Sysselsättningen och arbetskraften fortsätter att öka

Av , , Bli först att kommentera 1

YlvaVi kan nu konstatera genom ny statistik från SCB att sysselsättningen och arbetskraften fortsätter att öka på svensk arbetsmarknad samtidigt som arbetslösheten minskar.Sysselsättningen fortsätter att öka jämfört med närliggande månader, både vad gäller antal och andel. Statistiken visar även att arbetslösheten  minskar såväl  i andel som antal.

Det är även mycket positivt att se att tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden minskar och pekar mot en betydligt kortare etableringstid än tidigare. Det har tidigare tagit upp till tio år innan hälften av de nyanlända har etablerat sig på arbetsmarknaden. Enligt SCB:s nya siffror ser vi att det går mycket snabbare. Nästan hälften, 48,5 procent, av dem som mottogs 2011 hade jobb efter fem år . Bland nyanlända män var varannan, 49,3 procent, i arbete efter tre år.

Det är ett mycket bra läge men jag ser fortfarande den stora utmaningen i att nyanlända kvinnor kan etablera sig på arbetsmarknaden i större utsträckning. Jag är glad över att den S-ledda regeringen med Ylva Johansson i spetsen tagit initiativ till att se över hur bestämmelser inom olika ersättningssystem samspelar och påverkar utrikes födda kvinnors ekonomiska förutsättningar att studera och arbeta.

Kostnadsutjämningssystemet måste förändras

Av , , Bli först att kommentera 4

I6B617824-BE30-4CF9-BC09-904F922F3F23 fredags var jag på SKL tillsammans med representanter från de stora tillväxtkommunerna. Vi diskuterade inkomst- och kostnadsutjämningssystemet. I dagens system är Umeå kommun nettobidragsgivare vilket naturligtvis är ett problem för oss. 

Den kommunalekonomisk utjämningen är ett system för att utjämna och ge likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i hels landet. Alla ska kunna tillhandahålla invånarna likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Skillnader i kommunalskatt ska därmed i huvudsak spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå och inte bero på skillnader i strukturella förutsättningar.

Umeå är en kommun i stark tillväxt, det är framförallt grupperna barn- och ungdomar samt äldre 80+ som växer. Det innebär att vi bland annat har ca 6000 barn som skall in i grundskolan de närmaste åren.

Vi måste se till att få en förändring av systemet tillstånd. Just nu sitter en särskild utredare och gör en översyn av kostnadsutjämningen. Uppdraget ska redovisas 1 juni 2018.

Mer Fjärrundervisning för landets elever

Av , , Bli först att kommentera 4

0DAFF314-6EE2-4FBF-B562-00265A57962EIgår skrev jag på SVD-debatt tillsammans med 74 andra Kommunalråd om vikten av bra förutsättningar för fjärrundervisning. För tusentals elever är fjärrundervisning det enda alternativet för att få undervisning av behöriga lärare.

En statlig utredning -SOU 2017:44- har lagt fram otillräckliga förslag som nu skyndsamt måste kompletteras. Stelbenta lagar begränsar i dag fjärrundervisning i skolan. Tusentals elever får därför inte den undervisning de behöver. Regeringen kan ändra på det genom att justera skollagen i vår. Men då behöver man gå längre än vad en statlig utredning nyligen föreslagit.

Vi kan konstatera att antalet elever blir fler samtidigt som många lärare går i pension. Utmaningen att hitta behöriga och legitimerade lärare blir allt större, bara de närmaste åren behövs 77 000 nya lärare i skola och förskola. Här drar mindre kommuner långt från högskoleorter ofta det kortaste strået. En del kommuner har dessutom stora geografiska avstånd och små elevgrupper. För tusentals elever är då fjärrundervisning det enda alternativet för att få undervisning av behöriga lärare.

Oavsett var barn och ungdomar bor, måste vi kunna erbjuda en utbildning av hög kvalitet och ett allsidigt utbildningsutbud. Våra elever ska t ex kunna välja mellan flera olika moderna språk och mellan många olika gymnasieprogram.

Läs gärna hela artikel på SVD-debatt via länken

https://www.svd.se/mer-fjarrundervisning-maste-tillatas-i-skolan

Blåljussabotage föreslås som ny brottsrubricering

Av , , Bli först att kommentera 4

MorganVi har sett flera exempel på våld mot poliser, stenkastning mot ambulanser och mot räddningstjänstens personal på senare tid. Det är en helt oacceptabel utveckling. Vi måste kunna skydda personer som har samhällsviktiga uppgifter och genom detta värna förtroendet och respekten för rättsstaten. De socialdemokratiska ministrarna- fd Inrikesminister Anders Ygeman och nuvarande Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson- har vid ett flertal tillfällen uttalat sig om vikten av lagstiftningsskärpningar mot dessa brott. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) har sagt att ”ge sig på den som räddar liv och jobbar med att upprätthålla tryggheten är något av det fegaste man kan göra. Det måste få rejäla konsekvenser och straff.” Jag kunde inte hålla med mer.

En delutredningen har nu presenterat förslag till straffskärpningar för angrepp mot ambulanssjukvård, räddningstjänst, polis och andra samhällsnyttiga funktioner. Ett nytt brott kallat blåljussabotage föreslås. Det nya brottet gör det straffbart att angripa eller hindra till exempel polis eller räddningstjänst när de utför sitt arbete. Grovt brott ska ge lägst två år och högst 18 år eller livstid. Även attacker på polishundar, hästar och bilar ska räknas in i det nya brottet.

Redan i dag är det straffbart att till exempel kasta sten mot polis i samband med utryckning. Men för att tydliggöra brottets allvar och för att stärka skyddet för blåljuspersonal föreslår utredningen alltså att ett nytt brott, blåljussabotage, införs i brottsbalken. Brottet gör det straffbart att angripa eller störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård på ett sätt som hindrar eller försenar deras arbete. Straffet föreslås bli upp till fyra års fängelse och i grova fall upp till livstids fängelse.

Utredningen föreslår även att det lägsta straffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år och att det högsta straffet höjs från fängelse i fyra år till fängelse i sex år samt att en ny bestämmelse förs in i brottsbalken som innebär att domstolen ska se särskilt strängt på fall där någon med våld eller hot har angripit en annan person på grund av dennes arbete. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

 

M-ledarens snirklande besked

Av , , Bli först att kommentera 10

12163075-E485-4CE7-87FE-7D05F1E84BF6Moderaternas partiledare snirklade in sig i diskussionen om infrastrukturens behov under invigningen av Västerbotten på Grand igår.

-Principen är att staten ska ta ett ansvar sa M- ledaren Ulf Kristersson ang Norrbottniabanan och fick Norrlandsvänliga mediarubriker. Men vad menade M-ledaren egentligen? Jag kan inte hitta att Moderaterna i sin budget har Norrbottniabanan med som investering.

Kristersson gav ett mediatränat och mer generellt svar om det ansvar staten har för finansiering av infrastruktur i allmänhet och fick det att låta som positivt för Norrbottniabanan. Norrbottniabanans finasiering lyser ju med sin frånvaro i M- budgeten.

Vi socialdemokrater har tagit ett tydligt steg mot Norrbottniabanans genomförande. Vi har avsatt -som ett första steg-  7 miljarder i statsbudgeten. Det är att ta ansvar på riktigt och inte mediatränade svävande svar som Ulf Kristersson gav igår.

Vi behöver mer samverkan med Finland och Norge

Av , , Bli först att kommentera 3

Hans Erik och JoakimInnan invigningen av Västerbottens dagarna igår passade vi- jag från Umeå kommun och Erik Bergkvist från Region Västerbotten- på att träffa Österbottens förbund med Joakim Strand i spetsen på Västerbottenskontoret i Stockholm.

Det var ett mycket givande möte om regional samverkan och utökade samarbete. Naturligtvis lyftes frågan om Kvarkentrafiken som har en stor betydelse för såväl Österbotten som oss i Västerbotten med ökade transport och persontrafik.. Vid nästa möte i maj ska vi diskutera hur vi på bästa sätt ökar de öst-västliga transporterna. Då kommer vi även att bjuda in Mo i Rana och regionen Helgeland som täcker kommunerna från gränsen mot Nord-Tröndelag i söder upp till Saltfjellet i nordNorge. Det är viktigt att vi kan öka samverkan mellan Sverige, Finland och Norge. Vi behöver på sikt få till en naturlig person- och transportkorridor genom våra länder. Det kommer att vara en förutsättning för t ex Västerbottens inland för att utvecklas med fler företag och arbetstillfällen.

Nu ser jag fram emot Västerbotten på Grand 2018 där temat är ”Smart tillväxt – på ett hållbart sätt”. Det handlar om ekonomisk och hållbar utveckling baserad på samverkan, kunskap och innovation. Smart tillväxt är ett centralt begrepp i EU:s tillväxtstrategi 2020, där utvecklingsmedel öronmärkts för spännande samverkansprojekt. Nyckelord är fler smarta, hållbara innovationer, ökad tillväxt och fler växande företag i befintliga branscher – men lika gärna i nya.

Äntligen minskar löneskillnaderna mellan män och kvinnor

Av , , Bli först att kommentera 4

DDA18455-5F56-4203-B25D-5984F361C328Äntligen, efter nästan 10 år minskar nu löneskillnaderna mellan män och kvinnor, enligt LO:s senaste lönerapport. Fackföreningsrörelsens arbete ger resultat men fortfarande finns mycket kvar att göra. Fortfarande finns stora löneskillnader mellan män och kvinnor. I riket som helhet tjänar män i genomsnitt 4600 kr mer än kvinnor.

Utvecklingen av löneskillnaden mellan kvinnor och män beräknat som kvinnors medellön i procent av mäns medellön år 2000-2016 visar glädjande att löneskillnaden minskat, dock främst bland tjänstemän. Bland arbetare har kvinnors lön i procent av mäns lön ökat från 85 till 88 procent och bland tjänstemän från 76 till 82 procent år 2000-2016. Kvinnors lön i procent av mäns lön har därmed ökat med tre procentenheter bland arbetare och med sex procentenheter bland tjänstemän. Det är naturligtvis inte okey, men vi kan glädjas åt att det går åt rätt håll och fortsätta arbetet mot jämställda löner.

http://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_lonerapport2017_pdf/$File/Lonerapport2017.pdf

VK missförstod regeringens besked

Av , , Bli först att kommentera 8

VKVK tvingas idag till ett ”förtydligande”(se bild) med anledning av onsdagens rapportering och rubriksättning kring ett besked från regeringen som VK uppenbart missförstått.

Regeringens besked om ”att inte vidta någon åtgärd” ang det stöd till hamninvesteringar i Holmsund som vi begärt slog VK upp stort i rubriken med att beskedet var ett ”dråpslag” för färjeprojektet och i text om att färjan nekas investeringar. Detta är dock ett missförstånd. Regeringens besked handlade alltså inte om färjan utan om  hamninvesteringar i Holmsund.

När det gäller färjeprojektet kommer de slutliga finansieringarna att redovisas under våren (april/maj).

Satsning på gröna jobb

Av , , Bli först att kommentera 5

74D41618-5893-450A-B16C-0559586ADC5BDen S-ledda regeringen satsar nu på gröna jobb som ska kunna omfatta drygt 5 000 nyanlända och långtidsarbetslösa mellan 2018-2020. Under 2018 satsar regeringen 270 miljoner kronor genom fem myndigheter.

i dag saknas det arbetskraft i form av bland annat skogsarbetare, maskinförare och personer som kan sköta naturreservat, vandringsleder, trädgårdar och friluftsområden samt städa stränder. Regeringens satsning gör det möjligt att erbjuda praktik, moderna beredskapsjobb eller andra subventionerade anställningsformer till långtidsarbetslösa och nyanlända. Under 2018-2020 satsas totalt 910 miljoner kronor.

 

 

 

 

 

 

Umeå kommun + Umeå universitet = Sant

Av , , Bli först att kommentera 2

Hans och rektornIgår skrev jag för kommunens räkning under ett avtal om partnerskap med Umeå universitet och dess rektor Hans Adolfsson. Partnerskapet handlar om forskning, utbildning, innovation och kompetensförsörjning. Jag har liknat partnerskapet vid ett långt äktenskap där vi med detta avtal nu förnyar våra löften.

Vi vet att kompetensförsörjning är en framtida utmaning för hela Europa och naturligtvis en viktig pusselbit i vårt partnerskap. Universitetet har behov av att studenter kan göra praktik inom kommunen, och vi har behov av att tillsammans delta i direkta forskningsprojekt, t ex projektet Ruggedised inom stadsutvecklingsområdet. Läs gärna mer om detta på min tidigare blogg http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2018/01/08/ruggedised-umea-smart-city/

När det gäller Innovation, kommersialisering och branschutveckling har vi pågående samarbetet som t ex Uminova Innovation, Infotech Umeå, Umeå Biotech Incubator mfl.  När det handlar om Strategiska satsningar och utvecklingsmiljöer är några exempel UMIT, Projekt Greeen North, Idrottshögskolan, Sliperiet och Umeå Science Park.

De områden som vi nu ser som särskilt prioriterade är Hållbar stadsutveckling där området har en egen projektplan och Sliperiet/Umevatoriet som flyttas till Sliperiet på Konstnärligt campus. Det är naturligtvis mycket spännande med att vi nu kan knyta ihop det på Konstnärligt campus med universitetets andra publika verksamhet i form av Bildmuseet.