En sammanhållen politik för landsbygden

Av , , Bli först att kommentera 5

landsbygd3I går hade vi på Näringslivs- och planeringsutskottet att besluta om ett yttrande från kommunen med anledning av  den Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande (SOU 2017:1) om en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd på Sveriges landsbygder.

Vi skriver i vårt remissyttrande att Umeå kommun är positiva till slutbetänkandet och att vi anser att förslaget i största möjliga mån ska genomföras. Dock poängterar vi att vi saknar förslag och insatser för att stärka flygets och järnvägens del av transportinfrastrukturen.  Vi påtalat även att kommittén inte tillräckligt har fokuserat på de utmaningar och behov som finns på den tätortsnära landsbygden likt Umeå landsbygd samt att vi saknar insatser som gynnar den platsbundna besöksnäringen.

Vi Socialdemokrater fick dessutom gehör för våra särskilda yrkanden om:

•att betona vikten av att en omfördelning av medel enligt landsbygdsförordningen delåtgärd 16:7 sker med 100 miljoner kronor till de fem idag bortprioriterade områdena ,varav URnära är ett.

•att Umeå kommun blir ett centrum för arbetsmarknadsregionen.

•att förslaget om IT-satsning genomförs och breddas till att inte bara gälla  utbyggnad utan även gäller kvalitetssäkring, tekniska uppgraderingar och komptensförstärkningar.

•att Umeå universitet ges i uppdrag att öka tillgängligheten till högre utbildning i hela landet.

•att ett årligt statsbidrag införs för att landsbygden ska kunna etablera och  utveckla utbildningscentra för högre utbildning samt

•att det särskilda landsbygdslånet införs.

Inom Socialdemokraterna i Umeå kommun genomförs just nu ett gediget arbete för att ta fram en långsiktig och hållbar landsbygdspolitik. I vår strävan att bli 200 000 invånare år 2050 är det oerhört viktigt att det finns strategier även för landsbygden. Vi vill skapa en hållbar bebyggelse struktur på landsbygden som bidrar till att utveckla befintlig infrastruktur och ge ökat underlag till service och kollektivtrafik.

 

 

Bli först att kommentera

V respekterar inte demokratiskt fattade beslut

Av , , Bli först att kommentera 8

Scharinska_2Gång på gång aktualiserar Vänsterpartiet i Umeå frågor som det redan fattats demokratiska beslut om. Genom motioner och interpellationer till kommunfullmäktige försöker de hålla liv i frågor som redan avhandlats och där de inte fått gehör för sin åsikt. Det senaste exemplet är nu försäljningen av Scharinska villan

Ärendet har varit aktuellt under cirka ett års tid och alla beslut har fattats i demokratisk ordning. Trots att ärendet redan är avgjort och försäljningsprocessen i stort sett är klar väljer Vänsterpartiet att hålla liv i frågan genom en interpellation till kommunfullmäktige som innehåller frågor som är påståenden och dessutom felaktiga. V väljer även att skicka ut ett pressmeddelande där de bland annat tycker att vi socialdemokrater borde skämmas. Nej vi Socialdemokrater skäms inte för att vi genomför demokratiskt fattade beslut. Men Vänsterpartiet kanske borde fundera över sin demokratisyn?

När det gäller hela processen kring Scharinska Villan är det viktigt att komma ihåg att kommunen -som fastighetsägare- blev ålagda av Länsstyrelsen att vidta renoveringsåtgärder då de ansåg att fastigheten var för nedgången. I Länsstyrelsens förhållningssätt efter renovering slås bl a fast att ”Förslitning och nötning måste minimeras. Antalet människor som samtidigt får vistas i lokalerna ska vara måttligt och måste minskas i förhållande till dagsläget”. ”Återkommande renoveringar till följd av stor förslitning är uteslutet. Varje renovering tar bort en del av husets originalskick.” ”Stötskador måste undvikas. Verksamhet som medför in- och utlastning av större eller tyngre föremål är därför olämpligt”. ”Scharinska villan är inte byggd för offentlig verksamhet, vilket bör beaktas vid framtida upplåtelser. En allmän målsättning för byggnadsminnen är dock att deras kulturhistoriska värden ska komma allmänheten till del”.

Scharinska Villan har renoverats enligt byggnadsminnesförklaringen. I renoveringsarbetet har gamla metoder och arbetssätt använts av entreprenörer och konsulter som har god kännedom om antikvariska arbeten. Länsstyrelsen har godkänt alla antikvariska arbeten i huset. Efter renovering har kommunen i enlighet med det lokalförsörjningsdirektiv som fastställts utrett internt om någon verksamhet har behov av lokalerna. Ingen verksamhet anmälde intresse – inte Kulturnämnden och inte AB Bostaden som Vänsterpartiet påstår- för lokalerna varför fastigheten i enlighet med lokalförsörjningsdirektivet ska försäljas. Då fastigheten dock har ett kulturhistoriskt värde ville vi Socialdemokrater i första hand undersöka om AB Bostaden kunde vara intresserade av att köpa fastigheten. Efter överväganden tackade dock Bostaden nej till detta erbjudande. I december 2016 fattade därför kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att sälja Scharinska villan.

Det är anmärkningsvärt att Vänsterpartiet inte respekterar demokratiskt fattade beslut, det är än mer anmärkningsvärt att de dessutom framför direkta felaktigheter i interpellationen. Men mest anmärkningsvärt av allt är ändå att Vänsterpartiet hellre lägger pengar på en byggnad som kommunen inte kan hyra ut istället för att lägga pengarna på lokaler inom vård, skola och omsorg. Det är direkt oansvarigt av Vänsterpartiet.

Bli först att kommentera

Umeå fortsätter växa som besöksmål

Av , , Bli först att kommentera 4

Rdhusparken med Vven i bakgrundenGästnätterna i Umeå fortsätter att öka. Vi kan med hjälp av SCBs senaste siffror konstatera -att även en vanligtvis tung månad som januari- ökar gästnätterna med 28 % i jämförelse med samma period 2016. Det totala antalet gästnätter på hotell i Umeå var under januarimånad 43 913 jämfört med 34 259 föregående år.

 

Det är glädjande att se att besöksnäringen och turismen i Umeå  växer. Det är en viktig bransch för kommunens utveckling. Vi har i ett fullmäktige uppdrag beslutat att ta fram en strategi för hur besöksnäringen ska utvecklas. Målet är att vi ska gå från dagens dryga 1 miljard i omsättning inom turismen till 2 miljarder. Men det innebär såväl hårt arbete som mer samverkan mellan alla aktörer.

 

World Economic Forum rankar Sverige på en nionde plats när de mäter turismsektorns konkurrenskraft. Undersökningen bedömer turismens potential att skapa tillväxt och sysselsättning i framtiden, och identifierar faktorer som hindrar utvecklingen. Besöksnäringens utvecklingspotential bedöms i Sverige vara mycket stor.  Redan idag är besöksnäringen i vårt land Sveriges största tjänstenäring och har sedan år 2000 bidragit med 37 000 nya jobb i vårt land.

 

 

Bli först att kommentera

Vi arbetar för att förebygga våldsbejakande extremism

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Umeå har ett brett angreppssätt kring frågor som rör våldsbejakande extremism. Sedan 2014 arbetar vi inom kommunen aktivt med att förebygga våldsbejakande extremism inom ramen för våra beprövade uppbyggda struktur. Vi arbetar dessutom sedan förra året tillsammans med polismyndigheten i ett konsultationsforum. 

Detta forum fungerar som ett specialiststöd för olika professioner inom kommunen som t ex lärare, kuratorer, personal på socialtjänsten, fritidsledare eller personal vid vårdcentraler. De kan via konsultationsforum begära vägledning i ärenden som berör våldsbejakande extremism. Ett antal personer från olika verksamheter har specialistutbildats för att sitta med i detta konsultationsforum och ge stöd kring frågor som rör våldsbejakande extremism i alla former. Konsultationsforum mot våldsbejakande extremism följer lägesutvecklingen varje vecka.  Just nu arbetar vi även-inom ramen för Umeå BRÅ- med en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Vi tar utveckling kring våldsbejakande extremism på stort allvar och jag är glad över det förebyggande arbete som görs, det konsultationsforum vi nu har och den kommande handlingsplanen.

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Reflektioner från Harpsund

Av , , Bli först att kommentera 4

IMG_0248Statsministern var på ett strålande humör när han mötte upp oss kommunalråd från de större städerna på Harpsund under helgen.

Vi förde samtal om välfärdspolitiken och de utmaningar som finns ute i kommunerna. Den satsning som regeringen har gjort med 10 nya miljarder årligen för kommuner och landsting till välfärden är mycket värdefullt och viktigt.

Vi diskuterade även t ex flygskatten, behovet av gemensam lagstiftning för att hantera tiggeriet och utmaningarna inför den kommande valrörelsen.

Stefan Löfven gör ett bra jobb som statsminister, han är ständigt påpassad och ägnar många timmar av dygnet till att styra landet. Det är ingen lätt uppgift han har. Men vid helgens möte visade statsministern på energi, glädje och tydlig politisk riktning för ett bättre Sverige.

Vi ska komma ihåg att regeringen har vänt budgetunderskott i statsfinanserna till överskott och nu kan vi börja på att bygga landet igen, ett Sverige som ska hålla ihop!

Bli först att kommentera

En helg på Harpsund

Av , , Bli först att kommentera 5

HarpsundI eftermiddag åker jag ned till Stockholm för att inleda helgen på Harpsund. Statsminister Stefan Löfven har bjudit dit ett antal Socialdemokratiska kommunalråd i helgen för dialog om välfärdspolitik och andra aktuella frågor.

Jag har förberett mig för att vara mycket tydlig i diskussionen med vår partiordförande och statsminister. Två  frågor som jag anser är av stor vikt och som jag avser att aktualisera är dels frågan om flygskatten och dels vikten av att utlokalisera myndigheter i landet.

Jag har tidigare bloggat om min kritik mot regeringens förslag till en flygskatt. I stort handlar det om att den utredning som presenterades i slutet av förra året visar att en flygskatt har begränsade effekter på klimatutsläppen och att den rentav skulle kunna leda till ökade utsläpp. För oss i norr är flygförbindelserna avgörande. Skulle en flygskatt införas skulle det  få stora samhällsekonomiska konsekvenser för oss. Vi i Umeå är beroende av flyget, vi har idag över 1 miljon resenärer per år. Skulle regeringen välja att införa en flygskatt kommer det påverka såväl tillväxten som jobben i vår del av landet. Det är inte okey.

När det gäller regeringens löfte om att utlokalisera myndigheter är det nu dags att gå från ord till handling.Vi har i vårt land tidigare gjort utlokaliseringar. Dels på 1970-talet, då 48 myndigheter flyttades ut till 16 orter och dels  efter 2004 års försvarsbeslut som innebar förbandsnedläggningar på många orter och som kompenserades via utlokaliseringar.

 

Sverige ska hålla ihop och hela landet ska ha vettiga förutsättningar. Det är oerhört viktigt att regeringen nu visar att de menar allvar med utlokaliseringar av myndigheter. Det är också viktigt att lokaliseringsfrågan alltid prövas ur ett regionalpolitiskt perspektiv när nya myndigheter startas. Jag har fortfarande inte smält att Jämställdhetsmyndigheten placerades i Göteborg och inte här i Umeå.

 

Jag ser fram emot att spendera helgen på Harpsund i dess vackra miljö och föra politiska diskussioner med Stefan Löfven och kommunalråd från olika delar av landet

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Glöm aldrig säkerhetsaspekterna med digitaliseringen

Av , , Bli först att kommentera 5

Tomas Izaias Englund politisk chefredaktör på Örnsköldsviks Allehanda tycker att det är märkligt att vi i Umeå har uttryck kritik mot den aviserade fjärrstyrda flygledningen av Svedavias flygplatser. Det faktum att Örnsköldsviks och Sundsvall Timrås flygplats för några år sedan var först i världen med fjärrstyrd flygtrafikledning tar den liberala politiske chefredakören till intäkt för att det enbart skulle handla om allmänt gnäll och är en frustration över att arbetstillfällen lämnar Umeå. Han menar att ”Det är hög tid att sluta gråta krokodiltårar över digitaliseringens möjligheter”

Den något bittra tonen i inlägget vittnar om en frustration över Umeå, vår storlek och vår utveckling. I Umeå har vi länge arbetat med digitaliseringen och dess möjligheter. Men vi ser även den stora utmaningen i att skapa säkra system. När det gäller den aktuella frågan om fjärrstyrning finns det flera invändningar att rikta.

För det första vill jag vara tydlig med att det den dag jag inte längre värnar om arbetstillfällen i Umeå och kommunens utveckling är det dags för mig att sluta som kommunstyrelsens ordförande. Jobben och tillväxten är avgörande för att vi ska kunna garantera en kvalitativ välfärd i Umeå kommun. Med förslaget om att fjärrstyra flygledningen flyttas arbetstillfällen från Umeå till Stockholm. Självklart reagerar jag över det.

För det andra finns det en säkerhetsfaktor i frågan som inte är tillräckligt analyserad. Vi har under förra året fått erfara att flyget i hela landet lamslogs då en dator på Arlanda havererade. Det är inte rimligt att våra nationella flygplatser är beroende av en centralt placerad dator.

I en omvärld som ter sig mer och mer otrygg och osäker är det av stor vikt att vi i varje läge analyserar säkerhetsaspekterna med nya digitaliserade lösningar. Vi lever i en värld med hot och terror och vi måste försäkra oss om att alla nya system är säkra. Förslaget om att fjärrleda flygledningen från Stockholm har inte kunnat visa att det är tryggt och säkert.

Såväl Länsstyrelsen i  Västerbotten som Region Västerbotten- som bör anses ha ett större perspektiv än bara Umeå- känner också oro inför förslaget om fjärrstyrning.

Visst finns det stora möjligheter med digitaliseringen och dem ska vi naturligtvis ta tillvara men låt oss aldrig glömma säkerhetsaspekterna. Vi måste kunna vara trygga med framtidens lösningar.

Bli först att kommentera

Bygg inte ytterligare en tröskel för oss som lever med avstånd

Av , , Bli först att kommentera 8

flygplanTog just del av ett pressmeddelande från regeringen som skickades ut nu under förmiddagen. Finansdepartementet meddelar att de idag remitterar en promemoria med förslag om att fler företag ska kunna få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer sin första medarbetare. Det låter ju vid första anblicken bra men när man läser vidare inser man att förslaget möjliggörs genom den skatt på flygresor som just nu bereds. Man tar sig för pannan!

Vi norrlänningar som är beroende av flyget på grund av långa avstånd ska alltså genom flygskatten finansiera sänkt arbetsgivaravgift för småföretag som till största delen finns i storstäderna i de södra delarna av vårt land. Nej det är verkligen inte okey!

Hela upplägget är befängt. En Socialdemokratiskt ledd regering måste ta ansvar för jobb och tillväxt i hela landet och inte bara i de södra delarna. Jobb och tillväxt är en förutsättning för den svenska modellen med en kvalitativ välfärd.

Utredningen om flygskatt visade med tydlighet att de efterfrågade miljövinsterna med en flygskatt inte skulle uppnås. Nu verkar regeringen alltså ha släppt klimatspåret och försöker legitimera flygskatten genom behovet av sänkt arbetsgivaravgift.

Sverige har ett lite avisides läge geografiskt i världen, vi är dessutom ett avlångt land med stora avstånd. Vi som lever i de norra delarna av landet är i stort behov av goda kommunikationer. Det befängda med regeringens idé är att de vill beskatta oss som lever med stora avstånd och är beroende av flyget för att ge till småföretag mer centralt placerat i landet i form av sänkt arbetsgivaravgift.

Regeringen behöver sannerligen inte göra det än svårare för oss som lever med avstånd. I Norrland ser vi flyget som Stockholmarna ser tunnelbanan. Det är en naturlig del av kollektivtrafiken. Vi behöver kommunikationer till den globala marknaden och vi behöver kunna utveckla turismen och besöksnäringen för att behålla och skapa framtidens jobb. Vi behöver inte nya höga trösklar skapade av regeringen i konkurrens med andra länder. Regeringen måste tänka om och tänka rätt!

 

Bli först att kommentera

Regeringen måste lyssna på S ute i landet

Av , , Bli först att kommentera 10

magda och BolundRegeringen höll nyss presskonferens genom finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund. Det handlade om förberedelser inför hösten budgetproposition och de remisser som ska skickas ut inom främst området klimat- och miljöskatter. Regeringens förslag är kostnadsneutrala, de sänker skatten på el för datacentraler och höjer koldioxidskatten på värmeproduktion och indexerar miljöskatterna.

Vid dagens presskonferens återupprepades det att regeringen planerar att införa en skatt på flygresor i budgetpropositionen för 2018. Flygskatten innefattades även i dagens förslag om att indexera miljöskatterna. Det är inte okey, regeringen måste föra en politik för hela landet.

Det är oerhört bekymmersamt att regeringen överhuvudtaget överväger den här typen av symbolskatt. Utredningen visar att ett införande av skatten inte ger några miljövinster men skapar problem för oss som är beroende av flyget på grund av långa avstånd. Det handlar om ett svårt slag mot Norrland såväl när det gäller tillgänglighet som ekonomi och tillväxt.

Man börjar ju fråga sig om det för Socialdemokratiska regeringsföreträdare är viktigare att hålla Miljöpartisterna i Stockholm på gott humör än att lyssna på oss Socialdemokrater ute i landet.

 

Bli först att kommentera

Solceller för privatpersoner med Umeå Energi

Av , , Bli först att kommentera 6

solcellerIntresset för solceller växer snabbt i Sverige och fler och fler privatpersoner väljer att sätta upp solceller på taket. Det beror dels på att tekniken har blivit billigare och dels på att staten på olika sätt stöttar den som vill producera el från solen. Men nu finns det även- vilket har uppmärksammats en hel del nationellt-  en möjlighet för privatpersoner att hyra solceller. Umeå Energi erbjuder paketlösningar i olika storlek där allt från solceller, växelriktare, montering till installation ingår.

För att man som privatperson lättare ska kunna få en uppfattning om hur soligt ens tak är har vi i kommunen i samarbete med Umeå Energi, tagit fram en solkarta. Solkartan är ett hjälpmedel för den som bor i Umeå tätort och som funderar på att sätta upp solceller. Genom solkartan får man ett underlag på hur mycket solen strålar på ens tak, vilka delar av taket som är bäst att installera solceller på och hur mycket el man skulle kunna producera med solceller under ett år. Se gärna mer på:

http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/energiochuppvarmning/solceller.4.65c1214d14f38ac1553215e.html

Det som händer är att energin i solens strålar omvandlas till el i solceller på taket. För att sätta upp en solcellsanläggning ska takytan vara riktad mot syd, väst, sydväst eller sydost. För bäst effekt ska takytan inte skuggas och ha en lutning mellan 0-60 grader.

Solceller är en bra investering, både för miljön och plånboken, så det är väl värt att undersöka möjligheterna

 

 

Bli först att kommentera