Avloppet igen

Av , , Bli först att kommentera 7

Jag kan inte släppa detta med avloppsfrågan. Låta bli att läsa det jag skriver kan dock alla som föredrar att göra det.

Som jag förstått det hela, handlar det om miljön, enskildas problem med avloppen och om kommunens syn på Bråns potential som en ”attraktiv tillflyttsort”. Några Brånsbor har tydligen haft problem beroende på att byn är så flack. Några har tydligen avlopp som kan ifrågasättas ur miljösynpunkt.

Mest intressant är kanske ändå kommunalrådets uttalande om Brån som ”en attraktiv tillflyttsort” (nytt ord för mig). Kommunen tvingar Brånsbor, några av dem att ägare av framtida byggbar mark, att ansluta sig det kommunala ledningsnätet och det till en betydande kostnad. Jag misstänker att detta inte kommer att underlätta för kommunen att senare komma över deras i kommunens ögon så attraktiva mark.

Kommunens tankar om undantag från strandskyddet längs älven som framkommer av förslag till översiktsplan, torde inte heller underlätta för kommunen att komma åt marken för att göra Brån attraktiv att flytta till. Att Brån redan är en attraktiv by att flytta till, tycks f.ö. vara något som kommunen missat helt.

Om jag så går till mig själv, handlar tankarna huvudsakligen om hur kommunen kan tvinga mig att göra något som jag själv saknar intresse av att göra. Ända sedan 1975 har det avlopp som kommunen beviljat fungerat för oss i detta hus. Utan att riktigt förklara varför, tänker man nu ”fimpa” det. Dessvärre är jag säker på att kommunen har rätten att koppla in mig i det nya systemet, men att för mig förstå varför, är en helt annan fråga. Kommunen har, så vitt jag förstått, inte fått något åläggande att så här genomgripande förändra Brånsbornas framtida avloppssystem.

Avloppsanslutningen i Brån

Av , , 1 kommentar 3

Att ansluta sig till det nya avloppet i Brån ”skall inte vara DYRARE än på andra platser i kommunen” säker kommunalrådet till VK i lördags.

Vem tror att det kommer att bli billigare? Nedanstående är hämtat från kommunens webbplats. Visar detta kostnaden för avlopp OCH vatten eller…

Anläggningsavgift för villa med 800 m2 tomt

Grundavgift 75 735,00
Tomtyteavgift – 800 m2 x 10 kr 8 000,00
Lägenhetsavgift 9 466,00
Summa inklusive moms 93 201,00

 

https://www.vannas.se/default.aspx?di=15257

Tvångsansluten av Vännäs kommun

Av , , Bli först att kommentera 8

Tanken

Fotot: Det mest iögonfallande tecknet på att något är på gång att hända i Brån.

”Tvångsanslutning” är ett begrepp som vanligtvis kritiseras stark i alla sammanhang. Vännäs kommun drar sig ändå inte för att tvångsansluta oss Brånsbor till ett s.k. verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Trots det negativa som ligger i själva begreppet tvångsanslutning har jag för min del känt att det ändå är något som jag måste acceptera eller åtminstone finna mig i.

Vad jag dock INTE kan acceptera eller finna mig i är den ytterst bristfälliga information som kommunens presenterat i sammanhanget. Än vet jag t.ex. inte vilken kostnad projektet kommer att medföra för oss. Vid ett möte för att par år sedan angavs kostnaden hamna någonstans kring 60 000 per hushåll. Men nu har jag sett en uppgift om att det i stället kommer handla om 80 000. Om den kostnaden också inkluderar kostnaden för grävningen mellan huset och anslutningspunkten samt kostnaden för den elektriker som måste anlitas, vet jag inte.

Att kommunen inte gett oss som skall tvångsanslutas ett kostnadsuppgift, torde helt enkelt bero att kommunen fortfarande inte är helt säker på den totala kostnaden. Entreprenör för jobbet är antagen, men tilläggskostnader kommer sannolikt att uppstå.

Fortfarande vet jag inte, när arbetet kommer att påverka vårt eget hus avloppssystem. Inte ens på ett ungefär. Inte ens kommunalrådet tycks veta, när själva arbetet skall börja. Han har dock liksom jag och många andra sett att ”de börjat köra fram material” och ”kan tänka sig att det här drar igång efter industrisemestern”. Jag skulle nämligen vilja vara hemma, när den dagen kommer. Bl.a. för att se hur man kommer att bära sig åt med pumpbrunnen som är inritat inne (?) i vårt garage.

För över ett år sedan skickades en skrivelse till kommunen från en grupp Brånsbor. Något svar på den har kommunen ännu inte presterat, TROTS den skyldighet som kommunen har enligt förvaltningslagen. ”Så snart som möjligt” måste innebära kortare tid än drygt ett år.

”Förvaltningslag (1986:223)

Myndigheternas serviceskyldighet

4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

 Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.

 

 

Bilförsäkringspremiemysterium

Av , , 5 kommentarer 10

I dag försökte jag finna svaret på en fråga om premien på bilförsäkringen, som förföljt mig i decennier. Dagens försök att få svar på den blev inte särskilt lyckad. Hör här bara.

Storleken på premien beror till en del på hur långt man kör sin bil per år. Körsträckan anger man själv. Ju högre körsträcka man anger, desto mer får man betala. Mot detta finns inget att anmärka. Dock vet ju ingen i förväg hur långt man kommer att köra under året. Därför finns det alltid möjlighet att meddela sitt försäkringsbolag, sedan en större del av året har gått, om man befarar en eventuell ändring uppåt eller nedåt.

Med ”årlig körsträcka” avses året mellan försäkringens förfallodagar. Alltså INTE kalenderåret, som man lätt kan tro när man läser premiebestämmelserna.

Så till den verkligt knepiga frågan som har att göra med ens försäkringsskydd. Det är nämligen så att om man angett för kort körsträcka och en olycka skulle inträffa och om det visar sig att man kört långt utöver det antal mil som man betalat för, blir man inte ersatt fullt ut. ”Och om det visar sig”, d.v.s. om det blir känt för försäkringsbolaget att jag kört ”underförsäkrad”.

Men hur i all sin dar kan försäkringsbolaget veta att jag varit underförsäkrad? Den frågan gav mig anledning att ringa mitt bolag. Om man där inte vet, hur många mil mätaren stod på vid den senaste förfallodagen och en olycka inträffar dagen för nästa förfallodag, hur vet man då hur många mil jag kört under det året?

Tjänstepersonen på försäkringsbolaget lät först aningen ställd, men fann sig snabbt och angav att detta var ”en företagshemlighet” som han inte kunde avslöja!! ”Vi har många sätt att ta reda på det vid eventuell misstanke”, fortsatte han. Svaret på min fråga, om det möjligen var information från verkstaden man gick på blev ett bestämt nej.

Om försäkringsbolaget verkligen har ”många sätt”, varför avslöjar man då inte vilka dessa ”sätt” är, för att därigenom verkligen ”skrämma” alla bilägare att vara ärlig när de anger sin körsträcka? Detta skulle ju dessutom ligga i såväl försäkringsbolagets som alla dess kunders intresse.