Gediget arbete av IFN ger resultat

Andreas LI likhet med många andra kommuner i landet har socialtjänstens verksamheter stått inför ekonomiska utmaningar under innevarande mandatperiod.

I Umeå kommun är det framförallt ökade volymer på hemtjänst, särskilt boende och höga kostnader för den sociala barn och ungdomsvården som stått för budgetunderskottken. Förändrad lagstiftning, regelverk hos försäkringskassan samt den stora flyktingströmmen 2015 är andra aspekter som de senaste åren förändrat nämndens förutsättningar. Volymer och inflöden har ökat snabbare än budgetramen och 2015 minskades nämndens projektmedel med 40 mnkr. Individ- och familjenämnden under ledning av Andreas Lundgren (S) har under perioden 2014–2016 dragits med stora underskott men har det senaste året framgångsrikt börjat vända utvecklingen.

2015 påbörjades ett arbete med resursprioriteringar inom de flesta av nämndens verksamhetsområden. Då dessa prioriteringar kräver omställning i verksamheten tar det tid innan det slår igenom och syns i den ekonomiska redovisningen. I juni 2016 tog nämnden beslut om en rad åtgärder, däribland ett omställningsarbete av Individ- och familjeomsorgen för unga i syfte att minska den köpa vården och i stället ge stöd till de mest utsatta på hemmaplan. Den köpta institutions- och familjehemsvården hade under längre tid legat på en hög kostnadsnivå i jämförelse med andra liknande kommuner och verksamheten hade inte hittat effektiva åtgärder för att minska antalet placerade eller kostnaderna för dessa.

Det stora antalet flyktingar som kom under 2015 innebar att verksamheten för ensamkommande barn växte lavinartat, från avtal om att ta emot 47 barn anvisades 286 barn, de flesta kom under perioden september till december. Dessutom hanterades under året 247 barn inom transitverksamheten, mot 27 barn året innan. Externa placeringar köptes, flera boenden startade och personal anställdes i rask takt för att möta behoven. 2016 meddelades stora förändringar i den statliga ersättningen för mottagandet, vilket för Umeås del skulle innebära minskade intäkter för 2017 med 70 miljoner kronor från och med den 1 juli.

Det stora omställningsarbetet som påbörjades under 2016 syftar till att möta behoven hos de mest utsatta barnen på hemmaplan, som alternativ till placering på institution eller familjehem, samt att snabbt minska kostnaderna för den köpta vården. Omställningsarbetet ställer stora krav på den egna verksamheten, framförallt har öppenvården utökats och intensifierats. Familjebehandlingsteamet har kompetenshöjts för att arbeta med insatser av mer komplicerad karaktär. Ungdomsboendet genomgår en omställning till stödboende för att bättre kunna utgöra ett alternativ till placering. Samarbetet mellan öppenvård och myndighetsutövningen har stärkts. Alla placeringar har genomlysts med frågeställningar som vad krävs för att avsluta placering, kan tillräckligt stöd ges på hemmaplan o.s.v.  Särskilt konsultationsforum med bred kompetens har inrättats. Antalet barn placerade på institutionsvård har minskat kraftigt. Det beror till stor del på kortare placeringstider, hemtagningar och att placering i ”placeringsnära” ärenden kunnat undvikas genom insats av öppenvården.  Antalet placerade i köpt familjehemsvård har börjat minska som ett resultat av förändringsarbetet. Familjehemsplaceringar är ofta längre insatser och det handlar om yngre barn vilket ska beaktas..

Med medborgaren i fokus har nämnden och verksamheten systematiskt arbetat med förbättringar av kvalité, arbetsmiljö och ekonomi.  Arbetet vilar på Umeå kommuns värdegrund MÖTS.

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.