Kan inte lämna frågan…

Av , , Bli först att kommentera 13

Det må vara tröttsamt för de ointresserade att ta del av mina funderingar kring byskolefrågan. Dessvärre kan jag inte släppa den.

Centern ”överväger” alltså att överklaga beslutet. Det halmstrå man griper efter är det som sägs i fullmäktiges reglemente om möjligheten att trots allt låta en ersättare som går in under ett ärendes behandling vara med i beslutet. Under sammanträdet gjordes ingen bedömning, inte öppet i alla fall, om skäl fanns för att tillåta det. ”Normalfallet” tillämpades och ersättaren fick inte vara med i den omröstning som krävdes för beslut.

Vad jag funderar på nu är vad som händer om beslutet överklagas och Förvaltningsrätten ger de klagande rätt och då förmodligen också upphäver beslutet om folkomröstningen.

Då måste väl frågan tas upp igen i fullmäktige, knappast i ett extra sådant utan i ett ordinarie samamnträde till hösten.

Är Centern verkligen så ivrig att löpa linan ut att man vill föra upp frågan än en gång i kommunfullmäktige? Skulle man då rösta för att en folkomröstning skall hållas, hamnar folkomröstningen ännu längre fram i tiden och det blir ännu mera otänkbart att starta om skolorna, om nu utfallet skulle önska det och fullmäktige skulle följa det rådet.

Fortsättning följer…

”Särskilt skäl” i Vännäsfullmäktige

Av , , 4 kommentarer 16

En ny omgång i folkomröstningsfrågan kan eventuellt starta, om C i Vännäs överklagar beslutet om att inte ha den i den del som den insatta ersättaren inte tilläts rösta i frågan.

Fullmäktige har tydligen i sitt reglemente sagt att om särskilda skäl råder, får en ersättare delta i beslutet, även om hen avlöst den ordinarie ledamoten mitt i ett ärendes behandling.

Men om man som jag har en tendens att läsa det skrivna som en viss hornprydd gestalt läser bibeln, är den givna frågan vad som menas med ”särskilda” skäl.

Skall den som inte kan sitta kvar tills det pågående ärendet är avslutat redovisa, vilka särskilda skäl hen har som gör att hen måste lämna sammanträdet just då? Är det så, kan jag tänka mig att om vederbörande under ärendets behandling plötsligt inser att hen är jävig, så skulle det vara ett sådant särskilt skäl. I ett sådant läge borde en ersättare kunna gå in och vara beslutsfähig.

Ulf Eriksson ser frågan på ett annat sätt och menar att det är ärendets betydelse och karaktär som skall ses som ett särskilt skäl att tillåta en ersättare att gå in som ordinarie med full beslutsrätt mitt i ett ärendes behandling.

Jag tror dock att det är ledamotens skäl för att mitt i ett ärende lämna sammanträdet, som måste vara av ett särskilt slag, för att vederbörandes ersättare skall få gå in besluta i ledamotens ställe. Bestämmelsen måste vara ett sätt att få ledamöterna att inse vikten av att vara vald till ledamot i fullmäktige.

 

VK:s rubriksättning

Av , , Bli först att kommentera 3

Jan Nilsson klagade nyligen på sakfel i VK:s artiklar – dock utan att peka ut några specifika sådana. Jag vet inte om han går så långt att han även finner sakfel i rubrikerna hos VK.

Även rubriker innehåller stundom sakuppgifter. Många läser t.o.m. bara rubriken och nöjer sig med det. Därför måste det vara viktigt att det finns saklig täckning i artikeln för vad som sägs i rubriken eller tvärtom, kan man tycka.

Det lilla jag vet om hur det fungerar på en tidningsredaktion säger mig att rubriker sätts av andra än de som skrivit artikeln ifråga. Då och då verkar det som om rubriksättaren inte ger sig tid att ens läsa artikeln eller åtminstone inte vill förstå dess innehåll. Att rubriksättare vill ”lura” tidningsläsaren till att tror något som inte stämmer, vill jag förstås helst utesluta.

I dagens VK finns ett strålande exempel på en osaklig rubrik. C överklagar ”nej” till folkomröstning lyder den. Men redan i ingressen till artikeln framgår det tydligt att C bara överväger att överklaga beslutet! Det är ju något helt annat.

Vet rubriksättaren mer än han som skrivit artikeln? Eller vill hen bara blåsa under de falnande glöden i ärendet och falskeligen tända nya förhoppningar hos de besvikna byskolekämparna? Vilkendera av dessa omständigheter som gäller ökar inte mitt förtroende för det jag läser i VK.

Överklagning på väg?

Av , , 5 kommentarer 8

Än är det tydligen inte helt klart vad som skall hända med folkomröstningen.

Ulf Eriksson (C) har funnit något som gör att en överklagning bör övervägas. Han har konstaterat att det i paragraf 16 i arbetsordningen för kommunfullmäktige står, att det är ordförande som bestämmer ifall ersättaren får gå in och ersätta den ordinarie ledamoten under pågående ärende. Han menar att det i arbetsordningen även framgår att ordföranden har möjlighet att sätta in ersättaren på ordinarie plats om särskilda skäl föreligger (enligt Västerbottensnytt).

Säkert är det så, men frågan är om det verkligen kan anses vara ett ”särskilt skäl”att lämna sammanträdet för att kunna vara med på ett annat sammanträde.

Intressant måste det också vara om man kan överklaga ett beslut som ordföranden INTE fattade, nämligen att bedöma att särskilt skäl verkligen förelåg och seedan göra ersättaren beslutsmässig.

Spännande valutgång

Av , , Bli först att kommentera 9

Det må vara i tidigaste laget att redan nu börja spekulera i kommande val. Jag gör det ändå.

Jag gör med utgångspunkt i den avgjort största frågan hittills i det kommunalpolitiska livet i Vännäs. Stängningen av byskolorna för med sig en mängd konsekvenser för barn och skolbarnsföräldrar och även för byarna hävdar många. Det är inte de konsekvenserna som jag just nu tänker på, utan i stället på eventuella konsekvenser lokalt för våra politiska partier.

Socialdemokraterna
Kommer de att förlora röster, eftersom de nu av många uppfattas ha en nonchalant inställning till kommunens landsbygd, vara odemokratiska och inte följa kommunalagen i sin iver att få igenom impopulära beslut?

Kommer de i stället att vinna röster på sitt mod att trots massivt motstånd från andra partier och en del av allmänheten ändå fatta beslutet i sin övertygelse att kommunens ekonomi kräver det?

Centern
Kommer Centerpartiet att förlora röster tack vare sin oförlåtliga blunder på mållinjen, som innebar ett nej till den folkomröstning som partiets och många av dess medlemmar kämpat för och även räknat med skulle komma till stånd?

Eller kommer det i stället att vinna röster såsom, åtminstone utåt sett,  det parti som hårdast kämpat för landsbygden, d.v.s. för bevarandet av byskolorna?

Moderaterna
Kommer de att förlora röster på att de inte höll sig till det borgerliga lägret utan i stället stödde S och V?

Eller kommer det att vinna röster genom sitt ekonomiska och logiska sätt att se på frågan och genom sitt mod att tänka själva och inte bara okritiskt följa det större borgerliga partiets väg?

Folkpartiet
Kommer de att förlora röster genom att de så öppet visade att de inte ens kan komma överens inom sitt eget lilla parti?

Eller kommer de tvärt om att vinna röster i och med att de visade hur ”högt i taket” de har och att de dessutom har en ung och orädd kvinna som företräder dem i fullmäktige?

Miljöpartiet och Vänsterpartiet

De partierna har sina väljare, som nog vare sig kommer att öka eller minska i antal på grund av byskolefrågan. Jag inbillar mig nämligen att deras kärnfrågor är av annat slag.

 

 

Vårt regelstyrda samhälle

Av , , 2 kommentarer 2

I dag har jag stött på två märkliga regler. Åtminstone är de märkliga för mig och tydligen även för dem som satts att följa dem.

1. Avanmälan av TV-licens

I samråd med min huvudman skall jag nu avanmäla TV-licensen för henne. Hon har sedan länge slutat titta på TV och det inte bara för att den inte längre fungerar. Jag ringer Radiotjänst och framför där mitt ärende. På frågan om TV-en finns inne i bostaden svarar jag ärligt ja, men tillägger att jag i morgon skall bära ut den till ett uthus.

”Då måste du ringa oss i morgon, så att vi kan avföra innehavet då”, säger den vänliga tjänstekvinnan. Min undran varför hon i morgon skulle kunna lita på mitt telefonbesked men inte det jag ger i dag, fick jag förstås inget svar på. ”Vi har våra regler och de måste jag följa”, upprepade hon bara.

2. Att sätta in pengar på en annans konto

I dag skulle jag göra det. Beloppen på två utbetalningskort önskade jag få insatta på ett konto som är mottagarens av beloppen. Det gick inte utan att jag först visade min legitimation. Misstanke förelåg tydligen att jag kommit över utbetalningskorten på olagligt sätt och nu var ärlig nog att sätta in pengarna på ägarens konto! Sådant får man inte göra utan att först legitimera sig.

Även i detta fall hänvisade den stackars banktjänstemannen till de regler han måste följa. Varför de fanns visste han däremot inte.

 

 

Brist i VK-reportage

Av , , Bli först att kommentera 5

Monica Wahlström är ”hyfsat nöjd” med Vk rapportering. Kanske är hon det delvis för att VK inte uppmärksammade hennes beklagan att Socialdemokraterna inte kunde lova att en eventuell kommande folkomröstning på valdagen 2014. En fråga till henne om det hade varit på sin plats.

Så vitt jag förstått, var det enda beslut som fullmäktige skulle fatta om det skulle bli en folkomröstning eller ej. Denna stora fråga kräver sedan beredning på vanligt sätt för att senare få en mängd detaljer beslutade i ett nytt kommunfullmäktige.

Lagen om kommunala folkomröstningar säger visserligen att detta skall ske i anslutning till det första fullmäktigebeslutet. Dock inte samtigt som det tas.

Lag om folkomröstningar:

2 § I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning skall fullmäktige besluta om
1. dag för omröstningen,
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler,
3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade,
4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende,
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, samt
6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad.”

Monicas förslag skulle, om beslut hade tagits i enlighet med det, kanske rent av ha lett till en överklagning baserad på att beslutet inte hade beretts i ”laga ordning”.

Vad Monica förelog var faktiskt att få till stånd ännu ett beslut som inte var berett i laga ordning.

Storbanksbyråkrati

Av , , Bli först att kommentera 12

”Byråkrati” är kanske något man bara förknippar med offentlig förvaltning, men nog passar det väl ändå rätt bra även som rubrik på detta inlägg? Läs och bedöm själv!

Min f.d. huvudman man har avlidit. Det finns en s.k. fondförsäkring. Ingen förmånstagare finns angiven. Jag står antecknad som god man, men var förvaltare vid dödsfallet. Det uppdraget upphörde, när huvudmannen avled.

Jag får ett brev från storbanken. Där har man fått en uppgift (från skatteverket) om att personen i fråga är död. Nu vill man ha en särskild blankett ifylld och underskriven av dödsboet. Underskriften skall intyga att han är död. Dessutom vill man ha ett dödsfallsintyg från Skatteverket!

Nu finns det inget dödsbo. Eftersom jag fått brevet i mitt namn, ringer jag för att ta reda på om min underskrift duger. Jag är ju inte längre förvaltare och borde ju inte ha med saken att göra. Däremot vet jag alldeles bestämt att personen i fråga har avlidit.

Kvinnan som svarar på Storbank försäkring AB kan inte svara på den frågan. Hon frågar ”juridiken” som säger att socialförvaltningen skall skriva under. Besvärliga jag kommer med ytterligare frågor, som t.ex. ”hur många intyg behöver ni för att tro att vederbörande är död (han begravdes f.ö. just den dagen)? Då bli jag lovad att den som skrivit under brevet skall ringa mig.

Envis som jag är vände jag mig så till Lokalkontoret. Där vet man inte vad som gäller, utan ringer ett samtal och ger mig beskedet att socialförvaltningen måste intyga dödsfallet. Det räcker således inte att Skatteverkets folkbokföringsenhet har gjort det! Ok, så får det bli och brevet lämnade jag därefter till kommunens biträdande socialchef, som nu har skickat in intyget till Storbanken försäkring AB.

Historien slutar inte här. Väl hemkommen, ringer kvinnan från Storbanken försäkrings AB, d.v.s. hon som hade skrivit under brevet jag fått. När hon så fått min fråga klar för sig, kunde inte heller hon svara utan måste kolla med juristerna även hon.

Beskedet blev därefter att min underskrift dög, trots att jag vare sig är dödsboföreträdare eller förvaltare.

Att de ville ha dödsfallet bekräftat tre (3) gånger hade hon ingen förklaring till. Jag föreslog till sist att det kanske finns skäl för dem att se över sina rutiner.

Dagens VK

Av , , 2 kommentarer 2

I dagens VK finns en insändare skriven av Jan Nilsson (M) publicerad. När jag kom till sidan Ordet Fritt och såg den, blev jag tvungen kolla om det verkligen var dagens VK som jag läste.

Insändaren publicerades alltså dagen efter det att beslutet om nedleäggning av byskolorna hade fattats av kommunfullmäktige. Den är därför delvis inaktuell och en del av dess faktainnehåll stämmer inte i dag.

När den av någon anledning inte publicerades tidigare, hade det kanske varit lika bra att låta den vara opublicerad. Jag är förstås bara tidningsläsare och inser förstås att det lämpliga i att publicera den i dag i första hand är en fråga för insändarredaktionen och skribenten själv.

Många hade förstås redan läst insändaren, eftersom den tidigare fanns att läsa som ett blogginlägg i VK.

Nu blev det som om att kasta in jästen efter degen…

 

Omnämnd i fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 5

Gårdagens fullmäktige var ett långt, spännande och för många ödesdigert sammanträde. Indirekt blev jag en del av det. Inte då bara som åhörare.

En av de mera aktiva talarna fick av någon underlig anledning behov av att nämna mig i sitt inlägg. Inget namn men alla som läser minna blogginlägg förstod att det var mig han syftade på. Han inte bara syftade på mina senare inlägg om den fråga hans inlägg handlade om, nämligen byaskolefrågan, utan och också på ett tämligen gammalt inlägg om Restad!

På kaffefpausen sökte jag upp honom och frågade om han var emot den yttrandefrihet som gör det möjligt för mig att skriva vad jag vill och tycka vad jag vill i olika frågor.

Så var det absolut inte, blev hans svar. Tvärtom gillade han mina inlägg, eftersom de var så informativa (?). Han bad också om ursäkt om det nu var så att jag tog illa upp, vilket jag definitivt inte gjorde.

Fortsatt läs mina blogginlägg, så får du kanske mer material att använda i din inlägg i fullmäktige, bäste herr centerpolitiker!