Demokratifrågan i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 5

Redan i augusti 2017 fanns en debattartikel i VK av Marcel Berkelder och Christer Malm inför det stora VA-projektet i Brån, där demokratiaspekterna kritiskt togs upp. Under projektets genomförande och även sedan det var klart, har oroväckande saker hänt, vad gäller respekten för viktiga demokratifrågor.

Här finns artikeln att läsa:

Det senaste som hänt har med faktureringen av kostnaden för anslutningen att göra. Trots att arbetet slutfördes 2018, och att det således var det årets av kommunfullmäktige antagna taxa som skulle tillämpas, valde samhällsbyggnadsförvaltningen först att använda sig av 2020 års taxa. Ett klart avsteg från ett fullmäktigebeslut, som man dock tvangs att rätta till efter protester från oss berörda, men först efter inblandning från VK.

Om en del i den kommunala förvaltningen väljer en väg som inte stämmer med ett fullmäktigebeslut, har man där valt ett ickedemokratiskt sätt att handla.

En fråga som nu hänger i luften har att göra med nämnda förvaltnings egen tolkning av 2018 år VA-taxa. Eftersom den med sin omöjliga formulering, men dock antagen av fullmäktige, ej går att tillämpa på en punkt (50 eller 70 %?), väljer förvaltningen ändå den högre procentsatsen.

Ytterligare ett odemokratiskt avsteg från ett i kommunfullmäktige demokratiskt fattat beslut.

Den 24 september 2019, hölls ett möte med Tore Forsberg, Christer Nygren, Karolina Johansson och företrädare för Brån. Där blev vi bl.a. överens om att Christer Nygren skulle utfärda ett separat intyg till oss fastighetsägare om VA-installationerna är korrekta/besiktade. ca nio månader har nu gått sedan mötet. Några sådana intyg har vi ännu inte fått.

Tanken bakom mötet var nog påkommen i bästa demokratiska ordning, men att sedan delvis strunta i resultatet av mötet kan knappast betecknas som särskilt demokratiskt.

Mina tre punkter visar tydligt att hur demokratiska de olika politiska partierna än är, så är det till sist ändå de verkställande förvaltningarna hantering av demokratifrågan som är avgörande. Detta blir särskilt uppenbart, när politikerna alltför ofta avstår från att ”tycka” något om hur deras politiska beslut till sist hanteras.

 

Ett tips till Vännäs kommun

Av , , Bli först att kommentera 9

Sannolikheten är inte stor för att Vännäs kommuns samhällsbyggnadsförvaltning skall acceptera Bråns envisa påpekande att VA-fakturan bygger på en VA-taxa med fel, som inte göra det möjligt att prestera en korrekt faktura.

Jag upprepar här vad byaföreningens ordförande redan tipsat kommunen om, nämligen att kommunen ju kan låta SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), där kommunen är en betalande medlem, att utifrån 2018 års VA-taxa räkna fram storleken på den omtvistade fakturan.

Skulle kommunen inte använda sitt medlemskap i SKR för detta, kan det bara uppfattas på ett sätt. Kommunen vill inte riskera, att SKR skall finna taxan omöjlig att använda som underlag för fakturering av samma skäl som vi i Brån gör det.

Vännäs kommunfullmäktiges ansvar

Av , , Bli först att kommentera 6

Samhällsbyggnadsförvaltningen i vår kommun är inte beredd på att fullt ut acceptera vårt påstående att VA-fakturan är felaktig. Och detta trots att chefen för förvaltningen, Tore Forsberg, i ett e-brev meddelat att kommunen valt att följa vår tolkning av VA-taxan för år 2018. Nu har det dock visat sig, att man inte avser att göra det på en viktig punkt.

Nu finns det mycket goda skäl att avkräva ansvar från kommunfullmäktige i frågan. Där antog man taxan, som på åtminstone en punkt innehåller ett odiskutabelt fel, ett fel som nu lett till en felaktig faktura. Det måste nu åligga kommunfullmäktige, i praktiken dess verkställande tjänsteperson, att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen hitta ett godtagbart sätt att ytterligare reducera fakturan trots att felet i taxan gör detta mer eller mindre omöjligt. Någon slags kompromiss måste till.

Vari ligger då det fel som vi påpekade för kommunen vid ett möte den 26 maj, en tolkning som alltså samhällsbyggnadschefen skriftligen sagt att kommunen valt att följa, men inte följer?

Kostnaden för två olika poster i taxan, ”framdragning av varje uppsättning av serviceledningar” och ”upprättande av förbindelsepunkter” anges med ett klumpbelopp på 61 618 kronor. Så långt finns igen att anmärka på, men…

Längre fram i taxan anges att dessa poster i vårt fall skall reduceras med två olika procentsatser! Detta låter sig givetvis inte göras, när det bara finns en klumpsumma för båda dessa poster.

En viss ledning för en sådan beräkning, skulle kommunen dock kunna hitta, om man ser hur frågan är löst i 2020 års VA-taxa.

Denna omöjlighet är så uppenbar, att de ansvariga för fakturan måste få hjälp med att inse detta från kommunledningen. Men eftersom det ju är omöjligt att räkna fram reduceringens storlek, ligger det ju som sagt närmast till hands att komma fram till en slags kompromiss.

Jag kan inte låta bli att göra följande ”äpplen och päronjämförelse”:

Om en affär vid en stor påse fylld med äpplen och päron anger ett kilopris på 40 kronor, anger att äpplena rabatteras med 10 % och päronen med 20 %, men inte anger grundpriset för respektive frukt eller vikten på respektive frukt, hur vet jag då vad påsen kommer att kosta? Och hur klarar kassörskan av att få fram rätt pris?

Kunden och kassörskan har ungefär samma problem här, som vi och kommunen har inför uppgiften att ta betalt. Butiken inser direkt, att man måste göra något åt pris- respektive rabattangivelsen. Kommunen borde lika självklart göra det också för sin del.

Vännäs VA-fakturering – igen

Av , , Bli först att kommentera 11

Så har så dispyten mellan några av oss Brånsbor och Vännäs kommuns samhällsbyggnadsförvaltning nått ett avslut, om än det faktiskt fortfarande finns en olöst del i den.

Dispyten gäller kommunens fakturering för arbetet med anslutningen av oss Brånsbor till det kommunala VA-nätet. Arbetet blev blev klart på senhösten 2018. När det så efter mer än ett år blev klart för kommunen att fakturera oss, bestämde man sig där för att tillämpa 2020 års VA-taxa. Möjligen berodde det på att 2018 års taxa var så illa skriven, att inte bara vi utan och troligen även kommunen hade svårt att tillämpa den. Påtryckningar från oss och sedan en ifrågasättande VK-artikel, fick så till sist kommunen att ändra sig och använda rätt taxa.

I april i år kom så den faktura som var baserad på 2018 års VA-taxa. Tämligen omgående upptäckte vi då att fakturan var felaktigt beräknad och gjorde kommunen uppmärksam på det. Men allt var rätt, blev då beskedet därifrån.

Men efter en senareläggning av förfallodagen och ett möte med företrädare för byn och samhällsbyggnadskontoret, gav kommunen till sist med sig och medgav att byns tolkning var den riktiga. Man fann det ”lämpligt att tillämpa” byns tolkning men avstod från att medge hur olämpligt kommunens hårdnackade motstånd till att acceptera de fakta som vi hade lagt fram hade varit.

Troligen är man helt omedveten om vad detta kan medföra framgent, när det gäller vår tillit till dem som arbetat med frågan. Att kommunens ovilja att lyssna till oss också har medfört onödigt arbete inte bara för oss utan också för kommunen, måste noteras. För kommunen kvarstår fortfarande en del administrativt arbete med att återbetala pengar till dem som betalade fakturan i god tro.

I dag fick vi alla ett brev från kommunen, i vilket den viktigaste informationen är att kommunen valt att tillämpa den tolkning av taxan som representanterna från Brån presenterade vid mötet den 26 maj med kommunen. Något oklart är det dock fortfarande om kommunen fick helt klart för sig vad vår tolkning innehöll.

Vår faktura minskades i alla fall med 4 128 kronor och det tack vare framgångsrikt arbete från byns sida.