Personalärenden måste hanteras med respekt

På Folkbladet debatt (17/5) skriver Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om vad de anser vara en tystnadskultur vid Umeå kommun. Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) vill här nyansera bilden av det Vänsterpartiet påstår om hur personalärenden ska eller bör hanteras.

Umeå kommun har en öppen och positiv syn på transparens i personalfrågor och personalpolitik i alla dess delar. Detta exemplifieras bland annat i samverkansavtalet med de fackliga organisationerna, där dialog är en av hörnstenarna i kommunens och fackens samarbete.

I samverkansavtalet framgår också tydligt att individärenden inte ska tas upp i samverkansforum i någon del. Om detta är de fackliga parterna och kommunen helt överens. Detta utgår från ståndpunkten att i individ- och personalärenden ska bara de partsföreträdare delta som den aktuella arbetstagaren vill ska företräda hen vid förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen (MBL). Från arbetsgivarsidan, i detta fall kommunen, ska bara berörd chef och de som har delegation och är direkt berörda av ärendet delta. Detta kommer också att följaktligen omfatta politiken och då endast de politiker som är arbetsgivarföreträdare.

Enligt 39 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess i personaladministrativa ärenden. Psykologutredningar nämns som ett konkret exempel. Detta ger för handen att detaljer i ärendet ska hållas strikt mellan de parter som direkt genomför partsprocessen i individärendet, oavsett om det är en facklig organisation eller ett juridiskt ombud.

Av 18 § MBL framgår att varje part ska visa sådana dokument för motparten som förs fram i partsarbetet enligt den så kallade editionsplikten. Med detta följer också förhandlingssekretess om endera parten begär detta, vilket innebär att ingen information och inga dokument ska lämna parterna i individprocessen.

Delegationsordningen i personalfrågor är också tydlig och har följts vid Umeå kommun. Beslut om avstängning fattas av verksamhetschef. I arbetsrättsliga individärenden har förhandlingschef med förhandlare delegation att hantera dessa ärenden i process, som yttersta arbetsgivarföreträdare.

Det är olyckligt att Vänsterpartiet försöker politisera personalärenden som ska skötas korrekt enligt gällande rätt, i enlighet med överenskommelserna mellan parterna och med trygghet för alla inblandade. Detta är den ordning som påbjuds av lagstiftningen och samverkansavtalet med de fackliga organisationerna. Mellan kommunen och den fackliga parten råder ingen oenighet i denna fråga.

Jag tycker att det är beklagligt att Vänsterpartiet försöker göra politik av individärenden som måste kunna hanteras tryggt mellan kommun och facklig part. Låt oss i stället fokusera på de viktiga politiska utmaningar vi står inför under stundande mandatperiod.

Etiketter: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.