Har Ulrika Edman (V) läst tryckfrihetsförordningen?

Av , , Bli först att kommentera 8

Förra veckan kunde jag berätta att kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott (KSNAU) ställt sig bakom ett förslag till inrättande av en visselblåsarfunktion. Ärendet kommer att komma upp till beslut i kommunstyrelsen framöver. Denna funktion blir ett komplement till de övriga strukturer som finns för att uppmärksamma och beivra oegentligheter.

Umeå kommun har sedan länge samverkansavtal med alla fackliga organisationer med arbetsplatsträffar som främsta forum för dialog om arbetsförhållanden. Det finns möjlighet att uppmärksamma kommunens internrevision på felaktigheter. Vidare har alla offentliganställda en grundlagsfäst meddelarfrihet som möjliggör att anonymt dela med sig av information med publiceringsavsikt till media. Det finns också kontrollmyndigheter som JO och JK som utövar tillsyn och tar emot anmälningar om oegentligheter i bl.a. myndighetsutövning.

Information om den grundlagsfästa meddelarfriheten ingår i kommunens utbildningar om offentlighet och sekretess för medarbetarna.

Det är viktigt att det finns goda möjligheter att genomlysa missförhållanden och oegentligheter. En rättsstat måste präglas av transparens i maktutövningen och för mig som har facklig bakgrund är det otroligt angeläget att våra medarbetare har goda möjligheter att göra sig hörda och peka på missförhållanden i verksamheterna.

Tyvärr har beslutet i KSNAU åtföljts av mer eller mindre medveten desinformation från delar av den politiska oppositionen. I debatten om en interpellation, om ett helt annat ämne, under kommunfullmäktige i dag försökte Vänsterpartiets gruppledare Ulrika Edman sprida misstro kring visselblåsarfunktionen genom att insinuera att kommunen inte vill garantera visselblåsare som hör av sig anonymitet. Hon kan rimligen inte ha satt in sig i underlaget.

Som jag påpekade i mitt tidigare inlägg finns det många legala aspekter att beakta när man utformar en sådan här visselblåsarfunktion. Anledningen till att det i riktlinjerna för förslaget till visselblåsarfunktion står att anonymitet inte kan garanteras, om den som hör av sig uppträder med namn, är kort och gott svensk lagstiftning. Närmare bestämt tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar och offentlighets- och sekretesslagen.

Tips som inkommer via visselblåsarfunktionen kan bli allmänna handlingar som bl.a. journalister kan komma att begära ut och de riskerar också att bli offentliga om en domstol efter överklagande bedömer att det inte finns någon sekretessregel som hindrar utlämnande av uppgifter i ett individuellt tips. En sådan bedömning kan kommunen inte råda över eller förhindra – förvaltningsdomstolarna är fristående och offentlighetsprincipen stark, vilket också är viktigt för transparensen i myndigheters maktutövning.

Frågan är alltså inte helt enkel.

Det är därför de tjänstepersoner, som berett ärendet, varit tydliga med att den som inte lämnar ett helt anonymiserat tips inte kan garanteras anonymitet med full säkerhet. Det har att göra med svensk grundlag och rätten att begära allmänna handlingar. Detta måste framgå tydligt så att ingen förs bakom ljuset. 

Fullmäktigedag på Strömbäcks folkhögskola

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har spenderat fredagen på Strömbäcks folkhögskola och där deltagit vid Umeå kommunfullmäktiges temadag. Temat för dagen var Umeå – innovationsstaden.

Dagen har präglats av ett antal intressanta seminarier, med stort fokus på digitalisering, teknikutveckling, innovation och forskning samt vilka möjligheter detta innebär för oss som kommun. Olika teknologier utvecklas i allt snabbare takt och detta medför tilltagande möjligheter att utveckla samhället och lösa vissa samhällsproblem.

En viktig insikt efter dagen är att vi måste hålla i och stärka samverkan mellan aktörer som kommun, näringslivet och akademi. Umeå är ett nav för forskning, industri och innovationer, vilket jag är stolt över. Det var givande att samtala med framstående forskare och företrädare för aktörer som Komatsu, Volvo och Wallenbergstiftelsen om framtidens utmaningar för Umeå, Sverige och världen.

Nu tar vi helg så att vi alla är pigga inför kommunfullmäktiges sammanträde på måndag!

Visselblåsarfunktion kommer äntligen till stånd vid Umeå kommun

Av , , Bli först att kommentera 2

I går fattade vi beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott (KSNAU) om att inrätta en visselblåsarfunktion vid Umeå kommun. Frågan har varit aktuell under lång tid och genomarbetats noggrant på tjänstemannasidan. Äntligen har vi kunnat fatta beslut.

En visselblåsarfunktion innebär att enskilda medarbetare kan anmäla misstankar om oegentligheter i organisationen utan att behöva gå den så kallade ”linjevägen”. Man ska också ha möjlighet att välja att vara anonym.

Det är viktigt att notera att det redan i dag finns ett antal möjligheter för anställda inom det offentliga att uppmärksamma oegentligheter och missförhållanden. Man har bl.a. en grundlagsstadgad meddelarfrihet när man lämnar uppgifter med publiceringsavsikt till media, det finns möjlighet att göra revisorerna uppmärksamma på misstankar om oegentligheter eller prata med någon inom organisationen som har möjlighet att agera. Brott kan anmälas till de rättsvårdande myndigheterna och brister i myndighetsutövning granskas av bl.a. Riksdagens ombudsmän (JO) och Justitiekanslern (JK).

Ibland kan dock dessa olika möjligheter, av olika skäl, upplevas som otillräckliga när man snabbt och anonymt vill kunna tipsa om något man uppmärksammat. Därför tror jag att den visselblåsarfunktion som nu ska inrättas kommer att utgöra ett viktigt komplement för att öka transparensen och möjliggöra bättre kontroll av missförhållanden och oegentligheter.

När en sådan här funktion inrättas är det viktigt att tänka på att det är ett stort antal rättsregler som måste beaktas (personuppgiftsreglering, sekretesslagstiftning, arbetsrättslig lagstiftning med mera) och att saker som hur anonymitet säkerställs, vilka rutiner för uppföljning av tips och rapporter som ska finnas, med mera, måste utformas ändamålsenligt – vilket är en del av förklaringen till varför det tagit lång tid.

För mig är det dock otroligt viktigt att vi nu får till stånd en väl fungerande visselblåsarfunktion som kan bidra till ökad transparens och större möjligheter att komma åt eventuella, allvarliga oegentligheter inom verksamheter och vid myndighetsutövning. 

Umeå fortsätter växa!

Av , , Bli först att kommentera 7

Under det första halvåret 2019 ökade Umeås befolkning ytterligare och uppgår nu till 127 298 invånare. Det är nu femte året i rad som Umeå har positiva siffror för befolkningstillväxten vid halvårsskiftet, trots att många studenter avslutar sina studier under vårterminen och då flyttar.

Även antalet bostäder i Umeå fortsätter också att öka. Under första halvåret stod 810 nya bostäder klara, fördelat på 43 villor, 708 hyreslägenheter samt 58 bostadsrättslägenheter.

Möte om sund byggindustri och invigning av biosfärsområde

Av , , Bli först att kommentera 2

Det politiska och löpande arbetet i Umeå kommun går åter på högvarv och jag känner stor tillförsikt inför den tid vi har framför oss. 

Under den gångna veckan har jag förutom det löpande arbetet haft två särskilt intressanta aktiviteter på agendan. Under torsdagen deltog jag vid ett möte på stadshuset tillsammans med fackföreningen Byggnads och arbetsgivarorganisationen Sveriges byggindustrier, företrädda av bl.a. Johan Hallberg, regionchef för Sveriges byggindustrier och Jimmy Sjölander, ombudsman för Byggnads i Västerbotten.

Mötet handlade om hur vi tillsammans kan arbeta för sjyssta arbetsvillkor på svenska byggarbetsplatser och det var glädjande att höra att parterna har en stark samsyn i dessa frågor. Det finns nämligen mycket att göra. Alltför många som går till jobbet kommer aldrig hem igen eller drabbas av svåra skador i arbetet till följd av bristande säkerhetsarbete.

Det bådar gott att parterna vill ta ett gemensamt grepp om detta och vänder sig till andra aktörer, såsom Umeå kommun, för att få stöd i detta arbete. Jag har själv facklig bakgrund och brinner för dessa frågor. Min inställning är såklart att vi ska göra allt vi kan, inom de ramar som gäller för oss som myndighet, för att främja en sund byggbransch.

Under fredagen var det dags för invigningsceremoni för det nya biosfärsområdet Vindelälven – ”Juhtadahka” som kommer omfatta omkring 1,3 miljoner hektar som sträcker sig från fjäll till kust. Området har blivit särskilt utsett av FN-organet UNESCO som biosfärsområde, vilket är mycket glädjande. Det omfattar Vindelälvens, Laisälvens och nedre Umeälvens avrinningsområden och utgör både en sammanhållen ekologisk och social enhet. Det utgör ett stort skyddsvärt område med fantastiska naturvärden samt sociala och kulturella värden.

Med detta vill jag önska alla en fortsatt trevlig lördagskväll och helg! 

En svår sommar för Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

Sommaren 2019 blev tyvärr en sommar präglad av en tragisk händelse. Jag tänker då på den fruktansvärda flygolycka som inträffade den 14 juli efter klockan två på eftermiddagen då ett mindre flygplan med fallskärmshoppare störtade på Storsandskär. Det har varit en svår tid för anhöriga till de omkomna, en omskakande och sorgesam tid för alla umebor och för mig. Olyckan uppmärksammades nationellt och internationellt eftersom det är en av de värsta flygkatastroferna i svensk historia.

Jag har under sommaren haft löpande kontakter med statsministern och ett antal statsråd med anledning av olyckan. I den svåra tid som varit har Umeå kommun, Region Västerbotten, umeborna och civilsamhället gjort en stor insats för att hantera efterverkningarna av olyckan och hålla ihop Umeå. Jag vill tacka umeborna för den medkänsla som visats i de minnesstunder som ägt rum och i sociala medier. I Umeå tar vi hand om varandra, vilket blev tydlig i denna kris. Det visar hur fint Umeå är. Vi tar hand om varandra.

Jag vill också rikta ett stort tack till räddningstjänst, sjukvårdspersonal, socialtjänst och kyrkan vilka uträttat ett enormt arbete i det akuta skedet och efteråt.

I mina kontakter med regeringen fick jag det betryggande beskedet att resurser finns på plats för att haveriutredningen ska kunna fortlöpa så fort som möjligt. Denna utredning kan ta omkring ett år på grund av omständigheterna i fallet, bland annat eftersom den aktuella flygplansmodellen saknar en så kallad svart låda. Det är dock viktigt att vi får klarhet i vad som har hänt för att kunna bearbeta sorgen efter det inträffade.

Mina tankar går alltjämt till de omkomnas anhöriga och närstående.