Hans Lindbergs budgettal i KF

​Budget 2018

​Tal av Hans Lindberg (S)KS ordförande

​Det talade ordet gäller

 

Herr/fru ordförande, ledamöter och åhörare,

Idag skall vi debattera och besluta om budgeten för Umeå kommun 2018. Jag vill börja med att yrka bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag i sin helhet.

Kommunernas ekonomi är till stor del beroende av hur det går för landet Sverige. I fredags kunde vi ta del av Ekonomistyrningsverkets nya prognos för svensk ekonomi. Den visar väldigt tydligt på urstarka offentliga finanser. Den röd-gröna regeringen med finansminister Magdalena Andersson i spetsen har md besked vänt underskott till överskott.

OECD har även de nyss släppt sin rapport ”EconomicOutlook”. Den prisar svensk ekonomi men de påtalar även att vi måste fortsätta arbeta för ett mer jämlikt samhälle med minskade klyftor. Det är precis det viplanerar att göra!

Den rödgröna regeringen vill använda statens överskott till att investera i välfärden. Under förra veckan aviserade därför vår socialdemokratiska finansminister att regeringen i höstens budget lägger minst fem nya miljarder till skola, vård och omsorg för nästa år. Och igår kom beskedet att ytterligare 1,5 miljarder ska investeras i skolan under 2018 för att skapa en jämlik skola med höga kunskapsresultat.

-Detta mycket välkomna besked för oss kommunpolitiker!

Jag kan konstatera att de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna på nationell nivå har varit mycket tydliga kring att de istället vill använda överskottet till att sänka skatter. Även här i Umeå kan vi konstatera att Moderaterna föreslår en skattesänkning för 2018. Det är om detta den stora striden i svensk politik står såväl på nationell nivå som här i Umeå.

 

Herr/Fru ordförande,

Vi har en röd tråd i vårt politiska arbete som utgår från den strategiska plan som kommunfullmäktige fastställt för 2016-2028. Det övergripande målet i denna strategiska plan är att Umeå ska bli 200 000 invånare år 2050. Vi har även beslutat att denna tillväxt skall ske med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet. Vi vill nå tillväxt genom att vara en attraktiv kommun.

Människor ska vilja flytta till Umeå eftersom vi har en bred arbetsmarknad och ett brett utbud av bildning, omsorg, kultur och fritid. Vi kan konstatera att vi lyckats bra så här långt. Umeås tillväxt är stark under förra året ökade vi med över 2000 medborgareoch vi har samtidigt lyckats med att vända det ekonomiska underskottet från (2015) på -42 miljoner till dagens överskott (2016) på 85 miljoner kronor.

Under 2018 förväntas Umeå växa med ytterligare 2300 invånare och vi kan konstatera att det är vissa grupper som uppskattas växa mer än andra.

Äldregruppen växer kraftigt fram till år 2027 och även gruppen unga ökar.

• Barn i åldern 1-5 år förväntas öka med 776 personer mellan 2017-2021 och med 1494 mellan 2017-2028.
• Barn och ungdomar mellan 6-15 år förväntas öka med 1718 personer mellan 2017-2021 och med 3137 mellan 2017-2028.
• Vi vet även att Individ- och familjenämnden har kö till de lagstadgade LSS-boendena. 31 mars 2017 stod 44 personer i kö och under 2016 betalade vi 5 miljoner i viten.

Umeå kommun delar tillsammans med de andra tillväxtkommunerna en besvärlig lånesituation. I den budget som vi Socialdemokrater tillsammans med Mp presenterat finns en avkastning på 1 %, vilket i reella pengar är ett överskott på cirka 60 miljoner. Skulle vi ta ännu mer lån i Kommuninvest skulle vi behöva göra ett överskott på mellan 3 och 4 % för att klara av situationen. Det innebär att kommunen vid nya lån skulle behöva budgetera med ett överskott på ca 200 miljoner till. 200 miljoner som vi behöver för verksamheterna.

 

Den befolkningstillväxt som Umeå har, förväntas ha och önskar medför stora investeringar av flertalet aktörer som bidrar till företagstillväxt, fler anställda och i förlängningen bidrar till att skapa utrymme för välfärdsinvesteringar. Att vi blir fler i Umeå och att fler verksamheter utvecklas ska bidra till att säkra medborgarnas livskvalitet och göra så att nya livschanser kan etableras. Det handlar om ett helhetsperspektiv där alla delar samverkar mot samma mål.

 

Herr/Fru ordförande,

Vi socialdemokrater har etablerat ett bra och väl fungerande samarbete med Miljöpartiet. Jag vill tacka Miljöpartiets gruppledare Nasser Mosleh och partiets fullmäktigegrupp för konstruktiva samtal och ett gott samarbete.

Våra partier delar ambitionen om en stark välfärd och behovet av att göra mer för jämställdheten. Genom samarbetet med Miljöpartiet har även miljöfrågorna fått ett större utrymme vilket Nasser kommer att berätta mer om i sitt anförande.

I vårt budgetförslag för 2018 har vi Socialdemokrater tillsammans med MP kraftsamlat för välfärden. Vi föreslår att 259,2 miljoner kronor fördelas i en budget på totalt ca 7 miljarder. Vi föreslår ökade resurser till samtliga nämnder men vi har prioriterat mest till tre av de stora välfärdsnämnderna. Individ- och familjenämnden får med vårt förslag en ökning med 6 % (ramökning 69,9 mkr), För- och grundskolenämnden en ökning med 5 % (ramökning 80,1 mkr) och Äldrenämnden en ökning med 4 % (ramökning 38,2 mnkr).

Även när det gäller investeringarna prioriterar vi hårt. Vi priorietera de investeringar vi har råd med till förskolan, skolan och LSS-boenden samt det absolut nödvändiga underhållet för att inte orsaka kapitalförstöring inom Tekniska nämndens område.

Med vårt förslag till budget klarar vi så väl förskoleutbyggnaden fram till 2021 och att bygga bort bristen på LSS-boenden. När det gäller löner har vi budgeterat med en löneökning inom kommunen på 3,04 % under 2018.

 

Herr/Fru ordförande,

Vi lägger även ett antal uppdrag för att klara tillväxten och bli mer effektiva i användandet av våra gemensamma resurser. Vi vet att vi måste fortsätta arbetet med att utöka mängden byggklar mark. Men vi behöver även utveckla investeringskalkylerna så att de är ett bättre stöd för planering och prioritering. Vi vill även revidera dagens lokalförsörjningsdirektiv för att utveckla lokalförsörjningsprocessen och minska såväl investerings- som driftskostnader ochoptimera användningen av kommunens lokaler. Vi lägger även uppdrag om att kommunen ska ta fram standarder för typlokaler med syfte att korta byggtider samt minska investerings- som driftskostnader.

Vi behöver även effektivisera tidsåtgången från uppstått lokalbehov till faktiskt inflyttning med fokus på LSS-boenden samt förskolor och skolor. Vi poängterar även i ett uppdrag vikten av att samhällsplaneringen syftar till att bygga Umeå mer jämlikt och jämställt, bland annat ska vi dra nytta av erfarenheter i den kommissionen för social hållbarhet som tillsatts efter förslag av oss Socialdemokrater och Mp i juni förra året.

För att bättre kunna styra och granska hur vi prioriterar våra resurser lägger vi även ett uppdrag om att göra jämställdhetsanalyser på budgeten. I dagsläget finns det inte en klar modell för hur man bäst går tillväga. Men arbetet med att göra en jämställdhetsanalys på investeringsbudgen är påbörjad, och det arbetet ska vi dra lärdom av och hitta nya sätt för att göra analyser på hela kommunens budget till 2019.

Vi är i Umeå kommun duktiga på att planera klokt och långsiktigt, och på att skapa områden att bo i utan att skapa motsättningar och segregation. Men vi vill på ett ännu tydligare sätt lyfta in jämställdheten som metod i vår stadsplanering, för att kunna arbeta normkritiskt, inkluderande och få alla människor att mötas. Det handlar om att skapa en miljö där människor trivs, och där man känner sig välkommen. Nu när Umeå kommun fortsätter utvecklas, med förtätningar i staden, i kommundelarna och på landsbygden, är det viktigt att vi har en förstålse för hur föreställningar om kön och vilka som nyttjarplatser påverkar hur de planeras.

 

Jag är stolt över att vi Socialdemokrater tillsammans med Mp kan presentera ett budgetförslag med så tydliga välfärds-, jämställdhets- och miljöprioriteringar som vi gör. Det är tuffa tider och det är oerhört viktigt att vi använder våra gemensamma resurser på allra bästa

Med det vill jag än en gång yrka bifall till Socialdemokarternas och Miljöpartiets budgetförslag i sin helhet.

5

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.