Vännäs VA-fakturering – igen

Så har så dispyten mellan några av oss Brånsbor och Vännäs kommuns samhällsbyggnadsförvaltning nått ett avslut, om än det faktiskt fortfarande finns en olöst del i den.

Dispyten gäller kommunens fakturering för arbetet med anslutningen av oss Brånsbor till det kommunala VA-nätet. Arbetet blev blev klart på senhösten 2018. När det så efter mer än ett år blev klart för kommunen att fakturera oss, bestämde man sig där för att tillämpa 2020 års VA-taxa. Möjligen berodde det på att 2018 års taxa var så illa skriven, att inte bara vi utan och troligen även kommunen hade svårt att tillämpa den. Påtryckningar från oss och sedan en ifrågasättande VK-artikel, fick så till sist kommunen att ändra sig och använda rätt taxa.

I april i år kom så den faktura som var baserad på 2018 års VA-taxa. Tämligen omgående upptäckte vi då att fakturan var felaktigt beräknad och gjorde kommunen uppmärksam på det. Men allt var rätt, blev då beskedet därifrån.

Men efter en senareläggning av förfallodagen och ett möte med företrädare för byn och samhällsbyggnadskontoret, gav kommunen till sist med sig och medgav att byns tolkning var den riktiga. Man fann det ”lämpligt att tillämpa” byns tolkning men avstod från att medge hur olämpligt kommunens hårdnackade motstånd till att acceptera de fakta som vi hade lagt fram hade varit.

Troligen är man helt omedveten om vad detta kan medföra framgent, när det gäller vår tillit till dem som arbetat med frågan. Att kommunens ovilja att lyssna till oss också har medfört onödigt arbete inte bara för oss utan också för kommunen, måste noteras. För kommunen kvarstår fortfarande en del administrativt arbete med att återbetala pengar till dem som betalade fakturan i god tro.

I dag fick vi alla ett brev från kommunen, i vilket den viktigaste informationen är att kommunen valt att tillämpa den tolkning av taxan som representanterna från Brån presenterade vid mötet den 26 maj med kommunen. Något oklart är det dock fortfarande om kommunen fick helt klart för sig vad vår tolkning innehöll.

Vår faktura minskades i alla fall med 4 128 kronor och det tack vare framgångsrikt arbete från byns sida.

Bli först att kommentera

WHO:s uppdelning av oss gamlingar

Av , , 1 kommentar 4

Vad som enligt WHO avses med ”yngre äldre” respektive ”äldre äldre” har jag nu hittat. Stämmer detta med Folkhälsomyndighetens syn på frågan?

”Enligt WHO´s definition delas de äldre in i två kategorier varav den första kategorin är yngre äldre som är 65 år till 79 år och den andra är äldre äldre, dvs. personer 80 år och uppåt (Dehlin och Rundgren, 1995)”

Hoppsan, så blev jag då en ”yngre äldre”, men bara t.o.m. den 28 juli! Vad jag skall se mig som under det halvannan år som då återstår tills jag blir 80, vet jag inte.

 

1 kommentar

”Yngre än de äldre”?

Covid-19 viruset har nu tydligen gett sig på vårt svenska språk. På text-tv läste jag i morse, att folkhälsomyndigheten överväger att ändra på sina råd/rekommendationer till oss äldre. Problemet för mig är nu att jag inte helt säkert vet vilken åldersgrupp jag tillhör.

Man kommer troligen att mildra kravet på isolering i hemmet för de ”yngre äldre”!! Men vad sjutton är det för åldersgrupp. Låt oss anta att 85-plussarna är de ”äldre”. Är jag då som 78-plussare en ”yngre äldre”?

Eller det möjligen 60-plussarna som är de ”yngre äldre”?

Redan begeppet ”äldre äldre”, som använts i många år, är långt ifrån glasklart. Man kan undra vad det var för myndighet som införde det. Någon som vet.

När blir man ”lastgammal”, förresten. Är jag det, månntro? Förmodligen är jag det utan att för den delen känna mig så

Bli först att kommentera

Vännäs kommuns faktureringsproblem

Trots att kommunen tagit ca 1½ år på sig att fakturera oss i Brån för vår anslutning till det kommunala VA-nätet, har man inte lyckats förse oss med korrekta fakturor. Mycket kan i dessa tider skyllas på covid-19 viruset och allt vad det kräver i arbetsinsatser såväl av våra politiker som våra tjänstemän. Av vad jag fått höra, ges inga svar från ansvarig tjänsteperson i fråga. Därför tillåter jag mig att ta upp den här.

Äntligen har vi fått VA-anslutningsräkningen, som avsåg ett arbete som avslutades 2018. För min del kommer den att betalas via autogiro den 17 maj.

Men nu har min uppmärksamme granne Marcel Berkelder uppmärksammat både mig OCH kommunen på att det nog inte står rätt till med räkningen. Kanske behöver jag stoppa autogirot före den 17.

Enligt räkningen skall vi betala 70 % av ”våningsytan”. I 2018 års VA-taxa finns inte begreppet våningsyta! Troligen avses ”lägenhetsyta”. Helt oförlåtligt att kommunen döpt om våningsyta till lägenhetsyta. Om man i en räkning på bortåt 70 000 försöker specificera vad den grundar sig på, kan man inte göra så. I den minst sagt krångligt formulerade VA-taxan för 2018 finns ingenting som heter våningsyta.

Procentsatserna som anges och skall avse en reducering för oss som inte har både vatten och avlopp anslutet förefaller inte vara rätt angivna, om man läser VA-taxan!

Så kommer så det mest anmärkningsvärda, nämligen det skriftliga påstående från Christer Nygren till Marcel Berkelder, som säger att tomtyteavgiften inte har någonting alls att göra med dagvattnet!

I kommunfullmäktiges beslut angående 2020 års VA-taxa finns som underlag för beslutet en tjänsteskrivelse från Christer Nygren där han skriver:

”Tomtyteavgiften har inte enbart med dagvatten att göra…”

”Inte enbart” betyder enligt vedertaget språkbruk, att avgiften till en del HAR med dagvattnet att göra, trots att kommunen inte gjort något alls för ta hand om dagvattnet! Hur stor del kan vi bara spekulera om, men det kan alltså vara allt från 1 % till 99 %.

Som det känns just nu, är det svårt att till fullo acceptera räkningen. Jag för min del kommer att avvakta vad Marcels, vår byaförenings ordförande, meningsutbyte med samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att leda till.

I går fick jag veta, att frågor i ämnet som skriftligen ingavs till Christer Nygren den 24 april ännu inte var besvarade. Jag trodde att han numera kände till sin skyldighet att besvara inkommande post. I denna fråga fanns dessutom skäl att göra det snabbt.

 

Bli först att kommentera

Public Service

Av , , Bli först att kommentera 10

En synpunkt på värdet av public service som min fru gav mig, efter att vi tagit del av den i TV 1 med början 9.00 fram till nu, är anledningen till detta blogginlägg.

När TV-licensen avskaffades och ersattes med en public-serviceavgift var det många som förfasade sig. Sannolikt var många av dessa sådana som smitit från licensen men ändå sett TV och dessutom kanske inte insett värdet av just TV:s public serviceuppgift. Nu går inte det längre, utan ingen som deklarerar en inkomst hos skatteverket kan längre smita från avgiften.

I dessa tider fyller TV en viktig uppgift, även om inte alla som vi pensionärer haft möjlighet att följa den långa och mycket informativa sändningen. Många arbetar som bekant även på helger.

Public serviceavgiften blev för min del an del av den restskatt som jag får. Tidigare fick jag ju betala ungefär samma belopp kvartalsvis till Kiruna, vad nu stället hette. Det har jag glömt.

Bli först att kommentera

Av , , Bli först att kommentera 5

Så bör vi nog tänka många av oss, när grämer oss över vår frivilla karantän i våra moderna och välutrustade hem. Ägna en tanke åt alla dem som bara har ett tält att bo i och knappast ens det! Amen!

Bli först att kommentera

Varför bryr jag mig?

Av , , 1 kommentar 9

I går fick jag en fråga från ”nära håll”, faktiskt mindre än sex ”feet”, som ju är gränsen i USA för hur nära man bör vara en annan människa i dessa tider. Frågan fick mig att fundera och här kommer resultatet av mina funderingar.

Min kritik av Vännäs kommuns underlåtenhet att ta hem säkra miljonfordringar i ett pressat ekonomiskt läge, beror inte BARA på att jag anser mig vara en s.k. vän av ordning eller att jag någonstans inom gillar att peka på och ifrågasätta brister i min kommuns administration.

Jag börjar inse att det har mer och mer att göra med vetskapen att jag ju som skattebetalare faktiskt är delägare i kommunen. Må så vara till en mycket liten del, men ändå. Det är ju förvisso så att jag genom all den skatt, som jag betalt till kommunen i minst 50 år…

Bidragit till en del av kommunens samtliga investeringar under alla dessa år.

Hela den tiden och även i dag betalar en del av den lön som kommunens anställda får.

Bidrar till samtliga av kommunala verksamheters driftskostnader också i övrigt

Bidrar även till kommunens samtliga förtroendevaldas arvoden, inklusive våra kommunalråds ”löner”.

Betalar till en del alla den tusentals olika fakturor som kommunen får.

M.M…

Mot denna bakgrund är då så underligt att jag ser mig som delägare i kommunen inte kan acceptera att kommunen inte tar in de fordringar som kommunen har på oss i Brån? I stället väljer man att försämra kommunens äldreomsorg m.m. För säkerhets skull upprepar jag, att jag förstås vet, att de ännu icke debiterade miljonerna med automatik kommer att hamna på vård- och omsorgsförvaltningen, men dock i kommunens gemensamma ”plånbok”.

Vi är många, jag med ibland, som ser kommunen som vår motpart. Men kommunen är ju faktiskt ”vi” genom dels vår rätt att delta i de demokratiska valen och dels genom det som jag i detta inlägg tar upp, d.v.s. att vi tillsammans finansierar en stor del av verksamheten. Därigenom är vi väl ändå att uppfatta som delägare?

 

 

1 kommentar

Vännäs fakturerar inte

Av , , Bli först att kommentera 7

I går kunde vi i VK läsa om Vännäs kommuns bekymmersamma ekonomiska läge. De siffror som redovisas stämmer naturligtvis. Samtidigt är det något i sammanhanget som inte stämmer eller åtminstone är svårt för gemene man att förstå.

I slutet av 2018 färdigställdes ett jättejobb med att koppla ihop Brån med kommunens VA-anläggning. Trots det ansträngda ekonomiska läget har kommunen ännu inte fakturerat oss som är anslutna till nätet. Enligt det näst sista beskedet om tidpunkten för faktureringen, som dåvarande gatuchefen Christer Nygren gav oss, skulle faktureringen ske under första kvartalet 2020. Samme person, men numera infrastrukturchef (!), meddelar oss i brev 2020-03-11 att faktureringen beräknas ske under april månad, d.v.s. först under det andra kvartalet 2020!!

Det är inte direkt några småpengar som kommunen ligger ute med. Något hållbart besked om beloppets storlek har vi visserligen ännu inte fått från kommunen. Men det kommer sannolikt att röra sig om 6-7 miljoner, ett belopp som väl borde kunna minska en del av kommunens budgetunderskott.

Jag vet att det här handlar om olika ”plånböcker” i kommunen, men åtminstone rent teoretiskt så skulle ju dessa miljoner ha behövts för att behålla personaltätheten på äldreboendet i Vännäsby.

Bli först att kommentera

Varför så många uppdrag, M?

Av , , 2 kommentarer 13

Ågren och hans fru liksom Riedl och hans dito har fått sina många uppdrag inte enbart beroende på ett starkt politiskt intresse.

Nu har det kommit till min kännedom att de båda familjerna lyckats väldigt bra, när det gällt att förhandla sig till feta arvoden. Detta sätter hela frågan i en delvis ny dager och gör den definitivt inte bättre.

Familjerna lever gott på sina arvoden, som de har tack vare medgörlighet från de övriga politiska partierna, vars företrädare förstås inte heller gått lottlösa från förhandlingarna.

2 kommentarer

Anders Ågren (M) blygs inte

Av , , Bli först att kommentera 8

Häromdagen kunde vi i en debattartikeln i Vk läsa att Anders Ågren (M) utöver sitt kommunalrådsuppdrag besitter ytterligare 36 politiska uppdrag. Må så vara att några av dessa ”bara” är uppdrag som ersättare.

Detta ser onekligen mycket illa ut, även om det ju inte på något vis skulle vara olagligt utan bara olämpligt. Att vara så enormt populär inom sitt parti känns säkert mycket smickrande. Möjligen borde han blygas en aning över detta överväldigande bevis på uppskattning.

Själv har han ju inte gjort mer än sagt ja till de valberedningar som föreslagit honom på uppdragen. Möjligen har han någonstans under vägen tappat räkningen på antalet uppdrag och därför sagt ja till nomineringarna utav bara farten. Hans roll i att minska maktkoncentrationen har alltså bara varit att säga nej.

Hans uppgift nu är därför inte direkt att försvara situationen. Däremot borde han väl lämna en förklaring till varför hans parti har an sådan brist på dugliga medlemmar att han själv måste ta ”alla” dessa uppdrag. Förmåga att formulera sig i skrift saknar han ju bevisligen inte. Det finns säkert fler än jag, en socialdemokrat från Vännäs, som skulle uppskatta en kommentar på debattinlägget från honom.

Att bara tiga och hoppas på att allt i inlägget snart är glömt, är f.ö. något som folk i en maktposition som han befinner sig i lätt kan kosta på sig.

Bli först att kommentera