Plakatpolitik från (M) och (SD) i tiggerifrågan

Av , , Bli först att kommentera 4

Vi måste vara klara över en viktig sak i frågan om tiggeriförbud. För några år sedan var antalet tiggare i Umeå omkring 130 stycken. I dag rör det sig om 10 tiggare i Umeå. Endast fem av dessa vistas regelbundet i det område där (M) med stöd av (SD) vill införa ett förbud. (M):s förslag är ett uttryck för plakatpolitik i dess sämsta skepnad.

Ska vi kommunpolitiker jaga fem utsatta människor och dirigera polis och åklagares resurser till att lagföra ett litet antal människor vars enda ”brott” är fattigdom?

Bakgrund. Under den sena gårdagseftermiddagen behandlade Umeå kommunfullmäktige en motion från Moderaterna om tiggeriförbud i centrala Umeå. Vi socialdemokrater yrkade avslag och fullmäktige kom också att avslå motionen.

Uppslutningen kring motionen var klen, endast Sverigedemokraterna var beredda att ställa upp på den. Det konservativa blocket, som vi ser på nationell nivå i allt större utsträckning, visar tendenser till att ta form även i Umeå.

Det är en skrämmande utveckling när kommunpolitiker vill styra om åklagare och polisers resurser till att lagföra fem utsatta personer, personer som dessutom inte skapar några ordningsstörningar. Polisens och åklagarväsendets resurser har bättre användningsområden.

Moderaterna förespeglar ibland att de vill införa ett förbud av omsorg för tiggarna. De blundar då helt för att regeringen infört ny strafflag som tar sikte just på att skydda den som är utsatt för otillbörlig exploatering, i form av straffbudet för människoexploatering.

Man skyddar dock inte en utsatt grupp genom att kriminalisera deras utsatthet.

Att bestraffa den som av nöd tigger pengar förbättrar inte personens situation. Lösningen måste ligga i att skapa alternativ för dessa människor och det är den linje vi Socialdemokrater i Umeå drivit.

Människors utsatthet försvinner inte för att vi förbjuder dem att be om allmosor för att överleva. Umeå kommun har istället framgångsrikt haft en humanitär linje som går ut på att skydda utsatta människor och hjälpa dem att integreras i samhället. Vi har tillskjutit medel till ett härbärge, ingen ska behöva frysa ihjäl på Umeås gator under vintern, och vi har bedrivit ett antal projekt i syfte att förbättra tiggarnas sociala situation.

Kommunens samordnare för utsatta EU-medborgare har nyligen gjort en översikt av de EU-medborgare som tidigare var i en utsatt situation numera bor kvar och jobbar i Umeå.

Den visar att det finns tre familjer där bägge paren jobbar och klarar sig själva. Dessa familjer har total 6 barn som går i skola alt förskola. Det finns också en ensamstående person som kom hit i början av 2015 som utsatt EU-medborgare och även den personen har jobb samt studerar på universitet och klarar sig själv utan några insatser (denna person har tidigare varit anställd i FEAD-projektet som kommunen bedrev, vilket blev en väg för denne ut ur utsattheten). Under åren har ett 10-tal personer haft arbete i Umeå i olika omfattningar, men de tre familjer och den ensamstående personen som är kvar känner sig etablerade och rotade i Umeå.

För (M) och (SD) handlar det dock inte om att vidta åtgärder byggda på kunskap och sunt förnuft. I den här frågan handlar det rakt igenom om populistisk plakatpolitik som jag inte ställer upp på.

Händelserikt fullmäktige med presentation av kommunens årsredovisning

Av , , Bli först att kommentera 1

Dagens sammanträde med Umeå kommunfullmäktige har en händelserik dagordning. Under förmiddagen avhandlades Umeå kommuns årsredovisning. Vi kan konstatera mycket positivt men också att vi står inför stora utmaningar.

Umeås hållbara satsningar ger avtryck. Fler lösningar kan komma på norra ön. Kommunen samverkar med Näringsdepartementet i planeringen av den kommande stadsdelen, där ambitionen är att den blir en förebild för hållbar stadsutveckling.

Regeringens beslut om att ge tillstånd till att bygga Västra länken innebär en milstolpe. Projektet Norrbotniabanan pågår enligt plan, och den nya färja som ska trafikera Kvarken kommer att levereras i april 2021. Alla tre projekt för med sig positiva effekter för miljö, tillväxt och levnadsförhållanden.

Preliminära siffror visar att över 1 300 nya bostäder blev färdigbyggda i Umeå under 2018. Det är det bästa resultatet sedan rekordåret 1992.

Umeå har under året antagit en ny översiktsplanedel för landsbygden.  Kommunen har också antagit sitt allra första handlingsprogram för hållbar landsbygdsutveckling.

Umeås skolor har återigen uppvisat goda resultat. Av Skolverkets statistik framgår att de kommunala gymnasieskolorna har landets högsta andel elever som når en gymnasieexamen inom tre år, i kommungruppen ”större städer”. Dessutom placerar sig den kommunala grundskolan bland topp tre i kommungruppen större städer när det gäller åtta av totalt tio jämförande nyckeltal i SKL:s öppna jämförelser.

Efter flera år av förbättrat ekonomiskt resultat för kommunen blev det en tillbakagång i fjol. Detta förklaras till stor del av kostnader av engångskaraktär. Verksamheterna har jobbat hårt med att minska driftskostnaderna, och detta arbete måste vara i fokus även under 2019.

Umeå kommun gör ett bokslut på 30 miljoner. Vi kan utifrån den årsredovisning som presenterades i dag konstatera att det var tur att de borgerliga partiernas skattesänkningspolitik inte fick genomslag i den budget som antogs förra året. Vi hade haft minskade intäkter på 28,4 miljoner kronor med den skattesänkning på 10 öre som föreslogs av Moderaterna m.fl. förra året och på sikt 284 miljoner kronor i minskade intäkter om deras mål om sänkt skatt på 1 krona fått genomslag.

Revisionen gav värdefulla synpunkter på kommunens arbete med ekonomistyrning. I sammanhanget bör nämnas att vi socialdemokrater år 2017 lade ett förslag om att ändra ekonomistyrningen, vilket återremmiterades av de borgerliga partierna med hänvisning till att det skulle tas i samband med organisationsförändringen. År 2018 lade vi ett nytt förslag om ekonomi- och budgetstyrning samt ny organisation. Många av de saker som nu påpekas av revisionen är sådant vi har tittat på tillsammans med revisionen och börjat att genomföra. Det revisionen skriver ser vi som positivt och det är en att göra – lista för oss.