Äldrelyft

Av , , Bli först att kommentera 3

Bakgrundsfakta

– 140 000 personer mellan 45 och 66 år har gått ner i arbetstid eller sagt upp sig, för att ta hand om en anhörig.
– Andelen hjälpbehövande äldre som är beroende av sina barn har ökat under det senaste decenniet.
– 65 % av de som gått ner i arbetstid på grund av anhörigomsorg är kvinnor.

Fram till år 2030 behövs 150 000 personer inom äldreomsorgen-därför vill vi Socialdemokrater satsa på ett äldrelyft.
Vi vill satsa på 20 000 traineejobb inom omsorgen för äldre och funktionshindrade.
– Anställning med avtalsenlig lön (som mest 75 %).
– Utbildning till undersköterska på deltid.
– Utformning enligt existerande avtal.
– Byggs ut under mandatperioden i den takt som är möjlig
– Fullt utbyggd innebär förslaget en direkt kostnad för offentliga finanser på 2,8 miljarder kronor per år.
– Där omsorgen är konkurrensutsatt får även privata vårdgivare ta del av statsbidraget.

Bättre arbetsmarknadspolitik

Av , , Bli först att kommentera 4

Alla unga människor ska ha ett jobb eller ges möjlighet till utbildning. S vill få fler människor i arbete genom en aktiv arbetsmarknadspolitik t.ex. via satsningar på vuxenutbildning, arbetsskapande aktiviteter för unga såsom ungdomsjobb, feriearbete, möjligheter till praktik och Ungdomstorget. Socialdemokraterna har också sagt att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Det kräver fokus och samarbete så att svenska företag ska kunna växa och anställa.

Ett viktigt steg är att fler unga ska ha gymnasieexamen. S vill därför göra en stor satsning på obligatorisk gymnasieskola. Ett annat är traineeplatser inom vård- och omsorg.

Alliansbudgeten viker!

Av , , Bli först att kommentera 8

I dagens fullmäktige yrkar alliansen på att minska stödet till Folkets hus med 2 miljoner nästa år. Tanken med pengarna som går till Folkets Hus från kommunen är att erbjuda billigare föreningslokaler.

Konsekvensen av den borgerliga budgeten blir att 200 föreningar kommer att få en hyreshöjning på 81 %. Därtill kommer festivaler som uppgår till 23 dagar per år att ha svårt att genomföra evenemangen då det blir dyrare.

Man säger från Alliansens sida att föreningslivet är viktigt men tar undan 2 miljoner redan nästa år vilket visar på okunskap och tydlig viljeinriktning.

Skolsatsning i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

Svenska skolan har under den senaste mandatperioden fått minskade stadsbidrag samtidigt som utbildningsministern satt högre krav på ökad kvalitet inom skolan. Den argumentationen håller inte i då många skolor fått säga upp personal på grund av minskade stadsbidrag.

Vi Socialdemokrater aviserar kraftfulla satsningar på skolan som är 7 miljarder totalt under nästa mandatperiod. För Umeå blir det 84 miljoner kr totalt varav 14 miljoner för att minska barngrupperna, 24 miljoner i minskade klasser, 13,3 miljoner i fler specialpedagoger och speciallärare samt 40 miljoner till att stärka och höja läraryrkets attraktivitet.

Välfärd kostar pengar och behöver inga fler skattesänkningar, därför behöver vi en ny regering efter valet som tar ansvar för våra barns framtid.

Bildts flumskola

Av , , Bli först att kommentera 5

Jan Björklund skyller PISA-resultatet på Socialdemokraterna – men i själva verket var det regeringen Bildts läroplan som gällde.
Det konstaterar författaren Johan Wennström, i sin nya bok ”Lärare utan frihet” – när vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen.
Det är märkligt att utbildningsminister Jan Björklund inte läst på då hans läroplan redan började gälla 2011. Innan dess var det Carl Bildts läroplan som gällde. Skyll inte ifrån er och lägg skuggridåer över den svenska skolan. Sverige behöver en ny regering som tar ansvar och vill satsa på skolan!

Alliansen i Umeå är ett hot mot tillväxten.

Av , , Bli först att kommentera 4

För några dagar sedan presenterade de borgerliga partierna i Umeå en alternativ budget till socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag. De har tidigare haft synpunkter på att vi lagt budgeten sent men själva hade de har möjligheten att lägga sin budget redan i juli men valde att avvakta vår budget.

Nåväl, vi lämnar det kapitlet och koncenterar oss i stället på Alliansens budget. Skrapar vi på fasaden ser vi att deras budget innehåller många frågetecken. Med Anders Ågren i spetsen tänker de ta bort delar av utvecklingsanslaget, som har varit pengar för medfinansiering mellan kommun och universitet i eu projekt – för att lyfta fram innovation inom forskning för att genom inkubatorer bli riktiga företag och riktiga jobb. Utvecklingsanslaget finansierar även delar av idrottshögskolan som idag betalar tränartjänster. Det har finansierat idrottsfestivaler, volleybollfestival och andra arrangemang som gör vår stad trevligare att vara och vistas i. Det hotar även medfinansieringen av utbyggnaden av Umeå Airport då delfinansiering av utbyggnaden skulle tas ur utvecklingsanslaget.

Det är med andra ord tillväxthämmande alliansens budget då de skär bort pengar som växlas upp med Eu-medel som skapar jobb och tillväxt.

Fallande resultat inom skolan

Av , , Bli först att kommentera 6

Regeringen har under 8 år regerat Sverige. Något som är påtagligt är att skolresultaten radikalt försämrat. Det behövs fler lärare och mer resurser till den svenska skolan som fått stå tillbaks de senaste åren.

Vi socialdemokrater vill satsa 3,5 miljarder på den svenska skolan, kvalitetssatsningar på lärarutbildningen, fler vägar till lärarutbildningen, fler karriärstjänster, kompetensutveckling och stöd till skolledning, och slutligen minskad administration. Regeringens politik har visat nu under 8 år att det behövs mer satsningar på skolan.

Vi socialdemokraterna vill satsa 3,5 miljard under kommande mandatperiod på en bättre skola.

Socialdemokraterna avsätter klimatmiljard

Av , , Bli först att kommentera 4

Miljarden löper över fyra år och ska kunna sökas för att utveckla eller färdigställa nya, klimatsmarta innovationer. – När Sverige går före skapar vi nya möjligheter till nya affärer, produkter kan sättas i sjön i Sverige för att sedan exportera. Det är ett bra sätt att utveckla grön tillväxt och hjälpa oss i Umeå kommun att förbättre exempelvis luftkvaliten i centrala stan.
Hans Lindberg (s)

Bostadens roll i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 5

Det kommunala bostadsbolaget är av stor vikt för ett framtida och växande Umeå, där har hyresrätten en given roll. Vi socialdemokrater anser att bostaden är en social rättighet och en del av den generella välfärden, så vill vi att det ska fortsätta vara. AB Bostaden är Umeåbornas egendom och ska inte säljas ut. Däremot kan vissa kommersiella lokaler komma att avyttras som inte längre passar in i beståndet (såsom har gjorts tidigare, t.ex. kyrkor eller andra lokaler).

Hans Lindberg (s)

Minska bostadsbristen

Av , , Bli först att kommentera 5

Vilka åtgärder vill Socialdemokraterna vidta för att minska bostadsbristen i Umeå?

Vi vill öka bostadsbyggandet för att skapa fler bostäder för unga och äldre. Det är viktigt att vi får till bra flyttkedjor så att det blir ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Vi vill också ha en nollvision mot bostadslöshetet. Det innebär bland annat att vi vill ta fram en bostadsstrategi för studenter, att alla Umeåbors behov av bostad ska planeras för och tillgodoses.
Det kommunala bostadsbolaget har en särskilt viktigt roll i att bygga både nya lägenheter och upprätthålla underhållet på befintligt bostadsbestånd. Det är en nyckelfråga för Umeås framtid att det finns tillgång till hyresätter och bostäder. Det är inte enbart AB Bostaden som har ett ansvar att tillgodose kravet på bostäder. Även andra intressenter och aktörer i Umeå som t.ex. Balticgruppen och andra fastighetsägare har ett ansvar. För Baltics del skulle de kunna utveckla området mellan universitetet och Ålidhem. Även bostadsområdet på campus, vars mark ägs av Akademiska hus, ger möjlighet för fler hyresrätter om marken skulle väljas att användas för detta ändamål. Det finns även andra områden i Umeå. Avslutningsvis måste vi byta regering som tar ansvar för bostadsbristen i Sverige. Vi måste hitta nya finansieringslösningar för hyresrätten och bostadbyggandet.

Hans Lindberg (s)