Grunden för det politiska arbetet nu lagd!

Av , , Bli först att kommentera 1

Under förra veckan har vi socialdemokrater hållit förhandlingar med samtliga partier, utom Sverigedemokraterna, för att sy ihop en paketlösning, vad gäller fördelning av poster i styrelser, nämnder och utskott, som passar alla och ger alla möjlighet att ta ansvar för Umeå utifrån valresultatet.

Det har varit en arbetsam process, men äntligen är vi överens och kan presentera resultat. Till skillnad från det låsta läget nationellt har vi lyckats jämka samman många olika starka politiska viljor för att Umeå ska kunna styras på bästa sätt under mandatperioden.

Som jag sa innan valet vill jag gärna se förhandlingar över blockgränserna i många frågor. Detta hade såklart även varit önskvärt på nationell nivå. När ingen enskild linje har egen majoritet måste man vara ödmjuk inför valresultatet och se till att utvecklingen kan gå framåt. Vi har efter förhandlingar skapat möjligheter för de flesta partier i Umeå att ta ett ansvar för kommunens fortsatta utveckling. Min ingång i detta är att om man ges möjlighet att ta ansvar så får man också leva upp till detta ansvar.

Detta behövs i en växande kommun som Umeå, vi måste kunna komma framåt. Jag tror på breda politiska överenskommelser i de viktiga frågor som vi nu står inför vad gäller kommunens utveckling. Det kommer att kräva att fler partier tar ansvar.

I och med denna uppgörelse presenteras en viktig nyhet. Det kommer att tillsättas ett utskott under kommunstyrelsen som ska arbeta med frågor som rör hållbar utveckling, för att höja Umeå kommuns redan höga hållbarhetsambitioner.

Vi inför också arbetsutskott i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och tekniska nämnden av ett snitt som vi redan har i för- och grundskolenämnden, individ- och familjenämnden samt äldrenämnden. Där ska vi på ett nytt sätt genomarbeta de politiska frågorna.

Alliansen ges möjlighet att besätta posterna som vice ordföranden. Vänsterpartiet får utväxling av sitt valresultat och kommer att ges möjlighet att besätta fyra andra vice ordförande, i kommunfullmäktige, äldrenämnden, byggnadsnämnden och en ny position som andre vice ordförande i för- och grundskolenämnden. Dessa fyra andra vice ordförande poster Vänsterpartiet besätter är oppositionsposter liksom sedan tidigare existerande vice ordförande poster till allianspartierna.

Miljöpartiet har en helt ny fullmäktigegrupp denna period. De kommer att ges möjlighet att bygga upp sitt politiska arbete med roller som ordförande i det nya utskottet med ansvar för att förstärka och utveckla kommunens hållbarhetsarbete, en andre vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt ordförande i överförmyndarnämnden.

Övriga ordförandeposter kommer att besättas av socialdemokraterna.

Detta är en väl avvägd helhet och det är viktigt att de politiska partierna nu lever upp till det ansvar för Umeås utveckling som de poster de tillsätter medför. Att vi tar ansvar för Umeås utveckling är umebornas rättmätiga förväntan på oss politiker.

Uppgörelserna ger de ingående partierna en möjlighet att göra sitt viktiga arbete med att driva frågor samt granska underlag och beslut. Uppgörelserna innebär inga på förhand gjorda utfästelser om den politiska inriktningen som sen kommer att råda i den dagsaktuella politiken. Den kommer att utifrån olika sakpolitiska frågor förhandlas fram mellan partierna.

Vi socialdemokrater kommer fortsatt att styra i minoritet med ambitionen att få till stånd så breda överenskommelser som möjligt, för att umeborna ska känna att vi är på rätt väg och att alla partier tar ett ansvar.