Äntligen kan Västra länken byggas i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 2

Under ett regeringssammanträde i dag avslogs överklagandena av Västra länken i Umeå vilket innebär Trafikverket kommer att kunna inleda byggandet redan i år. Planen är att vägen ska vara färdigställd under 2021. Västra länken blir den sista delen av ringleden runt Umeå och har planerats för sedan 90-talet. I ett första skede, år 1999, satte regeringen stopp för vägbygget. Men nu blir det alltså av – äntligen!

Jag har aktivt verkat för att Västra länken ska byggas och det har krävts stora politiska ansträngningar för att denna infrastruktursatsning skulle bli av. Som bekant står Sverige inför stora infrastrukturbehov och det har därför funnits oro kring huruvida Västra länken alls skulle bli aktuell. Tack vare våra påtryckningar och en omdömesgill bedömning från regeringens sida kan vi nu emotse den nya vägen.

Västra länken kommer att påverka näringslivet, bostadsbyggandet och miljön i en positiv riktning. Den kommer att leda den tunga trafiken bort från centrala Umeå och på så vis minska såväl trafikproblem som problem med luftföroreningar. I dag är två tredjedelar av Umeåprojektet färdigt och trafikeras. E4:an är i dag flyttad till Östra länken och E12 är tillfälligt flyttad till Norra och Östra länken i väntan på att den nya E12, Västra länken, byggs.

Västra länken medför möjligheter till en helt ny nivå av stadsutveckling och bostadsbyggande i centrala Umeå. Jag återkommer till detta på bloggen under morgondagen.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,
umea-vinterfoto-stad-2095

Umeå nu över 125 000 invånare!

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu har befolkningssiffrorna för 2017 slutgiltigt fastställts och det är upplyftande läsning. Umeås befolkning ökade med 2 188 personer under förra året, vilket är den största befolkningsökningen sedan 1993. Vid årsskiftet hade kommunen således passerat 125 080 invånare. Detta innebär att vi i god takt närmar oss målet om 200 000 invånare i Umeå kommun år 2050.

Förra årets befolkningstillväxt beror delvis på ökad inflyttning från utlandet, vilket naturligtvis sammanhänger med flyktingmottagandet och att allt fler har fått uppehållstillstånd. Genomsnittet för nettot från utlandet brukar ligga på cirka 380 personer och på samma sätt som under 2016 är inflyttningen från utlandet fortsatt stor. Under 2017 uppgick inflyttningsnettot från utlandet till nära 1 000 personer.

Ytterligare en del av befolkningsökningen sammanhänger med ett positivt inflyttningsnetto från övriga riket. Umeå har under de senaste tre åren uppvisat ett positivt netto av inflyttade från övriga Sverige. Vanligtvis tappar vi mot övriga riket till följd av utflyttning. Nettot från Västerbottens län är drygt 450 personer och ligger därmed högre än ett normalår.

Antalet födda i Umeå landade på 1 494 personer, vilket är något över genomsnittet. Antalet bortgångna varierar inte så mycket över tid och födelsenettot stannar på cirka 650 personer för 2017.

2017 utsågs Umeå till årets superkommun av tidningen Dagens Samhälle. Utmärkelsen baserar sig på attraktivitet mätt i inrikes flyttnetto, hur många som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, hur bra det går för den kommunala ekonomin, kommunens kultursatsningar och antal företag i kommunen. Vad gäller kultursatsningar kan vi med glädje konstatera att Umeå satsar omkring 50 procent mer på kulturen än jämförbara kommuner. Ett rikt och levande kulturliv är en viktig del i varför Umeå är en trevlig kommun att bo och verka i. Den nu fastställda befolkningsökningen indikerar att vi är på rätt väg och är en fortsatt bra kommun att leva och verka i.

Min förhoppning är att den positiva utvecklingen ska hålla i sig. Vi behöver bli fler som kan bidra till Umeås utveckling. Vår utmaning ligger i att tillgodose de behov som uppstår när befolkningen växer. Den socialdemokratiska riktningen – bejakande av tillväxt, satsningar på välfärd istället för skattesänkningar, en strävan efter att bibehålla överskott i kommunens ekonomi – är vad Umeå behöver just nu!

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,
IMG_0288

Business Arena i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag har jag deltagit vid konferensen Business Arena Umeå som går av stapeln på Umeå Folkets Hus. Business Arena är en konferens där olika aktörer inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn möts för att diskutera samhällsutveckling, utbyta erfarenheter och föra dialog. Årets Business Arena i Umeå slog besöksrekord med mer än 1 000 deltagare. Det var glädjande att höra att så många imponeras av Norrlands och Umeås utveckling och ser potentialen i vår region. Vi vill såklart att fler aktörer etablerar sig i Umeå och bidrar med nya arbetstillfällen, investeringar och byggande som kan accelerera vår redan starka tillväxt.

Jag hade förmånen att öppna dagen med ett anförande där jag lyfte den starka utveckling som vi ser i Norrland generellt och i Umeå specifikt. Bilden ovan synliggör med all önskvärd tydlighet den tillväxtfas som Umeå befinner sig i. Denna snabba tillväxt innebär stora möjligheter men också utmaningar, inte minst vad gäller bostads- och lokalförsörjning.

För att garantera en god tillgång till bostäder i en stad som Umeå är det viktigt att upprätthålla en god dialog med bygg- och fastighetsbolag samt med de medel som står till buds för kommunen stimulera en hög byggtakt. I Umeå har kommunens tjänstepersoner gjort ett enastående arbete för att minimera handläggningstiderna för bygglov, något som skapar goda förutsättningar för ett aktivt byggande.

Utöver att byggandet måste påskyndas är det viktigt för oss att byggandet förenas med målet om en hållbar utveckling. Detta inbegriper såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet. Den sociala hållbarheten handlar bland annat om att bygga bostadsområden med blandade upplåtelseformer för att undvika och bryta tendenser till segregation. Ur en hållbarhetsaspekt har flera av byggbolagen högt ställda mål och därmed kapacitet att möta våra krav. I det planerade bostadsområdet Tomtebo strand, där omkring 3 000 bostäder kommer att tillskapas, har vi i nära samarbete med byggbolagen planerat för en bebyggelse som uppfyller en särskilt hög standard vad gäller social och ekologisk hållbarhet.

Under dagen deltog jag också i ett panelsamtal om ägande av samhällsfastigheter. Under samtalet betonade jag att det är viktigt att kommunen i hög grad äger de fastigheter som används för de kommunala kärnverksamheterna (såsom skola, vård och barnomsorg). Detta är över tid  lönsamt men också viktigt av principiella skäl.

Men i en kommun som Umeå, som genomgår stor tillväxt med snabbt ökande behov på olika områden, är det också viktigt att hitta partnerskap med näringslivet som möjliggör kostnadseffektiva och ändamålsenliga lösningar för att tillgodose medborgarnas behov. Det kan vara fråga om att kommunen hyr idrottshallar för att möta det egna och föreningslivets behov, när utrymme för omfattande investeringar saknas. Detta gör vi redan i många fall och vi undersöker just nu möjligheterna till förhyrning av de multihallar som Thoréngruppen överväger att anlägga i Umeå. I just detta ärende finns ett stort engagemang från föreningslivet.

När det gäller att möta lokalförsörjningsbehoven i en stad med påtaglig växtvärk är det alltså viktigt att inte försättas i pseudoideologiska låsningar utan att omdömesgillt se över de möjliga lösningar som står till buds – utan att dagtinga med grundläggande principer och utan att fatta oöverlagda beslut.

Socialdemokratin har alltid varit samhällsbyggare med siktet inställt på att tillgodose befolkningens intressen. Vår politiks målsättning är en jämlik och hållbar utveckling i Umeå som möter medborgarnas behov på bästa sätt. Umeå är och ska fortsatt vara en bra plats att leva på, där tillgången till bostäder samt lokaler för olika verksamheter, inte minst föreningslivet, är god.

Löfte om byggstart för Norrbotniabanan i år

Av , , Bli först att kommentera 1

Länge har vi väntat, men nu har det gått dithän, att nu så får ni lov att ta å öppna portmonnän! 

Så inleds refrängen en norrbottnisk kampsång av Piteå-gruppen Euskefeurat. Och nu öppnas äntligen, efter lång väntan, portmonnän för en investering som kommer att ge god avkastning. I dag meddelade Stefan Löfven, under sitt besök i Skellefteå, att regeringen tänker hålla sitt löfte om att inleda byggandet av Norrbotniabanan under innevarande mandatperiod. Det är goda nyheter!

Den sedan länge planerade Norrbotniabanan är en tilltänkt järnvägsförbindelse från Umeå till Skellefteå, vidare norrut till Luleå. Den blir på så vis en naturlig fortsättning på den redan befintliga Botniabanan.

Norrbotniabanan utgör en för oss i norra Sverige efterlängtad infrastruktursatsning som skulle knyta samman de nordligaste länen ytterligare – med varandra och med resten av Sverige. Den planerade järnvägen skulle skapa än bättre förutsättningar för tillväxt, hållbart resande och hållbara godstransporter. Både persontrafiken och godstrafiken skulle effektiviseras, vilket såklart får positiva samhällsutvecklingseffekter för hela norrlandskusten.

Många socialdemokrater har jobbat hårt för att denna infrastruktursatsning ska komma till stånd. Under många år arbetade vi i motvind, inte minst på grund av den borgerliga regeringens ovilja att satsa på ny järnväg längs Norrlandskusten. Därför är det glädjande att statsministern och den socialdemokratiskt ledda regeringen ser till att bygget äntligen blir av!

Euskefeurats låt innehåller en vers med raden ”Ja din politik den har varit sig lik oavsett regeringar!” - vilket vi i detta fall kan konstatera inte stämmer! Alliansregeringens motstånd mot satsningar på infrastruktur i norra Sverige har bytts ut till en framåtsträvande politik som tillvaratar tillväxtpotentialen, och förbättrar människors tillvaro, i Norr- och Västerbotten.

vasterbotten_museum._umea - kopia

Vi räddar kulturskatten på Gammlia!

Av , , Bli först att kommentera 1

Under dagens möte med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) avhandlades ett antal trängande ärenden. Bland annat hade vi att ta ställning till det omfattande underhållsbehov som föreligger för det fastighetsbestånd som ingår i friluftsmuséet på Gammliaområdet. Det krävs skyndsamma åtgärder för att rädda 12 av byggnaderna på området från att förfalla helt och därutöver behövs en långsiktig underhållsbudget för att bevara dessa byggnader över tid.

Västerbottens läns museum har därför önskat anslag för detta och som ägare kommer vi i kommunen att ta ansvar för att bevara den kulturskatt som friluftsmuséet utgör. Därför tillskjuter vi nu medel, tillsammans med Västerbottens läns landsting/Region Västerbotten, för att möta underhållsbehoven.

Jag beklagar dock att det inte har varit möjligt att ansöka om anslag för underhåll av byggnaderna från Länsstyrelsen, med tanke på det ansenliga kulturminnesvärde som står på spel. Hur som helst ser vi det inte som ett alternativ att försumma underhållet.

Friluftsmuséet har ett stort attraktionsvärde för Umeås och Västerbottens invånare. Gammlia är en plats för möten mellan kultur och natur, hälsa och idrott – en plats där människor umgås och har det trevligt. Området är tillgängligt hela året, oavsett tid på dygnet och helt kostnadsfritt. Det är en gemensam kulturskatt som vi värdesätter högt. Sammanlagt besöks området av mer än 200 000 människor årligen och besöksfrekvensen är särskilt hög vid midsommar och under den årliga julmarknaden.

Därför är det självklart för oss att agera för att rädda det unika fastighetsbeståndet, som utgör en viktig del av Västerbottens historiska arv och en betydelsefull social knutpunkt för Umeå och hela Västerbotten.

Utöver frågan om muséet beslutade KSAU att låta NorrlandsOperan behålla sitt överskott av de kommunala anslag som verksamheten erhållit under räkenskapsåret 2017. Operan behöver kostnadstäckning för verksamheten under 2018 och har därför hemställt om att få behålla överskottet från föregående år. NorrlandsOperan är en stor tillgång för det lokala kulturlivet och därför anser vi det såklart påkallat att låta verksamheten behålla de medel som annars skulle återbetalas. Operan har för övrigt ett gediget program under våren, med en uppsjö intressanta föreställningar.

IMG_0214

Minnessten för veteraner invigs 29 maj i Döbelns park

Av , , Bli först att kommentera 0

Fredsbaskrarna Västerbotten har under 2017 föreslagit Umeå kommun att i likhet andra kommuner i landet bidra med en plats och en minnessten för att hedra de veteraner som verkat på olika sätt, tillsammans med världssamfundet, för fred och säkerhet. Jag har agerat för att påskynda handläggningen av detta ärende för att få till stånd en sådan minnesplats och minnessten inför veterandagsfirandet den 29 maj i år.

Den 6 februari fattade vi i kommunstyrelsens arbetsutskott följaktligen beslut om att tillskjuta 58 000 kr för detta ändamål från kommunstyrelsens bidrag för oförutsedda kostnader.

Minnesplatsen kommer att anläggas i Döbelns park i centrala Umeå och invigas den 29 maj i år i samband med veterandagsfirandet. I juli förra året ändrade regeringen förordningen om allmänna flaggdagar så att veterandagen numer är en allmän flaggdag. I år blir alltså första gången veterandagen firas som allmän flaggdag vilket gör det särskilt fint att kunna inviga minnesplatsen just i år.

Det är viktigt för oss att hedra och påminna om svenska veteraners civila och militära insatser för fred, frihet och säkerhet under de utlandsuppdrag som de deltagit i. Under årens lopp har omkring 100 000 svenskar tjänstgjort i fredsbevarande och humanitära insatser runt om i världen och omkring 86 svenskar har dött i utlandstjänst. Bland de som avlidit i sitt arbete för fred och säkerhet kan nämnas personer som Folke Bernadotte (17 september 1948, Västra Jerusalem, Palestina), Dag Hammarskjöld (18 september 1961 i Ndola, Nordrhodesia nuvarande Zambia) Joakim Dungel (1 april 2011 i Mazar-i-Sharif, Afghanistan) och Zaida Catalán (27 mars 2017 i Kasaï, Kongo-Kinshasa). Fem svenska soldater omkom under Sveriges deltagande inom ramen för ISAF-styrkan i Afghanistan. Läs gärna mer om detta på Försvarsmaktens minnessida för de som avlidit och stupat i fredens tjänst i den svenska utlandsstyrkan.

Från Umeå har ett stort antal personer deltagit i utlandstjänst och vi vill visa vår tacksamhet och vördnad inför deras insatser. Många av våra veteraner är organiserade i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna som har föreningar i hela landet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i uppdrag till tekniska nämnden/gator och parker att ombesörja genomförandet av beslutet om minnesplatsen och minnesstenen. En beställning har lagts till Löbe granit så att minnesstenen blir färdigställd till den 29 maj. Jag ser med stor förväntan fram emot invigningen.

Nedan syns en bild på en minnessten i Sjuhärad. Snart kommer alltså en liknande att invigas i Döbelns park i Umeå.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,
IMG_0206

Alla ska kunna åldras tryggt i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 2

På bilden ovan syns ett utdrag av ett tal av Olof Palme vid Handelsanställdas förbundskongress 1976. I sitt tal betonade han vikten av att prioritera barn- och äldreomsorgen för att säkerställa en god och jämlik samhällsutveckling. Detta är alltjämt fokus för vårt socialdemokratiska samhällsbygge, både lokalt i Umeå och på nationell nivå. En god välfärd är en frihetsfråga. Utan grundläggande trygghet är vi som människor inte fria att forma våra liv.

På detta tema publicerades i dag en debattartikel i Västerbottens-Kuriren som jag och äldrenämndens ordförande Janet Ågren (s) står bakom. Äldres välfärd utgör en central prioritering i det socialdemokratiska samhällsbygget. Det är också en viktig fråga inför valet i höst. Som socialdemokrater prioriterar vi välfärden för våra äldre medborgare framför de skattesänkningar som bland annat Moderaterna i Umeå aviserat att de vill genomföra.

När det går bra för Umeå vill vi socialdemokrater att välståndsökningar ska komma alla till del. Områden där behoven är som störst och där ökade resurser gör mest skillnad för människors liv och välmående måste prioriteras. Verksamheter som berör äldre är ett sådant område.

Med tiden behöver vi alla, eller någon som står oss nära, tillgång till en väl fungerande äldreomsorg. En god äldreomsorg är också en rättvisefråga; den som under ett långt liv bidragit till samhällsbygget måste kunna räkna med en trygg och värdig ålderdom.

Varken vi eller Umeås äldre har anledning att vara nöjda förrän kommunen kan erbjuda bästa möjliga service, fritidsliv samt vård- och omsorg för sina äldre medborgare. Det är mot detta mål vi ständigt strävar.

Vi ser att vårt arbete har gett vissa resultat. Av äldrenämndens resultatmått framgår att framsteg gjorts på en rad områden. Andelen personer som känner trygghet i kommunens vård- och omsorgsboenden har ökat från 89 till 93 procent och andelen äldre som är nöjda med personalens bemötande inom hemtjänsten uppgår nu till 98 procent. Vi ser också en förbättring vad gäller andelen äldre som är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds, en utveckling som skett i takt med att utbudet av sociala, kulturella och fysiska aktiviteter på vård – och omsorgsboendena har ökat ordentligt.

En god vård och omsorg kännetecknas av kontinuitet och även på det området har förbättringar ägt rum. Antalet olika medarbetare som besöker en brukare varje månad i hemmet har minskat från 14 till 13. Detta är lägre än det nationella genomsnittet på 15 olika medarbetare per brukare och månad. Umeå kommun har de senaste åren också genomfört en rätt till heltidsanställningar för personal inom vård- och omsorg. Genom att förbättra villkoren för personalen så ökar också förutsättningarna för god kontinuitet och kvalitet i den vård och omsorg som kommunen tillhandahåller.

En viktig del i att trygga rätten till en god ålderdom är att säkerställa bostadsförsörjningen för våra äldre. Därför är det glädjande att det även på detta område skett framsteg. Väntetiden för personer som beviljats en plats på ett vård- och omsorgsboende har nästintill halverats under 2017 i jämförelse med föregående år. År 2016 var den genomsnittliga väntetiden från beslut till erbjudande om inflyttning 66 dagar. År 2017 lyckades vi minska väntetiden till 35 dagar.

Bakom siffror och resultatmått finns människor av kött och blod. Det finns därför ingen anledning att slå sig för bröstet. Vi tänker fortsätta att arbeta målinriktat mot visionen om att kunna erbjuda den bästa tänkbara välfärden för våra äldre medborgare. Det är vår skyldighet.

Skidlopp

I dag skriver Umeå skidhistoria!

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag inleddes för första gången en stadssprint på längdskidor i centrala Umeå – Umeå stadssprint. Stadssprinten är ett samarrangemang mellan IFK Umeå, 7-mila och Röbäcks SK och kommer att fortsätta över helgen. Det kommer att bli en riktig skidfest där vi får se Sveriges skidelit kämpa på spår mitt i Umeås centrum. Jag emotser många spännande uppgörelser i kampen om pallplatserna!

För mig som gammal skidåkare i Sandvik var det en ynnest att få inviga evenemanget med ett tal. Det var glädjande att se att så många kommit för att heja fram åkarna längs spåren nere vid Väven.

Utöver de duktiga skidåkarna från olika idrottsklubbar så deltar även företag och myndigheter med lag i årets premiär av företagssprinten.

På lördag blir det en familjedag där barn får prova skidåkning. På söndag avslutas helgen med det traditionstyngda långloppet 7-mila som går genom de tre kommunerna Vindeln, Umeå och Robertsfors. Mycket att se fram emot med andra ord!

Västerbottens-Kuriren och Folkbladet sänder tävlingen på webben, så den som inte kan ta sig ner på stan ändå kan följa de rafflande loppen i sin dator eller smarttelefon. Jag rekommenderar dock varmt ett besök på plats!

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,
Faksimil beslut

Konkurrensverket avskriver ärende om idrottshallar

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeå kommun och Thoréngruppen har fört en dialog angående de idrottshallar som Thoréngruppen vill bygga i Umeå. Vi har diskuterat möjligheten för kommunen att hyra tider i de planerade hallarna. Både kommunen och föreningslivet har behov av ytterligare lokaler. För att täcka detta behov ser vi såklart över alla tänkbara möjligheter för att hitta en lösning som blir så billig och bra som möjlig. Att hyra lokaler för den tid vi har behov av kan vara en god lösning som innebär att vi slipper stora investeringskostnader. För oss handlar det om att hushålla med skattemedel och hitta ekonomiskt gynnsamma lösningar.

Efter ett tips till Konkurrensverket och till följd av myndighetens egen omvärldsbevakning inleddes dock ett granskningsärende i början av februari avseende detta. I dag meddelade emellertid Konkurrensverket att ärendet avskrivs (beslut 2018-02-16 med dnr 45/2018). Myndigheten ser inga skäl för ytterligare åtgärder.

Konkurrensverket tog fasta på det faktum att inga beslut har fattats, något bygge inte har inletts och något avtal inte ingåtts. Detta är helt enkelt en fråga som analyseras av kommunens tjänstemän för närvarande. Kommunen utreder om och under vilka förutsättningar förhyrning av de planerade idrottshallarna kan bli aktuell och om det skulle vara en för kommunen fördelaktig lösning. Denna utredning inbegriper såklart en noggrann juridisk analys av de regelverk vi har att följa.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,
untitled

Flysäkerhet viktigare än kostnadsminskningar

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag skriver jag, tillsammans med Lilly Bäcklund (ordförande för Socialdemokraterna i Västerbotten och kommunalråd i Lycksele) på Svenska Dagbladets debattsida.

Vi lyfter våra farhågor inför Luftfartsverkets ambitioner att fjärrstyra flygledningen på allt fler flygplatser. Den första fjärrstyrda flygledningen i världen instiftades för snart tre år sedan när Örnsköldsviks flygplats flygledning överfördes till Midlanda i Sundsvall. Inom ett par år ska fler flygplatser trafikledas på distans. Bland annat flygplatserna i Kiruna, Östersund, Malmö och Linköping – men även Umeå Airport

Syftet med dessa förändringar är att minska kostnaderna för flygledningen.

Detta oroar oss, av både säkerhetsskäl och regionalpolitiska skäl.

Säkerheten äventyras

Fjärrstyrd flygledning blir mycket mer sårbar för säkerhetsstörningar och cyberattacker eftersom den är helt beroende av IT-kommunikation. I en krigssituation eller vid lågintensiv krigföring mot Sverige riskeras således flygsäkerheten.

Detta är sannolikt ett av skälen till att Försvarsmakten inte visat intresse för flygledning på distans. Visbys flygplats ingick initialt i fjärrstyrningsplanerna, men projektet lades på is efter Försvarsmaktens invändningar.  I dag kan de lokalt placerade flygledarna kommunicera direkt medflygplanen med hjälp av olika reservsystem på flygplatserna. Om flygledningen sköts på distans förloras denna säkerhetsfunktion. Flygkommunikationerna är en viktig del av det svenska totalförsvaret och den speciella kompetens flygledarna har och som finns över hela landet skapar ett hållbart system som nu äventyras av planerna på fjärrstyrning.

Vi har redan fått erfara hur flyget i hela landet lamslogs av ett datorhaveri på Arlanda. Även oväder och stormar kan skapa störningar och avbrott.

Tekniken är heller inte testad på en flygplats av Umeå Airports storlek. De flygplatser som nu har flygledning på distans hade tillsammans 6 229 landningar under 2016. Under samma period hade Umeå Airport 12 281 landningar. Umeå Airport har dessutom en annorlunda trafikbild med en blandning av olika luftfartyg som flyger under så kallad instrumentregler och visuellt. Det finns även miljörestriktioner vid Umeå Airport som måste beaktas och som påverkar flödet av startande och landande flygplan.

En regionalpolitisk fråga

Det finns många andra skäl till att behålla flygtrafikledningen lokalt i Norrland, inte minst regionalpolitiska. Umeå Airport har i dag öppet stora delar av dygnet och följaktligen behov av en ständig tillgång till flygledare, även nattetid. Den fjärrstyrda flygledningen innebär att man flyttar lika många flygledare från Norrland som det tillförs till Stockholm/Arlanda.

Det är en politik som utarmar vår region på viktig kompetens och arbetstillfällen, vilket vi inte kan acceptera som företrädare för Umeås och Västerbottens invånare.

Men det handlar även om medicinska aspekter. I dag finns baser för ambulansflygplan i Umeå och Luleå. I det arbete som nu pågår för en gemensam ambulansflygorganisation för hela landet föreslås den nya organisationen ha sitt säte i Umeå och dirigeras härifrån. Detta innebär att om inte den digitala lösningen med fjärrstyrd flygledning fungerar drabbas hela Sverige. Även sjöfartsverkets räddningshelikopter som är stationerad vid Umeå Airport kan påverkas negativt vid bortfall av kommunikation mellan enheterna.

Vi kräver därför att regeringen agerar och upphäver Luftfartsverkets beslut om att fjärrstyra fler flygplatser.