Etikett: BRA

Det trygga samhället bygger vi tillsammans!

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag inleddes Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella tvådagarskonferens Råd för framtiden i Umeå folkets hus. Det är en viktig konferens och jag ser ett stort värde i att den förläggs just hos oss i Umeå.

Vi har de senaste åren visat på kraften i att hela samhället går ihop mot ett gemensamt mål om att värna tryggheten och motverka segregation, kriminalitet och droger.

Det breda anslaget i Umeå, där tryggheten ses som en fråga om hur vi bygger samhället och inte bara som något som kan mötas med enskilda insatser, är en viktig förklaring till att vi sticker ut nationellt med en hög grad av trygghet, tillit och förmåga till samverkan.

Under 2024 gör vi också den största satsningen på trygghetsarbetet någonsin, cirka 60 miljoner öronmärkta för att arbeta mot unga i riskzon för kriminalitet.

I dag fick jag också möjlighet att ta emot justitieminister Gunnar Strömmer (M) för ett besök vid ett av de många goda exemplen på samverkan i Umeå; Centrum mot våld. Det är ett kompetenscentrum för våldsprevention som drivs i samverkan mellan kommun och region. De tillhandahåller också verksamheter som erbjuder stöd och behandling till våldsutsatta och insatser för att åstadkomma beteendeförändringar hos våldsutövare.

I mötet med justitieministern underströk jag vikten av att vi ser arbetet mot våldet, mot kriminaliteten och mot rekryteringen av unga till kriminaliteten, som en fråga som kräver mer av samverkan och inte minst att vi bygger samhällen med många friskfaktorer; en bra skola, en jämlik vård, tillgång till fritid, kultur och meningsfull sysselsättning och resurser att möta människor som hamnat snett tidigt och förebygga att problem växer. Det räcker inte med reaktioner och straffrättsliga ingripanden när problemen är ett faktum.

Vi behöver bygga ett samhälle där människor kan känna sig delaktiga, fria och trygga och som har förmåga att tidigt gripa in – i skolan, genom fritidslivet, sjukvården och med sociala insatser. I ett sådant samhälle förbättras också straffrättens effektivitet – människor som känner tillit och förtroende för det gemensamma samhällsbygget är en av de viktigaste resurserna för att hålla emot kriminaliteten och för att upptäcka och klara upp brott.

Jag är stolt över den samverkan vi har i Umeå, där polisen, kommunen, föreningslivet och näringslivet jobbar mot samma mål och utifrån samma insikter. Jag upplevde ett genuint engagemang från justitieministern och är glad för att han visar intresse för arbetet i Umeå.

Jag hoppas därför att han tar med sig våra erfarenheter av vikten av lokal samverkan och ett starkt samhällsbygge, när han sitter med sina regeringskollegor och diskuterar budgeten till hösten. Umeå visar att det går att göra skillnad. Staten behöver understödja detta arbete i kommunerna och nå den insikt vi nått i Umeå – att fundamentet för ett tryggt samhälle är en stark välfärd. Det kräver kommuner som har muskler att bygga en sådan välfärd och samtidigt satsa på de spetsinsatser som krävs för att med precision förebygga och bekämpa kriminalitet och otrygghet.

Regeringen säkerställer samhällsviktiga flygtransporter till och från Umeå

Av , , Bli först att kommentera 1

De senaste veckorna har beskeden om uppehåll för flygtrafiken till och från Umeå duggat tätt. Förra veckan nåddes jag av beskedet att SAS, som sista flygbolag, riskerade att ställa in sina flygningar. Med anledning av detta kontaktade jag infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Kort därefter meddelade dock SAS att man väljer att upprätthålla en avgång per dag. Det var glädjande besked. Flyget är viktigt för att säkerställa att transporter av sjukvårdsmateriel, sjukvårdspersonal och andra i kristid nödvändiga transporter kan fortgå. På grund av vår geografiska avlägsenhet till resten av Sverige är behovet av flyget särskilt stort i Norrland.

I dag visade regeringen i sin tur att man ser och tar situationen på allvar. Den S-ledda regeringen har nu beslutat att införa en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål.

Detta var vad jag efterfrågade i min skrivelse, som återges nedan, och dagens besked var därför väldigt välkomna!

 

”Onsdagen den 1 april meddelande flygbolaget BRA att de ställer in samtliga flygningar från Umeå Airport från och med måndagen den 6 april och hela maj ut. Dessförinnan har Norwegian lämnat liknande besked. Jag har nåtts av information om att SAS står i begrepp att fatta ett likartat beslut med verkan från och med måndag den 6 april.

Detta skulle innebära att all kommersiell flygtrafik från Umeå ställs in. Det förefaller i dagsläget sannolikt att detta kan komma att gälla längre än till utgången av nästa månad, eftersom spridningen av covid-19 inte verkar ha nått sin kulmen ännu. Flygbolagen förmår inte att på affärsmässiga grunder upprätthålla flygtrafiken under rådande förhållanden.

Detta skulle innebära att Umeå och Västerbotten i stor utsträckning isoleras av från resten av Sverige. För Umeå och Västerbotten, som är beläget geografiskt avlägset från resten av Sverige, riskerar detta att få särskilt kännbara, negativa konsekvenser.

Dessa effekter inskränker sig sannolikt inte till coronakrisen utan riskerar att, bland annat på grund av vårt geografiska läge, få långsiktiga ekonomiska och sociala skadeverkningar.
Förutom att det begränsar möjligheten till sådana resor som kan bli nödvändiga även i kristid så påverkar det transporter av bl.a. sjukvårdsmateriel, läkemedel, sjukvårdspersonal och små reservdelar som behövs till större industrier. Det innebär att upphörandet av flygtransporter till och från Umeå även kan vara skadligt ur ett smittskyddsperspektiv.

Förutom att Umeå och stora delar av Västerbotten skärs av så visar utvecklingen att strängt taget hela norra Norrland riskerar att i hög grad isoleras från resten av Sverige. De övriga transportmedel som står till buds erbjuder inte den korta restid som för många ändamål är nödvändig. Därför måste det åtminstone vara möjligt att upprätthålla avgångar på morgonen och på kvällen.

Samhällets högsta prioritet ska vara att begränsa smittspridningen och värna liv och hälsa. Men parallellt med detta måste ekonomin skyddas i så stor utsträckning som möjligt och sådana negativa följdverkningar av smittspridningen som går att motverka måste motverkas.

Jag ser med allvar på den uppkomna situationen och på de potentiella skadeverkningar denna utveckling kan få även efter att vi tagit oss igenom coronakrisen.

Jag vill uppmärksamma statsrådet på detta och önskar besked om vad regeringen har för avsikt att göra för att skydda samhällsviktiga kommunikationer, såsom flyget till och från Umeå och norra Norrland överlag, i det kristillstånd som råder.”