Personalärenden måste hanteras med respekt

Av , , Bli först att kommentera 13

På Folkbladet debatt (17/5) skriver Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om vad de anser vara en tystnadskultur vid Umeå kommun. Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) vill här nyansera bilden av det Vänsterpartiet påstår om hur personalärenden ska eller bör hanteras.

Umeå kommun har en öppen och positiv syn på transparens i personalfrågor och personalpolitik i alla dess delar. Detta exemplifieras bland annat i samverkansavtalet med de fackliga organisationerna, där dialog är en av hörnstenarna i kommunens och fackens samarbete.

I samverkansavtalet framgår också tydligt att individärenden inte ska tas upp i samverkansforum i någon del. Om detta är de fackliga parterna och kommunen helt överens. Detta utgår från ståndpunkten att i individ- och personalärenden ska bara de partsföreträdare delta som den aktuella arbetstagaren vill ska företräda hen vid förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen (MBL). Från arbetsgivarsidan, i detta fall kommunen, ska bara berörd chef och de som har delegation och är direkt berörda av ärendet delta. Detta kommer också att följaktligen omfatta politiken och då endast de politiker som är arbetsgivarföreträdare.

Enligt 39 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess i personaladministrativa ärenden. Psykologutredningar nämns som ett konkret exempel. Detta ger för handen att detaljer i ärendet ska hållas strikt mellan de parter som direkt genomför partsprocessen i individärendet, oavsett om det är en facklig organisation eller ett juridiskt ombud.

Av 18 § MBL framgår att varje part ska visa sådana dokument för motparten som förs fram i partsarbetet enligt den så kallade editionsplikten. Med detta följer också förhandlingssekretess om endera parten begär detta, vilket innebär att ingen information och inga dokument ska lämna parterna i individprocessen.

Delegationsordningen i personalfrågor är också tydlig och har följts vid Umeå kommun. Beslut om avstängning fattas av verksamhetschef. I arbetsrättsliga individärenden har förhandlingschef med förhandlare delegation att hantera dessa ärenden i process, som yttersta arbetsgivarföreträdare.

Det är olyckligt att Vänsterpartiet försöker politisera personalärenden som ska skötas korrekt enligt gällande rätt, i enlighet med överenskommelserna mellan parterna och med trygghet för alla inblandade. Detta är den ordning som påbjuds av lagstiftningen och samverkansavtalet med de fackliga organisationerna. Mellan kommunen och den fackliga parten råder ingen oenighet i denna fråga.

Jag tycker att det är beklagligt att Vänsterpartiet försöker göra politik av individärenden som måste kunna hanteras tryggt mellan kommun och facklig part. Låt oss i stället fokusera på de viktiga politiska utmaningar vi står inför under stundande mandatperiod.

En budget för ett Umeå som håller ihop

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag har jag haft förmånen att tillsammans med min kommunalrådskollega Margareta Rönngren presentera Socialdemokraterna i Umeås förslag till budget för 2019. Det är en budget med fokus på skola, vård och omsorg. Välfärdens behov måste gå före andra investeringar samt skattesänkningar.

I det kommunalpolitiska handlingsprogram som Socialdemokraterna i Umeå antog tidigare i våras slogs fast att investeringar i välfärden ska gå före andra investeringar, exempelvis projekt i centrum. Fokus för nästa mandatperiod ska ännu tydligare ligga på skola, vård och omsorg.

Vi har lovat att satsa på för- och grundskolan, finansiera rätt till heltid för alla tillsvidareanställda i Umeå kommun och införa en byggstimulans för trygghetsboenden för äldre. Dessa löften infrias nu i budgetförslaget för 2019.

I budgetförslaget prioriteras skola, vård, omsorg och äldres välfärd tydligt. Totalt tillförs nämnderna 352,3 mnkr. Ramförstärkning per nämnd för några av nämnderna i förhållande till 2018 års budget framgår av tabellen nedan.

För- och grundskolenämnden
Tilldelning: + 94,4 mnkr Ökning i procent: 5,2 %

Äldrenämnden

Tilldelning: + 83,7 mnkr Ökning i procent: 8,7 %

Individ- och familjenämnden

Tilldelning: + 82,2 mnkr Ökning i procent: 6,9 %

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tilldelning: + 20 mnkr Ökning i procent: 4,5 %

Även i investeringsbudgeten prioriteras välfärden. Socialdemokraterna planerar för stora investeringar i förskola, grundskola, gymnasieskola och LSS-boenden. Tillsammans med AB Bostaden genomförs investeringar i trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden för äldre.

Investeringar i stadsutvecklingsprojekt får stå tillbaka till förmån för investeringar i välfärden. Exempelvis har Socialdemokraterna valt att förskjuta ombyggnationen av norra och södra Renmarkstorget till förmån för välfärdsinvesteringar.

Välfärden är grunden för att Umeå ska kunna växa tryggt. Det är genom en stark välfärd vi bygger en mer jämlik kommun. Behoven inom välfärden är stora. I budgeten har vi därför valt att kraftfullt prioritera skola, vård, omsorg och äldres välfärd.

Vi har också finansierat viktiga reformer som byggstimulans för trygghetsboenden och rätt till heltid för alla tillsvidareanställda i kommunen. Heltidsreformen är oerhört viktig för att klara kompetensförsörjningen, skapa en bättre arbetsmiljö och ge personalen bästa möjliga förutsättningar att leverera god välfärd och bra service.

De prioriteringar som görs i budgeten lägger grunden för ett fortsatt tryggt Umeå. Socialdemokraterna har även lagt särskilda uppdrag för att öka den fackliga förtroendemannatiden att arbeta med arbetsmiljöfrågor, för att påskynda arbetet med digitalisering och fortsätta trygghetssatsningarna inom ramen för UmeBrå.

Socialdemokraterna i Umeå vill:

• Göra en kraftig utbyggnad av förskolan och grundskolan.

• Öka byggandet för äldres behov genom en kommunal byggstimulans.

• Finansiera rätt till heltid för alla tillsvidareanställda i Umeå kommun.

• Prioritera investeringar i välfärden framför andra investeringar.

Bild

Minnessten för Umeås veteraner invigd i Döbelns park

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag, på Veterandagen, hade jag den stora förmånen att delta i avtäckandet och invigningen av den minnessten för Umeås veteraner som Umeå kommun, i ett nära samarbete med Fredsbaskrarna, låtit uppföra i Döbelns park. Det blev en välbesökt och värdig ceremoni. Tillsammans med mig deltog Anders Ågren för att hedra våra veteraners omistliga insatser för fred och säkerhet runtom i världen.

Efter avtäckandet höll jag en kort appell för de närvarande under ceremonin. Jag skulle vilja återge den här nedan. Budskapet är viktigt. Sveriges internationella insatser, ofta under FN-flagg, gör en stor skillnad. De människor som med fara för sitt eget liv och hälsa gör en insats för fred och säkerhet förtjänar vår fulla respekt och vårt fulla stöd. Min förhoppning är att minnesstenen ska tjäna som en god påminnelse för oss alla om våra veteraners viktiga värv.

Det är med värme och stor respekt som vi i dag, på Veterandagen, avtäcker en minnessten för att hedra kvinnor och män som verkligen gjort skillnad. Stenen är lika beständig som de insatser som veteraner i Fredsbaskrarna utfört runt om i världen.

Kongo, Mellanöstern, Balkan, Afghanistan, Mali, för att nämna några exempel. De flesta av oss följer de dramatiska händelserna via media. Men för alla som deltar i internationella operationer är detta platser för ett dagligt arbete, många gånger under tuffa förhållanden och med stora risker.

I de flesta fall utförs uppdragen med FN-mandat. Många tänker kanske spontant på militärer i fredsbevarande uppdrag, men bland veteranerna finns också många poliser, sjukvårdspersonal, brandmän, valövervakare och hjälparbetare.

Vi är många som har kompisar eller släktingar som genomfört internationell tjänstgöring. Deras uppoffring och engagemang stärker både oss och samhället i stort.

Kongoveteranerna fick vid hemkomsten inte den uppskattning som de så väl förtjänade, men i dag är vi väl medvetna om och tacksamma för det internationella arbete som Umeåbor och andra svenskar deltar i. Ett arbete för fred, för trygghet och för en bättre värld.

Jag kan inte tänka mig något som beskriver Fredsbaskrarna bättre än orden: Rikast är den som ger mest.

Tack för allt som ni har gett genom åren!

IMG_1566

Det är dags att #stoppavinstjakten!

Av , , Bli först att kommentera 3

Den 7 juni ska riksdagen rösta ja eller nej till Socialdemokraternas förslag att stoppa vinstjakten i välfärden.

Det är verkligen på tiden att vi reglerar vinstuttaget i välfärden. Resurserna behövs i välfärden – inte på privata konton i skatteparadis!

Sverige är i dag det enda landet i världen där friskolor kan plocka ut obegränsat med vinst ur skattefinansierad verksamhet. År 2015 dränerades välfärden på 4,7 miljarder kronor skattemedel som plockades ut i privata vinster. Detta motsvarar att nyanställa 7 5000 undersköterskor!

Det finns ett stort stöd, bland väljare till alla partier, för att begränsa vinsterna i välfärden. 7 av 10 svenskar vill att så ska ske. Ändå motsätter sig Moderaterna och Sverigedemokraterna detta förslag. Det är skandalöst!

Om du håller med om att vinstjakten måste få ett slut, gör som jag och skriv under Socialdemokraternas namninsamling här.

Miljözon för dieselbilar inte aktuella i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 2

Kommunfullmäktige pågår för fullt och vi har hittills hunnit avhandla flera viktiga frågor.

Liberalernas Peder Westerberg hade ställt en interpellation till mig angående miljözoner för dieselbilar. Vi har under förmiddagen debatterat frågan. Mitt svar på interpellationen var följande:

1. Har Socialdemokraterna, tillsammans med Miljöpartiet, förhandlat om att införa miljözoner i Umeå kommun?

I dagsläget finns ingen avsikt att införa fler miljözoner än den vi redan har för tung trafik. För att förbättra luftkvaliteten i centrala Umeå fokuserar vi i dagsläget på att skapa incitament och förutsättningar för umeborna att välja, och kunna välja, andra transportmedel än personbil. Vi arbetar också aktivt med att försöka leda bort den tunga trafiken från centrala Umeå. Västra länken och en framtida ombyggnad av Västra Esplanaden till stadsgata är viktiga pusselbitar i detta. Om ett införande av miljözon 2 och 3 i framtiden skulle bli aktuellt så kommer det inte att tas på delegation utan av tekniska nämnden och kanske i förlängningen av kommunfullmäktige.

Peder Westerberg frågar vidare.

2. Tror du att några umebor kommer att drabbas negativt av införande av miljözoner?

Det är givetvis en fråga som måste analyseras när och om det blir aktuellt att införa fler miljözoner än den vi redan tillämpar. Om ytterligare miljözoner skulle bli aktuella måste ett införande av dessa givetvis föregås av noggranna överväganden av för- och nackdelar. Vårt fokus måste dock alltid vara att luften i centrala Umeå ska vara så ren som möjligt, så att våra barn och medborgare inte riskerar att bli sjuka av den luft de andas i sin hemstad.

Under debatten gick vågorna höga och Moderaterna hoppade in i debatten med ett högt tonläge. Moderaterna vill reducera frågan om miljözoner till en JA eller NEJ-fråga. Låt oss inte förenkla politiken på ett så olyckligt sätt.

Som framgår av mitt svar så är miljözoner för dieselbilar INTE aktuellt i Umeå i dag. Förbud är en ingripande åtgärd som aldrig ska vidtas om det inte är absolut nödvändigt. Därför jobbar vi hårt för att få till stånd Västra länken och kunna ta över västra esplanaden på sikt och förtäta i anslutning till den. På så vis kan trafiken minskas och framförallt den tunga trafiken kan minskas så att luftkvaliteten blir bättre. I dag har vi en miljözon för tung trafik men tyvärr har vi anledning att tro att den inte respekteras i tillräcklig utsträckning. Med Västra länken kan vi på allvar leda bort den tunga trafiken och på så vis få en bättre luftkvalitet.

Vi har ett ansvar för Umeborna att kunna leda trafiken på ett hållbart sätt. Vår överenskommelse är att bygga Västra länken innan vi vidtar åtgärder i centrum.

Vi har redan en miljözon för tung trafik och det finns inga planer på att införa miljözoner för dieselbilar i centrum. Det viktiga är dock att vi ser till att inga barn i Umeå blir sjuka av luften de andas. Där måste vi jobba med att lägga om infrastrukturen i första hand, eventuellt förtäta Västra Esplanaden när vi tar över den från Trafikverket.

Jag vill ge Peder Westerberg en eloge för en sansad hållning där han framhöll att vi måste ta fram statistik efter hand och utifrån hur läget ser ut utvärdera vad vi behöver göra.

Jag tycker att det är olyckligt att Moderaterna slutat ta ansvar för Umeås utveckling, där vi varit överens tidigare. Det är beklagligt att Moderaterna vill förenkla frågan till ja eller nej till miljözoner. Det handlar om att vi måste få Västra länken byggd och därefter resonera kring hur vi bygger om västra esplanaden för att minska trafiken och förbättra luftkvalitén. Det är beklagligt att Moderaterna reducerar politiken till Ja och Nej-frågor.

Nytt cykeltrafikprogram på gång i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 1

I tisdags förra veckan ställde sig kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott bakom ett nytt cykeltrafikprogram.

Gator och parker har arbetat fram ett nytt cykeltrafikprogram för Umeå som ersätter det tidigare cykeltrafikprogrammet från 2009. Nu återstår bara att programmet fastställs av kommunfullmäktige.

Målet med cykeltrafikprogrammet är att 65 procent av umebornas resor ska ske via hållbara färdmedel. Där är cykeln väldigt viktig. Det nya cykeltrafikprogrammet syftar också till att trafiksäkerheten för cyklister ska förbättras.

För att uppnå målen finns fyra insatsområden i programmet samt ett antal åtgärder kopplade till varje insatsområde.

Ökad samverkan och samsyn: Handlar om samverkan mellan kommunens olika avdelningar och bolag men även med externa aktörer för att vi på bästa sätt ska arbeta tillsammans för att nå målen.

God framkomlighet för cyklisterna: Handlar om hur cykelinfrastrukturen ska planeras, utformas och skötas för att ge plats åt ett ökande antal cyklister, ge en högre trafiksäkerhet samt för att fler ska välja cykeln som sitt färdmedel.

En cykelstad för alla: Visar vad som behövs för att alla ska kunna, vilja och våga cykla oavsett ålder, kön eller funktionsnedsättning. Detta insatsområde handlar också om hur vi ska arbeta med beteendepåverkan för att fler ska välja att cykla och göra det på ett säkert sätt.

God service till cyklisterna: Visar vad cyklisterna behöver utöver cykelvägar, så som parkering, vägvisning, cykelkarta samt utrustning som ger mervärde (till exempel luftpumpar och cykeltvätt).

Cykeltrafikprogrammet följs upp i ett årligt cykelbokslut som utvärderar resultaten av implementeringen.

Det nya cykeltrafikprogrammet är ett viktigt steg i att stärka Umeås ställning som cykelstad och pionjärstad vad gäller politik för hållbar utveckling!

Äntligen en samtyckeslag!

Av , , Bli först att kommentera 3

I onsdags röstade riksdagen äntligen JA till regeringens förslag på ett stärkts straffrättsligt skydd för den sexuella integriteten och en sexualbrottslagstiftning baserad på samtycke och frivillighet.

Vi har nu en modern lagstiftning som tydligt säger att det är frivilligheten som är utgångspunkten. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för exempelvis våldtäkt.

Utöver detta införs två nya brott: oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp, med fängelsestraff på högst fyra år. Detta innebär att man kommer att kunna dömas för övergrepp i fler situationer än vad som är fallet i dag. Till exempel när man borde inse risken för att någon inte deltar frivilligt men ändå genomför en sexuell handling med den personen.

Den nya lagstiftningen innebär också att minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fyra till fem års fängelse.

Det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn har nu förstärkts när gärningsmannen varit oaktsam i fråga om barnets ålder. Detta syftar bland annat till att komma bort från problemet att alltför stor vikt tidigare har lagts vid barnets kroppsutveckling.

Den som utsätts för ett sexualbrott ska nu få stöd tidigare i processen. När en förundersökning om ett sexualbrott inleds ska en anmälan om målsägandebiträde göras omedelbart.

Det är många som kämpat länge för denna reform och nu är den äntligen på plats! Detta är ett av många viktiga steg framåt i arbetet mot sexuella övergrepp!

Folkfest i centrum!

Av , , Bli först att kommentera 4

I går deltog jag och det härliga gänget med partikamrater på bilden ovan i Blodomloppet i centrala Umeå. Vissa av oss sprang, andra promenerade. Själv fick jag en tid på 24 minuter på femkilometerssträckan och slog därmed Moderaternas bästa tid – trots att jag sträckte vaden när det var två kilometer kvar av loppet 😉

Det blev ett fantastiskt arrangemang i år – en riktig folkfest! Människor samlades i tusentals, både för att delta men också för att titta på, heja och äta picknick i rådhusparken. Blodomloppet och liknande event är ett bra sätt att skapa liv och rörelse i centrum, något som skapar trivsel och glädje för umeborna!

Fler reformer på gång för en bättre arbetsmarknad och integration

Av , , Bli först att kommentera 3

Sedan den (S)-ledda regeringen tillträdde har arbetslösheten pressats tillbaka. Arbetslöshet är en av de enskilt största trygghetshotande faktorerna i ett samhälle. Låg arbetslöshet och ett välfungerande socialt skydd och en stark välfärd, är en grundförutsättning för god sammanhållning i samhället.

Jag har tidigare skrivit om vad som genomförts under innevarande mandatperiod. Färdriktningen är utstakad och Socialdemokraterna har i regeringsställning tillsatt utredningar som ska ligga till grund för ytterligare reformer under nästa mandatperiod.

En (S)-ledd regering är en garant för en politik som tar arbetslösheten på allvar och som verkar kraftfullt för löntagares rättigheter.

Här följer ett axplock av pågående utredningar för en bättre arbetsmarknad och integration är:

  • Stopp för hyvling!

Regeringen har tillsatt en utredning som har till uppgift att lämna förslag på hur problemet med s.k. hyvling på arbetsmarknaden kan stoppas. Förslaget förbereds på Regeringskansliet just nu.

  • SMS-anställningar utreds

Regeringen har också tillsatt en utredning som ska titta på omfattningen av det som kallas SMS-anställningar, alltså anställningar där man i förhand inte vet hur mycket eller när man får jobba utan får sms och måste stå till arbetsgivarens förfogande utan förvarning. Detta drabbar många unga människor hårt i dag. Utredningen ska se över om det behövs lagändringar för att komma åt detta. Förslaget ska lämnas senast den 31 januari 2019.

  • Kompetensutveckling i arbetslivet

Regeringen utreder också om det bör införas en möjlighet att vara ledig från jobbet med ersättning för att studera. Förslaget behandlas just nu av regeringen.

  • Mottagandeutredningen

Den (S)-ledda regeringen har tillsatt en utredning som syftar till att lägga fram ett förslag om ett sammanhållet system för för mottagande. Regeringen vill avskaffa EBO (eget boende) till förmån för värdigt boende, i syfte att motverka segregation och trångboddhet.

  • En väl fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens framtida uppdrag

En utredning har fått i uppdrag att titta på hur Arbetsförmedlingens uppdrag och den statliga arbetsmarknadspolitiken bör se ut. Utredningen ska bland annat föreslå hur kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken bör förtydligas och hur arbetsmarknadsutbildningen ska se ut. Utredningen ska redovisa sina resultat senast 31 januari 2019.

  • Flexibla insatser för fler funktionsnedsatta i jobb

Alla ska känna sig behövda i Sverige och alla som kan jobba ska ha ett jobb! Den s.k. flexjobbsutredningen har i mars 2018 lämnat förslag om hur möjligheterna till arbete för personer med nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning kan förbättras. Förslaget behandlas just nu av regeringen.

  • Dua för bättre samverkan och fler i jobb.

Regeringen har tillsatt delegationen för unga och nyanlända i arbete (Dua). Uppdraget är att främja samverkan mellan aktörer som har betydelse för att unga och nyanlända ska komma i jobb.

God utveckling för idrotten på Nydala

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeå basebolls Eldsjäl Niklas Edlund är i full av förväntan inför säsongen på föreningens arena på Nydala. I bakgrunden syns snölagringen som IFK Umeå skidor tagit initiativet till.

Sedan tidigare finns på Nydala tennis- och paddeltennisbanor, Umeå lagun och nybyggda pumptracken.

Cricketklubben i Umeå spelar i Elitserien 2018 och ny spelplan för cricket anläggs under sommaren på Nydala sportfält.

Jag och min kollega Ari Leinonen, fritidsnämndens ordförande, ser idrottsinitiativen på Nydala som något positivt för utvecklingen av idrottskommunen Umeå. Riksidrottsförbundet och SVT rankade Umeå som nr 2 i hela Sverige 2017 och det är en placering vi vill behålla – helst överträffa framöver!