Etikett: Brottsförebyggande rådet

Det trygga samhället bygger vi tillsammans!

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag inleddes Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella tvådagarskonferens Råd för framtiden i Umeå folkets hus. Det är en viktig konferens och jag ser ett stort värde i att den förläggs just hos oss i Umeå.

Vi har de senaste åren visat på kraften i att hela samhället går ihop mot ett gemensamt mål om att värna tryggheten och motverka segregation, kriminalitet och droger.

Det breda anslaget i Umeå, där tryggheten ses som en fråga om hur vi bygger samhället och inte bara som något som kan mötas med enskilda insatser, är en viktig förklaring till att vi sticker ut nationellt med en hög grad av trygghet, tillit och förmåga till samverkan.

Under 2024 gör vi också den största satsningen på trygghetsarbetet någonsin, cirka 60 miljoner öronmärkta för att arbeta mot unga i riskzon för kriminalitet.

I dag fick jag också möjlighet att ta emot justitieminister Gunnar Strömmer (M) för ett besök vid ett av de många goda exemplen på samverkan i Umeå; Centrum mot våld. Det är ett kompetenscentrum för våldsprevention som drivs i samverkan mellan kommun och region. De tillhandahåller också verksamheter som erbjuder stöd och behandling till våldsutsatta och insatser för att åstadkomma beteendeförändringar hos våldsutövare.

I mötet med justitieministern underströk jag vikten av att vi ser arbetet mot våldet, mot kriminaliteten och mot rekryteringen av unga till kriminaliteten, som en fråga som kräver mer av samverkan och inte minst att vi bygger samhällen med många friskfaktorer; en bra skola, en jämlik vård, tillgång till fritid, kultur och meningsfull sysselsättning och resurser att möta människor som hamnat snett tidigt och förebygga att problem växer. Det räcker inte med reaktioner och straffrättsliga ingripanden när problemen är ett faktum.

Vi behöver bygga ett samhälle där människor kan känna sig delaktiga, fria och trygga och som har förmåga att tidigt gripa in – i skolan, genom fritidslivet, sjukvården och med sociala insatser. I ett sådant samhälle förbättras också straffrättens effektivitet – människor som känner tillit och förtroende för det gemensamma samhällsbygget är en av de viktigaste resurserna för att hålla emot kriminaliteten och för att upptäcka och klara upp brott.

Jag är stolt över den samverkan vi har i Umeå, där polisen, kommunen, föreningslivet och näringslivet jobbar mot samma mål och utifrån samma insikter. Jag upplevde ett genuint engagemang från justitieministern och är glad för att han visar intresse för arbetet i Umeå.

Jag hoppas därför att han tar med sig våra erfarenheter av vikten av lokal samverkan och ett starkt samhällsbygge, när han sitter med sina regeringskollegor och diskuterar budgeten till hösten. Umeå visar att det går att göra skillnad. Staten behöver understödja detta arbete i kommunerna och nå den insikt vi nått i Umeå – att fundamentet för ett tryggt samhälle är en stark välfärd. Det kräver kommuner som har muskler att bygga en sådan välfärd och samtidigt satsa på de spetsinsatser som krävs för att med precision förebygga och bekämpa kriminalitet och otrygghet.