Anteckning 2019-03-18 105026

Möte med OECD om cirkulär ekonomi i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

I dag har jag träffat företrädare för OECD som är på plats i Umeå för att titta närmre på vårt arbete med cirkulär ekonomi. Umeå kommun är en av de ledande kommunerna/städerna i OECD-länderna och har därför bjudits in för att delta i OECD:s studie ”The Economics and Governance of Circular Economy in Cities”.

Inom ramen för studien ska OECD fördjupa sig i och utvärdera ett antal städers arbete med cirkulär ekonomi. Detta ska utmynna i ny kunskap som kan spridas vidare och rekommendationer för det fortsatta arbete för att nå ännu bättre resultat. I Umeå görs studien i samarbete med Region Västerbotten för att sprida kunskaper över hela länet.

Cirkulär ekonomi är en del i arbetet med hållbar utveckling och handlar om att minska slöseriet med materiella resurser. Avfall och materiell ska ses som råvaror och resurser, snarare än sådant som förbrukat sitt syfte. Målsättningen är att uppnå en regenerativ ekonomi där resurseffektivitet råder och behovet av att hela tiden förbruka nya resurser minskar. Konceptet är inspirerat av det kretslopp som råder i naturen där materia hela tiden återbrukas för nya ändamål.

Jag ser med tillförsikt fram emot resultaten av OECD:s studie som kommer att tjäna som viktig vägledning för vårt fortsatta arbete!

NorlenoHans2

Demokratin 100 år och besök av talmannen

Av , , Bli först att kommentera 5

Den allmänna och lika rösträtten för kvinnor och män firar i år 100 år och i samband med detta turnerar utställningen ”Fira demokratin!” över landet, med start i Umeå.

På plats för att inviga utställningen och för att delta i olika evenemang på temat demokrati var talman Andreas Norlén. Jag hade möjlighet att träffa honom i samband med hans Umeå-besök och är hedrad över att Umeå valdes som startpunkt för denna viktiga turné för att fira demokratin. Tillsammans besökte vi kommunhörnan på Väven för dialog med medborgarna.

Jag och Norlén fick flera tillfällen till samtal och diskussion. Vi kunde ganska snabbt konstatera att vi har en otippad gemensam nämnare. Både min och Norléns farfar var ICA-handlare och järnhandlare i glesbygd. Denna insikt ledde såklart vidare till diskussioner om glesbygdens utmaningar och hur vi på bästa sätt stimulerar utveckling även där.

Norlén informerade också kort om regeringsbildningen och det arbete han lett under hösten, där jag tycker att han har gjort ett mycket bra jobb med att sy ihop en regeringsbildning under svåra förutsättningar som saknar motsvarighet i svensk politisk historia. Apropå det nya blocköverskridande samarbetet i riksdagen så nämnde jag för Norlén att vi i Umeå sedan länge arbetat över blockgränserna för att på bästa sätt lösa Umeås utmaningar. Jag menar att blockpolitiken är förlegad. Det behövs politisk samling för att lösa landets behov – och för att slå vakt om demokratin.

Demokratin var såklart det huvudsakliga temat för våra diskussioner. Det bästa sättet att fira demokratin är att ta varje tillfälle i akt att försvara den. Det brukar sägas att demokratin är som glas – ett starkt, tåligt men samtidigt skört material. Om vi värnar den kan den hålla hur länge som helst, men är vi oförsiktiga finns risken att vi förlorar den. Vi kan inte ta demokratin för given. Att försvara den och hålla den vid liv är en uppgift för varje generation.

Ett avgörande steg mot ny fabrik och nya arbetstillfällen nu taget!

Av , , Bli först att kommentera 6

I tisdags fattade vi beslut om försäljning av mark på Klockarbäcken till Komatsu Forest som tillverkar skogsmaskiner i Umeå. Vår medverkan i att möjliggöra för Komatsu att bygga en ny fabrik berättade jag om i höstas. Den 5 september förra året skrev jag om hur jag och mitt parti initierat frågan om ett markanvisningsavtal för Komatsu.

Jag lovade innan valet att vi i kommunen skyndsamt skulle ta fram plan och sälja mark så att vi kan garantera nya industrijobb i Umeå. Det känns nu bra att vi kan gå från ord till handling och snart komma igång med bygget på Klockarbäcken. Jag hoppas att den första plattan till fabriken gjuts till sommaren.

Inräknat Komatsus mark har vi omkring 300 hektar som planeras för fullt i kommunen så att fler arbetstillfällen kan skapas i Umeå.

I höstas besökte jag den markyta på Klockarbäcken som Komatsu nu köper för att utveckla sin verksamhet. I filmen nedan återges mitt besök.

IMG_4784

Vi bygger vidare på de goda relationerna med Finland och Vasa!

Av , , Bli först att kommentera 7

I går hade jag, kommunstyrelsens vice ordförande och stadsdirektören Margaretha Alfredsson ett väldigt givande möte om samarbetet över kvarken med mera. Vi hade förmånen att få träffa den svenska ambassadören i Finland, Anders Ahnlind, Finlands ambassadör i Sverige, Liisa Talonpoika, och honorärkonsul Johan Björk.

Samtalen handlade framförallt om vår samverkan med Finland och Vasa och hur detta samarbete kan utvecklas framöver. Anders Ahnlid uttryckte att ha var imponerad över vårt välutvecklade samarbete med Vasa; det gemensamma färjebygget, samverkan i kvarkenrådet och Mitt Skandia.

För att bygga vidare på detta viktiga samarbete besöker vi Vasa den 13-14 mars. Jag ser fram emot att få föra samtal om turism, näringslivsutveckling, utbyte mellan skolor och att prata om en gemensam arbetsmarknadsregion och mycket mer. Det är viktigt att vi värnar vår relation till våra bröder och systrar i öst och fortsätter verka utifrån insikten om att vi är starkare tillsammans när vi samarbetar över nationsgränser.

Befolkningstillväxt kräver förstärkt bostadsbyggande i hela kommunen

Av , , Bli först att kommentera 5

Umeå kommuns befolkning växer. Inte bara i de centrala delarna av Umeå utan även i kommundelarna och på landsbygden. Detta innebär stora möjligheter. Men när Umeå växer måste vi också klara av att garantera människor tak över huvudet och ett bra boende.

Under de senaste åren har vi med en aktiv politik lyckats accelerera byggtakten från omkring 500 nya bostäder årligen under 2010-2014 till mellan 1000-1300 de efterföljande åren. Under förra året tillkom mer än 1 300 nya bostäder.

Det är viktigt att vi satsar på byggande i kommundelarna under denna mandatperiod. Skärgårdsstaden i Holmsund kommer att kunna erbjuda omkring 3 000 nya bostäder vilket är väldigt viktigt. Detaljplan med ett planprogram för Skärgårdsstaden ska ut på samråd under våren och preliminärt ska beslut fattas innan sommaren. Det som står på agendan just nu är att inventera markföroreningar, riksintresse kulturmiljö, bullermiljö med mera.

Bostadsbyggandet måste fortsatt prioriteras i hela Umeå kommun och vi måste göra allt vi kan för att öka byggtakten ytterligare. Det är så vi bygger en levande kommun i utveckling där den sociala rättigheten till bostad säkras.

19479892744_7e6d57b1f8_k

Moderat massövervakning är ingen lösning

Av , , Bli först att kommentera 10

Moderaterna vill att Umeå kommun slentrianmässigt ska sätta upp övervakningskameror i Umeå och verkar ha höga förväntningar på dessas effekt. Vad man bör komma i håg är att de enklaste lösningarna sällan är de bästa. Vill umeborna verkligen att kommunen ska ha tillgång till information om allt de gör på gatorna? Vad är nästa steg? Att kommunen anställer kontrollanter som patrullerar gatorna?

Jag vill poängtera att jag inte är motståndare till kameror i alla lägen. Däremot menar jag att det är ett verktyg som ska användas försiktigt i undantagsfall och med enorm respekt för de negativa bieffekter som Moderaterna tycks ignorera helt.

Dessutom är det oansvarigt att som Moderaterna utmåla övervakningskameror som ett slags universalmedel mot brott. Förväntningarna måste vara realistiska och effekterna vägas mot skadeverkningarna.

Om Polismyndigheten, våra proffs på brottsbekämpning, kommer med önskemål om att sätta upp kameror på särskilda platser för att öka möjligheten att lagföra personer som begår brott, så är jag och mitt parti välvilligt inställda till det.

Det är absolut bra att polisen har möjlighet att utveckla sin brottsbekämpande verksamhet med kameraövervakning. Men det är inte hela lösningen.

Andra lösningar, som Moderaterna ofta avfärdar, som god tillgång till fritidsaktiviteter, vuxen närvaro utomhus kvällstid i form av fältarbetare, satsningar på föreningslivet, sommarjobb för unga, blandade bostadsområden med mera skapar en miljö där förekomsten av brott minskar och där de unga män som ligger i riskzonen för att utveckla en brottslig livsstil fångas upp.

Vi måste se helheten. 

Den brottsreducerande effekten av kameror är omtvistad. Evidens finns för vissa brottstyper, främst vissa former av skadegörelse.

Kameror kan dock leda till att brottsligheten byter plats och då måste nya kameror sättas upp och laglydiga människors integritet beskäras ytterligare.

Den stora majoriteten begår inte brott, men kamerorna registrerar även dem. Inte bara brottslingarna. 

Utvärderingar av kameraövervakning i andra länder, inte minst Storbritannien som i flera decennier byggt ut sina system med kameror, visar också att människor i många fall känner sig otryggare på platser med kameror. Det offentliga rummet får en mer hotfull karaktär.

Redan i slutet av 90-talet kunde en undersökning av effekterna av kameror, i Skottlands största stad Glasgow, visa att hypen kring kamerorna var överdriven och att dessa så kallade CCTV:s har många negativa bieffekter på människors upplevda trygghet.

I det dystopiska verket 1984 varnade den brittiske författaren George Orwell för det totalitära samhälle som kan följa i massövervakningens spår. I dag, knappt 70 år efter hans död, finns 4.2 miljoner övervakningskameror i hans hemland. I genomsnitt fångas britterna på kamera 300 gånger dagligen. Detta kan verka som en extrem liknelse, men det syftar till att belysa vad som kan följa på en alltför lättvindig inställning till övervakningskameror.

I en tid när allt större delar av vårt privatliv övervakas med ny teknik bör vi tänka efter både en och två gånger innan vi bygger ut övervakningen.

Men om Polismyndigheten, som till skillnad från Moderaterna har den kompetens som krävs för att göra dessa svåra avvägningar, har önskemål om kameror så är jag dock positivt inställd till detta. 

27BDB506-92BB-4302-8E22-A1E8FC48C246-29778-00000F913A8D22DE_tmp

Rekordresande med kollektivtrafiken i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 5

Klimatet ger oss inte en andra chans och därför måste vi anstränga oss – både lokalt, nationellt och globalt – för att minska utsläppen. En viktig del av utsläppsminskningen åstadkommer vi genom att ställa om till hållbart resande. Där har kollektivtrafiken en viktig uppgift.

Sedan 2014 har kollektivtrafiken i Umeå ökat med 40 procent och 2018 slogs ett nytt rekord i antalet resor. Under hela året genomfördes 9 400 000 resor vilket är den bästa resandeutvecklingen i hela Sverige!

Det pågår även upphandling av 25 nya elbussar som ska tas i bruk sommaren 2019.

Denna goda utveckling är en milstolpe på vägen mot att ställa om till en fossilfri tätort!

bilden

Glädjande befolkningstillväxt – Umeå nu fler än 127 000 invånare!

Av , , Bli först att kommentera 6

Umeås befolkningstillväxt fortskrider i en fortsatt hög takt! Enligt SCB:s senaste sammanställning av befolkningsstatistiken som presenterades i går har Umeås befolkning ökat med 2039 personer under 2018. Umeås befolkning uppgår därmed till 127 119 personer.

Antalet födda var 1 481 personer, vilket är en bit över genomsnittet. Födelsenettot uppgår till 574 personer.

Ett viktigt trendbrott är att Umeå under de senaste fyra åren har uppvisat ett positivt inflyttningsnetto från övriga Sverige. Det innebär att fler flyttar hit från bl.a. andra större städer i förhållande till hur många som flyttar ut. Detta är i sig en positiv bieffekt av Umeås tillväxt – i takt med att vi växer och får en mer diversifierad och avancerad arbetsmarknad blir Umeå attraktivt för fler.

Den främsta förklaringen till befolkningsökningen är ökad inflyttning från utlandet, även om denna faktor är mindre än tidigare år till följd av det nationellt sett minskade flyktingmottagandet.

Jag har förståelse för riksdagens och regeringens åtgärder för att strama åt mottagandet. Men både jag och mina partikamrater i Umeå hade önskat att fler hade fått möjlighet att komma till Umeå och bli en del av vår växande kommun. Vi behöver varenda människa!

Växande befolkning viktig för Umeå och Västerbotten

Befolkningstillväxten är viktig av flera skäl.

Som professor Lars Westin, forskare vid Centrum för Regionalvetenskap vid Umeå universitet, ofta påpekar behöver Norrland och Västerbotten växande städer för att hela regionen ska frodas. Det krävs för att minska utflyttningen från de nordligaste länen och för att vi i norr ska ha den ekonomiska bärkraft som fordras för att förse medborgarna med god service, välfärd och möjligheter till ett gott liv. Det är också en förutsättning för att vi inte ska tappa representation i riksdagen och för att vi ska kunna hävda Norrlands intressen över tid, när resten av Sverige växer.

Det är mot denna bakgrund Umeå kommunfullmäktige beslutat om målet om 200 000 invånare i Umeå kommun innan 2050. 

När vi tittar på den utmaning med kompetensförsörjning vi står inför blir behovet av fortsatt befolkningstillväxt ännu tydligare.

I dag arbetar knappt 12 000 personer för Umeå kommun. De närmsta tio åren kommer kommunen behöva rekrytera drygt 9 000 personer på grund av bland annat pensionering och tillväxt.

I hela Västerbotten är det 40 000 yrkesverksamma människor som lämnar arbetsmarknaden mellan 2015 och 2025. Med en lågt räknad jobbtillväxt så innebär det ett behov av omkring 44 000 nya anställningar.

Självklart ska befolkningstillväxten ske med ekologisk hållbarhet i åtanke. Därför satsar vi på ekologiskt hållbart byggande, elektrifiering av kollektivtrafiken och bättre förutsättningar för hållbart resande. Umeå har i dag en av Sveriges snabbast växande kollektivtrafik.

Med en växande befolkning ökar dessutom möjligheterna att ersätta förorenande transportmedel med hållbara sådana.

När man talar om hållbar utveckling är det dock viktigt att inte glömma de sociala och ekonomiska dimensionerna.

För att uppfylla målet om hållbar utveckling måste vi ha en kommun som är bra att leva i, där vi tillsammans kan säkra välfärd, möjligheter till utveckling och självförverkligande för medborgarna. Med en växande befolkning ökar möjligheterna att uppfylla dessa behov och bygga ett Umeå där framtidstron är fortsatt hög.

Bli först att kommentera
riksdagen

Överenskommelse på bordet

Av , , Bli först att kommentera 4

Det har gjorts en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna kring olika politiska områden. Som det verkar kommer det leda till en socialdemokratiskt ledd regering fortsätter under den här mandatperioden. Nu pågår processer i de andra partierna under helgen för att förankra den överenskommelsen, men jag har en stor förhoppning om att det här kan innebära att vi snart har en klar statsminister som kan ta ansvar för Sverige utan att ge SD inflytande över budgeten.

Efter helgen får vi se.

Bli först att kommentera

Äntligen en ny färja

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag har vi haft styrelsemöte och beslutat att skriva ett avtal med Rauma Marine Constructions om att bygga en ny färja. Det har varit en lång resa med många turer fram och tillbaka och därför känns det extra bra att vi äntligen har fattat beslut om vem som ska bygga den nya färjan.

Fartyget är en modern färja med 2 lastdäck för 1500 lastmeter med rak genomkörning och med kapacitet för 800 passagerare. Fartyget kommer att vara isklassat och kunna drivas med el och biogas, och ska vara klart till april 2021.

För oss socialdemokrater känns det som en seger att säkra jobb och arbetstillfällen genom att projektet med ny färja är klubbat. Det är flera delar som är knyter an till behovet av att en ny färja äntligen ska bli verklighet; den nya fabriken som Komatsu ska bygga i Umeå är beroende av transportmöjligheter till Vasa, universitetet där har 430 studenter som korsar kvarken för att läsa på Umeå universitet, och landstinget har ett avtal om specialistsjukvård, ja listan kan göras lång för att visa på vikten av ökade transporter mellan våra städer. Nu kan vi på allvar börja jobba med Umeå-Vasa som framtidens arbetsmarknadsregion, där beslutet idag ett första viktigt steg.

Bli först att kommentera