Visselblåsarfunktion kommer äntligen till stånd vid Umeå kommun

Av , , Bli först att kommentera 2

I går fattade vi beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott (KSNAU) om att inrätta en visselblåsarfunktion vid Umeå kommun. Frågan har varit aktuell under lång tid och genomarbetats noggrant på tjänstemannasidan. Äntligen har vi kunnat fatta beslut.

En visselblåsarfunktion innebär att enskilda medarbetare kan anmäla misstankar om oegentligheter i organisationen utan att behöva gå den så kallade ”linjevägen”. Man ska också ha möjlighet att välja att vara anonym.

Det är viktigt att notera att det redan i dag finns ett antal möjligheter för anställda inom det offentliga att uppmärksamma oegentligheter och missförhållanden. Man har bl.a. en grundlagsstadgad meddelarfrihet när man lämnar uppgifter med publiceringsavsikt till media, det finns möjlighet att göra revisorerna uppmärksamma på misstankar om oegentligheter eller prata med någon inom organisationen som har möjlighet att agera. Brott kan anmälas till de rättsvårdande myndigheterna och brister i myndighetsutövning granskas av bl.a. Riksdagens ombudsmän (JO) och Justitiekanslern (JK).

Ibland kan dock dessa olika möjligheter, av olika skäl, upplevas som otillräckliga när man snabbt och anonymt vill kunna tipsa om något man uppmärksammat. Därför tror jag att den visselblåsarfunktion som nu ska inrättas kommer att utgöra ett viktigt komplement för att öka transparensen och möjliggöra bättre kontroll av missförhållanden och oegentligheter.

När en sådan här funktion inrättas är det viktigt att tänka på att det är ett stort antal rättsregler som måste beaktas (personuppgiftsreglering, sekretesslagstiftning, arbetsrättslig lagstiftning med mera) och att saker som hur anonymitet säkerställs, vilka rutiner för uppföljning av tips och rapporter som ska finnas, med mera, måste utformas ändamålsenligt – vilket är en del av förklaringen till varför det tagit lång tid.

För mig är det dock otroligt viktigt att vi nu får till stånd en väl fungerande visselblåsarfunktion som kan bidra till ökad transparens och större möjligheter att komma åt eventuella, allvarliga oegentligheter inom verksamheter och vid myndighetsutövning.