Moderat massövervakning är ingen lösning

Av , , Bli först att kommentera 10

Moderaterna vill att Umeå kommun slentrianmässigt ska sätta upp övervakningskameror i Umeå och verkar ha höga förväntningar på dessas effekt. Vad man bör komma i håg är att de enklaste lösningarna sällan är de bästa. Vill umeborna verkligen att kommunen ska ha tillgång till information om allt de gör på gatorna? Vad är nästa steg? Att kommunen anställer kontrollanter som patrullerar gatorna?

Jag vill poängtera att jag inte är motståndare till kameror i alla lägen. Däremot menar jag att det är ett verktyg som ska användas försiktigt i undantagsfall och med enorm respekt för de negativa bieffekter som Moderaterna tycks ignorera helt.

Dessutom är det oansvarigt att som Moderaterna utmåla övervakningskameror som ett slags universalmedel mot brott. Förväntningarna måste vara realistiska och effekterna vägas mot skadeverkningarna.

Om Polismyndigheten, våra proffs på brottsbekämpning, kommer med önskemål om att sätta upp kameror på särskilda platser för att öka möjligheten att lagföra personer som begår brott, så är jag och mitt parti välvilligt inställda till det.

Det är absolut bra att polisen har möjlighet att utveckla sin brottsbekämpande verksamhet med kameraövervakning. Men det är inte hela lösningen.

Andra lösningar, som Moderaterna ofta avfärdar, som god tillgång till fritidsaktiviteter, vuxen närvaro utomhus kvällstid i form av fältarbetare, satsningar på föreningslivet, sommarjobb för unga, blandade bostadsområden med mera skapar en miljö där förekomsten av brott minskar och där de unga män som ligger i riskzonen för att utveckla en brottslig livsstil fångas upp.

Vi måste se helheten. 

Den brottsreducerande effekten av kameror är omtvistad. Evidens finns för vissa brottstyper, främst vissa former av skadegörelse.

Kameror kan dock leda till att brottsligheten byter plats och då måste nya kameror sättas upp och laglydiga människors integritet beskäras ytterligare.

Den stora majoriteten begår inte brott, men kamerorna registrerar även dem. Inte bara brottslingarna. 

Utvärderingar av kameraövervakning i andra länder, inte minst Storbritannien som i flera decennier byggt ut sina system med kameror, visar också att människor i många fall känner sig otryggare på platser med kameror. Det offentliga rummet får en mer hotfull karaktär.

Redan i slutet av 90-talet kunde en undersökning av effekterna av kameror, i Skottlands största stad Glasgow, visa att hypen kring kamerorna var överdriven och att dessa så kallade CCTV:s har många negativa bieffekter på människors upplevda trygghet.

I det dystopiska verket 1984 varnade den brittiske författaren George Orwell för det totalitära samhälle som kan följa i massövervakningens spår. I dag, knappt 70 år efter hans död, finns 4.2 miljoner övervakningskameror i hans hemland. I genomsnitt fångas britterna på kamera 300 gånger dagligen. Detta kan verka som en extrem liknelse, men det syftar till att belysa vad som kan följa på en alltför lättvindig inställning till övervakningskameror.

I en tid när allt större delar av vårt privatliv övervakas med ny teknik bör vi tänka efter både en och två gånger innan vi bygger ut övervakningen.

Men om Polismyndigheten, som till skillnad från Moderaterna har den kompetens som krävs för att göra dessa svåra avvägningar, har önskemål om kameror så är jag dock positivt inställd till detta. 

Rekordresande med kollektivtrafiken i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 5

Klimatet ger oss inte en andra chans och därför måste vi anstränga oss – både lokalt, nationellt och globalt – för att minska utsläppen. En viktig del av utsläppsminskningen åstadkommer vi genom att ställa om till hållbart resande. Där har kollektivtrafiken en viktig uppgift.

Sedan 2014 har kollektivtrafiken i Umeå ökat med 40 procent och 2018 slogs ett nytt rekord i antalet resor. Under hela året genomfördes 9 400 000 resor vilket är den bästa resandeutvecklingen i hela Sverige!

Det pågår även upphandling av 25 nya elbussar som ska tas i bruk sommaren 2019.

Denna goda utveckling är en milstolpe på vägen mot att ställa om till en fossilfri tätort!

Glädjande befolkningstillväxt – Umeå nu fler än 127 000 invånare!

Av , , Bli först att kommentera 7

Umeås befolkningstillväxt fortskrider i en fortsatt hög takt! Enligt SCB:s senaste sammanställning av befolkningsstatistiken som presenterades i går har Umeås befolkning ökat med 2039 personer under 2018. Umeås befolkning uppgår därmed till 127 119 personer.

Antalet födda var 1 481 personer, vilket är en bit över genomsnittet. Födelsenettot uppgår till 574 personer.

Ett viktigt trendbrott är att Umeå under de senaste fyra åren har uppvisat ett positivt inflyttningsnetto från övriga Sverige. Det innebär att fler flyttar hit från bl.a. andra större städer i förhållande till hur många som flyttar ut. Detta är i sig en positiv bieffekt av Umeås tillväxt – i takt med att vi växer och får en mer diversifierad och avancerad arbetsmarknad blir Umeå attraktivt för fler.

Den främsta förklaringen till befolkningsökningen är ökad inflyttning från utlandet, även om denna faktor är mindre än tidigare år till följd av det nationellt sett minskade flyktingmottagandet.

Jag har förståelse för riksdagens och regeringens åtgärder för att strama åt mottagandet. Men både jag och mina partikamrater i Umeå hade önskat att fler hade fått möjlighet att komma till Umeå och bli en del av vår växande kommun. Vi behöver varenda människa!

Växande befolkning viktig för Umeå och Västerbotten

Befolkningstillväxten är viktig av flera skäl.

Som professor Lars Westin, forskare vid Centrum för Regionalvetenskap vid Umeå universitet, ofta påpekar behöver Norrland och Västerbotten växande städer för att hela regionen ska frodas. Det krävs för att minska utflyttningen från de nordligaste länen och för att vi i norr ska ha den ekonomiska bärkraft som fordras för att förse medborgarna med god service, välfärd och möjligheter till ett gott liv. Det är också en förutsättning för att vi inte ska tappa representation i riksdagen och för att vi ska kunna hävda Norrlands intressen över tid, när resten av Sverige växer.

Det är mot denna bakgrund Umeå kommunfullmäktige beslutat om målet om 200 000 invånare i Umeå kommun innan 2050. 

När vi tittar på den utmaning med kompetensförsörjning vi står inför blir behovet av fortsatt befolkningstillväxt ännu tydligare.

I dag arbetar knappt 12 000 personer för Umeå kommun. De närmsta tio åren kommer kommunen behöva rekrytera drygt 9 000 personer på grund av bland annat pensionering och tillväxt.

I hela Västerbotten är det 40 000 yrkesverksamma människor som lämnar arbetsmarknaden mellan 2015 och 2025. Med en lågt räknad jobbtillväxt så innebär det ett behov av omkring 44 000 nya anställningar.

Självklart ska befolkningstillväxten ske med ekologisk hållbarhet i åtanke. Därför satsar vi på ekologiskt hållbart byggande, elektrifiering av kollektivtrafiken och bättre förutsättningar för hållbart resande. Umeå har i dag en av Sveriges snabbast växande kollektivtrafik.

Med en växande befolkning ökar dessutom möjligheterna att ersätta förorenande transportmedel med hållbara sådana.

När man talar om hållbar utveckling är det dock viktigt att inte glömma de sociala och ekonomiska dimensionerna.

För att uppfylla målet om hållbar utveckling måste vi ha en kommun som är bra att leva i, där vi tillsammans kan säkra välfärd, möjligheter till utveckling och självförverkligande för medborgarna. Med en växande befolkning ökar möjligheterna att uppfylla dessa behov och bygga ett Umeå där framtidstron är fortsatt hög.