Klassisk socialdemokratisk fördelningspolitik med miljöprofil

Av , , Bli först att kommentera 1

magda och BolundIgår presenterade den socialdemokratiskt ledda regeringen sitt förslag till vårbudget samt nya prognoser för den ekonomiska utvecklingen.  Det är en traditionell Socialdemokratisk budget baserad på fördelningspolitik och med Miljöpartiets bidrag har budgeten även en stark miljöprofil.

Det är mycket glädjande att de offentliga finanserna visat överskott varje år under innevarande mandatperiod. Det har vi Finansminister Magdalena Andersson (S) och regeringen att tacka för.  

S-MP-regeringen har lyckats vända det stora underskottet på 60 miljarder kronor- som de ärvde av alliansregeringen- till överskott i de offentliga finanserna varje år under den här mandatperioden.  Regeringen har lyckats med detta genom att över 150 000 fler personer genom S-MP-politiken har ett jobb att gå till sedan maktskiftet, vilket som alla vet innebär ökade skatteintäkter.  De har även infört  kostnadskontroller i flera olika system som tidigare rusade iväg.  Det handlar bland annat om migrationsområdet där regeringen vidtagit ett antal åtgärder sen handlar det även om att det förts en stram finanspolitik där man ökat intäkterna och gjort hårda prioriteringar när det gäller satsningar.

I dag står Sverige i ett helt nytt läge.  Vi har nya och bättra förutsättningar att möta samhällsutmaningarna. För det saknas inte utmaningar. Precis som Magdalena Andersson påtalade i budgetdebatten i går så är det till exempel för stora klyftor i vårt land och många människor känner sig otrygga. Skolresultaten är fortfarande för låga och segregation och brottslighet måste bekämpas. För att öka säkerheten skjuter regeringen till 700 miljoner till polisen och 500 miljoner till totalförsvaret. Ytterligare förstärkningar av polisen kommer behövas och vi socialdemokrater vill se 10 000 nya polisanställda till 2024. Men det förebyggande arbetet är det viktigaste för att fler unga ska få goda förutsättningar och färre ska hamna snett. Därför ökar regeringen resurserna till utsatta skolor med 650 miljoner samtidigt som de skjuter till totalt 250 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin samt socialtjänstens arbete med barn och unga. Det är helt rätt prioriteringar som vi ute i kommunerna verkligen ser behovet av.

Ansökningarna till regeringens investeringsprogram för lokala klimatinvesteringar ”klimatklivet” har varit så många att de nu förstärker programmet med 500 miljoner för 2017. 

Sedan har regeringen även föreslagit en del skatteförändringar inför budgeten i höst. Jag är mindre nöjd med förslaget om att införa en flygskatt vilket jag bloggat om ett flertal gånger tidigare. Däremot är jag desto nöjdare med förslaget om sänkt skatt för 1,4 miljoner personer över 65 år från och med 2018. Med det förslaget tas skatteklyftan mellan löntagare och alla pensionärer med en inkomst upp till 14 000 kronor i månaden bort. Det är ett måste för att minska de orättvisa skatteskillnaderna mellan pensionärer och löntagare.

 

Bli först att kommentera

Prognosen för befolkningsutvecklingen rekordhög

Av , , Bli först att kommentera 3

Kranar ver VvenPrognosen för befolknings-utvecklingen i Umeå för 2017 är ännu högre än förra årets (2016) toppnotering.  Prognosen är faktiskt en av de högsta sedan 1950-talet. 

Umeå växer och med det kommer nya utmaningar. Vi behöver fler entrepenörer som vill vara med och bygga Umeå.

Ett intressant projekt bloggade jag om igår, nämligen Skärgårdsstaden i Holmsund. Det är ett viktigt och bra exempel där entreprenören Leif Danielsson tagit fram möjligheten till att bygga 3000 bostäder och en helt ny stadsdel i Holmsund. Ett projekt där entreprenören tar hänsyn till viktiga grundläggande delar i sina planer så som blandade upplåtelseformer – hälften hyres- och hälften bostadsrätter- allmänhetens tillgång till de strandnära områdenà samt behovet av förskola och äldreboende i området.

Bli först att kommentera

Skärgårdsstaden i Holmsund

Av , , Bli först att kommentera 6

skärgårdsstaden 1I dag presenterades Leif Danielsson och DCAP:s projekt Skärgårdsstaden i Holmsund. Det handlar om ett helt nytt bostadsområde som skulle innefatta 3000 nya bostäder – lika fördelat mellan hyresrätter och bostadsrätter- och rymma mellan 7000 och 8000 invånare. Det skulle innebära en helt ny stadsdel för Holmsund och betyda en fördubbling av befolkningen. Det är ett mycket spännande utvecklingsprojekt för såväl Holmsund som Umeå kommun.

Leif Danielsson som äger marken runt Djupvikshamnen i Holmsund har under de senaste åren låtit sanera industrimarken. Nu har han lämnat in en ansökan om en ny detaljplan för att kunna förverkliga sin vision om Skärgårdsstaden. Jag uppskattar initiativet. Umeå lider av bostadsbrist och entreprenörer som vill vara med att utveckla Umeå mot vårt mål om 200 000 invånare 2050 är naturligtvis mycket välkomna.

Som född och uppvuxen i Holmsund vet jag hur bra läget är. Holmsund ligger vid E12:an, det tar endast 10 minuter till flyget och några ytterligare minuter in till Umeå centrum. Kollektivtrafiken finns och kan lätt byggas ut om fler invånare bosätter sig i Holmsund. Vi har även järnvägen utbyggd och med fler invånare kan pendeltågtrafik övervägas. Holmsund har ett ständigt flöde till och från hamnen, där finns Vasafärjan och hela dess utvecklingspotential. Jag ser framför mig hur Holmsunds centrum genom detta initiativ kan breddas och ge tillgång till mer affärer och kommersiell verksamhet.

Jag uppskattar mycket att projektet innefattar lika delar hyresrätter och bostadsrätter. Det är viktigt att alla bostadsområden har olika upplåtelseformer. Det är så vi socialdemokrater bygger en trygg och socialt hållbar kommun. Eftersom detta är ett gammalt industriområde så  är strandskyddet upphävt. Det innebär att det är möjligt att bygga nära vattnet som till exempel  Hammarby sjöstad i Stockholm. Men även här har projektägaren tänk till och det blir inte några exklusiva strandlägen för vissa utan ytor för allmänheten närmast Djupviken.

Om allt går enligt planerna skulle de första invånarna i Skärgårdsstaden i Holmsund kunna flytta in under år 2020.

 

 

Bli först att kommentera

En mer jämlik skola

Av , , Bli först att kommentera 4

Stefan och Magda

I vårändringsbudgeten stärker regeringen de mest utsatta skolorna genom en jämlikhetspeng till skolan. Jämlikhetspengen kommer att fördelas till grundskolor med lägst andel behöriga elever till ett nationellt program i gymnasieskolan. För år 2017 uppgår jämlikhetspengen till en halv miljard. Ytterligare åtgärder behövs inom detta område och regeringen avser att återkomma i budgetpropositionen för 2018

Det är bra att regeringen tar initiativ på detta område. Vi vet att svenska kunskapsresultaten under lång tid har försvagats. I den senaste PISA- mätningen bröts dock den negativa trenden gällande kunskapsnivån, men samtidigt kunde vi konstatera att ojämlikheten ökar.

Regeringen har påbörjat investeringar för att stötta skolor med stora utmaningar i syfte att höja resultaten och förstärka jämlikheten i skolsystemet. Insatser görs men det behövs mer. Nu avvaktar vi Skolkommissionens slutbetänkande -som kommer i april- för ytterligare åtgärder.

Bli först att kommentera

Avskaffa den orättvisa pensionärsskatten

Av , , Bli först att kommentera 6

IMG_0866Idag har jag – efter en tids väntan- en insändare i VK.

Du kan även läsa den nedan.

Avskaffa den orättvisa pensionärsskatten 

En del av den svenska modellen innebär att de som har varit med och byggt upp vårt land och lagt grunden för vår välfärd ska ha en trygg ålderdom med en bra pension. Socialdemokraterna gav därför nyligen besked om att regeringen vill ta ytterligare steg mot att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten.

Regeringen sänkte redan 2016 skatten så att personer äldre än 65 år med inkomster upp till 10 000 kronor per månad inte betalar högre skatt än löntagare yngre än 65 år. Nu tar alltså regeringen nästa steg genom att det förhöjda grundavdraget förstärks så att skatten sänks med upp till 2500 kronor för personer äldre än 65 år med inkomst mellan 123 400 och 360 000 kronor per år. Det innebär att 70 procent av alla personer över 65 år får sänkt skatt och skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare därmed sluts för alla med en inkomst upp till 14 000 kronor. Det handlar om sänkt skatt för 1,4 miljoner pensionärer. För en ålderspensionär med en pension på 14 000 kronor i månaden, vilket är medianpensionen för kvinnliga ålderspensionärer, kommer skatten sänkas med cirka 200 kronor i månaden.

Nu väcks dock kritik mot förslaget. Somliga ledarskribenter och högerpolitiker menar att 200kr/månaden i sänkt skatt är just ingenting. Men den typen av kritik visar bara på ett värderingsmässigt ställningstagande och/eller en stor okunskap om hur många kvinnliga ålderspensionärer har det. Tvingas man leva på 14 000kr/månaden kan 200 kr extra genom sänkt skatt vara direkt avgörande. Det som är riktigt tragiskt i kråksången är att det är samma personer som kritiserar sänkningen av pensionärsskatten som skriker högt när förslag om höjd skatt med 200 kr/månaden diskuteras. När det gäller en skattehöjning på 200kr/månaden för en höginkomsttagare är det en ofantligt stor summa medan en skattesänkning för en låginkomsttagare på samma summa är obetydlig.

-Logiskt? Nej inte särskilt! Ideologiskt? Ja sannerligen.

Bli först att kommentera

Plan för att minska sjukskrivningarna

Av , , Bli först att kommentera 6

sjukskrivningsplanArbetet med att öka hälsan och minska sjukfrånvaron är prioriterat inom Umeå kommun. Kommunfullmäktige beslutade i juni förra året om ett uppdrag att arbeta fram en plan för att minska sjukskrivningarna. Sjukfrånvaron i Umeå kommun har efter en lång period av nedgång successivt ökat sedan 2012. Den sjukskrivningsorsak som ökat mest är den som handlar om psykisk ohälsa. Personalfunktionen har tillsammans med verksamheterna och i samråd med de fackliga organisationerna i CSG utarbetat en plan som avser perioden 2017–2020. Planen behandlades vid gårdagens kommunstyrelse och ska bidra till att sjukfrånvaron minskar, i första hand från 7,3 % för 2016 till 6,0 % avseende 2017.

Från 2003 till 2009 sjönk sjukfrånvaron stadigt i hela landet, men sedan 2010 finns en stigande trend som även Umeå drabbats av sedan 2012. Det gäller såväl de första 14 dagarna då arbetsgivaren betalar sjuklön som den sjukfrånvaro som ersätts av Försäkringskassan via sjukpenning. Hälften av ökningen i antalet sjukskrivna bedömer Försäkringskassan vara en effekt av de reformerade reglerna inom sjukförsäkringen. Fler blir kvar i sjukförsäkringen efter att reglerna för att bevilja sjukersättning, tidigare förtidspension, skärptes år 2008 samtidigt som den tidsbegränsade sjukersättningen togs bort. Försäkringskassan konstaterar att kvinnors sjukfrånvaro ökar snabbare än männens, att antalet sjukskrivna i psykiska diagnoser som idag utgör den vanligaste sjukskrivningsorsaken för både män och kvinnor ökar samt att mönstret går igen i alla branscher och yrken, men är särskilt framträdande inom vård, skola och omsorg.

Det sker många insatser för att minska sjukfrånvaron bland annat Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro och Avsiktsförklaring från parterna inom kommun- och landstingssektorn. Personalfunktionen i Umeå kommun har sedan 2015 uppdraget att arbeta med en strategi för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. I denna strategi för att öka hälsan och minska sjukfrånvaron utgår vi från vad forskningen kommit fram till är framgångsrikt när det gäller att bidra till ökad hälsa i organisationer. VI utgår från de faktorer som  rapporten Hälsa och framtid i offentlig sektor, allmänt kallad HOFF-rapporten, visar att genomtänkta och främjar låg sjukfrånvaro: Det handlar om Närvarande ledarskap, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Positiv inställning till kompetensutveckling, Välfungerande kommunikation, Möjlighet till byte av arbetsuppgifter och Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning.

Den nya  ”Plan för att minska sjukskrivningarna” syftar till att starka hälsan och skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Planen kommer nu att kompletteras med en tids- och aktivitetsplan där det tydligt framgår vem sam ansvarar för respektive insats, när den ska vara genomförd och på vilket sätt den ska följas upp.

 

Bli först att kommentera

Ågren (M) hand i hand med Edman (V)

Av , , Bli först att kommentera 8

M+VModeraternas Anders Ågren stod under dagens Kommunstyrelse hand i hand men vänsterpartiets Ulrika Edman. De stöttade gemensamt Moderaternas motion om återinförande* av en friskvårdstimme till kommunanställda i Umeå. Ågren ivrar för att kommunanställda ska få träna på arbetstid genom en friskvårdstimme. Ulrika Edman (V) hakar på förslaget eftersom hon menar att det innebär förkortad arbetsdag och är ett steg mot 6 timmars arbetsdag för personalen. Snacka om ohelig allians!

Det kan naturligtvis låta bra med en friskvårdstimme för personalen men vi Socialdemokrater menar att det finns bättre, mer jämlika och mer effektiva sätt att uppmuntra och stötta träning och friskvård. Friskvårdstimmen ger faktiskt en väldigt ojämlik effekt då alla personalgrupper inte har möjlighet att lämna sin arbetsplats för en friskvårdstimme utan att det sätts in vikarier.Tjänstemän har t ex lättare att lämna arbetsplatsen för sin friskvårdstimme än en förskolelärare eller undersköterska.

Friskvårdstimmen kostar dessutom kommunen, enligt tjänstemännens beräkning, 95 miljoner kronor i produktionsbortfall. Och om friskvårdstimmen skall vara en åtgärd för alla- även dem med yrken inom vård, skola och omsorg- måste det skjutas till 75 miljoner kronor för vikariekostnaden. Totalt handlar det alltså om 170 miljoner kronor. En sådan summa bör naturligtvis hanteras inom ramen för den kommunala budgetprocessen och finnas med i ”dragkampen” om resurserna inför 2018 års budget som beslutas i kommunfullmäktige i juni i år. 

Vi Socialdemokrater vill naturligtvis fortsätta med attraktiva friskvårdserbjudanden för våra anställda på fritiden och vi vill fortsätta med hälsofrämjande riktade insatser på arbetsplatserna utifrån de olika verksamheternas behov. Kommunen erbjuder rabatterade motionskort på ett flertal anläggningar och gym samt friskvårdsbidrag till andra aktiviteter/anläggningar. Fler och fler nyttjar detta erbjudande och under förra året nyttjades detta av 45 % av kommunens månadsanställda.Visst är det bra att kommunen uppmuntrar till träning och motion men det måste göras på ett jämlikt och likvärdigt sätt för kommunens alla anställda! Tyvärr slår en friskvårdstimme oerhört snett och ojämlikt i den kommunala organisationen.

 

*Det var i samband med att den nya kommunorganisationen med en förvaltning sjösattes den 1 januari 2011 som vissa kommunanställdas förmån med friskvårdstimme togs bort. Anledningen var att enligt skatteverkets regler får en arbetsgivare inte erbjuda en skattefri förmån som bara vissa av de anställda kan nyttja. Det var ojämlikt helt enkelt!

Bli först att kommentera

Bra jobb på Fritidsservice

Av , , Bli först att kommentera 6

Umeå fritidI går besökte jag, tillsammans med Fritidsnämndens ordförande Ari Leinonen, grabbarna och tjejerna som jobbar på Fritidsservice. Vi ville tacka dem för det fantastiska arbete de utför med lite tårta.

Umeå utsågs nyligen till Västerbottens läns bästa friluftskommun och vi hamnar på plats 6 i en nationell undersökning. Utmärkelsen ”Sveriges friluftskommun 2017” gick till Örebro och Huddinge båda med maxpoäng. Bakom utmärkelsen står Naturvårdsverket, Sveriges Kultur- och Fritidschefers förening och Svenskt Friluftsliv.
Jag är dessutom grymt imponerad av det skidSM som med bl Fritidsservices medverkan kunde genomföras i Umeå i slutet på mars. Vi hade tur med vädret och tävlingarna genomfördes i solsken. Vi kunde dessutom erbjuda mästerskapen på ren natursnö i bra spår.  Tävlingarna blev verkligen den succe och skidfest vi hoppades på. Fantastiskt väder, mycket publik som hyllade och stöttade åkarna och nöjda åkare och ledare.

 

 

 

Bli först att kommentera

Ökade resurser till polisen

Av , , Bli först att kommentera 5

polisJag är glad över regeringens initiativ att ytterligare stärka polisens resurser. Det är helt rätt och mycket viktigt att regeringen ytterligare förstärker polisen. Vi kan alla konstatera att polisen står inför stora utmaningar, inte minst efter fredagens tragiska terrorattentat i Stockholm.

Regeringen tillskjuter nu 700 miljoner kronor till Polismyndigheten direkt i vårändringsbudgeten. Redan i budgetpropositionen för 2017 fick Polismyndigheten ökade medel för att anställa fler. Polisen har även ökat antalet civilanställda vilket möjliggör för poliser att ägna sig åt polisiär verksamhet.  Med ett nytt tillskott på 700 miljoner kan myndigheten öka antalet polisanställda ytterligare och möjliggör därmed också en förstärkning av verksamheten vid Nationellt forensiskt centrum (NFC).

Vårt land står inför krävande samhällsutmaningar.  Vi har dels en kraftig befolkningsökning och dels kan vi konstataera att en ny brottsstruktur har växt fram med ökade krav på polisinsatser. Regeringen poängterar att ”det dödliga våldet inom kriminella nätverk innebär stora utmaningar för polisens brottsutredande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det gäller särskilt i de mest utsatta områdena. Brottsligheten i vår digitala värld blir alltmer komplex med nya former av bedrägerier och sexualbrott mot barn”. Vi kan även konstatera, med fredagens tragiska händelse färskt i minnet, att utvecklingen i omvärlden innebär att polisens förmåga mot terrorbrott och bidrag till samhällets krisberedskap måste öka.

Bli först att kommentera

Demokrati är terrorismens motkraft

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Kongress LöfvenJag är stolt över vår partiordförande och statsminister Stefan Löfven. I en mycket svårt tid för landet -efter fredagens terrorattentat- har han utstrålat såväl lugn, trygghet och stabilitet som vrede över det inträffade. Han har visat sin medmänsklighet och tillgänglighet såväl som handlingskraft.

Stefan Löfven var noga med att i detta svåra läge påtala att han först och främst är landets statsminister. Han deltog därför inte i inledningen av vår S-partikongress som just nu pågår i Göteborg. Under söndagen äntrade han dock till stående ovationer äntligen kongressens talarstol efter att han blivit enhälligt omvald som partiordförande.”Det är med stolthet som jag tackar för förtroendet” sa han och betonade sedan ”Vi är en frihetsrörelse. Alla har rätt till frihet, därför är det vackraste ord jag vet: solidaritet”. Han var märkbart påverkad av terrordådet i Stockholm och hans tal var ett starkt försvar av demokratin som terrorismens främsta motkraft. ”Vi ska jaga dessa mördare med den samlade kraften av den svenska demokratin.”

Bli först att kommentera