Idéer på skolutveckling

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Vi socialdemokrater vill utveckla skolan med fler läromedel och kompetensutveckla personalen så att läromedel och personal går i takt. Regerinen väljer att fokusera på mer betyg i skolan, vi vill utveckla pedagogiken och då kan it vare en del av denna utveckling. Vi vet inte bäst i alla avseenden och därför har Socialdemokraterna bjudit in till rundabordssamtal med bl.a. lärare, forskare och teknikleverantörer. Här är några förslag som vi kommer att driva när vi vunnet efter valet 2014.
1. Lärarna behöver kompetensutveckling om hur it kan användas i undervisningen.
Mer än varannan lärare har behov av kompetensutveckling för att använda it i undervisningen och för att använda och anpassa IT-verktyg för elever som behöver särskilt stöd. Socialdemokraterna har i riksdagen föreslagit att ytterligare 450 miljoner kronor ska investeras i lärarnas kompetens, ett förslag som de borgerliga regeringspartierna röstade ner.
 
2. Karriärtjänster för lärare inom digital pedagogik.
Från och med nästa läsår kan kommuner och enskilda huvudmän skapa särskilda karriärtjänster för lärare. I de kommuner i Stockholmsregionen där Socialdemokraterna styr vill vi använda denna möjlighet till att bland annat satsa på förstelärare inom digital pedagogik som kan förvänta sig i genomsnitt 5 00 0 kr mer i månaden.
 
3. Pedagogiskt utbyte mellan lärare i Stockholm.
Enligt en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund är det främsta hindret för att använda mer it i sin undervisning att lärarnas tid inte räcker till den planering och de förberedelser som behövs. Därför vill vi i Stockholm förbättra möjligheten för pedagogiskt utbyte mellan lärare. Ett viktigt steg på vägen är att skapa en portal på Internet för att dela med sig av ”best practice” och digitala lektionsförberedelser.
 
4. Sverige behöver en nationell IT-strategi för skolan.
Regeringens, och inte minst utbildningsministerns, kritiska inställning till it i skolan bromsar skolans utveckling. Utvecklingen av lärande med stöd av it är på många håll beroende av eldsjälars hårda arbete. Tillgången till it i skolan skiljer sig också mycket åt mellan olika skolor. Det krävs därför nationella målsättningar och att vi säkrar likvärdigheten mellan skolor. Sverige behöver därför en nationell IT-strategi för skolan.
Vi står inför ett tydligt val. Vi kan antingen ha en skola som hjälpligt följer den tekniska utvecklingen i samhället eller så kan vi ha en skola som verkligen tar till vara den digitala utvecklingen. För Sverige framtidsparti är valet enkelt. Vi behöver använda den nya tekniken för att förbättra undervisningen, anpassa undervisningen till varje elev och dra nytta av barn och ungdomars stora intresse för den nya tekniken så att de behåller motivationen för skolarbetet genom hela skolgången.
 
Hans Lindberg (s)
 

Utveckla lärandet i byaskolorna

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag sitter jag i en konferens som syftar till att öka kvalitén i små skolor. Sverige, Finland och Norge finns med i seminariet från webben. Det som är slående är att alla 3 länder har samma utmaningar med små byaskolor. Utmaningarna ligger i ekonomi, tillgång till specialpedagogisk hjälp, elever som inte går vidare till högre utbildning. Det senare är den stora stötestenen där skolorna inte kan kompensera eller överbrygga mönstret att föräldrar med låg utbildningsbakgrund barn inte lyckas i samma omfattning som barn till föräldrar med hög utbildningsbakgrund.

Min syn på utbildningen är att skolan ska vara ett samhällsbygge och att föräldrarnas utbildningsbakgrund inte ska ha betydels för hur barnen lyckas i skolan.  När det gäller byaskolor måste det till en nationell it strategi där man oavsett var man bor i landet ska ha tillgång till lärare och högkvalitativ utbildning. Där kan fjärrundervisning vara ett stöd för att byaskolorna ska kunna utveckla pedagogiken men även knyta till sig pedagogisk hjälp.
Vi har från Utbildningsdelegationen, Region Västerbotten tillskrivit utbildningsdepartimentet om att få köra ett pilotprojekt om distansundervisning. Det behövs dispens från skollagen för att kunna bedriva ett sådant projekt. Det svar vi fick var att detta skulle utredas och våran förhoppning var att det skulle skrivas in i den nya fastställda skollagen. Med stor besvikelse konstaterade vi att det inte är nämnt i den nya skollagen.
Dagens konferens visar på att vi måste hitta nya vägar till att garantera kvalitet i främst små skolor och då är distansundervisning en möjlighet och  en förutsättning.
Hans Lindberg(s)

Jan Björklund får backa.

Av , , Bli först att kommentera 7

 

 
På senare år har den borgerliga regeringen lagt till att man som lärare ska skriva skriftliga omdömen. Samtidigt har man betyg i tidigare årskurser. Det är ingen nyhet att lärarna har fått mer administration med de nya skolreformerna som regeringen pressat igenom.
 
Aldrig tidigare har man jobbat med så stora förändringar i skolan med så få utredare. Regeringen har valt att jobba med enmansutredare och hoppat över dialogen med bl.a. opposionen vilket har varit kutym sedan tidigare. Nu får Utbildningsministern backa i frågan om de skriftliga omdömen och de individuella utvecklingsplanerna för årskurs sex till nio som nu föreslås tas bort.
 
Det är inte ansvarigt av regeringen att ena dagen besluta en sak och andra dagen besluta något annat. Det visar på en ansvarslöshet och vi borde istället ge våra lärare självförtroendet tillbaka att vara lärare. Precis som elever behöver beröm behöver personalen lugn och ro och själförtroende att jobba med våra barn. Fokusera på beprövad forskning och kunskap och lyssna till de som jobbar med våra ungdomar dagligen lärarna.
 
Regeringen kommer troligtvis att få backa på fler saker i deras nya skolreformer vilket visar på okunskap och avsaknat intresse av att lyssna på andra än sig själv. En stor skopa ödmjukhet från utbildningsministern skulle behövas mot professionen.
 
Hans Lindberg (s)
 

Feriejobb till alla 17 åringar.

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Det var ett reportage i Radio Västerbotten för några dagar sedan om elever som inte kunde erbjudas feriejobb. Anledningen var att många har sökt feriejobb och att antalet platser och budget saknades.
Alla partier i nämnden har varit tydliga om ”att” vi ska erbjuda alla 17 åringar feriejobb. Däremot har vi sett över finansieringen och det kommer nu att tas från avsatta medel för ungdomsjobb.
Alla partier i nämnden har varit tydliga i denna fråga och det råder inga tveksamheter om det. Har även dubbelkollat med närmaste tjänsteman under nämnden och signalen har gått vidare om att alla ska erbjudas sommarjobb.
Som sagt alla 17 åringar ska erbjudas feriejobb i Umeå.

Hans Lindberg Ordf. gymnasie och vuxenutbildningsnämnden

Elever och föräldrar se upp

Av , , Bli först att kommentera 8

 

Den senaste tiden har 2 friskolor lagt ner sina verksamheter. Som vanligt blir det 3 part som drabbas och i detta fall eleverna. Vi har i nämnden förutom de borgerliga partierna haft den bestämda uppfattningen att det är en överettablering av skolor i Umeå. Detta har nämnden skickat som yttrande till skolverket inför nya uppstarter av friskolor i Umeå. Med ett minskat elev underlag och fler skolor ser vi nu att elever hamnar i kläm och tvingas byta skola och utbildning. I vissa fall kan det bli tal om att gå ett fjärde år då eleven väljer ett helt nytt program. Eleven kan tappa ett år och kommunen får en elevkostnad 1 år till, däremot går skolan skadeslös ur detta.
Kommunen kommer att göra det man kan för att hjälpa de elever som nu hamnar i kläm men det kommer också att innebära omställningskostnader när utbildningarna inte ser lika ut.
Elevminskningen kommer att fortsätta till 2016-2017 och då kan skolkartan i Umeå ytterligare förändrats. Mitt råd till elever och föräldrar som fundera på vilken skola man ska välja är att kolla upp skolans elevutveckling, vilka framtidsvisioner har skolan, prata med elever som gått på skolan för att skapa sig en uppfattning om kvalitén.
Tänk en gång extra innan ni väljer gymnasieskola så att ni slipper tråkigheter med avbrutna studier och skolnedläggelse.
Hans Lindberg (s)