Extratjänster nu även för kultur och idrottsföreningar

Av , , Bli först att kommentera 3

D569EF33-073B-4484-B948-0F3DF5148C46-4971-0000034381ACF911

S och Mp-regeringen har nu fattat beslut om att extratjänsterna även ska gälla i viss kulturell, idrottslig och social verksamhet från den 1 juli. Extratjänster finns som bekant redan inom sjukvården, skolan, äldrevården, och barnomsorgen.

Extratjänsterna syftar till att ge människor -som under lång tid stått utanför arbetsmarknaden eller som nyligen kommit till Sverige- en chans att få ett bra jobb med schysta villkor.  Extratjänsterna ger möjlighet till full subvention av lönen och de lagstadgade arbetsgivaravgifterna i 12 månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

Det är ett bra initiativ av regeringen där människor genom extra tjänsterna kommer i arbete, får ett socialt sammanhang och samtidigt bidrar och hör en insats för våra barn och unga.

 

 

Våra gemensamma resurser måste prioriteras rätt

Av , , Bli först att kommentera 3

Budget2018Förra tisdagen presenterade vi Socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet vårt budgetförslag för 2018. Vi har en röd tråd i vårt politiska arbete som utgår från den strategiska plan som kommunfullmäktige fastställt för 2016-2028. Det övergripande målet i denna strategiskaplan är att Umeå ska bli 200 000 invånare år 2050. Vi har även beslutat att denna tillväxt skall ske med med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet. Vi vill nå tillväxt genom att vara en attraktiv kommun. Människor ska vilja flytta till Umeå eftersom vi har en bred arbetsmarknad och ett brett utbud av bildning, omsorg, kultur och fritid.

Med en sådan kraftig tillväxt som Umeå har skapas naturligtvis nya utmaningar och vi har drabbats av växtvärk. Under 2018 förväntas Umeå växa med ytterligare 2300 invånare och vi kan konstatera att det är vissa grupper som uppskattas växa mer än andra.

Äldregruppen växer kraftigt fram till år 2027 och även gruppen unga ökar. Barn i åldern 1-5 år förväntas öka med 776 personer mellan 2017-2021 och med 1494 mellan 2017-2028. Barn och ungdomar mellan 6-15 år förväntas öka med 1718 personer mellan 2017-2021 och med 3137 mellan 2017-2028. Vi vet även att Individ och familjenämnden har kö till de lagstadgade LSS-boendena. 31 mars 2017 stod 44 personer i kö och under 2016 betalade vi 5 miljoner i viten.

Vi Socialdemokrater har lagt ett budgetförslag där vi klarar av att tillgodose förskolans och skolans behov fram till 2021 och att bygga bort LSS-kön för att klara lagstiftningens krav.

Samtliga nämnder får i vårt budgetförslag ökade ramar men vi har starkt prioriterat välfärdsnämnderna. För- och grundskolan får en ökning med 5%, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden en ökning med 3%, Individ och familjenämnden en ökning med 6% och Äldrenämnden en ökning med 4%. Vi har även avsatt medel för löneökningar under 2018 med 3,04 % vilka fördelas per nämnd och kan komma att justeras beroende på resultat i löneöversynen. Under 2018 ligger investeringsbudgeten på 677,2 miljoner kronor och även här prioriterar vi förskolor, skolor och LSS-boenden.

Vi lägger även ett antal uppdrag för att klara tillväxten och bli mer effektiva i användandet av våra gemensamma resurser. Vi vet att vi måste fortsätta arbetet med att utöka mängden byggklar mark. Men vi behöver även utveckla investeringskalkylerna så att de är ett bättre stöd för planering och prioritering. Vi vill även revidera dagens lokalförsörjningsdirektiv för utveckla lokalförsörjningsprocessen och minska såväl investerings- som driftskostnader samt optimera användningen av kommunens lokaler. Vi lägger även uppdrag om att kommunen ska ta fram standarder för typlokaler med syfte att korta byggtider samt minska investerings- som driftskostnader.

Vi behöver även effektivisera tidsåtgången från uppstått lokalbehov till faktiskt inflyttning med fokus på LSS-boenden samt förskolor och skolor. Vi poängterar även i ett uppdrag vikten av att samhällsplaneringen syftar till att bygga Umeå mer jämlikt och jämställt, bland annat ska vi dra nytta av erfarenheter i den kommissionen för social hållbarhet som tillsatts efter förslag av oss Socialdemokrater i juni förra året.

Jag är stolt över att vi Socialdemokrater tillsammans med Mp kan presentera ett budgetförslag med så tydliga välfärdsprioriteringar som vi gör. Det är tuffa tider och det är oerhört viktigt att vi använder våra gemensamma resurser på allra bästa sätt.

Ett hårdnade klimat

Av , , Bli först att kommentera 8

KFMiljöpartiet har motionerat om att Umeå kommun ska utarbeta en policy mot rasism och främlingsfientliga krafter. Idag vid kommunfullmäktige skall det fattas beslut om detta. Vi Socialdemokrater stödjer förslaget.  Vi menar att det är oerhört viktigt att vi som kommun markerar att vi inte accepterar dessa mörka krafter. En policy antagen av Umeå kommunfullmäktige stärker vårt arbete mot rasism och främlingsfrihet.

En policy är en avsiktsförklaring som ger riktlinjer för att styra processer och beslut och för att uppnå önskade mål. En policy ska användas inom områden där vi känner behov av att ytterligare vägleda. Policyverktyget ska dock inte överanvändas. Policys förlorar sitt värde om det går inflation i dem som styrande verktyg. Anledning till att vi stöttar förslaget om en policy mot rasism är den samhällsutveckling vi alla nu kan ta del av. Vi kan se ett hårdnande klimat såväl i Umeå, Sverige som i Europa. Hatet och råheten i tonen, både på nätet och i samhället, skrämmer mig.

Umeå är en i grunden öppen och tolerant kommun, men även här hos oss kan vi konstatera att rasismen gör sina nedslag med attacker på det demokratiska och jämlika samhället.  Nu senast genom de uppmärksammade attackerna mot den judiska föreningen. Vi får aldrig ta demokratin och de mänskliga rättigheterna för givna. De demokratiska värderingarna måste försvaras, fördjupas och förstärkas i ett ständigt pågående arbete. Därför stöttar vi förslaget om en policy mot rasism och främlingsfientliga krafter inom kommunen.

 

Umeå är bra på samverkan för näringslivets utveckling

Av , , Bli först att kommentera 5

I morse deltog jag vid ett frukostmöte anordnat av Svenskt näringsliv där de presenterade den årliga undersökningen om vårt företagsklimat. Det är det tillfälle varje år som numer av tradition Svenskt Näringsliv och Alliansföreträdare gemensamt använder för att såga oss Socialdemokarter. Se t ex min blogg om detta förra året. http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2016/09/21/umeas-foretagande-vaxer-trots-svenskt-naringslivs-sagning/

Det är ingen hemlighet att Svenskt Näringsliv som organisation och vi Socialdemokrater har olika ideologiska ingångar i många frågeställningar. Det hindrar dock inte att vi kan jobba mot samma mål och hitta gemensamma lösningar som är till det bästa för näringslivets utveckling i Umeå. Jag är därför något förvånad över den hätska stämning som Karina Folkesson från Svenskt Näringsliv försökte piska fram under mötet. Jag är av den uppfattningen att genom dialog och samtal kommer men längre än via hård konfrontation. Men vi närmar oss för all del ett valår…

Jag är inte heller i år särskilt oroad över Umeås företagsklimat. Jag vet att vi i Umeå kommun jobbar långsiktigt och strategiskt för att skapa goda förutsättningar för företagen. Vi Socialdemokrater tog till exempel i samband med budgetfullmäktige i juni förra året initiativ till ett KF-uppdrag om att arbeta fram en Näringslivsstrategi för kommunen. Vi vet även att i Umeå startas överlägset flest företag i hela Norra Sverige -även i relation till befolkningen- och Umeås företag hamnar enligt  Företagarnas egen analys på en 5:e plats när det gäller mest lönsamma i Sverige.

Det handlar för oss i kommunen bla om att det finns ett bra nätverk av stöd och råd. Där driver och finansierar Umeå kommun allt ifrån Ung företagsamhet till inkubatorer och affärsutvecklingsprojekt. Senast har vi varit delaktiga att bilda ett lokalt riskkapitalbolag Vi har i Umeå ett väldigt väl utbyggd och fungerande struktur i stödsystemet och vår ambition är att alla företag, oavsett var man befinner sig i sin resa, ska få möjlighet och hjälp att utvecklas.

Kompetensförsörjning är en viktigt fråga (kanske den viktigaste) för företagen och där har vi ett nära samarbete med näringslivet så att företagens efterfrågan stämmer med utbud och utbildningsinnehåll.  Inte minst gäller det tex Dragonskolans teknikcenter och Umeå Universitet. Vår senaste satsning är att arbetsmarknadskunskap kommer att vara ett ordinarie skolämne för våra 8:e klassare från hösten. Vi har även inrättat en företagslots som hjälper företag i komplicerade tillståndsärenden

Infrastrukturen är även den viktig för vårt näringsliv och vi jobbar bla med att tillsammans med Umeå Flygplats för att skapa fler och bättre flyglinjer. Kommunen har i allra högsta grad varit delaktiga i att vi har tre (4 med finnair) konkurrerande reguljära operatörer. Vi arbetar även såväl med Norrbottniabanan och med Midway Alignment och kommunikationerna i öst västlig riktning.

Jag vill påstå att kommunen både är nära och närvarande i vårt näringsliv. Vi driver ett stort antal nätverk, branschsatsningar och mötesplatser där företag, kommun och andra träffas. Jag vet att platser där man samverkar och pratar med varandra istället för om varandra har en högre tillväxt än andra platser. Vi är bra på samverkan i Umeå …även när det närmar sig valår.

 •  
 •  
 •  

En budget med fokus på välfärd, jämlikhet och miljö

Av , , Bli först att kommentera 5

Budget2018I dag har vi Socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet presenterat vårt förslag till budget för 2018. Vi fokuserar i vårt budgetförslag på välfärden, jämställdheten och miljön. Vi lägger även förslag till KF-mål och -uppdrag i samband med dagens budgetförslag.

Vi kraftsamlar för välfärden när vi fördelar 259,2 miljoner kronor i en budget på ca 7 miljarder. Det är välfärdsnämnderna som får de stora tillskotten av medel. Individ- och familjenämnden får en ökning med 6% (ramökning 69,9 mkr), För- och grundskolenämnden en ökning med 5% (ramökning 80,1 mkr) och Äldrenämnden en ökning med 4% (ramökning 38,2 mnkr).

Även när det gäller investeringarna prioriterar vi hårt. I vårt budgetförslag är det förskolorna, skolorna och LSS-boenden som prioriteras. Med vårt gemensamma förslag till budget klarar vi så väl förskoleutbyggnaden fram till 2021 och att bygga bort bristen på LSS-boenden.

När det gäller löner har vi budgeterat med en löneökning inom kommunen på 3,04% under 2018.

 

Byskolorna i Bullmark och Sörfors är prioriterade

Av , , Bli först att kommentera 6

Bullmark skolaPå tisdag kommer vi Socialdemokrater att tillsammans med Miljöpartiet presentera vårt förslag till budget för Umeå kommun år 2018.

Vi Socialdemokrater har sedan årsskiftet ägnat en hel del tid och kraft till att nämnd för nämnd och utskott för utskott gå igenom verksamheternas styrkor, utmaningar och problem. Vi har träffat olika människor och grupperingar, företag och fackförbund för att även lyssna in deras upplevelser och åsikter. Vi har följt upp tidigare mål och konstaterat resultat utifrån verksamheternas nyckeltal och annan statistik. Under den senaste tiden har ett intensivt arbete pågått för att prioritera våra gemensamma resurser på bästa sätt och för att få den allra bästa utkomsten för medborgarna i Umeå.

Även om vi inte presenterar budgetförslaget som helhet förrän på tisdag vill jag redan nu informera om att vi Socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet prioriterar såväl Bullmarks skola som Sörfors skola i vårt förslag till investeringsbudget.

För Bullmarks skola avsätter vi 25 miljoner under 2018 och har en prognos på 50,5 miljoner för 2019. För Sörfors skola avsätter vi 11,9 miljoner under 2018 och har en prognos på 22,9 miljoner för 2019.

För att exemplifiera hur byggprocessen för en skolbyggnad ser ut kan vi titta på den preliminära tidsplanen för Bullmarks skola under förutsättningen att det blir en normal handläggningstid. Vi måste dock vara medvetna om att tidplanen bygger på att detaljplan och bygglov inte överklagas. Överklagningar kan förskjuta tidplanen med allt från tre månader till 1,5 år.

Under hela planerings – och utbyggnadstiden så kan skolundervisningen bedrivas i den befintliga skolan och i paviljonger. Det innebär att det inte kommer att behövas någon bussning till andra skolor.

 • Inarbetning av synpunkter efter samråd.  2017-06-03 —– ca augusti  2017
 • Efter justeringar går förslaget ut för granskning i tre veckor
 • Fastställande av detaljplan oktober eller november 2017
 • Utarbetande av ritningsunderlag, färdiga ritningar, kan delvis ske parallellt.
 • Utarbetande av anbudshandlingar.
 • Upphandling och antagande av entreprenör.
 • Start av byggprojektet årsskiftet 2017/2018
 • Planerat färdigställande sommaren 2019
 • Därefter sker inflyttning i nya lokaler. Förskola, Skola, Fritids.

Förra året växte Umeå kommun med drygt 2000 invånare och målet är att vara 200 000 år 2050. Vår ambition är att nå tillväxt genom att vara en attraktiv kommun såväl i staden som på landsbygden. Därför prioriterar vi skolorna i Bullmark och i Sörfors.

Kulturen är viktig för Umeå

Av , , Bli först att kommentera 5

no2I dag på morgonen har vi haft ägarsamråd gällande Norrlands operan och Västerbottens Museum. Det är viktiga verksamheter för Umeå. Verksamheterna drar in statsbidrag, är stora arbetsplatser och bidrar till helheten när människor väljer att bosätta sig i Umeå.

Förra året växte Umeå kommun med drygt 2000 invånare och vårt mål är 200 000 år 2050. Aktuell forskning visar att en kommun behöver minst 200 000 invånare för att få en attraktiv och mångfacetterad arbetsmarknad vilket är en avgörande förutsättning för att kunna leverera en kvalitativ välfärd.

En av anledningarna till att Umeå utsågs till årets superkommun bland täta städer var just tillväxten, byggandet och förmågan att attrahera nya invånare bland annat genomkultursatsningar.Dagens Samhälles motivering till priset var ”När alla andra regioncentra i Norrland stått still eller minskat sin andel av landets befolkning har Umeå ökat den. Förmågan att attrahera nya invånare bidrar till topplaceringen, tillsammans med förbättrade skolresultat, gynnsam demografi, företagsamhet och omfattande kultursatsningar.”

Vår ambition är att nå tillväxt genom att vara en attraktiv kommun. Människor ska vilja flytta till Umeå eftersom vi har ett bra och brett utbud av t ex arbeten, bildning, omsorg, kultur och fritid. tillväxt med stora utmaningar även satsa på sånt som ger människor mervärden så som kultur.

 

 

 

220 studentlägenheter på Tomtebo, Älvdansen.

Av , , Bli först att kommentera 8

Älvdansen

 

Inom kort är det byggstart för över 220 studentlägenheter på kvarteret Älvdansen på Tomtebo. Inflyttning är planerad till vårterminen 2019.

Jag är mycket glad över att det nu tillskapas fler studentbostäder och att en ny aktör kommer till Umeå för att vara en del av vår utveckling.  Vi har politiskt beslutat om tilldelning av mark till företaget för att snabbt komma igång med byggnationer av studentbostäder.

Fredrik Engberg från Ledstången menar att valet av Umeå beror på att vi är en växande stad med stora möjligheter och fördelar. De ser detta som starten på ett långsiktigt engagemang i Umeå och har uttryckt att de är intresserade av både bostadsprojekt och samhällsfastigheter. Det är fantastiskt roligt att höra att vi är en attraktiv kommun för entreprenörer att etablera sig i.

Projektet initierades av entreprenören Joakim Genetay och arkitektbyrån DAP och Selbergs Entreprenad i Umeå AB har upphandlats som totalentreprenör.

 

Stort intresse för Holmsunds utveckling

Av , , Bli först att kommentera 3

IMG_1749Igår gästade jag Holmsunds S-förening som bjöd in till offentligt möte om Holmsunds utveckling. Intresset var stort! Ett 120-tal Holmsundsbor deltog i diskussionen under kvällen.

Vi pratade om Leif Danielssons projekt Skärgårdsstaden, vi pratade om utvecklingen på Hillskär som även löser problemen med järnvägsövergången vid Skärgårdsskolan. Vi pratade även om hamnens utvecklingspotential och vikten av färjan och därmed Midway Alignment.

Jag fick med mig många synpunkter och tankar från mötet. Det handlade om allt från vikten av bra kommunikationer, om att med utvecklingen krävs en tidig planering av såväl förskolor, skolor, idrottshall som servicehus och äldreboenden. Jag fick även tips och frågor om andra platser i Holmsund som kan bebyggas.

Nytt för mig var när en universitetsanställd berättade att hennes studenter från olika platser i landet uppskattar Holmsund. Dess närhet till såväl stan som skog och skärgård. Att de gärna bosätter sig i Holmsund såväl under studietiden som senare för familjebildning.

Holmsund har sannerligen en stor utvecklingspotential! Tack för ett fantastiskt bra möte Holmsund!

Bra diskussion med föräldranätverket

Av , , Bli först att kommentera 2

IMG_1730Idag på förmiddagen träffade jag och Margareta Rönngren representanter för Föräldranätverket. Vi förde ett samtal om förskolan i allmänhet och nätverkets upplevelser och synpunkter på verksamheten i synnerhet.

Vi har några stora utmaningar framför oss. Det handlar främst om:

– Ökade sjukskrivningstal

– De ökande barn- och elevkullarna

– Kompetensförsörjningen

Vi behöver även fortsätta jobba för skolverkets riktlinjer med bland annat minskade barngrupper och fortsätta arbetet för att stärka kvaliteten och jämlikheten i förskolan.

Det var ett bra samtal och jag är helt övertygad om att vi alla vill samma sak, nämligen det som är det bästa för allas våra barn.