Etikett: samarbete

Den hållbara framtiden byggs genom investeringar och utveckling – men också genom våra val i vardagen!

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag tog en tur till min uppväxtort Holmsund häromveckan.

Där genomförs nu stora investeringar i hamnen och i en ny färja.

Dessa investeringar minskar klimatavtrycket för transporterna över Kvarken – samtidigt som restiderna kortas för människor och gods.

En bättre, klimatsmart och framtidssäkrad infrastruktur möjligör i sin tur för företagen att investera. Förutom våra initiativ i hamnen och färjan bör den S-ledda regeringens investering i Norrbotniabanan byggas.

Så säkras jobb och skatteintäkter till välfärden – samtidigt som transporterna blir mer miljövänliga.

Och när investeringarna sker i Umeå kan vi i samverkan med företagen skynda på omställningen.

Komatsus nya fabrik, där samarbetet med Umeå Energi utmynnat i en solcellspark på fabriktaket, är ett sådant exempel.

SCA:s miljardinvesteringar i Obbola är ett annat.

Hållbarhet, god ekonomisk utveckling och en bättre framtid för både människor och miljö, går hand i hand.

Hållbar utveckling handlar också om delaktighet och saker vi gör i vår vardag. Vi måste ställa om tillsammans!

Felaktiga påståenden om politiskt samarbete

Av , , Bli först att kommentera 14

I går kunde vi meddela att en överenskommelse, mellan alla umepartier utom SD, träffats för hur Umeå ska styras de närmsta fyra åren.

Tyvärr har uppgörelsen, trots ett tydligt pressmeddelande (som återges i sin helhet nedan), skildrats felaktigt av flera Västerbottensmedier.

Det görs gällande att Socialdemokraterna ska styra eller samarbeta med det ena eller det andra partiet. En av rubrikerna var att Socialdemokraterna samarbetar med Moderaterna. Parallellt med detta skriver Västerbottens-Kuriren att uppgörelsen innebär att Socialdemokraterna ska styra Umeå tillsammans med Miljöpartiet. När jag intervjuades av Sveriges Radio i går gjordes gällande att mitt parti samarbetar med Moderaterna. Jag markerade tydligt mot detta. Det säger sig självt att medierna inte har läst pressmeddelandet ordentligt, de olika beskrivningarna går ju inte ihop.

Båda dessa beskrivningar är faktuellt felaktiga.

Uppgörelsen beskrevs tydligt i ett pressmeddelande.

Det framgick att det rör sig om en fördelning av poster i utskott, styrelser och nämnder, med sikte på en rättvis fördelning mellan partierna.

Till följd av uppgörelsen fortsätter Socialdemokraterna att styra ensamma i minoritet.

I budgetfrågor kommer samtal att föras med Arbetarpartiet och Miljöpartiet. Dessa två partier får också olika poster i våra styrelser, nämnder och utskott.

Umeå har två stora oppositioner, Vänsterpartiet och Alliansen, som genom överenskommelsen ges rimliga möjligheter att bedriva politiskt arbete genom vice och andre vice ordförandeposter i styrelser, nämnder och utskott. Även oppositionen ska kunna vara med och ta ansvar för Umeås utveckling. Uppgörelsen innebär inte att partierna förbinder sig till politiskt samarbete. Det handlar om fördelningen av uppdrag.

Däremot stängs inte dörren för breda uppgörelser i frågor där politisk samsyn krävs, till exempel vad gäller översiktsplanen.

Socialdemokraterna styr inte tillsammans med Miljöpartiet till följd av denna uppgörelse. Samarbeten kommer att variera i olika sakpolitiska frågor.

Alla partier, utom SD (som vi var eniga om att isolera), står bakom uppgörelsen (som framgår av pressmeddelandet nedan).

Trots detta försöker Vänsterpartiets gruppledare Ulrika Edman att profitera på de missförstånd som ägt rum i vissa mediers skildring av och rubriksättning angående uppgörelsen. Edman gör gällande att Socialdemokraterna låter högern styra från baksätet, trots att hon är delaktig i denna uppgörelse som ger hennes parti ytterligare påverkansmöjligheter. Hennes påståenden är alltså felaktiga. Alliansen utgör opposition. Det innebär per definition att man inte ingår i den styrande konstellationen, som i detta fall är ett socialdemokratiskt minoritetsstyre.

Det är beklagligt att vi har en ledande partiföreträdare som säger en sak vid förhandlingsbordet och en annan i uttalanden till media. Edman stod dock bakom det pressmeddelande som skickades till media (se nedan).  Detta beteende är särskilt beklagligt i en tid där vi behöver en seriös vänster i Sverige som är kapabel att ta ansvar och bedriva verkningsfull vänsterpolitik.

PRESSMEDDELANDE

Umeå 2018-09-25

Genom samtal med företrädare för politiska partier har ett antal överenskommelser ingåtts som ger en grund för Umeås politiska arbete.

Umeå har utifrån valresultatet två stora oppositioner, Alliansen och Vänsterpartiet. Uppgörelserna gör att båda dessa oppositioner får en rimlig möjlighet att bedriva sitt politiska arbete, säger Hans Lindberg.

Därför kommer som tidigare Alliansen ges möjlighet att besätta posterna som vice ordföranden. Vänsterpartiet kommer att ges möjlighet att besätta fyra andra vice ordförande, i Kommunfullmäktige, Äldrenämnden, Byggnadsnämnden och en ny position som andre vice ordförande i För- och Grundskolenämnden. Dessa fyra andra vice ordförande poster Vänsterpartiet besätter är oppositionsposter liksom sedan tidigare existerande vice ordförande poster till allianspartierna.

Miljöpartiet har en helt ny fullmäktigegrupp denna period. De kommer att ges möjlighet att bygga upp sitt politiska arbete med roller som ordförande i ett nytt utskott med ansvar för att förstärka och utveckla kommunens hållbarhetsarbete, en andre vice ordförande i Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden samt ordförande i Överförmyndarnämnden.

Övriga ordförandeposter kommer att besättas av socialdemokraterna.

Arbetarpartiet kommer att erhålla uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och äldrenämnden.

Uppgörelsen är en valteknisk samverkan mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Arbetarpartiet. Uppgörelsen med Vänsterpartiet är ingen valteknisk samverkan, utan ett avtal om att Vänsterpartiet erhåller vissa oppositionsposter mot att de är öppna inför förhandlingar med Socialdemokraterna om den kommunala budgeten.

Uppgörelserna ger de ingående partierna en möjlighet att göra sitt viktiga arbete med att driva frågor samt granska underlag och beslut. Uppgörelserna innebär inga på förhand gjorda utfästelser om den politiska inriktningen som sen kommer att råda i den dagsaktuella politiken. Den kommer att utifrån olika sakpolitiska frågor förhandlas fram mellan partierna.

Umeås utveckling kommer i framtiden att kräva konstruktivt samarbete mellan de politiska partierna. Socialdemokraterna kommer med olika hoppande majoriteter att arbeta för att fortsätta leda kommunen med målet att växa med hållbarhet, säger Hans Lindberg.

Uppgörelserna innebär att partierna (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Arbetarpartiet) ställer sig bakom fördelningen av platser i kommunens styrelser, bolagsstyrelser och nämnder.

 

För mer information, kontakta gruppledarna:

Hans Lindberg

Socialdemokraterna

070-589 01 66

 

Anders Ågren

Moderaterna

0703416764

 

Ulrika Edman

Vänsterpartiet

0738430107

 

Mattias Larsson

Centerpartiet

0706821719

 

Nils Seye-Larsen

Miljöpartiet

0736319492

 

Peder Westerberg

Liberalerna

070-6179001

 

Kristdemokraterna

Veronica Kerr

0702595595

 

Jan Hägglund

Arbetarpartiet

070-2937461

Träff med SKL:s ledning

Av , , Bli först att kommentera 5

I går träffade jag SKL:s ledning som för närvarande besöker kommunerna i Umeåregionen. På besök i Umeå var SKL:s ordförande Lena Micko, 1:e vice ordförande Anders Henriksson och VD Vesna Jovic.

Vi hade goda och intensiva diskussioner där jag påtalade vikten av att SKL driver frågan om förenklat samarbete mellan kommunerna, bl.a. vad gäller LOU. Jag framförde också att jag anser att SKL borde påverka regeringen i fråga om riktade statsbidrag. De riktade statsbidragen får tyvärr ofta oönskade effekter och utesluter kommuner som redan valt att satsa ordentligt på välfärd och service istället för att skära ned. Statsbidragen borde ha en mer generell karaktär för att möjliggöra även för välskötta kommuner att rusta upp.

En annan fråga jag lyfte var att jag anser att SKL borde uppvakta regeringen angående de långa överklagandetiderna vid byggande av bostäder. Det är viktigt att vi har rättssäkra processer. Men det finns i dagsläget stort utrymme för effektivisering av överklagandeprocesserna – utan att för den delen dagtinga med klagorätt och rättssäkerhet. Tyvärr orsakar långa ledtider under överklagandeprocesserna fördröjning av ny bostadsbebyggelse som vi är i stort behov av! Jag lyfte även frågan om en översyn av riksintressen.

Sammanfattningsvis hade vi ett gott samtal och det glädjer mig att SKL lyssnar på sina medlemskommuner.