Nu stundar sommarlovet för grundskolans elever

Av , , Bli först att kommentera 5

I6DB70DE3-5EED-4CDA-8594-C1203B8425AC-3254-000001DEF0B575C8dag är det skolavslutning för alla elever i den kommunala grundskolan. Det är en fröjd att se alla glada barn och ungdomar som idag firar in sommarlovet med solsken, sång och vår svenska flagga.

Jag vill passa på att önska alla elever ett härligt sommarlov och hoppas på fint väder och tid för det just du vill göra när du är ledig.

Jag vill även tacka alla lärare och personal inom skolan för ett fantastiskt jobb och  önska dem en trevlig semester när det är dags.

Bli först att kommentera

Stor satsning på boende för äldre i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

Bild6Genom den avyttring av ca 10% av AB Bostadens bestånd som nyligen presenterats ges möjligheter till en stor satsning på boende för äldre.

Vi vet att andelen äldre ökar såväl i Umeå som i Västerbotten i förhållande till antalet unga och antalet personer i yrkesverksam ålder. Vi har stora behov av både seniorboenden och särskilda boenden. Vi behöver tillgänglighetsanpassade bostäder och boendemiljöer för äldre och vi vet att äldre ofta önskar bo centralt när behovet av service och omsorg uppkommer.

Genom avyttringen vill vi göra en rejäl satsning på boende för äldre.

Det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden planerar att bygga 180 seniorlägenheter i kvarteret Lodet (där busstationen ligger idag). Byggnaderna ska uppföras så att de omringar en grönskande innergård och det planeras för restaurang och service inom området. På Västteg planeras ett äldrecenter (där gamla Västtegsskola låg) med drygt 300 lägenheter. 130 lägenheter planeras i särskilt boende för äldre och cirka 100 lägenheter i trygghetsboende. Inom detta område kan även gruppboenden inrymmas. På Haga planeras ett liknande projekt som på Västteg och på Mariehems centrum planeras cirka 80 seniorlägenheter.

Genom dessa nödvändiga satsningar på boende för äldre kan vi även få igång flyttkedjan i Umeå. I dag sitter alltför många kvar i sina bostäder därför att det saknas attraktiva alternativ att flytta till. Får vi igång flyttkedjan öppnas även nya möjligheter för t ex barnfamiljer att kunna köpa en villa eller ett radhus. Samtidigt fortsätter naturligtvis AB Bostaden att bygga hyreslägenheter i oförminskad takt. Som exempel kan nämnas kvarteret Mården Öst på stan, kvarteret Focken på Haga och gamla K4-området.

Bli först att kommentera

Avyttringen är en ”win-win-lösning”

Av , , Bli först att kommentera 6

Bostaden avyttringI dag har såväl styrelsen för AB Bostaden, Umeå kommun företag samt kommunstyrelsen med brett stöd fattat beslut om att gå vidare till kommunfullmäktige den 19 juni med förslag om att avyttra ca 10 % av AB Bostadens bestånd. Det handlar om hela beståndet på Carlshem samt delar av beståndet på Mariehem till en summa av 1,1 miljarder kronor.

Den fastighetsaktör som föreslås få köpa dessa delar av Bostadens bestånd är Heimstaden https://heimstaden.com/ som är en långsiktig och stark aktör som äger och förvaltar hyresrätter. Vi socialdemokrater i Umeå är emot att hyresrätter omvandlas till bostadsrätter därför har det varit viktigt för oss att det är en aktör som har som koncept att äga och förvalta hyresrätter.

I förhandlingarna med Heimstaden har Bostaden försäkrat sig om att det för hyresgäster och anställda på Carlshem och Mariehem inte ska bli några förändringar med en ny ägare. Man är därför överens om att Heimstaden kommer att följa det gemensamma hyressättningssystem som finns i Umeå – Poängen- och att även de nya ägarna kommer att förhandla om hyressättningar med Hyresgästföreningen. Heimstaden kommer även att överta AB Bostadens överenskommelse om underhållsintervaller i lägenheterna, HLU Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll. De som står i Bostadens kö på dessa områden får flytta över till Heimstadens kösystem med bibehållen kötid. De anställda får välja om de vill fortsätta sitt arbete på området med Heimstaden som ny arbetsgivare med samma villkor som idag eller om de vill fortsätta arbeta inom AB Bostaden.

I förhandlingarna är AB Bostaden dessutom överens med Heimstaden om att de ska ta över det sociala ansvar som AB Bostaden haft i dessa områden efter övertagandet. Det innebär att socialtjänsten kommer att ha tillgång till samma antal lägenheter efter övertagandet som under AB Bostanden.

Sammanfattningsvis är en avyttring till Heimstaden av dessa 1600 lägenheter en win-win-lösning. Umeå får ännu en stark aktör på fastighetsmarknaden för att äga och förvalta hyresrätter och AB Bostaden får resurser till såväl nyproduktion, underhåll och nya satsningar för målgruppen äldre. Se tidigare blogginlägg. Genom att inte göra ytterligare upplåningar för dessa behov kan kommunens kommande ökade intäkter gå till välfärden istället för till räntor och avskrivningar.

 

 

Bli först att kommentera

Avyttring ger möjlighet till utveckling

Av , , Bli först att kommentera 12

Bostaden2Umeå är en av Sveriges snabbast växande kommuner och har så varit under många år. Vi har valt allt inte sälja ut vare sig Umeå Energi, Umeå Hamn, UPAB eller AB Bostaden. Val som många andra S-styrda kommuner tidigare gjort för att orka med att finansiera andra verksamheter. Vi har istället valt att vara drivande i utvecklingen genom att driva bolag som INAB, Dåva Deponi, Nolia, Uminova, NLC Ferry mm, ibland själva men även tillsammans med andra. Vi satsar även mer än de flesta liknande kommuner på skola, omsorg, kultur och fritid. Vi är en kommun som växer, som satsar och driver på för att kunna utvecklas positivt.

Med dagens tillväxttakt uppstår behov att låna för att klara av utvecklingen. Umeå Energi har investerat stora belopp på att Umeå ska vara en föregångare inom förnybar energi. Umeva/Vakin har gjort en stor investering i nytt reningsverk och har behov de närmaste femton åren på över tre miljarder för att klara nya krav, reinvesteringar samt nyinvestering kopplat till Umeås tillväxt. Om vi ska kunna göra Umeå till en mindre bilberoende stad spelar UPABs investeringar i nya parkeringsanläggningar en avgörande roll, även detta investeringar på flera hundra miljoner. Vi vet även att vi behöver bygga ca 130 nya förskoleavdelning inom tio år, flera nya grundskolor och kanske en ny gymnasieskola.  Barn i förskoleåldern ökar med 20 %, grundskolans elever ökar med 25 % och ungdomarna i gymnasiet ökar med 40 %! Inom omsorgen finns även där stora volymökningar av grupper som behöver boenden mm. För gruppen 80 år och äldre är ökningen från 2016 till 2028 inte mindre än 65 %.

En enkel slutsats är att det kommer att behövas stora kommunala investeringar även i framtiden. Vad är då alternativen?  Kommunen kan givetvis försöka att avstå att investera i VA, gator, broar, elnät mm. Konsekvensen lär dock bli att Umeås växtvärk utvecklas till en svår förlamning av flera viktiga funktioner. Att låna pengar är en nödvändighet och är i sig inget fel men det finns en gräns för hur mycket kommunen kan låna. Överträder vi den gränsen kan vi i bästa fall drabbas av ökade räntenivåer, i värsta fall tvingas till drastiska åtgärder för att minska låneskulden. Den övre lånegränsen riskerar dessutom att flyttas nedåt om tiderna blir sämre.

AB Bostaden kan naturligtvis slutar att bygga nytt och bara renoverar det mest nödvändiga. Men om man slutar att bygga nytt kan delar av Umeå bli en vit fläck på hyresrättskartan. Vi kan också hamna i en situation i nästa högkonjunktur där byggandet närmar sig nollpunkten.  Bostaden har varit en mycket viktig aktör som kunnat investera även i lågkonjunktur. Företagets värde kommer på sikt att minska i takt med att man har ett åldrande bestånd. Så valet hamnar mellan att avstå andra investeringar, låta bolaget stagnera eller minska något på lägenhetsinnehavet samtidigt som man kan satsa. Dessutom kan de satsningarna ske så att kommunens förutsättningar att klara sitt välfärdsuppdrag underlättas. Det är med detta som bakgrund som AB Bostaden föreslår att avyttra ca 10 % av sitt bestånd.

Den Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen har till uppdrag att utifrån partiets fastställda valmanifest hantera kommunpolitiken i form av såväl kommunfullmäktige som styresler och nämnder samt de kommunala bolagen.

Den 13 februari 2017 informerade Bostadens VD Jerker Eriksson den socialdemokratiska kommunfullmäktige gruppen om bolagets strategiska utmaningar. AB Bostaden har genomfört ett omfattande analysarbete kring bostadsbolagets framtid. VD Jerker Eriksson informerade utifrån analysen om det uppdämda behov som finns av att renovera stora delar av fastighetsbeståndet som byggts på 60- och 70-talet. Detta beräknas kosta 320 miljoner kronor per år under en 10-årsperiod. Bolagets ekonomi klarar endast av reinvesteringar för 220 miljoner per år. Till detta ska läggas de nya politiska kraven från oss i kommunen som ägare om att utöka takten på nyproduktioner av hyreslägenheter samt att vara behjälpliga med byggande av äldre- och trygghetsboenden.

Utifrån analysen fanns tre alternativ att hantera situation. Ett aktieägartillskott, ökad upplåning eller avyttring av vissa delar av beståndet.  Såväl Kommunen som AB Bostaden har redan idag stor upplåning. Umeås tillväxt är glädjande och skapar möjligheter med den ger oss stora utmaningar i form av behov av nya investeringar. Nya stora upplåningar för att renovera och bygga nytt inom Bostaden är inget alternativ då -det via räntor och avskrivningar- markant skulle leda till minskade resurser till våra välfärdsnämnder. Den socialdemokratiska KF-gruppen diskuterade de möjliga lösningarna, kom med inspel samt medskick och beslutade att diskustera frågan vidare vid ett extra insatt KF-grupp möte.

Den 27 februari 2017 vid ett extra insatt KF-grupp möte diskuterades ärendet ytterligare. Till detta möte var även arbetarekommunens ordförande Harriet Hedlund adjungerad. Det var för KF-gruppen viktigt att betona att förslaget inte innebär en utförsäljning av AB Bostaden, förslaget handlar om att AB Bostaden till ett fastighetsbolag avyttrar nio fastigheter med totalt 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Avyttringen omfattar cirka 10 procent av Bostadens nuvarande bestånd. I förslaget ingår tre fastigheter på Mariehem samt sex fastigheter –hela beståndet – på Carlshem. Genom avyttringen skapas möjlighet för nysatsningar utan att de påverkar kommunens välfärdsverksamheter. Det skapar utrymme för renoveringar och nysatsningar. Om detta genomförs i enlighet med förslaget kan AB Bostaden satsa på nyproduktion, inte minst för äldre hyresgäster, en målgrupp som vi vet kommer att växa i storlek framöver. Försäljningen innebär också att vi står bättre rustade för att klara de framtida underhållsbehoven. AB Bostaden kommer enligt förslaget att finnas kvar på Mariehem och bland annat satsa på Mariehems centrum, där det finns en utvecklingsplan som inkluderar nya bostäder och livsmedelsbutik.

Satsningen på äldre innefattar:

  • Mariehems centrum: cirka 80 seniorlägenheter
  • Kvarteret Lodet (nuvarande busstation): cirka 180 seniorlägenheter
  • Västteg: totalt 300 lägenheter. Äldrecenter med äldreboende (130 lägenheter) samt seniorboende (100 lägenheter). Därtill bygger vi 70 vanliga lägenheter.
  • Kvarteret Focken (Haga): liknande koncept som Västteg (äldrecenter)

Den Socialdemokratiska KF-gruppen beslutade -efter medskick om vikten av att aktören tar ett socialt ansvar, att det finns en långsiktighet hos aktören samt en vilja att förvalta bostäder samt behålla dem som hyresrätter- att ge AB Bostaden i uppdrag att gå vidare i frågan i enlighet med presenterat förslag om avyttring av nämnda delar av beståndet.  Endast tre reservationer inlämnades mot beslutet.

AB Bostaden har utifrån detta uppdrag inklusive den socialdemokratiska KF-gruppens medskick arbetat fram ett förslag i frågan som kommer att hanteras politiskt imorgon måndag den 12 juni. AB Bostaden har ställt höga krav på köparen utifrån den Socialdemokratiska KF-gruppens medskick inte minst när det gäller det sociala ansvaret samt vikten av en stark och långsiktig aktör som äger och förvaltar hyresrätter. Varken hyresgäster eller anställda inom AB Bostaden kommer att påverkas negativt av att en ny aktör tar över dessa fastigheter.

Att samtliga dialoger med eventuella aktörer som lett fram till förslaget inte är offentliga beror på att denna typ av affärsdiskussioner är mycket känsliga framförallt för de privata aktörerna. Handlingarna har därför inte heller skickats ut utan kommer att presenteras vid sammanträdena. Om förslaget går igenom i morgon kommer det att gå vidare till kommunfullmäktige för godkännande den 19 juni.

 

Bli först att kommentera

Mötesplats Stöcke

Av , , Bli först att kommentera 8

StöckeUmeå kommun har beviljat utvecklingsmedel till Stöckebygdens utveckling EF för en förstudie av Mötesplats Stöcke. Beviljade medel ska finansiera en projektledare som under hösten och vintern 2017/18 ska arbeta med bl a samverkansfrågor, utreda hållbart byggande, genomföra finansieringsarbete samt upprätta budget och affärsplan.

Föreningens långsiktiga mål är att under kommande år skapa en samlingspunkt för boende och besökande i Stöcke och kringliggande byar i form av service, idrottshall, ungdomsgård, verkstad, gruppträning, café/restaurang med mera. Satsningarna förväntas även leda till ett antal nya arbetstillfällen.

Stöcke har en positiv befolkningsutveckling, andelen inflyttade barnfamiljer ökar och medelåldern sjunker. Vi kan konstatera att det idag saknas naturliga mötesplatser för de boende i Stöcke. Jag är glad över föreningens initiativ och arbete. Det är bybor som tillsammans vill skapa en mötesplats mitt i byn. Lokala initiativ som detta är verkligen inspirerande. På bilden ses Maria Forsner från Mötesplats Stöcke.

Bli först att kommentera

Sameparlamentet till Granö?

Av , , Bli först att kommentera 5

Granö BäckasinI går besökte jag Granö Beckasin för att prata om den intresseanmälan till Sametinget de lämnat in om att få bygga den nya planerade sameparlamentet i Granö. Vindelns kommun står bakom förslaget och vi i Umeå kommun stöttat deras ansökan med ett letter of support.

Regeringen beslutade redan 2003 att staten ska finansiera en parlamentsbyggnad till Sametinget då plenum samt riksdagssammanträden cirkulerar mellan olika platser. Ursprungförslaget var en placering i Kiruna men den pågående stadsflytten har satt käppar i hjulet på processen. Sametinget gick därför under förra året ut med en inbjudan till kommuner att anmäla sitt intresse.

Det finns mycket som borgar för att Granö skulle vara en bra plats för ett samiskt parlament. Granö var under 1400- och 1500-talen porten till Lappmarken och den ursprungliga mötesplatsen mellan samer och bönder, borgare och myndigheter. Det finns alltså en lång historia kring den samiska kulturen i Granö.

Umeå universitet en har en omfattande, tvärvetenskaplig och framgångsrik samisk forskning inom Vaartoe – Centrum för samisk forskning. Vaartoe har en bred verksamhet som innefattar forskning, nätverksaktiviteter, projektansökningar, publikationer och föreläsningar. Det samiska kulturarvet var en viktig del av programåret under Europas Kulturhuvudstad 2014 och i Umeå finns en aktiv sameförenings som bland annat årligen arrangerar en samisk vecka.

Under gårdagens möte diskuterade vi allt från vikten av bra kommunikationer till kompetensförsörjning och universitetets roll. Satsningen på ett samiskt parlament i Granö -om den går i lås- kommer vara viktigt för Umeåregionen. På bilden ses jag flankeras till höger av Katharina Wedemark projektledare och till vänster vd Annika Rydman.

 

Bli först att kommentera

Jämställdhetsanalays av kommunens budget

Av , , Bli först att kommentera 6

Emma VigrenI den budget som vi Socialdemokrater tillsammans med Mp har presenterat för 2018 har vår strävan efter jämställdhet fått ta plats. Dels prioriterar vi att stärka välfärden, där vi fortsätter att satsa även om vi önskar att det fanns än mer pengar att fördela.

För att bättre kunna styra och granska hur vi prioriterar våra resurser lägger vi ett uppdrag om att göra jämställdhetsanalyser på budgeten. Jämställdhetsutskottets ordförande Emma Vigren (S), bilden, har varit starkt pådrivande i detta arbete. I dagsläget finns det inte en klar modell för hur man bäst går tillväga. Men arbetet med att göra en jämställdhetsanalys på investeringsbudgen är påbörjad, och det arbetet ska vi dra lärdom av och hitta nya sätt för att göra analyser på hela kommunens budget till 2019.

Vi är i Umeå kommun duktiga på att planera klokt och långsiktigt, och på att skapa områden att bo i utan att skapa motsättningar och segregation. Men vi vill på ett ännu tydligare sätt lyfta in jämställdheten som metod i vår stadsplnering, för att kunna arbeta normkritiskt, inkluderande och få alla människor att mötas. Det handlar om att skapa en miljö där människor trivs, och där man känner sig välkommen. Stationstunneln under järnvägen är ett bra exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv i stadsplanering gör våra gemensamma investeringar och planering bättre. Nu när Umeå kommun fortsätter utvecklas, med förtätningar i staden, kommundelarna och på landsbygden, är det viktigt att vi har en förstålse för hur föreställningar om kön och vilka som nyttjar platser påverkar hur de planeras. 

Vi socialdemokrater vill fortsätta stärka arbetet med att arbeta med maskulinitetsnormer och våld, bland annat genom att ytterligare fokusera på att arbeta med jämställdhet som metod i våldsförebyggande arbete.  Det kommer bland annat ske genom Umeå BRÅ, men också genom att arbeta med normer och föreställningar om kön i skolan.

 

Bli först att kommentera

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 17

Umeå är en kommun i stark tillväxt. Det är bra på många sätt men det ställer krav på oss att vi politiskt prioriterar rätt, att vi fortsätter bygga staden trygg med blandade boendeformer och att vi fortsätter arbeta strategiskt inom ramen för Umeå BRÅ med förebyggande åtgärder.

Vi socialdemokrater representerar ett feministiskt parti. Vi arbetar för jämställdhet och jämlikhet inom livets alla delar. Vi kan sedan länge konstatera att mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Det måste vi tillsammans motverka på olika nivåer i vårt samhälle. S och Mp-regeringen har intensifierat det våldsförebyggande arbetet och har tagit fram en nationell, tioårig strategi för att förebygga och förhindra mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Strategin innehåller åtgärder som stärker skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, insatser mot våld i samkönade relationer samt åtgärder som motarbetar destruktiv maskulinitet och heders tänkande.  

Jag är särskilt glad över att regeringen- precis som vi i Umeå- sätter ett tydligt fokus på det förebyggande arbetet och mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet. I Umeå arbetar vi som bekant långsiktigt i det förebyggande arbetet med jämställdhet som metod. Vi har i Umeå dock-liksom i en majoritet av Sveriges kommuner- under lång tid genom bidrag förlitat oss på frivilliga krafter i kvinnojourer att ta ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn. De olika jourlösningar som finns i vår egen kommunala verksamhet uppfyller inte socialstyrelsens riktlinjer för att benämnas skyddat boende.  Det håller inte i längden i en växande stad.  Särskilt inte när vi även kan se hur kraven ökar när det gäller ärenden rörande människohandel samt hedersvåld. Kvinnojourerna kommer alltid att vara viktiga och vi ska via kommunala stöd stötta deras verksamheter. Men det behövs mer!

Vi Socialdemokrater konstaterar att kommunen har ett behov av egna professionella och rättsäkra lösningar. Därför har vi Socialdemokrater tillsammans med MP i vårt förslag till investeringsbudget 2018 och 2019 avsatt medel för ett skyddat boende i Umeå.

Individ- och familjenämndens ordförande Andreas Lundgren har tillsammans med sin s-grupp i nämnden arbetat med frågan om skyddat boende under två år. Detta var ett vallöfte från oss Socialdemokrater i vårt kommunala handlingsprogram och nu uppfylls det vallöftet. Jag kommer även att aktualisera en diskussion om samarbete inom ramen för detta med våra kranskommuner

För mig – och för oss Socialdemokrater- är det oerhört viktigt att samhället finnas för de kvinnor som i olika former drabbas av mäns våld. Vi måste med kraft visa att vi inte accepterar mäns våld mot kvinnor och vi måste vidta åtgärder för att dessa kvinnor ska kunna bli fria från deras plågoandar. Nu uppfyller vi vårt vallöfte, Umeå ska ha ett skyddat boende!

Bli först att kommentera

Satsningen i Lycksele är bra för hela vår arbetsmarknadsregion

Av , , Bli först att kommentera 6

mikaelsjobergportrattalmedalenI går var en stor dag för Lycksele och för hela vår arbetsmarknadsregion. Arbetsförmedlingen avslöjade igår att de planerar att öppna en kundtjänst i Lycksele kommun vilket kommer att innebära upp till 100 nya arbetstillfällen i Lycksele. Ambitionen är att verksamheten ska vara fullt utbyggd 2018. Grattis Lycksele och grattis till hela vår arbetsmarknadsregion!

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg (se bild) uttrycker att AF genom etableringen vill bidra till den regionala och lokala utvecklingen i Västerbottens inland. Han nämner även att globaliseringen och digitaliseringen skapar nya förutsättningar att bedriva en verksamhet utanför de traditionella tillväxtområdena. På sikt kommer kvinnor och män i hela landet att erbjudas en grundläggande förmedlingsservice som omfattar matchning, coachning, uppföljning av arbetssökande och allmänt stöd i arbetssökandet.

Arbetsförmedlingens satsning är mycket god politik och kommer att gynna hela vår arbetsmarknadsregion. Umeå kan genom universitetet bidra med akademiskt utbildad arbetskraft och våra gemensamma utvecklingsplaner för Blå vägen med att skapa en stark tillväxtkorridor kring E12 inom Västerbotten ligger i och med detta än mer rätt i tiden.

Jag glädes tillsammans med Lycksele och hela Västerbotten för satsningen som Arbetsförmedlingen nu gör i Lycksele.

Bli först att kommentera

Extratjänster nu även för kultur och idrottsföreningar

Av , , Bli först att kommentera 3

D569EF33-073B-4484-B948-0F3DF5148C46-4971-0000034381ACF911

S och Mp-regeringen har nu fattat beslut om att extratjänsterna även ska gälla i viss kulturell, idrottslig och social verksamhet från den 1 juli. Extratjänster finns som bekant redan inom sjukvården, skolan, äldrevården, och barnomsorgen.

Extratjänsterna syftar till att ge människor -som under lång tid stått utanför arbetsmarknaden eller som nyligen kommit till Sverige- en chans att få ett bra jobb med schysta villkor.  Extratjänsterna ger möjlighet till full subvention av lönen och de lagstadgade arbetsgivaravgifterna i 12 månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

Det är ett bra initiativ av regeringen där människor genom extra tjänsterna kommer i arbete, får ett socialt sammanhang och samtidigt bidrar och hör en insats för våra barn och unga.

 

 

Bli först att kommentera