Etikett: äldre

Det behövs mer personal och bättre arbetsvillkor i äldreomsorgen!

Av , , Bli först att kommentera 0

I vår budget för Umeå kommun för 2023 sätter vi välfärden i fokus. Våra satsningar på 20 miljoner för höjd grundbemanning i äldreomsorgen i Umeå för 2022 kompletteras med 13,5 miljoner ytterligare till 2023. Detta för att öka personaltätheten och därmed förbättra arbetsvillkoren och höja tryggheten i äldreomsorgen.

Det behövs fler händer och bättre arbetsvillkor i äldreomsorgen!

Därför har vi under mandatperioden fullt ut infört rätten till heltid med tillsvidareanställning som norm. Resultatet av detta har varit att ofrivilliga deltider försvunnit och att mer än 90 procent inom äldreomsorgen har en heltidsanställning. Under pandemin har detta varit av särskilt stor betydelse. Personal med trygga anställningar och högre kontinuitet har varit en viktig faktor i att Umeå tillhört de regioner i landet som klarat pandemin bäst.

Läs mer här: https://umesosse.se/2022/05/25/mer-personal-och-battre-villkor-starker-aldreomsorgen/

Eller hör mer i klippet nedan med mig och min kommunalrådskollega Janet Ågren (S).

 

Äldres hälsa och välbefinnande måste gå före skattesänkningar

Av , , Bli först att kommentera 2

Socialdemokraterna går till val på att bygga ett Sverige som är starkare och tryggare. Ett samhälle som tillvaratar varje medborgares rätt till ett gott liv. I ett sådant samhälle ska våra äldre medborgare kunna finna gemenskap i föreningslivet och de äldre som har hemtjänst ska kunna få hjälp av personal som de känner.

I Umeå har vi äldrenämndens verksamhet genomfört rätt till heltid under mandatperioden. Detta har ökat kontinuiteten i vården, vilket såklart är en viktig faktor för att våra äldre ska känna trygghet i den omvårdnad de erhåller. Heltidsinförandet har också stärkt personalens ställning vilket så klart renderar i en bättre service för de äldre. När personalen har goda förutsättningar kan de också göra ett bättre jobb!

Det blir allt fler äldre i Sverige och många pensionärer lever aktiva liv. Faktum är att svenska pensionärer är friskast i hela EU. Samtidigt känner sig över en fjärdedel av alla över 65 år ensamma och var tionde visar tecken på depression. Ofrivillig ensamhet medför risk för isolering, nedsatt hälsa och sämre livskvalitet. Att bryta ensamheten bland äldre är angeläget för oss socialdemokrater.

Detta är ett problem som vi identifierat och verkat mot lokalt, även om det finns mycket kvar att göra. Ett exempel på arbetet för bättre livsvillkor för äldre är samverksanshuset Nordstjärnan som inhyser både ett vård- och omsorgsboende och en förskola. Husets gemensamma ytor öppnar upp för samverkan och gemenskap mellan äldre och barn.

På entréplanet finns ett torg med café och scen där barnen och de boende kan delta i gemensamma aktiviteter som vernissager, storsjung eller luciatåg. Förskolans ateljéer kan användas av både barnen och de äldre.

På gården finns ett växthus som alla ska kunna ta del av. Tanken är att barnen ska så och sköta växterna och när barnen har sommarlov ska de äldre vattna dem. Huset har även en vinterträdgård med möjlighet till odling vintertid.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har å sin sida stärkt äldres ekonomi och gjort stora investeringar i vård och omsorg för äldre. Nu vill vi gå vidare med konkreta förslag på hur vi bygger ett starkare samhälle med mer trygghet och gemenskap för äldre. Det här är en del i det största trygghetsprogrammet i modern tid som Socialdemokraterna går till val på.

Förslagen i korthet:

· Livslångt idrottande och friluftsliv – en folkhälsosatsning för äldre

· Handslag med föreningslivet för att bryta äldres isolering

· Fast omsorgskontakt – ordning och reda i hemtjänsten

Att satsa på våra äldre måste gå före stora skattesänkningar för de med höga inkomster. Alla ska kunna åldras tryggt och värdigt i Sverige och Umeå! 

 

Vi vill fortsätta satsa på äldres välfärd – både lokalt och nationellt

Av , , Bli först att kommentera 2

Häromveckan skrev jag och äldrenämndens ordförande Janet Ågren ett debattinlägg i Västerbottens-Kuriren där vi framhöll de socialdemokratiska visionerna för en politik som möter våra äldre medborgares behov. Det är viktigt för oss att fortlöpande framhålla att äldres välfärd är ett prioriterat område för den socialdemokratiska politiken. Såväl lokalt som nationellt.

Vår socialdemokratiska utgångspunkt är enkel. Man ska kunna åldras tryggt i Umeå och i Sverige och åtnjuta en god livskvalitet när man blir pensionär. Detta är en rättvisefråga; den som bidragit till samhällets uppbyggnad under ett helt liv måste kunna påräkna en god ålderdom.

Därför har vi tagit krafttag i regeringsställning för att avskaffa den orättvisa pensionärsskatt som den borgerliga regeringen instiftade. Pension är uppskjuten lön och ska därför inte beskattas högre än just lön. Vi har i regeringsställning slutit skattegapet mellan lön och pension. Vår avsikt är att helt avskaffa den orättvisa pensionärsskatten till 2020.

I ett växande Umeå är det viktigt att säkra bostadsförsörjningen för våra äldre umebor. Lokalt har vi genom ett beslut om försäljning av en liten del av AB Bostadens bestånd frigjort kapital för att satsa på nybyggnation av seniorbostäder. Det var inget lätt beslut att sälja. Men möjligheten att satsa på seniorbostäder uppvägde i detta fall nackdelarna med beslutet. Bostadsförsörjningen för äldre måste helt enkelt vara god i Umeå och då måste vi aktivt verka för nybyggnation. I plan ligger bland annat 80 nya seniorlägenheter på Mariehem och 180 nya seniorlägenheter i kvarteret Lodet (nuvarande busstation). Utöver detta; 300 lägenheter på Västteg varav 130 bostäder är förlagda till ett äldrecenter med äldreboende, 100 lägenheter i ett seniorboende och 70 vanliga lägenheter för äldre. Härutöver ska nya bostäder tillskapas i kvarteret Focken på Haga, enligt ett liknande koncept som på Västteg (äldrecenter).

Äldres livsvillkor är en fråga om grundläggande mänsklig värdighet. Ett samhälles grad av anständighet kan mätas i hur man behandlar de medborgare som har störst behov. Både Sverige och Umeå står inför demografiska förändringar med en växande äldre befolkning. Detta beror i hög grad på att människor lever längre – tack vare en hygglig levnadsstandard och stora framsteg inom det medicinska fältet.

Det innebär också stora utmaningar för ett välfärdssamhälle, utmaningar som vi socialdemokrater är fast beslutna om att möta. När människor lever längre och överlever sjukdomar som tidigare var dödliga så ökar behovet av en hälso- och sjukvård samt omsorg som fungerar.

I regeringsställning har vi tillskjutit 10 nya välfärdsmiljarder till kommuner och landsting som under 2019 blir 15 och 2020 20 nya välfärdsmiljarder. Vi har också genomfört en historiskt stor satsning på hälso- och sjukvården genom 5,5 miljarder öronmärkta kronor i satsningar för bara 2018, med syftet att öka antalet anställda och korta vårdköerna. Vi har också satsat på fler sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor samt beslutat om att bygga ut läkarutbildningen i Sverige.

Dessa reformer har varit möjliga för att vi prioriterat välfärden framför skattesänkningar. Vi vill fortsätta detta arbete även efter valet i höst.

På ett nationellt plan har vi därför lovat 14 000 nya jobb inom vården och en bättre arbetsmiljö för de som arbetar inom vården under nästa mandatperiod. Vi vill också satsa på en bättre ambulanssjukvård i hela landet. Detta berör såklart inte bara äldre. Men med åldern löper vi alla en högre risk för akuta sjukdomstillstånd och sjukdomar överlag. Inte minst äldre som bor i glesbygden känner ovisshet inför tillgängligheten till ambulanssjukvård. Där behövs satsningar.

Här i Umeå vill vi socialdemokrater fortsatt säkra finansieringen för den satsning på en rätt till heltid för vård- och omsorgspersonal som vi genomfört i kommunen. Det är vårdpersonalen som bär välfärden på sina axlar. För att kunna göra ett bra jobb krävs att de har goda och trygga arbetsvillkor.

Det finns dock ingen anledning att slå sig för bröstet. Vi kan inte vara nöjda förrän vi kan säkerställa bästa möjliga service, vård och livsvillkor för våra äldre medborgare. Därför är det otroligt viktigt att vi även efter valet kan genomföra en politik där välfärd och investeringar prioriteras framför skattesänkningar. I Umeå har Moderaterna gått ut hårt för kommunala skattesänkningar på 1 krona. Det kan framstå som marginellt, men totalt motsvarar det mer än 220 miljoner i minskade skatteintäkter för vår kommun. En sådan skattesänkning går såklart inte obemärkt förbi och kommer inte minst att drabba kvaliteten på den välfärd vi kan erbjuda våra äldre.