Etikett: Centrum mot våld

Arbete med kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck påbörjat

Av , , Bli först att kommentera 9

I april lade vi socialdemokrater, via partikollegan Andreas Lundgren (ordförande för individ- och familjenämnden), ett uppdrag till kommunens tjänstepersoner att genomföra en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i Umeå.

Detta uppdrag lades under styrgruppsmötet för Umeå brotts- och drogförebyggande råd (UmeBrå), där jag är ordförande, den 9 april.

Under sensommaren har vi erhållit återkoppling från de tjänstepersoner som arbetar med frågan. För tillfället planeras kartläggningens metod och genomförande.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem. Vi måste från det offentligas sida göra vad vi kan för att bekämpa hedersförtrycket och säkerställa frihet för dem som drabbas.

En kartläggning av detta slag ökar våra kunskaper om problemets förekomst och karaktär i Umeå. Det kan i sin tur utgöra underlag för ytterligare åtgärder. Såväl socialtjänst som skola har väl utarbetade rutiner och handlingsplaner redan i dag för att kunna möta medborgare som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck. Kartläggningen kan dock utgöra underlag för att se över dessa ytterligare eller för att vidta andra åtgärder.

Umeå kommun har även sedan flera år tillbaka specialistkompetens i specifikt hedersfrågor knuten till enheten Centrum mot våld.

Vi vill med den nu aktuella kartläggningen ta ytterligare steg framåt i arbetet mot hedersförtrycket.

Trygghet går före skattesänkningar

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag skriver jag i Västerbottens-Kuriren om Moderaterna i Umeås film och ger min syn på vilken politik som behövs för att bekämpa och förebygga otrygghet. På nationell nivå har regeringen tagit krafttag mot bland annat den organiserade brottsligheten genom straffskärpningar och resurspåslag till Polismyndigheten.

I Umeå saknar vi dock de problem som många andra jämförbara städer har. Umeå är en trygg stad och för att den ska vara fortsatt trygg måste vi alltid ligga steget före med en aktiv och socialt hållbar politik.

Moderaterna föreslår i sin film ett antal nationella åtgärder, alltså sådant de faktiskt inte kan driva lokalt i Umeå. De lokala förslagen inskränker sig till ett allmänt hållet löfte om förebyggande arbete och därutöver kameraövervakning.

Detta framstår som märkligt med tanke på att Moderaterna motsatt sig stora delar av de satsningar som vi på lokal nivå kan arbeta med för att säkerställa social trygghet. De har också bedrivit en politik som skulle urholka den välfärd som utgör grunden för ett tryggt samhälle.

  • Socialdemokraterna i Umeå har under mandatperioden sett till att socialtjänstens fältgrupp utökats med fler anställda för att nå fler ungdomar och minska drogproblematiken i vår stad. Detta har Moderaterna motsatt sig hårt.
  • Moderaterna har i kommunfullmäktige så sent som 2017 velat slakta socialtjänsten med ytterligare besparingar.

För 2017 föreslog Moderaterna att individ- och familjenämnden skulle få 20 miljoner mindre än vårt socialdemokratiska huvudförslag. Hade Moderaternas förslag antagits hade förebyggande verksamhet som fältgrupp, ekonomiskt stöd till sociala föreningar, alkohol- och drogmottagning, öppen förskola och Centrum mot våld tvingats stänga eller reducerats till oigenkännlighet.

  • Moderaterna har trots kommunens tuffa utmaningar fortsatt kräva att skatten ska sänkas.

Målet är att sänka skatten med över 220 miljoner. Detta trots att SKL:s prognoser pekar på att kommunalskatten i framtiden kan riskera att behöva höjas i samtliga landets kommuner för att klara finansieringen av det mest grundläggande välfärdsuppdraget.

I Moderaternas lokala politik kvarstår då egentligen bara kameraövervakning, vilket inte avhjälper brottslighetens orsaker eller minskar förekomsten av sociala problem som leder till otrygghet. Men när man vill sänka skatten så mycket som de gör så återstår såklart bara billiga symbolåtgärder.

Min inriktning står fast. Välfärd och trygghetsskapande arbete går före stora skattesänkningar.