28516231_1849188192046197_8395303201704670649_o

Jag kräver att Riedl och (M) ber om ursäkt

Av , , 2 kommentarer 20

Moderaterna i Umeå har gjort en uppmärksammad och omdiskuterad film, om trygghetssituationen i Umeå, som nyligen publicerades på Facebook.  I fredags förra veckan urartade dock debatten om filmen när ledande moderater hängde ut en av kommunens tjänstepersoner, olovligen spred en privat bild på henne och på ett kränkande sätt ifrågasatte hennes professionalism. Jag kräver nu en offentlig ursäkt från Edward Riedl och Moderaterna för Riedls (med flera) osmakliga beteende på nätet. 

Ledande moderater, med riksdagsledamoten Edward Riedl i spetsen, valde att på ett kränkande sätt hänga ut Kerstin Rörsch, tjänsteperson vid Umeå brottsförebyggande råd (UmeBrå), i sociala medier och ifrågasätta hennes integritet som tjänsteperson på grund av att hon haft förtroendeuppdrag för Socialdemokraterna.

Det är en sak om högerextrema nättroll beter sig såhär. Jag hade dock aldrig förväntat mig att vuxna företrädare för Moderaterna skulle sjunka så lågt.

Vi har ett växande problem i den svenska debatten där kompetenta myndighetsföreträdare utmålas som kampanjarbetare för det ena eller andra partiet. Nationellt har vi sett exempel på hur BRÅ:s experter på sexualbrott smutskastats som ”galna feminister” eller ”kulturmarxister”. Domare och andra ämbetsmän angrips i sitt tjänsteutövande med skamliga påståenden om att de är politruker. Inte minst i USA har Trump lanserat en sådan retorik framgångsrik, där sakkunnigas uppgifter relativiseras och utmålas som politiska åsikter. Detta urholkar förtroendet för samhället och har på sikt allvarliga konsekvenser för det demokratiska systemet.

Drevet har fått till följd att Rörsch känt sig tvungen att lämna sina fritidspolitiska uppdrag – för att kunna utföra sitt viktiga arbete inom UmeBrå utan att behöva utstå ifrågasättande på osakliga grunder.

Petter Bergner vid Västerbottens-Kuriren har skrivit en balanserad och klok kolumn om drevet under rubriken ”Även anställda på UmeBrå måste få vara fritidspolitiker”.

Som ordförande i UmeBrås styrgrupp, där vi tidigare haft ett gott samarbete med Moderaterna, ser jag allvarligt på detta. Osakliga angrepp från ledande politiker mot kommunens tjänstepersoner är aldrig acceptabelt, oavsett om våra tjänstepersoner privat sympatiserar med Moderaterna, Liberalerna eller Socialdemokraterna. Utgångspunkten måste alltid vara att våra tjänstepersoner ska kunna engagera sig politiskt utan att få sin professionalitet ifrågasatt. Annars drabbas våra tjänstepersoners åsiktsfrihet negativt.

En av anledningarna till att UmeBrå har kunnat bedriva ett resultatrikt brottsförebyggande arbete är att vi genom brett politiskt samarbete har upprätthållit UmeBrås möjligheter att agera med trovärdighet och kraft. Nu bryter Moderaterna med detta och underminerar hela UmeBrå och det brottsförebyggande arbetet – för den egna politiska vinningens skull.

Bakgrunden till drevet var att Rörsch till medierna redogjort för UmeBrås bild av trygghetssituationen i Umeå. Det hon förmedlade var UmeBrås gemensamma och officiella hållning. Hon var noga med att framhålla att hon i egenskap av tjänsteperson inte hade för avsikt att kommentera innehållet i Moderaternas film.

Ändå valde bland annat den moderate riksdagsledamoten Edward Riedl att ifrågasätta hennes integritet som sakkunnig vid UmeBrå med hänvisning till hennes fritidspolitiska engagemang. I en nedlåtande statusuppdatering hängdes hon ut med namn och en privat bild som Moderaterna tagit från hennes Facebookprofil utan medgivande.

För att vara lagstiftare har Edward Riedl uppvisat ett milt sagt flexibelt förhållningssätt till upphovsrättslagens bestämmelser, när han olovligen spritt en annan människas privata porträttbild i ett kränkande sammanhang. 

Varken Riedl eller andra moderater har kunnat peka på några sakfel i Rörsch redogörelse. Det drev de dragit i gång på sociala medier handlar uteslutande om hennes person och politiska engagemang. En sådan ad hominem-argumentation ska politiker inte bedriva mot myndighetsföreträdare, oavsett om man är justitieminister och går till angrepp mot enskilda domare eller lokalpolitiker och smutskastar lokala myndighetsföreträdare. Det urholkar samhällsinstitutionernas legitimitet och är i förlängningen ett demokratiproblem.

Tjänstepersoner inom kommunen har rätt enligt lag att engagera sig politiskt. Därför är det av yttersta vikt att de också kan utöva denna rätt utan att behöva vara rädda för repressalier och utan att få sin yrkesetik ifrågasatt på osakliga grunder av högt uppsatta politiker. Det finns tjänstepersoner inom Umeå kommun, Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten som har uppdrag för eller sympatiserar med partier på hela det politiska spektrat. Det har aldrig föresvävat mig eller mitt parti att försöka underminera förtroendet för våra tjänstepersoner på grundval av var de har sin politiska hemvist.

Det ingår i våra tjänstepersoners arbetsuppgifter att lämna sakuppgifter till media. Detta måste de kunna göra utan att drabbas av trakasserier. Det vore ett stort demokratiproblem om tjänstepersoner av rädsla för skamlösa angrepp inte vågar utföra sitt arbete på bästa sätt.

Det drev Riedl dragit igång på sociala medier riskerar att ha en så kallad ”chilling effect” på våra tjänstepersoners vilja att utöva sin rätt till föreningsfrihet. Det är i förlängningen ett hot mot tjänstepersoners möjlighet att utöva grundläggande fri- och rättigheter.

Jag kräver därför att Edward Riedl och Moderaterna framställer en offentlig ursäkt för sitt agerande och visar att de är beredda att upprätthålla den goda sed vi varit överens om tidigare; att tjänstepersoner inom kommunen ska kunna engagera sig politiskt utan att behöva vara rädda för repressalier och utan att få sin professionalism och yrkesetik ifrågasatt.

2 kommentarer
Etiketter: , ,
untitled

Jämställdhetsarbetet måste fortsätta!

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag är det internationella kvinnodagen, en dag som instiftats för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Jämställdhetsfrågorna kan dock inte inskränkas till att dryftas en dag per år, de måste vara ständigt närvarande i den politiska debatten och det politiska arbetet.

Internationella kvinnodagen instiftades ursprungligen 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen. 1977 antogs den som en världsgemensam kvinnodag av FN:s generalförsamling i en resolution. Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar.

Som inte minst höstens Me too-våg visade har vi en lång väg kvar innan vårt samhälle kan kallas jämställt. Under Me too-debatten fick vi ta del av berättelser, om sexuella trakasserier, sexuellt våld och sexistiskt förtryck, från kvinnor inom samhällets alla områden. Alltifrån jurister, skådespelare och politiker till vårdbiträden, läkare och byggarbetare kunde vittna om ett förtryck i vardagen som kraftfullt begränsar kvinnors liv.

Alla de som under lång tid framhärdat att kvinnor och män är jämställda i Sverige fick förhoppningsvis skäl att omvärdera sin inställning.

Jämställdhetsarbetet är inte färdigt och vi måste fortsatt arbeta aktivt med jämställdhet på samtliga områden i det svenska samhället. Det är en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Ett icke jämställt samhälle är inte fullt ut demokratiskt.

Kvinnor får än i dag inte lika lön för lika arbete, jämfört med sina manliga kollegor. Detta lönegap har slutits något över tid men är fortfarande väldigt stort. Löneklyftan mellan kvinnor och män innebär i praktiken att kvinnor i genomsnitt arbetar en timme gratis varje dag, om man jämför med mäns genomsnittslöner för samma arbetsuppgifter. 29 procent av alla kvinnor arbetar deltid (11 procent av männen), bland annat för att kvinnor tar ett större ansvar för hem och familj samt tvingas ta arbeten med osäkrare villkor.

Kvinnor faller dagligen offer för mäns våld. Bland kvinnorna uppger 3 procent att de drabbats av sexuellt våld och mörkertalet är med all sannolikhet väldigt stort. För män är motsvarande andel 0,4 procent.

Kvinnor tar också, som nämnts ovan, fortfarande ett oproportionerligt stort ansvar för det oavlönade arbetet i hemmet och för föräldraskapet. 74 procent av föräldraledigheten tas ut av kvinnor. I Umeå är papporna bäst i landet på att ta ut föräldraledighet men med nuvarande takt skulle det ändå ta 47 år innan Umeås föräldrar är helt jämställda.

Ojämställdheten har ett högt pris i form av stort lidande och sämre hälsa för många kvinnor.

Detta är officiell statistik och fakta som är tillgänglig för envar. Bilden är tydlig: jämställdhetsarbetet har inte fullbordats och måste hållas vid liv.

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti och vi tänker inte ge oss förrän samhället är fullt ut jämställt.

I Umeå kommun är jämställdhetsarbetet högt prioriterat, eftersom det finns så mycket kvar att göra. Jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter och demokrati som måste genomsyra alla delar av kommunens verksamhet.

Målet för kommunens jämställdhetsarbete är en jämn fördelning av makt och inflytande i samhället, ekonomisk jämställdhet, en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Umeå kommuns strategi för jämställdhetsarbete kan läsas här.

År 2016 genomförde vi rätten till heltid inom vård och omsorg, en viktig jämställdhetsreform som vi socialdemokrater fortsatt vill säkra finansiering för. Vi har också arbetat med jämställd stadsplanering i Umeå, för att öka tryggheten i offentliga miljöer. I Sverige överlag uppger 31 procent av kvinnorna (9 procent av männen) att de känner sig otrygga när de är ute sent på kvällen. 22 procent av kvinnorna känner oro inför överfall och misshandel. En jämställdhetsinriktad stadsplanering är ett av verktygen för att öka tryggheten i våra offentliga miljöer.

Vi har tagit krafttag för att minska sexhandeln i Umeå, vilket har gett vissa resultat och arbetet fortsätter. Läs mer om detta på Andreas Lundgrens (S), ordförande i individ- och familjenämnden, blogg.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen är världens första uttalat feministiska regering och har bedrivit en politik för att göra skäl för den benämningen. Regeringen har tagit fram en handlingsplan för jämställda livsinkomster, arbetar med jämställdhetsperspektiv i statsbudgeten, inrättat en ny jämställdhetsmyndighet, genomfört stora satsningar på kvinnors hälsa och sexuella rättigheter, börjat arbetet med att reformera föräldraförsäkringen för att göra den tidsenlig och jämställd.

Regeringen har också tagit fram en heltäckande nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Regeringen har tagit initiativ till att förnya sexualbrottslagstiftningen för att vi ska få en lagstiftning som bygger på samtycke och frivillighet. Regeringen föreslår ett samtyckesrekvisit i straffstadgandet för våldtäkt. Ett nytt brott föreslås också, oaktsam våldtäkt, för att täcka in fler av de fall där gärningsmannen kommer med undanflykter.

Den feministiska politiken har inte minst fått genomslag i den svenska utrikespolitiken. Som medlem av FN:s säkerhetsråd har Sverige sett till att kvinnors situation hamnat högre upp på dagordningen. Här kan man ta del av en treårsutvärdering av den feministiska utrikespolitiken.

Det finns dock ingen anledning att luta sig tillbaka. Vi har gjort vissa framsteg på jämställdhetsområdet under mandatperioden men det återstår väldigt mycket arbete.

Därför hoppas jag att vi får en feministisk ledning för Sverige och Umeå även efter höstens val.

Moderaterna svartmålar Umeå och motsätter sig viktigt förebyggande arbete

Av , , 1 kommentar 7

Moderaterna i Umeå lanserade för några dagar sedan en film på sin Facebooksida. Filmen har ett mörkt bildspråk och inleds med en panorering över centrala Umeå kvällstid. Filmen inleds också med att det moderata kommunalrådet Anders Ågren säger: ”Våldsbrottslighet, utpressning, bilbränder, bilstölder och knarkhandel. Ungdomar som rekryteras av äldre brottslingar till kriminalitet. Ökad risk för religiös radikalisering. Detta sker i vårt Umeå. Det handlar inte om att svartmåla den ena eller den andra stadsdelen, men det här är på allvar. Den här utvecklingen har gått snabbt.”

Jag är nog inte ensam om att inte känna igen den bild som Moderaterna målar av Umeå. För mig präglas Umeå framförallt av en hög grad av trygghet, ett levande föreningsliv, vital kultur, mångfald, tillväxt och allt det där som gör att vi tycker att Umeå är en fantastisk plats att bo och leva på. Detta gäller hela Umeå!

Till skillnad från många jämförbara städer har Umeå inga särskilt utsatta områden eller social oro. Vi har också en polis som med fantastiska resultat över tid bland annat lyckats mota bort kriminella gäng från Umeå. Att moderaternas mörka bild av Umeå är felaktig bekräftades dessutom av sociologen och kriminologen Tage Alalehto, vid Umeå universitet, i en kommentar till SVT Västerbotten.

Om Moderaternas film säger han

Den är i stort sett felaktig och den skrämmer upp folk på helt osakliga grunder. Det finns ingen anledning att måla upp Umeå som en otrygg stad, för det är i själva verket en trygg stad. Om man tittar på officiell myndighetsstatistiken finns det ingen grund för detta

I trygghetsfrågorna har vi i dag ett aktivt och myndighetsöverskridande samarbete, med bland annat Polisen, inom ramen för Umebrås verksamhet. Vi har nyligen inlett ett projekt som syftar till att bemöta de problem vi ser just nu. Det handlar om förebyggande och riktade insatser för att motverka bland annat missbruk. Vi ska jobba med stöd till föräldrar och utbildning av skolpersonal. Det handlar också se till att unga människor har möjlighet till en meningsfull fritid, utbildning och arbete. Jag berättade nyligen i ett blogginlägg om Umebrås aktivitetsplan framöver. Vi jobbar också i tätt samarbete med näringslivet och föreningslivet som visat ett stort intresse för att engagera sig i att Umeå ska vara en fortsatt trygg plats med goda livschanser för alla umebor.

För Umeå är tryggt och vi vill att Umeå ska fortsätta växa mot målet om 200 000 invånare med bevarad trygghet.

Anders Ågren sitter i Umebrås styrgrupp och känner till allt detta. Han vet att situationen är hanterbar, att Umeå är en väldigt trygg kommun och att vi arbetar aktivt förebyggande både fortlöpande och med projekt med särskild inriktning.

Ågren har därför ett ansvar för att inte sprida desinformation och underblåsa en rädsla som inte är påkallad. Polisen har dessutom i Umebrås styrgrupp understrukit vikten av att inte sprida alarmism. Detta struntar Anders Ågren uppenbarligen i och sätter de egna politiska intressena framför Umeås bästa.

Vår uppgift som politiker är inte att skrämma medborgarna när vi vet att vi bor i en trygg stad och att vi har ett välfungerande trygghetsarbete inom kommunen och i samarbete med Polismyndigheten. Då ska vi som politiker kommunicera att vi tar ansvar gemensamt och arbetar aktivt och inriktat mot de problem som finns.

Tyvärr har Moderaterna anammat den retorik som Sverigedemokraterna fört in i svensk debatt, som handlar om att försöka vinna röster genom att sprida skräck och oro. Detta bygger såklart på valtaktiska överväganden vilket åskådliggör den cyniska människosyn Moderaterna lägger till grund för sin kommunikationsstrategi i detta fall.

I filmen lägger Anders Ågren fram ett antal förslag varav flertalet är åtgärder som vi inte kan vidta i kommunen.

Strafflagstiftning är såklart ett verktyg för att motverka kriminalitet och där jobbar den socialdemokratiskt ledda regeringen aktivt med mer än trettio straffskärpningar hittills och ny lagstiftning på gång (bland annat det nya brottet blåljussabotage, insatser mot stöldligor och samtyckeslagstiftning). Regeringen har fördubblat platserna på polisutbildningen och tillskjutit mer pengar till Polismyndigheten än vad myndigheten själv begärde. Regeringen har också tagit fram en heltäckande nationell strategi för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

På kommunal nivå kan vi bejaka tryggheten främst genom att bygga en socialt hållbar och jämlik kommun. I jämlika samhällen, där människor har arbete, möjligheter till utbildning, goda livschanser och tillgång till vård och stöd från samhället, är otryggheten och brottsligheten mindre. I Umeå jobbar vi därför aktivt med dessa områden. Vi planerar också för socialt hållbara bostadsområden där hyresrätter, bostadsrätter och andra boendeformer blandas, där det finns trygga utemiljöer och mötesplatser. För att detta ska vara ändamålsenligt så kan vi inte skrämma folk så att de inte vågar vistas ute. Det är när människor vistas ute i gemenskap och kan träffas som trygghet skapas.

Som min partivän Andreas Lundgren påpekat är Moderaternas påståenden om att de vill satsa på förebyggande arbete i hög grad tomma ord.

De vet att de inte har särskilt mycket att erbjuda för att på samhällelig nivå skapa trygghet, eftersom de vill avsätta stora resurser till skattesänkningar. Det är därför de ständigt kommer farandes med straffskärpningar som universalmedel i trygghetsfrågorna. Som jag nämnde ovan är straffrätten ett av många verktyg, men knappast det allra mest verksamma i samtliga fall. Om bestraffning var lösningen så skulle länder som USA ha avsevärt mindre problem med brottslighet än Sverige. Så är inte fallet utan tvärtom.

Vad har då Moderaterna i Umeå gjort för att minska brottsligheten, förutom att kräva kameror i varje gathörn?

Inte särskilt mycket alls. Under mandatperioden 2014-2018 har Moderaterna istället drivit en nedmondering av trygghetsskapande insatser:

  • Reducera fältgruppen

Vi socialdemokrater har under mandatperioden drivit igenom att socialtjänstens fältgrupp utökats med fler anställda för att nå fler ungdomar och minska drogproblematiken i Umeå. Detta har Moderaterna motsatt sig hårt.

  • Slakt av socialtjänsten

Anders Ågren och Moderaterna har i kommunfullmäktige under mandatperioden velat slakta socialtjänsten med ytterligare besparingar. För 2017 föreslog man att individ- och familjenämnden skulle få 20 miljoner mindre än vårt huvudförslag.

Hade Moderaternas linje gått igenom hade förebyggande verksamhet som fältgrupp, ekonomiskt stöd till sociala föreningar, alkohol- och drogmottagning, öppen förskola och centrum mot våld antingen fått stängas ner eller reduceras till oigenkännlighet. 

  • Montera ned välfärden

Moderaterna har trots kommunens tuffa utmaningar fortsatt att kräva att Umeås skatt ska sänkas. Målet är att sänka kommunalskatten med över 220 miljoner. När de borgerliga partierna under mandatperioden lagt separata budgetförslag har Moderaterna stått ensamma om skattesänkning med 10 öre som en start. Medan SKL varnar att kommunalskatten skulle behöva höjas med 13 kronor för att ens klara dagens grundläggande välfärd, så struntar Ågrens moderater i detta. Skattesänkningar för de som tjänar bäst går först. Stöd till eleverna i skolan – väljs bort.

Moderaterna verkar inte begripa att förebyggande arbete kräver satsningar. Det är därför Socialdemokraterna väljer att prioritera sociala insatser, välfärd och en aktiv politik för social hållbarhet framför stora skattesänkningar.

IMG_0211

Starkt resultat för Umeå kommun!

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag kom glädjande siffror rörande Umeå kommuns resultat för 2017. Vi har på kort tid lyckats vända underskott till överskott samt haft utrymme att betala av på vår skuld.

För oss socialdemokrater är det av största vikt att hålla ordning i det allmännas ekonomi. Det är när vi har det bra ställt med de offentliga finanserna som en god politik för umeborna är möjlig. 

Resultatet för Umeå kommun under år 2017 landar på 259 miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med förra året på 174 miljoner kronor och ett så starkt resultat som nu har kommunen inte haft på flera år. Budgeterat resultat var 60 miljoner kronor och skillnaden beror till stor del på ett antal engångsintäkter.

Bland annat består dessa intäkter av 80 miljoner kronor genom avslutandet av projektet Entré Syd, 11 miljoner kronor från försäljningen av Scharinska villan och 17 miljoner kronor från försäljning av tomten Mården. Kraftverksamhetens resultat var 120 miljoner kronor.

Kraftverksamheten gick bättre än vad vi hade budgeterat för och det var en medveten strategi från vår sida att hålla nere förväntningarna eftersom kraftintäkterna varierar över tid. Det är också bra att ha en buffert.

Resultatet i sin helhet motsvarar omkring 4 procent av omslutningen.

Till följd av det goda resultatet kan Umeå kommun nu för första gången sedan möjligheten infördes år 2013 avsätta pengar till en resultatutjämningsreserv. Detta handlar kort sagt om att bunkra upp med sparade medel som kan användas under sämre tider. När det går bra är det klokt att spara för att jämna ut eventuella framtida nedgångar. Kommunfullmäktige kommer därför att få ett förslag om att avsätta 163 miljoner kronor till denna reserv, vilket är maxbeloppet utifrån kommunallagens balanskrav.

Vi ser en positiv trend i kommunens ekonomi. Kostnadsökningen var 11,9 procent mellan 2012-2016 jämfört med 19,8 procent mellan 2007-2011. Nedan ser man hur utvecklingen sett ut de senaste fyra åren.

 

                        2014     2015     2016     2017

Kostnadsökning                      5,4 %    4,1 %    3,2 %   2,1 %

Resultat, mnkr                          –76       –42        85         259

Nettoinvesteringar, mnkr          811       742       777        649

Skuldförändring, mnkr             240        236       276        –13

Resultatet för Umeå Kommunföretag AB är 1 125 miljoner kronor för år 2017. Året innan låg det på 267 miljoner kronor. Bidragande orsak till det förbättrade resultatet är AB Bostadens försäljning av fastigheter, som resulterade i en reavinst på 875 miljoner kronor som nu kan användas för bland annat nybyggnation.

Vi har alltså på kort tid lyckats vända underskott till överskott och dessutom haft utrymme att betala av på vår skuld. Värt att notera är att med de skattesänkningar Moderaterna går ut med hårt i Umeå så skulle större delen av detta överskott ätas upp. 

En god ekonomi är en grundläggande förutsättning för att kunna bedriva en bra politik i Umeå. Vi socialdemokrater kommer alltid att arbeta för sunda offentliga finanser. Vi vet att det är när man har ordning på ekonomin som det är möjligt att förverkliga politiska visioner.

lagbok

Skärpt lagstiftning mot människohandel och människoexploatering

Av , , Bli först att kommentera 1

I dag lämnade den socialdemokratiskt ledda regeringen en proposition (prop. 2017/18:123) som syftar till att säkerställa ett stärkt straffrättsligt skydd mot människohandel, människoexploatering och ett bättre skydd för barn. I förslaget ingår ett helt nytt brott med beteckningen människoexploatering samt straffskärpningar för människohandel och koppleri.

Regeringen föreslår att brott mot person som är under arton år även ska gälla vid oaktsamhet i fråga om offrets ålder. Regeringen vill med ändringen minska möjligheten för förövare att komma undan med påståenden om att man inte visste att brottsoffret var ett barn. Minimistraffet för människohandel, mindre grovt brott, ska också skärpas till fängelse i sex månader.

För att utöka skyddet mot utnyttjande av personer i tvångsarbete, tiggeri eller liknande föreslår regeringen ett nytt gradindelat brott i brottsbalken, med beteckningen människoexploatering.

Brottet ska bestå i att någon genom olaga tvång, vilseledande eller utnyttjande av någons beroendeställning, skyddslöshet eller svåra situation exploatera en person i tvångsarbete, arbete under uppenbart orimliga villkor eller tiggeri. Om brottet har avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av annan, kan dömas för grov människoexploatering. Om brottsoffret är under arton år ska det för straffansvar vara tillräckligt att personen har exploaterats i någon av verksamheterna samt oaktsamhet i fråga om offrets ålder. Straffet ska enligt regeringens förslag vara fängelse i högst fyra år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst två år och högst tio år.

Härutöver föreslår regeringen att man ska kunna straffas för förstadier till brottet. Regeringen föreslår också lagändringar vad gäller sekretess hos domstol och hemlig rumsavlyssning. Slutligen föreslås att maxstraffet för grovt koppleri ska skärpas till fängelse i tio år. Lagändringarna föreslås träda i kraft första juli i år.

Regeringen har under mandatperioden fört en aktiv kriminalpolitik som syftat till att stärka det straffrättsliga skyddet på ett flertal områden och för att anpassa lagstiftningen till nya samhällsförutsättningar. Ny lagstiftning och skärpta straff på de områden där det kan ha effekt är ett viktigt moment. Men lagstiftning är meningslös om rättsskipningen inte fungerar effektivt. Därför har vi under mandatperioden höjt anslagen till Polismyndigheten och fördubblat intaget till polisutbildningen. Vi vill även nästa mandatperiod satsa på att stärka Polisen så att myndigheten har förutsättningar att tillse att lagstiftningen upprätthålls och att det straffrättsliga skyddet är effektivt.

26146591204_ae448d00b1_z

Vi vill fortsätta satsa på äldres välfärd – både lokalt och nationellt

Av , , Bli först att kommentera 2

Häromveckan skrev jag och äldrenämndens ordförande Janet Ågren ett debattinlägg i Västerbottens-Kuriren där vi framhöll de socialdemokratiska visionerna för en politik som möter våra äldre medborgares behov. Det är viktigt för oss att fortlöpande framhålla att äldres välfärd är ett prioriterat område för den socialdemokratiska politiken. Såväl lokalt som nationellt.

Vår socialdemokratiska utgångspunkt är enkel. Man ska kunna åldras tryggt i Umeå och i Sverige och åtnjuta en god livskvalitet när man blir pensionär. Detta är en rättvisefråga; den som bidragit till samhällets uppbyggnad under ett helt liv måste kunna påräkna en god ålderdom.

Därför har vi tagit krafttag i regeringsställning för att avskaffa den orättvisa pensionärsskatt som den borgerliga regeringen instiftade. Pension är uppskjuten lön och ska därför inte beskattas högre än just lön. Vi har i regeringsställning slutit skattegapet mellan lön och pension. Vår avsikt är att helt avskaffa den orättvisa pensionärsskatten till 2020.

I ett växande Umeå är det viktigt att säkra bostadsförsörjningen för våra äldre umebor. Lokalt har vi genom ett beslut om försäljning av en liten del av AB Bostadens bestånd frigjort kapital för att satsa på nybyggnation av seniorbostäder. Det var inget lätt beslut att sälja. Men möjligheten att satsa på seniorbostäder uppvägde i detta fall nackdelarna med beslutet. Bostadsförsörjningen för äldre måste helt enkelt vara god i Umeå och då måste vi aktivt verka för nybyggnation. I plan ligger bland annat 80 nya seniorlägenheter på Mariehem och 180 nya seniorlägenheter i kvarteret Lodet (nuvarande busstation). Utöver detta; 300 lägenheter på Västteg varav 130 bostäder är förlagda till ett äldrecenter med äldreboende, 100 lägenheter i ett seniorboende och 70 vanliga lägenheter för äldre. Härutöver ska nya bostäder tillskapas i kvarteret Focken på Haga, enligt ett liknande koncept som på Västteg (äldrecenter).

Äldres livsvillkor är en fråga om grundläggande mänsklig värdighet. Ett samhälles grad av anständighet kan mätas i hur man behandlar de medborgare som har störst behov. Både Sverige och Umeå står inför demografiska förändringar med en växande äldre befolkning. Detta beror i hög grad på att människor lever längre – tack vare en hygglig levnadsstandard och stora framsteg inom det medicinska fältet.

Det innebär också stora utmaningar för ett välfärdssamhälle, utmaningar som vi socialdemokrater är fast beslutna om att möta. När människor lever längre och överlever sjukdomar som tidigare var dödliga så ökar behovet av en hälso- och sjukvård samt omsorg som fungerar.

I regeringsställning har vi tillskjutit 10 nya välfärdsmiljarder till kommuner och landsting som under 2019 blir 15 och 2020 20 nya välfärdsmiljarder. Vi har också genomfört en historiskt stor satsning på hälso- och sjukvården genom 5,5 miljarder öronmärkta kronor i satsningar för bara 2018, med syftet att öka antalet anställda och korta vårdköerna. Vi har också satsat på fler sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor samt beslutat om att bygga ut läkarutbildningen i Sverige.

Dessa reformer har varit möjliga för att vi prioriterat välfärden framför skattesänkningar. Vi vill fortsätta detta arbete även efter valet i höst.

På ett nationellt plan har vi därför lovat 14 000 nya jobb inom vården och en bättre arbetsmiljö för de som arbetar inom vården under nästa mandatperiod. Vi vill också satsa på en bättre ambulanssjukvård i hela landet. Detta berör såklart inte bara äldre. Men med åldern löper vi alla en högre risk för akuta sjukdomstillstånd och sjukdomar överlag. Inte minst äldre som bor i glesbygden känner ovisshet inför tillgängligheten till ambulanssjukvård. Där behövs satsningar.

Här i Umeå vill vi socialdemokrater fortsatt säkra finansieringen för den satsning på en rätt till heltid för vård- och omsorgspersonal som vi genomfört i kommunen. Det är vårdpersonalen som bär välfärden på sina axlar. För att kunna göra ett bra jobb krävs att de har goda och trygga arbetsvillkor.

Det finns dock ingen anledning att slå sig för bröstet. Vi kan inte vara nöjda förrän vi kan säkerställa bästa möjliga service, vård och livsvillkor för våra äldre medborgare. Därför är det otroligt viktigt att vi även efter valet kan genomföra en politik där välfärd och investeringar prioriteras framför skattesänkningar. I Umeå har Moderaterna gått ut hårt för kommunala skattesänkningar på 1 krona. Det kan framstå som marginellt, men totalt motsvarar det mer än 220 miljoner i minskade skatteintäkter för vår kommun. En sådan skattesänkning går såklart inte obemärkt förbi och kommer inte minst att drabba kvaliteten på den välfärd vi kan erbjuda våra äldre.

IMG_0288

God utveckling för näringslivet säkras med aktivt arbete för goda livsvillkor

Av , , Bli först att kommentera 3

En viktig förutsättning för ett växande Umeå är en god utveckling i näringslivet. Med ett starkt näringsliv följer arbetstillfällen, innovationer till gagn för samhället och ett starkt underlag för finansiering av välfärden. Men ett gott näringslivsklimat handlar inte om att det allmänna intar en tillbakaskjuten position och hoppas på det bästa. Det kräver aktivitet; satsningar på utbildning, välfärd, infrastruktur och stadsutveckling. Det är den politik vi socialdemokrater driver i Umeå och fortsatt vill driva!

Ett kvitto på att vår inställning ger resultat är den goda utveckling som Umeås näringsliv uppvisar. Många företag växer och lönsamheten är god. Just nu tillkommer 1 100 nya arbetstillfällen i Umeå per år. Det motsvarar en Northvoltfabrik vartannat år. De senaste åren har tillväxten varit hög i näringslivet, både vad gäller förädlingsvärde (+ 32 procent), anställda (+ 17 procent) och företag (+ 36 procent). Umeå utmärker sig med en högre tillväxttakt än riket överlag och ligger i topp bland Sveriges kommuner. Näringslivet fortsätter att ge höga betyg till Näringslivsservice vid Umeå kommun. Betyget för kontorets förmåga att sköta kontakterna med Umeås företag har stadigt legat mellan 5,22 och 5,6 på en 6-gradig skala. Sammantaget visar detta på ett gott företagsklimat som fortsatt måste bejakas.

Till skillnad från borgerligheten ser vi inte näringslivet som ett metafysiskt väsen med behov som skiljer sig från de mänskliga. Företag är människor och när människor mår bra, kan utbilda sig och åtnjuter social trygghet så ökar också förutsättningarna för ett växande och välmående näringsliv. Härutöver är såklart en god infrastruktur av stor betydelse.

Därför är prioriteringar av välfärd, infrastruktur, utbildning och stadsutveckling framför skattesänkningar en nyckel till fortsatt tillväxt. Det är där människor trivs och mår bra som det finns förutsättningar för en hållbar tillväxt. Många företag i Umeå har behov av specialistkompetens. För att människor ska vara lockade att flytta till eller bo kvar i Umeå för att arbeta inom tillväxtbranscher krävs således att det finns en god bostadsförsörjning, goda förutsättningar att bilda familj med tillgång till en kvalitativ barnomsorg, med mera.

För att ekonomisk tillväxt ska vara meningsfull måste den ske hållbart, både ur socialt och ekologiskt hänseende. Därför är det glädjande att vi i Umeå har många tillväxtföretag inom innovativa fält. Det är också därför vi måste vara fortsatt investeringsvilliga i en hållbar kollektivtrafik, satsa på hållbar stadsutveckling och vara en aktiv aktör i byggandet av Umeås framtid.

I det avseendet har vi socialdemokrater hållit tempot uppe och vi vill inte slå av på takten genom att minska det kommunala handlingsutrymmet genom skattesänkningar och passivitet. Umeå förtjänar mer än så!

Barn i lekpark

Höjt barnbidrag är en viktig satsning för framtiden

Av , , Bli först att kommentera 1

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har meddelat att barnbidraget höjs med 200 kronor. Höjningen tillämpas från och med i går, den första mars. Det är verkligen en satsning som ligger i tiden!

Senaste gången barnbidraget höjdes var 2006, av den förra socialdemokratiska regeringen. Under loppet av den senaste mandatperioden har Sveriges ekonomi vuxit sig allt starkare och i kombination med en ansvarsfull finanspolitik från den nuvarande regeringens sida har vi fått ett rekordstort reformutrymme för 2018. Nu används delar av detta utrymme för att höja barnbidraget och studiebidraget (det studiebidrag som framförallt lämnas till studerande i gymnasieskolan).

Efter höjningen landar barnbidraget på 1 250 kronor per barn och månad, en höjning om 200 kronor från dagens nivå på 1050 kronor. Det ger Sveriges barnfamiljer ett tillskott på 2 400 kronor per barn och år.

När det går bra för Sverige är det viktigt att se framåt och satsa på ett starkt Sverige över tid. Barnen är vår framtid och genom att stärka barnfamiljerna ökar vi förutsättningarna för ett livskraftigt Sverige i framtiden!

valfard_292388849

Trygg cancervård istället för skattesänkningar

Av , , Bli först att kommentera 1

Inför valet lovar vi Socialdemokrater att prioritera en god välfärd och vård framför stora skattesänkningar. Stefan Löfven befinner sig därför på en vårdturné just nu där han presenterar våra löften inför valet. Ett av dessa är en satsning på cancersjukvården om 500 miljoner kronor per år under nästa mandatperiod. Syftet med satsningen är bland annat att korta väntetiderna.

Vi vill också satsa på barncancervården, arbeta tidigt med upptäckt av hudcancer och stärka primärvårdens kompetens på cancerområdet.

Under mandatperioden har den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort stora satsningar på vården. Det som presenteras nu är alltså en fortsättning och utveckling av dessa satsningar, för att göra vården tryggare och människors liv bättre.

Varför är detta viktigt?

Prognoser från Folkhälsomyndigheten visar att omkring år 2040 kommer antalet personer som insjuknar i cancer att ha ökat kraftigt jämfört med i dag. Det förväntas 100 000 nya fall per år jämfört med cirka 64 000 fall i dag. Detta beror såklart i hög grad på befolkningsökningar och att människor som drabbas av cancer lever längre i takt med att diagnosticering och behandling av cancer blir bättre. Att människor lever längre och att den medicinska vetenskapen går framåt är såklart bra, men det ställer också höga krav på att vården och rehabiliteringen av cancerpatienter fungerar ännu bättre.

Ett samlat arbete med att korta väntetiderna och utveckla cancervården i stort görs under 2015–2018 bland annat genom införandet av standardiserade vårdförlopp. 31 cancerdiagnoser har idag gällande standardiserade vårdförlopp som kortar väntetiderna. Satsningen har hittills visat på positiva resultat.

Efter 2018 tar dock satsningen slut, trots att mycket utvecklingsarbete återstår. Dels måste arbetet med standardiserade vårdförlopp fortsätta och hållas i för att tillvarata potentialen och effekterna av gjorda investeringar, dels finns det påtagliga problem med kompetensförsörjningen inom cancervården. Bland annat därför behövs fortsatta statsbidrag till landstingen för cancerarbetet.

Vad innebär vårt förslag?

Vi socialdemokrater vill avsätta 500 miljoner kronor per år 2019-2022 på en ny och utvecklad cancersatsning. Fokus ska bland annat vara att fortsätta att korta väntetiderna och fortsätta den statliga finansieringen av Sveriges sex regionala cancercentrum.

Vi vill bygga vidare på de satsningar som gjorts under mandatperioden och höja ambitionsnivån.

Vi vill prioritera barncancer, tidig upptäckt av malignt melanom (hudcancer) och kompetensuppbyggnad om cancer i primärvården. Pengarna kan också användas för att stärka t.ex. vården vid prostatacancer.

Vad har den S-ledda regeringen gjort hittills?

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har satsat stort på sjukvården ända sedan vi tog över regeringsmakten. Satsningarna är nu uppe i 13 miljarder kronor. Detta innehåller satsningar för att förbättra för personalen, anställa fler och stärka patienternas situation. Regeringen gör också riktade satsningar där behoven varit som störst, bland annat inom cancervården, förlossningsvården och psykiatrin. Bara mellan 2017 och 2018 gör vi historiskt stora satsningar på 5,5 miljarder kronor.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen arbetar med förslag om legitimation för kuratorer inom sjukvården, en utredning för att stärka undersköterskeyrket och en ny läkarutbildning. Regeringen har tillfört resurser som motsvarar 2 600 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Antalet utbildningsplatser för bland annat vårdbiträden och undersköterskor har ökat med 20 000 inom ramen för kunskapslyftet. Vi fortsätter att bygga ut läkarutbildningen.

Slutord

Vi har nästan alla någon i vår närhet som drabbats av cancerns helvete. För oss socialdemokrater är det viktigt att samhället finns där för den som drabbas så att hen kan bli så frisk som möjligt så snabbt som möjligt. En cancervård att lita på innebär också ett bättre liv för anhöriga och närstående.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,
Olof Palme

Olof Palmes anda viktigare än någonsin

Av , , Bli först att kommentera 9

Det brukar sägas att nästan alla som levde vid tidpunkten, och är nog gamla för att minnas, vet exakt vad de gjorde när de fick beskedet om att Sveriges statsminister Olof Palme hade mördats.

Det var när jag vaknade på min födelsedag morgonen den 1 mars 1986 som min pappa berättade att Olof Palme var skjuten. Vad som annars skulle vara en dag präglad av glädje blev med ens en dag fylld av undran och sorg.

I takt med att jag blev äldre och mitt politiska intresse och engagemang tilltog blev jag också i allt högre grad förvissad om betydelsen av Olof Palmes gärning för Sverige och världen. Olof Palme var en av dem som på allvar satte jämställdhetsfrågorna på dagordningen i den svenska politiken. Han förde en politik besjälad av strävan efter jämlikhet och att alla människor ska kunna leva ett gott liv. Han omfamnade utveckling, tillväxt och tekniska framsteg. Han såg också möjligheten – och tog vara på den – för Sverige att bli en internationellt betydelsefull aktör i arbetet för nedrustning och fred.

I en av sina sista politiska debatter höll Olof Palme ett anförande som i sin enkelhet förmedlar kärnan i socialdemokratins uppgift:

Orden blir så stora i den politiska debatten ibland. Men livet det är i vardagen. Vi föds, växer upp, utbildar oss, söker jobb och bildar familj. Vi får egna barn och vill ha vård när vi blir sjuka och värdighet när vi blir oundvikligen skröpliga och gamla. Så är det för oss alla. Det är våra liv och där försöker vi förverkliga våra drömmar och förhoppningar. Politikens uppgift är att stödja människorna i att förverkliga sina livs önskningar. Socialdemokratin må ha sina brister, vi kan vara lite fyrkantiga och vad ni vill – men vi lever i vardagen. Kan vi medverka till att livet blir lite lättare, förhoppningarna inför framtiden lite större och drömmarna lite ljusare – då har vi fyllt vår politiska uppgift som är att stå för gemenskapens, solidaritetens och jämlikhetens idéer.

Det är precis detta socialdemokratin handlar om. Vårt arbete handlar om att göra tillvaron bättre för var och en. Att vi ska få en god omsorg när vi är små och när vi är gamla. Att vi får vård när vi blir sjuka, kan utbilda oss, ta ett arbete med sjysta villkor och ha en meningsfull tillvaro. Att människor ska kunna leva i sina bästa stämningars längtan.

Detta bottnar ytterst i att vi, som en del av arbetarrörelsen, organiserar vanligt folk. Det är ur våra livserfarenheter som dessa idéer är sprungna. Vi bildades som fackföreningsrörelsens politiska gren för att på politikens väg säkerställa ett bättre liv för de många. Det är socialdemokratins själ och hjärta.

Vi är både visionärer och pragmatiker. Visionerna är vår färdriktning och för att nå till dem måste vi arbeta utifrån givna förutsättningar för att nå resultat som har betydelse i vardagen. Vårt arbetssätt är alltid demokratiskt. Detta medför att vi ofta angrips från både höger och vänster. Från höger för att borgerligheten ser hur vi gradvis bryter ner klassamhällets barriärer. Från extremhögern för att vi orubbligt försvarar människovärdet, mänskliga rättigheter och demokratiska ideal. Från yttervänstern för att vi utvecklar samhället gradvis och enligt demokratins principer – istället för att omkullkasta det under tumultartade former med den dåraktiga förhoppningen om att något bättre ska resa sig ur askan.

Det bästa sättet att hedra Olof Palmes minne är att fortsätta verka i hans anda. För gemenskapens, demokratins, solidaritetens och jämlikhetens idéer. De är viktigare nu än någonsin tidigare.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,