En extern granskning är viktig

Av , , Bli först att kommentera 15

Jag har sedan dag ett av VK:s granskning av samhällsbyggnadskontoret sagt att vi ska göra såväl en intern som extern utredning av vad som hänt för att kunna vidta rätt åtgärder och kunna utkräva ansvar om så krävs. Detta står jag fast vid!

Den interna granskningen kommer att hanteras av tre instanser, politiskt av Tekniska nämnden och Kommunstyrelsens arbetsutskott samt på tjänstemannanivå av stadsdirektörens ledningsgrupp.

Den externa processen har påbörjats av kommunrevisionen genom att de fått en redogörelse av samhällsbyggnadsdirektören samt material i ärendet. Revisionen har uppdragit till sakkunnigbiträden att gå igenom materialet för vidare bedömning vid deras möte i januari. Skulle inte Kommunrevisionen gå vidare med ärendet efter sitt sammanträde i januari är jag beredd att anlita annan extern utredare för att få fullständig klarhet i vad som skett och vilka åtgärder som behöver vidtas från kommunens sida.

Uttalandet nedan som publicerades på kommunens intranät under gårdagen har godkänts för publicering av kommunrevisionens ordförande Johnny Sandström (L).

 

Kommunrevisionen granskar
efter VK:s artikelserie

 

Kommunrevisionen har inlett en granskning med anledning av Västerbottens-Kurirens artikelserie om Umeå kommun de senaste veckorna. Dessutom kommer en rapport från Samhällsbyggnad att tas upp av SDL, tekniska nämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott, ks au.

Grunden för Umeå kommuns egen analys är en sammanställning av vilka beslut som fattats samt vem som fattat besluten och på vilka grunder. Det arbetet leds av samhällsbyggnadsdirektör Margaretha Alfredsson.

– Detta är ingen ”utredning” av sig själv, som har påståtts. Det är helt nödvändigt att hon leder arbetet. Som högsta chef för området har Margaretha Alfredsson ett ansvar för att undersöka vad som har hänt, säger stadsdirektör Jonas Jonsson.

Flera instanser

En statsvetare har i VK använt ordet ”jäv” för att beskriva Margaretha Alfredssons ledande roll i sammanhanget.

– Han gjorde också tillägget att man måste ”be någon annan titta på det också”. Det är precis vad som kommer att ske. Rapporten från Samhällsbyggnad kommer inte bara att behandlas i min ledningsgrupp, tekniska nämnden och ks au utan också av revisorer, säger Jonas Jonsson.

Material till sakkunniga

Den externa och oberoende Kommunrevisionen har nämligen, efter förfrågan från förvaltningen den 14 december, beslutat sig för att göra en granskning utifrån VK:s artikelserie.

– Revisorerna har fått samma material som VK, plus lite till, och de har fått möjlighet att ställa frågor. De har nu lämnat över materialet till sina sakkunniga. Baserat på vad de kommer fram till, beslutar revisorerna om de ska gå vidare med en djupare granskning, säger Jonas Jonsson.

Eventuella åtgärder

Målsättningen är att Kommunrevisionen kan överlämna ett yttrande till Umeå kommun den 18 januari. Ärendet ska sedan behandlas av tekniska nämnden den 26 januari och av kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 januari.

– Då står det klart om vi kommer att ändra rutiner, skapa nya styrdokument eller genomföra andra åtgärder, säger Jonas Jonsson.

 

VK har fel! Det genomförs såväl extern som intern granskning

Av , , Bli först att kommentera 20

VKMed anledning av den granskning VK har gjort av kommunens samhällsbyggnadskontor vill jag förtydliga att vi såväl politiskt som på tjänstemannanivå tagit uppgifterna på stort allvar.

I dagens VK görs gällande att vi endast genomför en intern granskning. Det är fel! Vi genomför en egen intern analys av vad som skett. Dessutom har Kommunrevisionen -som är en extern och oberoende aktör- inlett en granskning. Från kommunens sida bad vi Kommunrevisionen den 14 december att granska ärendet och som oberoende part har de sedan fattat beslut om att inleda denna granskning.

I VK:s artikel intervjuas statsvetaren Magnus Blomgren som menar att ”det är ett klart jävsförhållande att samhällsbyggnadsdirektören utreder sig själv och sin verksamhet” om processen stannar där. Blomgren menar  att kommunen bör gå vidare med ärendet  till Kommunrevisionen. Det är ju precis så kommunen resonerat och agerat.

Margareta Alfredssons uppdrag är inte att utreda eller granska sig själv och den verksamhet hon leder. Uppdraget är att ta fram information och underlag om vad som hänt inom verksamheten. Ärendet kommer att internt hanteras av såväl stadsdirektörens ledningsgrupp som på politisk nivå av Tekniska nämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott. Utöver denna interna hantering- på tre olika nivåer- sker alltså även en extern oberoende granskning av Kommunrevisionen.

Det är tråkigt att VK väljer att inte redovisa för läsarna de faktiska åtgärder som vidtagits av kommunen. Att VK väljer att ”misstolka” information för att skapa rubriker känns inte seriöst. Jag har varit tydlig från dag ett i denna fråga. Detta ska utredas såväl intern som externt! Så sker nu också. Kommunmedborgarna förtjänar en rättvisande information.

 

 

Förstärkt gemenskap mellan stad och land

Av , , Bli först att kommentera 8

Lokalt näringslivUmeå är en kommun i stark tillväxt och förändring. Näringslivet utvecklas och allt fler människor vill bo och arbeta i Umeå kommun. Umeå har haft en historisk tillväxt sedan branden 1888. Vi är i dag en av Europas snabbast växande städer. Vi har fördubblat vår befolkning över de senaste 50 åren. Prognosen för befolkningsökningen i 2016 ligger kring 1700 personer.

Vi kan konstatera att inom kommunen så utvecklas såväl staden som glesbygden positivt. Nästan var tredje kommuninvånare har valt att bosätta sig utanför själva staden. Glesbygden har en högre andel barnfamiljer, sysselsättningen och den disponibla inkomsten är högre på landsbygden än i staden.  Umeås vision är att vara 200 000 invånare år 2050, för att nå detta krävs naturligtvis strategier för såväl staden, landsbygden och tätorter som kusten.

Det var med glädje vi konstaterade att vår partiordförande och statsminister Stefan Löfven i sitt jultal uppmärksammade frågorna om stad och land. Han sa ”det är dags att stärka gemenskapen mellan stad och land, som Sverige har försummat i decennier. Det är dags att förstå att ingen del av landet är tärande, utan att vi alla är närande till det vi vill kalla Sverige. Det som krävs nu är ett samhällsbygge, som gör att vi alla kan leva som fria, jämlika och förhoppningsfulla individer, oavsett om vi växer upp i en by i Sollefteå, på en gård i Skivarp, eller i Sollentunas höghus”.

Vi har i Umeå samma inställning, stad och land måste utvecklas hand i hand. Vi har under det senaste året arbetet med Umeå kommuns strategi för landsbygdsfrågor. Vi är nu redo för att gå ut på samråd med förslaget. Vi Socialdemokrater har även ett internt arbete i frågan som pågår fram till i april tillsammans med våra S-föreningar.

 

 

En splittrad allians

Av , , Bli först att kommentera 5

 

KameraövervakningVi har just avslutat en lång debatt i kommunfullmäktige med anledning av en motion från Moderaterna som vill öka kameraövervakningen på offentliga platser. Motionen avslogs med god marginal. Moderaterna stod ganska ensamma i debatten med stöd endast av SD. Alliansen är tydligt splittrad i denna fråga. 

Umeå är en trygg kommun att leva och bo i. Så ska vi fortsätta att ha det. Men att- som M vill- generellt öka kameraövervakningen i det offentliga rummet är inte rätt väg att gå. Kameraövervakning är en metod som kan minska brottslighet. Effekterna varierar dock beroende på vilken miljö som kameraövervakas och hur man arbetar med kamerorna.

En förutsättning för att få bedriva kameraövervakning på allmän plats är att den sker i syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott. För att en ansökan ska beviljas ska övervakningsintresset vara större är integritetsintresset. Ett centrumområde med torg, affärer och restauranger är exempel på en plats där enskilda bör kunna röra sig fritt. Därför är integritetsintesset särskilt starkt. 

Istället för en generell kameraövervakning så handlar det om att bygga vidare på det arbetssätt vi sedan länge har i Umeå med förebyggande och trygghetsskapande insatser och en god samhällsplanering med olika upplåtelseformer inom våra bostadsområden.

Vi ska komma ihåg att bland de elva största städerna i Sverige så ligger Umeå på en överlägsen förstaplats i lägst antal anmälda brott per 100 000 invånare. Umeå sticker ut i alla undersökningar som en trygg kommun att leva och bo i.

 

 

 

Kommunens öppenhet är viktig

Av , , Bli först att kommentera 6

Centerpartisterna Sven-Olov Edvinsson och Mattias Larsson oroar sig idag -såväl på VKs insändarsida som genom interpellation i fullmäktige- över synen på öppenheten i kommunen.

För mig är det självklart att Umeå kommun ska hålla ett öppet klimat mot omvärlden, till hjälp har vi Sveriges utomordentliga lagstiftning om offentlighet i den allmänna förvaltningen.

Jag kan konstatera att begäran om allmänna handlingar har ökat avsevärt inom Umeå kommun liksom i hela Sverige och lämnas löpande utan friktion till medborgare, media, företag och studerande. 

Ett tecken på att kommunen tillmötesgår önskemålen om handlingar på ett bra sätt är att enskilda diarier i kommunen används för utbildningar på gymnasial, folkhögskole- och universitetsnivå; de studerande begär ut handlingar som ett led i sina arbeten i studierna.

Umeå kommun använder systematiskt aktuella domar vid beredning av ärenden och hantering av underlag. Men lagstiftningen och domstolarnas vägledande domar är inte alltid lätta att tolka, vilket gör att det enstaka gånger kan finnas en osäkerhet i förvaltningen. I de fall politiker och förvaltningen ställs inför tveksamheter och svåra bedömningar är det lämpligt att rådgöra med våra kommunjurister.

Jag tycker att Umeå kommun hanterar öppenhet, offentlighet och utlämnande av offentliga handlingar på ett bra sätt. Jag delar inte Edvinssons och Larssons beskrivning om att kommunen sluter sig mot medborgare och media. Med tanke på Umeå kommuns storlek och den mängd handlingar som begärs ut, är det naturligt att allmänna handlingar och utlämnande ibland överprövas. Det är ett tecken på en fungerande demokrati och det fantastiska med Sverige är att beslut kan överprövas.

Det finns naturligtvis alltid förbättringsområden, vi har ett behov av att utöka utbildningsinsatserna och därför kommer internutbildningar av våra kommunjurister att erbjudas på ett mer systematiskt sätt med start 2017.

 

Besvikelse och ilska över regeringens beslut

Av , , Bli först att kommentera 13

Nu på morgonen kom beskedet att Jämställdhetsmyndigheten placeras i Göteborg. Jag känner stor besvikelse och ilska över regeringens beslut.

Regeringen har uttalat att de ska utlokalisera myndigheter i hela landet. Civilminister Ardalan Shekarabi skrev i en debattartikel i Dagens samhälle för drygt ett år sedan  ”Regeringen ska… ta ett tydligare grepp över myndigheternas lokalisering för att garantera en närvaro i hela landet” och fortsatte ”Regeringen kommer inte att stillatigande se på när klyftorna växer i vårt land. Det är dags att ta verkligt ansvar för att hålla ihop Sverige”.

Umeå har stor kompetens, infrastruktur och en lång tradition av att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor. Vi har t ex Umeå centrum för genusstudier (UCGS) vid Umeå Universitet som är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence.  UCGS  har också utbildning i genusvetenskap på grund- avancerad- och forskarnivå. Umeå universitet är ett fullbreddsuniversitet, det enda norr om Uppsala, som ger en god kompetensförsörjning inom samtliga kompetensområden en Jämställdhetsmyndighet behöver ha tillgång till. Vi är även en av de kommuner i Sverige som har jobbat längst med jämställdhetsintegrering och vi har ett mycket framgångsrikt arbete. Detta faktum har dessutom poängterats av  CEMR – observatoriet som en modellstad för jämställdhet i Europa.

Nu när en ny myndighet inrättas lokaliseras den alltså återigen i en storstad, Göteborg. Jag känner mig oerhört besviken på regeringen och en ilska över beslutet. Regeringen måste ta sitt ansvar för att lokalisera myndigheter även i Norrland.

Det är för mig obegripligt att regeringen lokaliserar Jämställdhetsmyndigheten till Göteborg. Vart tog beslutet om ansvar för att hålla ihop hela Sverige vägen? Det hade varit naturligt att lokalisera Jämställdhetsmyndigheten till Umeå i Norrland med en redan uppbyggd kompetens och infrastruktur för myndighetens ansvarsområde.

 

UmeBrå- en viktig aktör för det trygga Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

Broparken_447I veckan har vi haft styrelsemöte i UmeBrå -som är kommunens lokala brotts- och drogförebyggande råd- och fastställt aktivitetsplanen för de kommande två åren. Rådet har en mycket viktig uppgift för att skapa trygghet och delaktighet i ett växande Umeå. Målen är att minska brottsligheten öka tryggheten samt minska nyttjandet av alkohol, narkotika, tobak, dopning samt motverka överdrivet spelande som kan leda till brottslighet i Umeå kommun. Fokus ligger på de förebyggande åtgärderna och det senaste året har vi arbetat med jämställdhet som en metod i det förebyggande arbetet.

Bland de elva största städerna i Sverige så ligger Umeå på en överlägsen förstaplats i lägst antal anmälda brott per 100 000 invånare. Umeå sticker ut i alla undersökningar som en trygg kommun att leva och bo i. Men för en kommun i stark tillväxt är det oerhört viktigt att ständigt fokusera på trygghetsfrågorna. När vi blir fler och fler och genom förtätningarna i staden som gör att människor kommer närmare varandra är det än mer viktigt att alltid ha med sig trygghetsfrågorna. Det är oerhört viktigt att medborgare i Umeå kommun kan fortsätta känna sig trygga och uppleva livskvalitet i vår växande stad- den uppgiften tar vi på stort allvar.

Vi arbetar strategiskt inom olika områden och har t ex UmeBrå forum som är en mötesplats för aktörer i det drog- och brottsförebyggande arbetet. Vi arbetar även i lokala förebyggande råd genom socialtjänstens fältgrupp och HLT, skolpersonal, elevhälsan och Umeå Fritid.  Till dessa bjuds även polisen och landstinget in. Vi samverkar även med universitetet och studentkårerna för att skapa trygghet på universitetsområden samt med det förebyggande arbetet. Vi genomför medborgardialoger, deltar i länsstyrelsens nätverk samt deltar i Polisens nätverk mot organiserad brottslighet. Vi arbetar även med selektiv prevention och har t ex samverkansråd för såväl ensamkommande ungdomar som unga med funktionsnedsättningar.

Vi arbetar med utvecklat föräldrastöd som t ex ”Famljepeppen” och trygghetsskapande åtgärder som trygghet i det offentliga rummet och nattvandringar. Vi har även våldsförebyggande insatser där arbetet i hög grad kopplas ihop med missbruk och jämställdhets och jämlikhetsfrågor samt Umeåkommuns arbete med en handlingsplan mot våld.

För att kunna genomföra detta arbete på ett bra och kvalitativt  sätt genomför vi en hel del kartläggningar och arbetar med omvärldsbevakning och kompetensfrågor.

Umeå är en trygg kommun att leva och bo i. Så ska vi fortsätta att ha det. Det förebyggande och trygghetsskapande arbetet är oerhört viktigt för mig som kommunstyrelsens ordförande och Socialdemokrat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänsterpartiet sviker välfärden

Av , , Bli först att kommentera 10

Scharinska_2Idag beslutade vi på kommunstyrelsens arbetsutskott att lägga ut Scharinska villan på den öppna marknaden för försäljning.

Vi har undersökt alla möjligheter att behålla denna kulturhistoriska byggnad i kommunens ägo men inte hittat någon lösning. Vi har tillfrågat samtliga verksamheter inom kommunen om de har intresse av fastighetens lokaler men ingen har anmält sitt intresse. Vi har erbjudit AB Bostaden att köpa fastigheten men de tackade nyligen nej till ett förvärv.

I kommunen har vi ett principbeslut om att sälja de fastigheter som vi inte nyttjar. I dag har kommunen en kostnad för outnyttjade lokaler kring 22 miljoner kronor. Det är dålig hushållning med skattebetalarnas pengar. Vi kan inte behålla Scharinska villan i kommunal ägo då det inte inom  kommunen finns behov av dess lokaler- det är inte ekonomiskt försvarbart. Vi Socialdemokrater vill inte ta resurser från våra verksamheter som vård, skola och omsorg för att finansiera en fastighet, om än av kulturhistoriskt värde.

Det är med stor förvåning jag noterar att Vänsterpartiet hellre lägger pengar på en byggnad än till våra välfärdsverksamheter. Vänsterpartiets gruppledare Ulrika Edman säger i Västerbottensnytt ”Socialdemokraterna och Miljöpartiet sviker Scharinska”. Jag kontrar med att Vänsterpartiet sviker välfärden. Politik handlar i mångt och mycket om att prioritera. I detta läge prioriterar vi Socialdemokrater barnen, de äldre och de som är i behov av omsorg före en byggnad.

 

.

Guitars The Museum – en viktig del i Umeås besöksnäring

Av , , Bli först att kommentera 3

GitarrerI dag säkrade S tillsammans med MP i kommunstyrelsens arbetsutskott ett fortsatt tillfälligt (6 månaders) stöd till Guitars The Museum. Vi gav stadsdirektören i uppdrag att arbeta in stödet till Guitars i den budget vi har för kulturinstitutioner och museum på ca 60 miljoner kronor.  En redovisning ska ske under första halvåret nästa år

Guitars The Museum är en viktig del i kommunens ambition att utveckla besöksnäringen. Besöksnäringen i Sverige växer för varje år och har under 2000-talet varit en av de tjänstenäringar som skapat flest arbetstillfällen. Besöksnäringen håller på att utvecklas till en ny basnäring och är en viktig bransch ur flera perspektiv. Den är platsbunden, skapar många arbetstillfällen och är en bransch som i hög grad anställer unga och utlandsfödda.

Besöksnäringen kräver ett system av goda förutsättningar för att människor ska lockas till besök. Det måste erbjudas bra hotell, bra restauranger och kaféer, handel samt ett brett utbud av intressanta aktiviteter. I Umeå har vi en bra infrastruktur, det finns gott om bra boendemöjligheter likaså finns ett brett utbud av restauranger och kaféer samt handel. Det vi behöver är att säkra aktiviteter som erbjuds året om, attraherar många, är sällsynta och ligger stadsnära. Där fyller Guitars – The Museum en unik roll, inte bara för Umeå utan för hela Sverige som turistland.

Vid dagens KS AU beslutade vi även att lägga ut Scharinska villan till försäljning då AB Bostaden nyligen tackat nej till att köpa fastigheten.

 

Landsbygdsutveckling på agendan

Av , , Bli först att kommentera 4

Lokalt näringslivVid dagens NP (Näringslivs- och planering sutskottet) ska vi behandla den samrådshandling som vi arbetat fram gällande tematisk översiktsplan för landsbygden. Där ingår våra nya mål och skrivningar om landsbygdsutveckling. Handlingen ska efter att NP behandlat den skickas ut på samråd.

I vår stävan att bli 200 000 invånare år 2050 är det oerhört viktigt att vi har strategier för såväl staden, landsbygden och tätorter som kusten.

Vi kan konstatera att nästan var tredje kommuninvånare har valt att bosätta sig utanför själva staden. Umeå kommuns landbygd har en positiv utveckling och befolkningsutveckling motsvarar väl stadens. Såväl andelen barnfamiljer som sysselsättningen är högre på landsbygden än i staden och även den disponibla inkomsten är högre på landsbygden. Då inriktningen i staden är förtätningar och tät kvartersbebyggelse, är kommunens byar och tät orter viktiga för dem som efterfrågar spritt småhusboende.  

Vi Socialdemokrater vill skapa en hållbar bebyggelsestruktur på landsbygden som bidrar till att utveckla befintlig infrastruktur och ge ökat underlag till service och kollektivtrafik. Vi vill därför att ny bebyggelse ska komplettera befintlig och i första hand lokaliseras till byar invid utpekade kollektivtrafikstråk.

I strategin pekar vi ut fem bystråk;

  • stråk längs väg 363
  • stråk uppströms älven
  • stråk västerut till Hössjö
  • stråk till havet samt stråk från Tavleliden till Sävar.

Inom dessa fem stråk finns en stark utveckling och byarna knyts ihop genom regional busstrafik. Här finns samhällen med befintlig serviceinfrastruktur som skola, förskola samt kommunalt vatten och avlopp. Vissa har även kommersiell service i form av matbutik. På dessa platser kan en samlad bebyggelse utvecklas med ett ökat befolkningsunderlag kan även servicen förbättras. I strategin föreslås bystråken kompletteras med 3000 nya invånare på sikt.

Strategin omfattar även tätorter och stationssamhällen. En hög ambition finns för såväl Hörnefors som för Sävar med mer än fördubblad befolkning på lång sikt. Det beror naturligtvis på att Botniabanan och den framtida Norrbotniabanan borgar för hållbart resande och befolkningstillväxt. Ökad befolkning ger större underlag för utvecklad service som behövs då orterna har ett stort omland och fungerar som servicepunkter för stora delar av kommunens landsbygd. I strategin finns även en tydlig förstärkning av de tidigare kommundelarna som t ex Holmsund och Obbola. Bebyggelseområden finns även utpekade invid tätorter som Norrmjöle, Sörmjöle, Täfteå och Yttersjö.

Vi har idag lokala arbetsgrupper som arbetar aktivt med utvecklingsplaner som vi tar hänsyn till i kommunens översiktsplaner. Kommunen kan tillsammans med dem och andra aktörer hitta nya serviceformer, projekt och aktiviteter. Umeå C har även fått uppdraget att organisera näringsidkare och fastighetsägare i kommundelarna för att utveckla dess centrumkärna. Det är den lokala näringslivsutvecklingen som är motorn för hållbar utveckling. Det är viktigt att skapa förutsättningar för ett livskraftigt skogs- och jordbruk som utgör de primära branscherna tillsammans med bygg- och transportbranscherna. Men det finns även potential för fler branscher t ex besöks- och upplevelsenäringen som är ständigt växande.

Jag är glad över att vi nu kommit fram till beslut om en samrådshandling för glesbygden och ser fram emot konstruktiva diskussioner om hur vi tillsammans kan utveckla kommunens landsbygd.