medelålder på 38 år och vi har en höga kompetensnivå i vår kommun, det gör Umeå till en bra och naturlig plats för utlokaliseringar.

Vi samtalade om den svenska modellen. Om hur vård och omsorg ska ges efter behov, inte efter betalningsförmåga. Om att barns skolgång inte ska styras av deras föräldrars bakgrund, utan sv deras egna ambitioner inför framtiden. Om att möjligheten att studera, utvecklas och lyckas i livet ska styras av idéerna och viljan hos varje enskild individ och inte pengarna i plånboken. Det var ett mycket intressant och bra samtal med Stefan Löfven.

Vi kan nu på morgonen i media läsa om att statsfinanserna går mot högre överskott i år än vad som tidigare beräknats av Ekonomistyrningsverket, ESV. Då gäller det att använda resurserna klokt med huvudinriktning på att ytterligare pressa tillbaka arbetslösheten. Det är endast genom att fler människor arbetar som vi kan skapa en bättre välfärd för alla.