VIkten av kommunalt vatten och avlopp

Av , , Bli först att kommentera 3

VAVi kan se hur hela Umeå kommun växer och vi kan konstatera att många sommarstugor förvandlas till permanent boende. Utan kommunalt vatten och avlopp riskerar vi med den här utvecklingen att det blir en allt för stor belastning på miljön. Efter flera års arbete har Umeå kommunfullmäktige fastställt en VA-strategi.

I den nya strategin beskrivs var, när och i vilken ordning utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp planeras att ske. Utgångspunkten är att förbättra miljösituationen i våra kustområden och säkerställa fortsatt bra vattenkvalitet. VA-strategin är viktig för att Umeås tillväxt ska kunna ske på ett hållbart sätt och den kommer framöver att följas av beslut i fullmäktige om verksamhetsområden, taxor och va-föreskrift. 

Prioriterade områden är Täfteå, Sörmjöle- och Norrmjöleområdet, Ostnäs och Sand-Tuvan. Nu arbetar vi med att ta fram tidsplaner för de områden som ska byggas ut och genomför utredningar om själva genomförandet, t ex hur och var ledningar ska dras samt placering av eventuella reningsverk. Framöver kommer även beslut om exakta geografiska gränser som kommer att visa vilka fastigheter som ska servas av det allmänna VA-nätet.  Utredningen för respektive område tar mellan 1 och 3 år. Vi räknar med att utbyggnaden och anslutningen beräknas ta ca 10 år. Fastighetsägare som berörs kommer att informeras i god tid innan arbetet påbörjas.

På VK-debatt skrev i helgen Roland Ekstrand som är verksam vid företaget Svensk klimatcertifiering under rubriken VA: Dyr nota för Umeåborna- trots att det finns alternativ. ”Boende i kustområden i Umeå kommun kan tvingas gå från hus och hem” hävdar Ekstrand. I gårdagens Kalla fakta på TV 4 kräver Villaägarna riksförbund att småfastighetsägare med egna fungerande avlopp ska slippa betala när kommunerna drar ut kommunalt vatten och avlopp.

Eftersom utredningar pågår är det idag inte möjligt att uttala sig med någon större säkerhet om kostnaderna för en enskild fastighetsägare i Sörmjöle, Täfteå eller någon annanstans inom de prioriterade områdena. De beräkningar som finns idag är endast kalkyler. De faktiska markförhållandena, kvalitén i projekteringsarbetet, resultatet av upphandlade entreprenadstjänster, framtida ränteläge, läget på arbetsmarknaden osv kommer givetvis att påverka.

Fakta är att vi enligt lag måste vi ha en strategi för planerad utbyggnad av VA. Skulle kommunfullmäktige  inte ha antagit VA-strategin är risken stor att vi drabbats av föreläggande från kontrollmyndigheten Länsstyrelsen, vilket vi vet att andra drabbats av.

Vi har stora utmaningar inom VA framför oss. Det handlar inte bara om dessa prioriterade områden, det handlar även om nöd- och reservvatten och VA-kostnader förknippade med förtätningen av staden. Diskussionen om taxor och upplåning -finansieringen av dessa utmaningar- kommer att vara aktuella under många år framöver. Inom VA-ekonomin ska över- och underuttag hanteras inom VA-kollektivet över tid. Dock ska vi vara medvetna om att upplåning påverkar kommunen som helhet då vår totala låneskuld bedöms av långivaren.  Vi kommer, i en växande stad som Umeå med behov av investeringar inom många områden att tvingas till många tuffa framtidsprioriteringar. 

 

 

Bli först att kommentera

Positiva resultat inom UKF

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag har vi haft styrelsen för Umeå kommunföretag. Vi kunde bland annat konstatera att koncernens resultat för perioden är 229 mnkr vilket innebär 79 mnkr sämre än samma period förra året. Det är ett bra resultat med det visar samtidigt på vikten av att vi aktivt arbetar med våra kommunala bolag.

Vi kan konstatera att både Umeå Energikoncernen och Bostadenkoncernen redovisar ett resultat som understiger föregående års resultat under samma period. Däremot redovisar Umeava, Inab och Upab något bättre resultat än föregående år. Prognosen för hela koncernen på helåret är 291 mnkr. Investeringarna inom koncernen uppgår för perioden till 394 mnkr vilket är lägre än tidigare år, dock är prognosen för helåret 991 mnkr.

Upplåningen i koncernen uppgår till 7 198 mnkr vilket är 333 mnkr lägre än vid årsskiftet. Soliditeten ligger på 27 % vilket är 3 % bättre är föregående år. Det positiva resultatet och minskade lån i koncernen har ökat det egna kapitalets andel i balansräkningen och påverkat soliditeten positivt.

Umeå Energis upplåning ligger idag på ca 1,6 miljarder kronor vilket använts för att trygga hållbar energi för medborgarna. AB Bostadens upplåning ligger kring 3,9 miljarder kronor vilket är en stor del av den totala skulden. Det är pengar som använts till renovering och byggande av bostäder. Det är av stor vikt att vi inte ytterligare försämrar AB Bostadens ekonomiska styrka med nya lån eller obligationer. Vi vet även att Umeva har stora kommande investeringsbehov och i genomsnitt beräknas investeringsutgifterna att stiga med mer än det dubbla jämfört med de senaste åren. Totalt beräknas behoven till 3 miljarder de kommande 15 åren.

Vi har positiva resultat inom Umeå kommunföretag men det gäller att fatta kloka och ansvarsfulla beslut för att vi ska klara framtidens utmaningar.

.

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Träff med LRF och olika jordbruk

Av , , Bli först att kommentera 3

IA03BE210-66F5-4802-B034-681329178A27går hade vi träff med LRF som visade oss runt på olika jordbruk. Det är viktigt med en bra dialog med LRF då vi Socialdemokrater jobbar för att stad och landsbygd ska hålla ihop.

Jag blev mäkta imponerad av Hansen charkuteris utveckling, jag tror starkt på deras  utveckling och framtidsplaner. Vi fick även information om att Trafikverket ska smalna av vägen genom Röbäck för att få plats med gång och cykelväg. Problemet att jordbruksmaskinerna är bredare än vad den nya vägbanan kommer att bli. Jag bad LRF skicka  över synpunkterna till oss i kommunen så får vi kontakta Trafikverket om detta problem.

Avslutningsvis fick vi en rundvisning på Sörby Anstalten där rehabiliteringsmetoden av intagna är genom arbete i jordbruk och snickeri. Jordbruksverksamhet har förekommit på Sörbyn sedan 1800-talet. Kriminalvårdens verksamhet inleddes i slutet av 1940-talet och har pågått sedan dess. Fokus har alltid legat på jordbruk och djurhållning och möjlighet till meningsfullt arbete med djur och natur. Sörbyn kommer nu att byggas ut och skapa ca 10 nya arbetstillfällen. 

En bra och givande dag tillsammans med LRF med information och dialog.

Bli först att kommentera

Bra dialog med Lärarförbundet

Av , , Bli först att kommentera 3

A9A25469-D839-4C3B-99E6-44A4E1A39B65Igår träffade jag och kommunalrådskollegan Margareta Rönngren Lärarförbundets ordförande i Umeå lokalavdelning Anna Olskog samt Johan Norberg.

Vi diskuterade allt från lärarnas arbetsmiljö till bemannings- och kvalitetsfrågor. En viktig aspekt vi diskuterade handlade om hur vi kan lyfta bort en del av administrationen från lärarna.

Vi kommer att fortsätta arbeta tillsammans med Lärarförbundet för att tillsammans hitta lösningar på skolans utmaningar i Umeå.

Bli först att kommentera

Vinsten blir kvar i sin helhet

Av , , Bli först att kommentera 1

E3481022-F379-4A95-B1BC-38B669B410D8Idag svarar jag Gunnar Lantz i Folkbladet under rubriken Vinsten ”skyfflas” inte vidare.

Gunnar Lantz oroar sig i en insändare om avyttringen inom AB Bostaden och hur resurserna kommer användas inom kommunkoncernen.

Fakta är att AB Bostaden, som lyder under lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, har att rätta sig efter bestämmelser om begränsningar av värdeöverföring.

Begränsningen innebär att Bostadens eventuella värdeöverföring, exempelvis koncernbidrag, inte får överstiga ett visst belopp. Det får inte överstiga ett belopp som motsvarar den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet räknat på det kapital som ägaren skjutit till i bolaget som betalning för aktierna. Koncernbidraget får dessutom högst uppgå till hälften av bolagets resultat. För Bostaden innebär det att bolaget kan överföra cirka 2 miljoner kronor av sin vinst före skatt till moder- eller systerbolag utifrån dagens nivå på statslåneräntan och ägarens kapital i bolaget.

Bostadens vinst kan alltså inte på något sätt användas till att, som Gunnar Lantz uttrycker sig ”Skyfflar över pengar till mindre framgångsrika delar om det gynnar koncernen i stort” utan i stort sett hela vinsten stannar i bolaget och används till att investera och stärka bolagets ekonomi på lång sikt.

Under de senaste åren har inte moderbolaget, UKF, nyttjat möjligheten att ta emot koncernbidrag från Bostaden.

Det finns undantag från begränsningsregeln ovan, något som vi i Umeå har valt att inte nyttja. Ett allmännyttigt bostadsaktiebolag får föra över hälften av vinsten som uppkommit vid en försäljning av en fastighet föregående år och även överföra överskott som uppkommit föregående år om det används för åtgärder, inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar, som främjar integration och social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

Vinsten från försäljningen kommer att finnas kvar i sin helhet i AB Bostaden, trots möjligheten att skicka delar av den till moderbolaget. 

Umeå är en av de kommuner i Sverige med högst låneskuld per innevånare, vilket alltid vägs in när kapitalinstitut ska låna ut pengar.

Den dryga miljard som kommer in från försäljningen ger ett låneutrymme för övriga verksamheter i kommunkoncernen att genomföra nödvändiga investeringar i välfärden för Umeåbornas bästa.

 

Bli först att kommentera

Umeås skuld en följd av Samhällsbygget

Av , , Bli först att kommentera 7

4E1FD955-F6A9-4951-8541-2F4B7A38AEA0idag svarar jag Viktor Boström i VK.  Se nedan.

Umeås skuld en följd av samhällsbygget

”Skrytprojekt har grävt hål i Umeås ekonomi” skriver Viktor Boström i en insändare den 27 september. Boström hävdar att ”Väven, Navet och övriga prestigeprojekt i centrum” har lett till en kraftig belåning och menar att det i sin tur gjort att ”man inte ens har råd att låta det allmännyttiga bostadsbolaget renovera sina bostäder”. Så ligger det naturligtvis inte till!

Kommunkoncernen, alltså förvaltningen plus de kommunala bolagen, har via internbanken en total skuld på drygt 9,1 miljarder kronor. Umeå kommuns del av denna skuld är 1,9 miljarder kr vilket främst har gått till investeringar i förskolor och skolor. Umeå Energis upplåning är 1,6 miljarder kronor vilket använts för att trygga hållbar energi för medborgarna.

AB Bostadens upplåning ligger på 3,9 miljarder kr vilket är 43 procent av den totala skulden.Det är pengar som har gått till renovering och byggande av bostäder.Att ytterligare öka på Bostadens skuld antingen via upplåning eller obligationer, skulle försämra bolagets ekonomiska styrka och minska dess marknadsandel för lång tid framåt.

Nya lån kostar och det krävs större budgetöverskott från långivaren vilket leder till mindre resurser för våra gemensamma verksamheter och välfärden. En kommun i tillväxt måste ha förutsättningar att genomföra nya investeringar i till exempel förskola, skola och äldreomsorg. Ökar då Bostaden sina skulder försämrar det möjligheterna för kommunen att investera i välfärden.

När det gäller Väven och Navet som Boström kallar skryt- och prestigeprojekt är det viktigt att veta att investeringen i Väven (cirka 900 miljoner kr) inte belastar den redovisade skulden på 9,1 miljarder kr överhuvudtaget då dessa medel inte upplånats via internbanken. Fakta är att Väven i Umeå AB, ett intressebolag mellan Umeå kommun och Balticgruppen, har finansierat investeringen. Kostnaden för Umeå kommun är den hyra som vi betalar för bibliotek och andra lokaler i Väven.

Som alla vet var det gamla badhuset uttjänt och behövde ersättas. Det nya badhuset Navet är en kommunal angelägenhet och inte ett skrytprojekt. Det är en del av ett omfattande och mångfasetterat samhällsbygge för våra medborgare.

Hans Lindberg (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Bli först att kommentera

Samarbete ger perspektiv

Av , , Bli först att kommentera 5

WurtsburgHansVi har fått ett fantastiskt fint mottagande här i Wurtsburg i samband med 25-års firandet av vårt vänortssamarbete.

Det tyska intresset för Umeå med vår tillväxt och hållbara utveckling är stort. Vi kan även konstatera att det kulturutbyte som sker mellan våra städer är mycket uppskattat och såväl student- som pensionärsgrupper besöker Umeå på grund av detta samarbete,

Själva cermonin genomfördes vid en mässa här i Wurtsburg och även allmänhetens intresse för vårt samarbete är genuint.

Att få diskutera samhällsutveckling med så väl framgång som utmaningar tillsammans med våra tyska kollegor har varit oerhört givande. Möten och samarbete ger sannerligen nyttiga perspektiv.

Bli först att kommentera

Än en gång agerar V inkonsekvent

Av , , Bli först att kommentera 10

WurtsburgInternationella kontakter och transnationella samarbeten är en förutsättning för utveckling och kunskapsinhämtning i regionernas Europa och vårt alltmer omvärldsberoende samhälle. Umeå kommun har utvecklat mer ingående kontakter med ett antal städer i världen och genomför gemensamma projekt med vissa av dem.

En delegation från Wurtsburg besökte Umeå i maj och i dag åker kommunstyrelsens arbetsutskott till Wurtsburg med anledning av 25- års jubileet av vårt vänortssamarbete.

Würzburg i Tyskland är vår kommuns vänort sedan 1992. Würzburg är endast något större än Umeå och även deras -likt vår- medelålder är relativ låg. De har ett universitet sedan 1402 och har i dag mer än 20 000 studenter. Universitetet utmärker sig särskilt inom ämnesområdena medicin, biologi, fysik och psykologi. Det finns en del likheter mellan våra städer och vi har ett konstruktivt och värdefullt utbyte mellan oss, det handlar om allt från studentutbyten, samhällsbyggnadsfrågor och kultur.

Idag kan vi alla dock via Folkbladet ta del av Vänsterpartiets kritik mot att kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Wurtsburg. Vänsterpartiets gruppledare Ulrika Edman kallar detta för en representationsresa där ”kommunledningen åker till Wurtsburg så att de har tid att umgås och dricka öl.” Det är ett direkt oförskämt uttalande av Edman som endast syftar till att spä på politikerföraktet och inte har någon förankring i verkligheten.

Vi kan dessutom återigen konstatera inkonsekvensen i Vänsterpartiets agerande, å ena sidan motionerar de om utökade vänortssamarbeten och å andra sidan kritiserar de möten för att underhålla och utveckla de befintliga samarbetena. Man tar sig för pannan!

 

 

Bli först att kommentera

300 lägenheter vid Östra station

Av , , Bli först att kommentera 4

Östra bostäderIgår beslutade vi inom Näringslivs- och planeringsutskottet att gå vidare i planprocessen för att kunna bygga 300 lägenheter vid Umeå Östra. Tanken är att området närmast östra station skall rymma kontor och parkering och området väster ut bostäder.

Planområdet ligger endast ca 2 km från Rådhustorget och är en effektiv markanvändning i tätortsmiljö och en viktig del i att knyta samman stadens centrala delar med Universitets- och sjukhusområdet. .

Planens förslag gällande bebyggelse invid järnväg och skyddsavstånd med hänsyn till farligt gods är gjorda efter en grundlig riskanalys och erforderliga anpassningar och tekniska skyddsåtgärder.

Umeå växer och vi har stora behov av nya bostäder, detta är ett utmärkt stadsutvecklingsprojekt som bidrar till att skapa en än mer dynamisk och levande stad

Bli först att kommentera

Det går riktigt bra för Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 7

VävenVi har mycket att vara stolta över i Umeå. Vår kommun är i stark tillväxt, vår tillväxt kan faktiskt mäta sig med storstädernas. Mellan år 2000-2015 växte Stockholm med 23,1 %, Göteborg med 17,4% och Umeå med 15,6 %. Mellan 2015-2016 växte Stockholm med 1,3 %, Göteborg med 1,5 % och Umeå med 1,8 %. Umeå är en kommun där människor vill leva och bo.

Vi kan även glädjas åt att vi har en diversifierad arbetsmarknad i kommunen med en jämn fördelning av offentliga och privata jobb. Det skapas drygt 1000 nya jobb i Umeå per år. Mellan åren 2009-2016 kan vi konstatera att vi har 9000 fler sysselsatta. Vi har en låg arbetslöshet och vår branschbalans ger goda förutsättningar för tillväxt.

I Umeå kommun startas dessutom överlägset flest företag i hela Norra Sverige -även i relation till befolkningen. 759 nya bolag etablerade sig här förra året. Enligt Företagarnas statistik så ligger Umeås företag bland de fem främsta i Sverige när det gäller lönsamhet och i snitt över 5 år så har våra företag t om den högsta uthålliga lönsamheten.

En av våra utmaningar är att bygga bort bostadsbristen. Vi har fokuserat tydligt på just detta under mandatperioden. Enligt Boverkets prognos via bostadsmarknadsenkäten kan vi konstatera att vårt arbete ger resultat. Under 2017 är prognosen 1669 nya bostäder och 2017 förväntas ytterligare 1253 färdigställas.

Förra veckan kunde vi tal del av SKL:s öppna jämförelser som visar att Umeås kommunala gymnasieskola är i absolut Sverigetopp. Vi kan även konstatera att grundskolan levererar. De preliminära siffrorna för skolresultat 2017 visar att 90 procent av de elever som slutade åk 9 i de kommunala grundskolorna är behöriga till gymnasieskolans naturprogram. Det är det bästa resultatet någonsin. Resultaten för nationella prov i svenska och engelska för åk 9 visar också mycket goda resultat, 98 respektive 97 procent av eleverna är godkända.

När individer och familjer väljer vart de ska leva och bo vet vi att barnomsorg, skola, äldreomsorg tillsammans med kultur och fritidsaktiviteter har stor betydelse för vart man väljer att bosätta sig. Då går det inte – som Moderaterna föreslår-  att sänka skatten och dra ned på välfärden.

När företagen i Umeå behöver kompetent arbetskraft ska vi locka dem till vår kommun med en god välfärd samt ett inspirerande och engagerande fritids- och kulturliv. Just detta uppmärksammades Umeå kommun för då vi kom på andra plats i vart i landet som det är bäst att leva och bo.

Umeå blev dessutom utsedd till Årets superkommun 2017 med motiveringen ”När alla andra regioncentra i Norrland stått still eller minskat sin andel av landets befolkning har Umeå ökat den. Förmågan att attrahera nya invånare bidrar till topplaceringen, tillsammans med förbättrade skolresultat, gynnsam demografi, företagsamhet och omfattande kultursatsningar.”

Visst har vi även utmaningar som vi dagligen arbetar med, men det är också viktigt att ibland stanna upp och se att det faktiskt går riktigt bra för Umeå.

Bli först att kommentera