Umea satsar på ungdomar

A1BAD6B9A-AE68-4E76-9363-C645A24CF604bdi Hanad Vänsterpartiet skriver i Folkbladet att ”socialt utsatta områden i Umeå behöver en långsiktig politik och inte en panikåtgärd”. För det första så finns inga socialt utsatta områden i Umeå, dock finns vissa ”tendenser” till social oro. För det andra kan Hanad (V) inte vara medveten om den långsiktiga politik som sedan länge förts och som nu kompletteras med ett extra treårigt projekt. Projektet ska komplettera polisens arbete och på sikt med nyvunnen kunskap och anpassade arbetsmetoder permanentas.

För att komma tillrätta med de tendenser till social oro vi konstaterat krävs insatser. Vår Socialdemokratiska grundstrategi har varit och är att bygga Umeå med blandade upplåtelseformer. Hyresrätter, bostadsrätter och villor inom samma bostadsområden bidrar till en ökad social blandning och därmed ett mindre boendesegregerat samhälle. Vi har dessutom prioriterat trygghets- och jämställdhetsperspektivet i den offentliga miljön genom t ex mer fokus på belysning och fri sikt samt arbetet med Gendered landscape. I det förebyggande arbetet har vi under senare år fokuserat på att använda jämställdhet som metod. Jag kan via forskning konstatera att ökad jämställdhet i ett samhälle ger färre våldsamma och kränkande handlingar.

Precis som Abdi Hanan skriver är det viktigt att våra barn och ungdomar har en meningsfull fritid. Vi Socialdemokrater har därför prioriterat bostadsnära idrottsanläggningar samtspecialidrottsanläggningar, fritidsgårdar och offentliga miljöer som är tillgängliga och trygga. Vi stöttar såväl våra idrotts- som kultur- och sociala föreningar. Vi satsat på föreningslivet med ett generöst aktivitetsstöd. Detta är viktigt eftersom föreningslivet gör en stor insats genom demokratisk och social fostran, genom att underlätta integration och genom arbetet med att nå jämställdhet. Vi Socialdemokrater vet även att stödet till föreningslivet har en stor förebyggande effekt då den t ex motverkar ungdomars användning av droger och alkohol. Vi har även avsatt knappt 2 miljoner och antagit en strategi för att möta de tendenser till social oro vi nu kan konstatera.

Abdi Hanad menar att det inte är en lösning att tillföra UmeBrå medel för att arbeta med de tendenser vi nu kunnat konstatera. Självklart är det helt rätt forum! UmeBrås mål är att 1.Alla ska ges bästa möjliga förutsättningar att nå målen i skolan., 2. Minska brottsligheten i Umeå kommun 3.Öka tryggheten i Umeå kommun. I UmeBrå arbetar vi sektorsövergripande med representanter från Umeå kommun, Västerbottens polismyndighet och Västerbottens läns landsting. Från kommunens finns samtliga tre kommunalråd representerade i styrelse tillsammans med ordförande och vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, ordförande och vice ordförande i för- och grundskolenämnden, ordförande och vice ordförande i individ- och familjenämnden, ordförande och vice ordförande i fritidsnämnden, ordförande och vice ordförande i tekniska nämnden samt ordförande och vice ordförande i kulturnämnden. Från tjänstemannasidan ingår Socialdirektör, Miljö- och hälsoskyddschef, Utbildningsdirektör, Fritidschefsamt Verksamhetschef gator och parker, teknisk chef.

För att Umeå ska fortsätta vara en trygg stad är det av stor vikt att vi arbetar tillsammans inom kommunens verksamheter och tillsammans med landstinget och polisen. I detta arbete är UmeBrå helt rätt forum.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.