Nu vänder vi skutan

Av , , Bli först att kommentera 7

Budget delårsrappIdag på kommunfullmäktige var delårsrapporten för Umeå kommun uppe som ett ärende. Delårsrapporten föranledde en tvåtimmarsdebatt där alliansen försökte måla upp en bild av att vi Socialdemokrater har tappat greppet om kommunens ekonomi. Så är naturligtvis inte faller.

Vi Socialdemokrater jobbar strategisk efter den politiska plan vi har för mandatperioden. Vi var inför den här mandatperioden väl medvetna om de ekonomiska utmaningarna som låg under perioden.

År 2014 gick kommunen med ett underskott på -76 miljoner, 2015  var underskottet -42 miljoner och i år går vi mot ett nollresultat. Jag kan dessutom konstatera att inom kommunkoncernen görs ett resultat på 308 miljoner kronor, det är en förbättring med 59 miljoner kronor. Soliditeten inom koncernen har förbättrats från 12 till över 20% de senaste åren.

Delårsrapporten visar att vi åtta månader in på det här året har förbättrat prognosen för årets resultat markant. Efter den första tertialet (januari–april), så pekade årsresultatet mot -57 mnkr. Den sista augusti var prognosticerat resultat för Umeå kommun -16 mnkr.

Efter att delårrapporten skrevs har ytterligare förbättring skett, vi kan konstatera att råkraften nu förväntas göra ett 5 miljoner bättre resultat än vad delårsrapporten visar. Individ- och familjenämndens resultat är nu 8 miljoner bättre än vad rapporten visar på. Det innebär att vi är på väg mot ett nollresultat för året. Vi har helt enligt plan arbetat ned underskotten och håller på att vända skutan. Inför 2017 fastställde kommunfullmäktige budgeten i juni, i den budgeten finns ett budgeterat överskott med 60 miljoner.

Med anledning av att vi nu fått nya prognoser från regeringen gällande skatteintäkterna som visar på 70 miljoner lägre intäkter samt att regeringen har förändrat ersättningen till flyktingmottagande som försämrar resultatet med ytterligare 70 miljoner valde jag att kalla in en extra budgetberedning. Vi beslutade gemensamt om att tjänstemännen skulle ta fram underlag där vi systematiskt går igenom de olika verksamheterna för att identifiera vart vi kan och bör effektivisera. Tjänstemännen tar nu fram underlag med jämförelser av våra kostnader med kommuner av samma storlek och med likartad struktur. Dessa jämförelsen måste dock analyseras eftersom t ex medvetna politiska satsningar finns i dessa siffror.

Vi gör även en översyn av kommunens investeringsplan. Vissa investeringar får vänta då kommunen har haft en period med många tunga investeringar. Vi har idag en stor låneskuld och vi måste få ner skuldbördan. Inför kommande investeringar måste vi i större utsträckning finansiera dessa med egna medel. En av anledningarna till att vi budgeterat ett överskott i 2017 års budget med 60 miljoner är just detta. Vissa investeringar är dock nödvändiga, vi ser t ex att antalet elever i grundskolan ökar med mellan 500-600 per år de kommande åren.

Vi Socialdemokrater har full koll på ekonomin och följer vår politiska plan för mandatperioden. Vi ska dock vara glada att Moderaterna inte styr Umeå kommun då de i sina budgetförslag haft med såväl skattesänkningar som skulle ha urholkat den kommunala budgeten som mindre pengar till Individ- och familjenämnden där verksamheten för de med störst behov finns. Vi ska även vara glada över att inte Liberalerna sitter vid makten i kommunen, de  vill lägga investeringsmedel på att såväl bygga en Gästhamn som tidigarelägga investeringen av bron över till Bölesholmarna och bygga en kommunal fotbollshall

Jag yrkade avslag på Alliansens tilläggsyrkande idag om att ge ett uppdrag till kommunstyrelsen för att se över ekonomin. Det görs ju redan! Vi har haft en extra budgetberedning och det kommer att bli fler. Att lägga ett yrkande om att ge detta uppdrag är inget annat än populism för att framstå som ansvarstagande. I verkligheten genomförs detta redan och därför slog yrkandet in redan öppna dörrar!

 

Statsbidrag för regionalt yrkesvux

Av , , Bli först att kommentera 2

Regeringen beslutade idag om statsbidrag för regionalt yrkesvux. Till skillnad från dagens yrkesvux ska den regionala modellen i högre grad möta arbetsmarknadens behov av kompetens och nyanländas behov av yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Statsbidrag ska sökas gemensamt av kommuner och syftet är en stärkt regional samverkan vid planering och genomförande av utbildningarna.

Detta är ett jättebra initiativ av regeringen. Ett regionalt yrkesvux kan erbjuda ett brett utbud av regionens behov av utbildningar. Det innebär bättre förutsättningar att möta den regionala arbetsmarknadens behov sv kompetensförsörjning.

Styrkeförhållanden förändras

Av , , Bli först att kommentera 4

Novus okt 16Så här mitt i mandatperioden är opinionsmätningarna oftast inte så intressanta. Det är relativt jämnt mellan blocken och politikens vardagsarbete rullar på. Dock tycker jag att det just nu är ganska intressant att se är hur styrkeförhållandena inom ”alliansen” förändras.

Vi ser att Moderaternas negativa trend fortsätter genom TV4/Novus väljarbarometer för oktober. Moderaterna har nu backat fyra mätningar i rad och ligger med 22,9  procent under valresultatet 2014. Det som gör detta mer intressant än vanligt är att stödet för såväl Centerpartiet som Liberalerna nu ökar.  Centerpartiet mäter faktiskt med 8,3 % procent det högsta stödet historiskt i Novus 10-åriga mätningar.

Centerpartiet och Liberalerna har nu nationellt slagit sig mer fria från Moderaterna och den så kallade alliansen. De har lagt egna budgetförslag i riksdagen och profilerat sig inom utvalda partifrågor.

Det händer även en del ute i landet. I Skellefteå är alliansen nu upplöst. I en debattartikel i Norran i går skrev Andreas Westerberg, gruppledare för Liberalerna bland annat  ”Liberalerna har tydligt påverkat Alliansens politik. Bland annat genom att stoppa ofinansierade skattesänkningar och genom att driva på för tydliga prioriteringar av skolan” och fortsätter ”Samarbetet har också lett till smärtsamma kompromisser inom våra hjärtefrågor. Det handlar dels om äldreomsorgen där samarbetspartierna haft höga förväntningar på besparingar.”

Jag gör tolkningen att Centerpartiet och Liberalerna nationellt och på vissa håll ute i landet bryter sig loss från Moderaterna och allianssamarbetet och belönas med stigande opinionssiffror.

Här i Umeå kan vi konstatera att Centerpartites budgetförslag för 2017 låg mycket nära vårt socialdemokratiska förslag och att även Liberalerna låg hyfsat nära oss. Men i den politiska retoriken och i mediautspel har C och L i Umeå ännu inte vågat slå sig fria från Moderaterna och Anders Ågren.

Frågan är om vi även i Umeå kommer att få se en splittrad allians och borgerliga partier som profilerar sig utifrån ideologi och partiprogram snarare än låter sig styras av Moderaterna?

 

Den svenska modellen för framtiden

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag skrev igår om IMF och deras utvärdring av läget i vår svenska ekonomi. IMF är positiva och välkomnar reformerna i regeringens budget för 2017.

Vi är i vårt land i ett avgörande läge. Vi vet att arbetslösheten och nedskärningarna och alla skattesänkningar har ökat klyftorna mellan människor under många år. Vi vet att klyftor människor emellan skapar en vi & dom -känsla. När vi inte längre håller ihop och inte längre känner gemenskap skapas problem. Det samhällskontrakt vi svenskar byggde tillsammans om att vi alla bidrar efter förmåga och får efter behov har eroderats under den borgerliga regeringens år vid makten. Varje problem eller utmaning möttes under regeringen Reinfeldt med skattesänkningar som enda lösning. De borgerliga partierna tog över makten 2006 med ett överskott på nästan 70 miljarder och de lämnade 2014 med ett underskott på 60 miljarder kronor.

Vår politiska strategi för att åter bygga ett sammanhållet land är den svenska modellen. Det handlar i grund och botten om en generell välfärd, starka parter på arbetsmarknaden och en aktiv ekonomisk politik med fokus på tillväxt, export och full sysselsättning.

Vi Socialdemokrater utvecklar nu tillsammans med MP i regeringsställning den svenska modellen. Vi prioriterar investeringar i vårt gemensamma samhällsbygge istället för skattesänkningar. Vi fortsätter kampen mot arbetslösheten, vårt mål är att alla som kan ska jobba. Vi satsar 10 miljarder extra per år i ett generellt statsbidrag till kommunerna för välfärden och vi jobbar med förbättringar i integrationspolitiken och för att öka kraven på andra EU-länder.

Vi Socialdemokrater vill ha ett sammanhållet land där vi tillsammans möter framtiden. Där samhällskontraktet återupprättas och där alla bidrar efter förmåga och får efter behov.

 

 

Positiv IMF-rapport

Av , , Bli först att kommentera 5

54C8F280-336A-4979-AFC4-B429080F6DAD-490-0000003AE25EE7AC_tmpIMF har under hösten 2016 besökt Sverige för att genomföra sin årliga översyn av det ekonomiska läget, De har nu publicerat sina slutsatser som visar på S- och Mp regeringens goda arbete.

IMF slår fast att:

  1. Svensk tillväxt är stark, stöttad av penning- och finanspolitiken.
  2. Sysselsättningen har stigit med 1,5 procent hittills under 2016 och arbetslösheten är nere i sju procent.
  3. Inhemsk efterfrågan är en stark faktor som driver tillväxten.

IMF välkomnar reformerna i budgeten för 2017 och skriver bl.a.  att ”medan man bevarar ett lågt underskott år 2017 finns initiativ i budgeten på sammanlagt 0,6 procent av BNP i bland annat utbildning, barn- och äldreomsorg, och aktiv arbetsmarknadspolitik. Samtidigt pekar de på att fortsatta förbättringar av mottagnings- och integrationssystemet är avgörande framöver.

IMF är även positiva till den förändring som görs av det finanspolitiska ramverket som innebär att överskottsmålet sänks från 1 procent till 0,33 procent av BNP och ett skuldankare införs.

 

Bostadsbristen måste byggas bort

Av , , Bli först att kommentera 7

Kranar ver VvenUmeå har en befolknings-ökning i år på cirka1600 personer. Det är glädjande, men det gör det även än mer tydligt att vi tampas med en bostadsbrist.

Under perioden 2009 till 2014 -efter finanskrisen- byggdes i snitt mindre än 450 bostäder per år i kommunen. Vi Socialdemokrater har dock under de senaste åren, såväl nationellt som i Umeå, fokuserat på att öka bostadsbyggandet

Från politiken sida har vi utökat resurserna med 5,6 miljoner kronor för att förvaltningen skall ha förutsättningar att klara av det ökade antalet bygglovsärenden mm. Vi har dessutom -trots en ökning av bygglovsärenden med 30 %- lyckats minska handläggningstiderna markant. Ett nytt system med ansökningsförfarande via webben har införts och vi har  fattat beslut om att utöka mängden byggklar mark samt att ”dammsuga” kommunen på mindre byggbar mark.

Men framförallt så har vi politiskt höjt ribban rejält, målet är nu att 2000 enheter skall byggas per år. Prognosen ligger dock fortfarande på att ca 1400 bostäder kommer att byggas under 2017. Det duger inte. Nu måste tjänstemännen fram med en plan för att nå det politiskt fastställda målet om 2000 enheter per år.

Midway Alignment

Av , , Bli först att kommentera 4

Nya sidenvägenI dag på förmiddagen har jag haft ett möte ang Midway Alignment och avrapporterat från mitt besök i Kina.

(Bild från VK.)

Syftet med att aktualisera Midway Alignment under Kinaresan var att skapa ett asiatiskt stöd för projektet och få kinesiska städer att ”supporta” det. Mitt främsta argument är att genom att docka ihop den kinsieska Siden vägen med Midway Alignment får vi en heltäckande öst-västlig korridor.

Det har alltså inte- vilket man via media kan ha fått intrycket av – funnits någon ambition att hitta finansiering för färjeprojektet i Kina. Jag har lyft det globala perspektivet och behoven av en fungerande öst-västligkorridor. Jag fick bra gensvar i Kina och vi kommer nu att arbeta vidare med ett ”Letter of support” från vår systerstad.

Universitetets årshögtid

Av , , Bli först att kommentera 6

IMG_1417I går deltog jag tillsammans med min fru vid Umeå universitets årshögtid. Vid den mycket högtidliga ceremonin i Aula Nordica installerades den nya rektorn Hans Adolfsson som fick motta rektorskedjan i guld från universitetsstyrelsens ordförande Lennart Evrell. Utöver det så var det sju hedersdoktorer som promoveras, 16 professorer som installerades och 10 priser samt två förtjänstmedaljer som delades ut.

Umeå universitet blev Sveriges femte universitetet och det har vi till stor del Gösta Skoglund (kommunikationsminister 1957-1965) att tacka för. Valet stod mellan nämligen mellan Härnösand och Umeå. År 1963 kom beslutet som var till Umeås fördel och den 17 september 1965 invigdes Umeå universitet av kung Gustav VI Adolf.

Umeå universitet har en stor betydelsen för såväl Umeå som för hela regionen. Vi har från Umeå kommuns sida alltid haft ett mycket gott samarbete med universitetet och dess ledning och jag ser fram emot att fortsätta detta fruktsamma samarbete tillsammans med den nya rektorn Hans Adolfsson.

Reflektioner från älgskogen

Av , , Bli först att kommentera 4

IMG_1359Reflektioner från älgskogen om senaste dagarnas bloggande och tidningsrubriker om bloggräl.

I min värld bråkar eller grälar man inte bara för att man har har olika uppfattningar -åtminstone inte när man har respekt för andra människors eller partiets uppfattningar. Jag har stor respekt för både människor och partier och deras åsikter. Ibland delar jag inte deras åsikter och då argumenterar jag för det jag tror på och står för. Men jag har ändå respekt för dem som för fram andra åsikter.

Jag är inte osams med Anders Ågren (M). Vi har olika uppfattningar i många frågor men drivs båda av ett engagemang för att utveckla Umeå till det bättre. Vi kommer dock ofta fram till olika lösningar för hur vi ska möta olika utmaningar och hur Umeås utveckling drivs bäst.

Jag var mycket glad över att vi hade så bra diskussioner vid den extra inkallade budgetberedningen i tisdags. Vi var överens om de stora tagen och kommer göra våra olika politiska bedömningar utifrån det. Jag såg fram emot ett arbete i konstruktivt samförstånd.

Men när alliansen såväl i en debattartikel i VK som på vissa av sina gruppledares bloggar hävdade att vi socialdemokrater tappat greppet om Umeås ekonomi och skyllde svårigheterna på den nuvarande regeringen måste jag naturligtvis reagera och föra fram vår socialdemokratiska syn på detta.

Jag är en person utrustad med en stor portion humor. Skrattar ofta gott åt tex ”Meme huvudstad 2018” när de driver med oss politiker, inklusive mig själv. Därför är jag förvånad över den upprördhet som visats över mitt tilltag att kalla Ågren och Westerberg för Bill och Bull. Liknelsen låg i att vi ofta kunnat se att först den ene (Ågren) går ut med ett budskap och att sen den andre (Wersterberg) följer upp på samma tema. Trots att det finns skillnader i M och L:s budgetförslag och trots att de röstar olika i många politiska ärenden låter de lite som Bill och Bull i retoriken. Visst måste humorn få ha en plats även i politiken. Jag tog inte illa upp alls av att bli kallad Bagdad Bob av Anders Ågren. Smålog lite och tyckte det var lite fyndigt.

Nästa vecka arbetar vi vidare med budgetfrågorna i kommunen, och jag är övertygad om att vi kan göra det genom konstruktiva diskussioner i bästa samarbetsanda.

Umeåpolitikens Bill och Bull

Av , , Bli först att kommentera 17

Bill och Bull 2Jag noterar att Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) –Umeåpolitikens Bill och Bull- på sina bloggar skriver om Umeå kommuns ekonomiska läge. Socialdemokraterna har tappat kontrollen över ekonomin i Umeå skriver först ”Bill” Ågren och sen upprepar ”Bull” Westerberg det samma. Sen skyller ”Bill” Ågren svårigheterna på S- och Mp-regeringens politik och strax efter fyller ”Bull” Westerberg i med samma strof.

Min ambition var att undvika politiskt käbbel i detta läge och i sansad ton försöka hitta breda lösningar. Tyvärr kan inte Ågren och Westerberg hålla sig från att försöka vinna billiga politiska poäng genom populistiska utspel. Jag kan därför inte låta Ågrens och Westerbergs påståenden passera oemotsagda.

Vi socialdemokrater har full koll på ekonomin och är beredda att vidta alla nödvändiga åtgärder. Dock gör vi andra politiska prioriteringar än högern i Umeåpolitiken. Att skylla de ekonomiska utmaningarna på den nuvarande regeringen känns inte seriöst när vi vet att under de två föregående mandatperioderna med en M-ledd regering blev resultatet, högre arbetslöshet, urholkad välfärd och stora underskott i statsfinanserna. Den nu socialdemokratiskt ledda regeringen investerar i ett modernt samhällsbygge genom att stärka den svenska modellen och föra en ansvarsfull ekonomisk politik.

Umeå är en kommun i stark tillväxt, det händer mycket positivt i vår kommun. Det startades 719 nya företag under förra året, det skapas 1 300 nya arbetstillfällen varje år, det byggs 1 400 nya bostäder 2016, det byggs 1 500 nya studentbostäder under mandatperioden och prognosen för Umeås befolkningsökning i år är cirka 1 600 personer. Det är positivt att människor vill flytta till vår kommun och att företag vill bedriva sin verksamhet här men det har även givit oss växtvärk. Ju fler vi blir ju större blir även behoven inom t ex skolan, vården och omsorgen. Ett exempel är att elevunderlaget i skolan växer med mellan 500-600 elever varje år de kommande åren. Det motsvarar en ny skola per år. Ju större vi blir ju större blir även behoven av t ex infrastruktur, kollektivtrafik och bostäder. Umeå lider idag av bostadsbrist och det är något vi arbetat hårt med att råda bot på de senaste åren

Umeå investerade ganska tungt under den förra mandatperioden varför lånetaket ligger högt och begränsar dagens utrymme. Anders Ågren (M) som är viceordförande i kommunstyrelsen har under en lång tid varit en del av kommunledningen. Den kommunledning som investerat hårt och tillåtit en ökande låneskuld. Ågren ville t om gå ännu längre med investeringarna förra mandatperioden då han yrkade på att bron över till Bölesholmarna skulle byggas redan då.

Tyvärr visar den senaste skatteprognosen från regeringen att kommunens intäkter nästa år blir 70 miljoner kr lägre än den prognos som låg tillgrund för budgeten för 2017. Staten har även sänkt ersättningsnivåerna för ensamkommande barn och unga vilket påverkar våra intäkter negativt med ca 70 miljoner.

Vi Socialdemokrater följer naturligtvis utvecklingen och budgetläget mycket noggrant och har utifrån de nya förutsättningarna de senaste veckorna arbetat hårt med ekonomin och prioriteringar. Vi har hela tiden varit medvetna om att det kan bli aktuellt att justera de ramar som beslutades av fullmäktige i juni. I tisdags kallade jag till en extra budgetberedning för att grundligt gå igenom det förändrade förutsättningarna och det aktuella ekonomiska läget.  Liberalernas gruppledare Peder Westerberg deltog inte själv vid mötet utan skickade sin ersättare.

Att stå på sidan och gnälla eller försöka vinna billiga politiska poäng är inte min melodi. För mig handlar det om att i konstruktiv samarbetsanda hitta lösningar. Vi har ett tufft ekonomiskt läge och det kräver konstruktiv diskussion och breda uppgörelser. Jag välkomnar ”Bill och Bull” till samtal och konstruktiva lösningar för Umeås bästa!