Vår fina sjukvård

Av , , 4 kommentarer 6

Ofta får vi läsa om fall i vår sjukvård, som inte utlöpt särskilt väl. Händelser som t.ex. ”skickades hem och dog sedan i hemmet” rapporterar våra tidningar gärna får många av oss att uppfatta vår sjukvård som ”dålig”. Vi nickar sedan instämmande, när vi hör andra klaga.

Nyligen hörde jag en vän, som just gått igenom en livsräddande operation, säga något i still med:

- Hör jag i fortsättningen någon klaga på vår sjukvård kommer jag minsann inte att stillatigande höra på klagomålen.

Är det verkligen så illa, att vi inte fattar, hur bra vår sjukvård är och först när vi verkligen behöver den ändrar uppfattning? I all mänsklig verksamhet görs då och då misstag, misstag som kan få svåra negativa följder. Borde vi inte förstå att det är så och inte bara döma ut hela verksamheten?

 

4 kommentarer

Länsstyrelsen v. tingsrätten

Av , , Bli först att kommentera 13

Även om jag inser att frågor som rör oss förvaltare och gode män i stort sett tycks sakna intresse för allmänheten, fortsätter jag med min aktuella fråga. För mig som saknar juridisk utbildning blir den nämligen alltmer intressant.

Frågan gäller alltså överförmyndarnämndens beslut med krav på mig med 4 000 kronor. Tingsrätten har i sin dom fastslagit, att att nämnden saknar författningsstöd för att fatta ett sådant beslut och undanröjer det därför.

Sedan jag råtts att kontakta förmyndarnämndens tillsynsmyndighet, ringde jag i dag till länsstyrelsen, som för Umeås del är länsstyrelsen i Norrbotten. Jag frågade om det är OK att nämnden fortsätter fatta beslut som är olagliga. Sedan jag närmare hade beskrivit ärendet, fick jag följande svar av tjänstepersonen i fråga:

- Överförmyndarnämnden har fattat ett helt riktigt beslut. Det är du som skall betala den uppkomna kostnaden.

Därmed är alltså tingsrättens dom ”överprövad” av länsstyrelsen och då funnits vara felaktig!! Och jag som trodde (och fortfarande tror), att det bara är hovrätten som kan förklara ett tingsrättsbeslut som felaktigt!

När/om jag nu till sist skulle få den aktuella räkningen, kommer jag naturligtvis att bestrida den med hänvisning till tingsrättens dom.

Risken är stor att jag kommer att få anledning att återkomma till detta ärende igen.

 

 

Bli först att kommentera

Överförmyndarnämnden och rättssäkerheten

Av , , Bli först att kommentera 8

Överförmyndarnämnden (Öfn) i Umeå har i sin lovvärda strävan att skydda personer satta under godeman- eller förvaltarskap fattat ett ”olagligt” beslut. Rättssäkerheten för mig som god man känns därmed klart försvagad.

Jag har nämligen anlitat extern hjälp med att göra en s.k. årsräkning och sedan låtit min huvudman betala kostnaden för detta. Så har jag gjort några gånger tidigare när kostnader uppstått för extern hjälp som jag har tagit av mäklare vid försäljning av två skogsfastigheter och för deklarationshjälp, när huvudmannen varit företagare.

Öfn har accepterat att huvudmännen fått stå för de kostnaderna. Kostnaden för årsräkningen fick däremot Öfn att besluta att den kostnaden skulle betalas av mig.

Öfn var övertygad om att betalningsansvaret var mitt och konstaterade ”… att det viktigaste är att hålla huvudman X skadelös trots god mans agerande och betalar därför ut ersättning för uppkommen kostnad till X”. Ingenting sas då om att det aktuella beloppet skulle betalas av mig. En månad senare kom ett nytt beslut från Öfn. I det sägs att jag skulle faktureras det belopp som nämnden betalat ut till huvudmannen.

Nu stod jag alltså inför en situation, där jag hade att antingen utgå från att nämnden hade författningsstöd för sitt beslut, lugnt invänta fakturan på 4 000 och sedan betala den (någon faktura har f.ö. ännu inte kommit, fyra månader efter beslutet!) eller protestera.

För första gången valde jag att överklaga ett myndighetsbeslut. I går fick jag svar på min överklagan från Umeå Tingsrätt med följande klara besked.

Tingsrätten bifaller överklagandet och undanröjer överförmyndarnämndens beslut av den 23 augusti 2017, § 130

Av protokollet framgår vidare att överförmyndarnämnden inte har något stöd i föräldrabalken för att ålägga en god man betalningsansvar för viss kostnad. Vidare sägs att en förvaltningsmyndighets beslutanderätt måste i varje fall ha författningsstöd.

Sista ordet är kanske ändå inte sagt i och med detta. Överförmyndarnämnden kan överklaga till Hovrätten för Övre Norrland. Där krävs dock s.k. prövningstillstånd.

Skulle ärendet hamna där, är förstås huvudfrågan om hovrätten kan hitta det författningsstöd som inte tingsrätten kunde hitta!

Bli först att kommentera

Gode män/förvaltare

Av , , 4 kommentarer 3

Läste just på text-TV att stölder och förskingringar av huvudmännens (de som har god man eller förvaltare) bara tycks öka.

Tidigare har media gett intrycket att skulden till detta (enbart) är just de oärliga gode männen och förvaltarna. Åtminstone har jag i min egenskap av god man och förvaltare uppfattat det så.

Det glädjer mig nu att åtminstone text-TV har gett problemet en annan vinkling. I det korta meddelandet sägs att skulden ligger på kommunerna, d.v.s. överförmyndarnämnderna, och deras bristfälliga tillsyn över sina gode män och förvaltare.

Med detta vill jag inte på något vis försvara de ”smarta”, omoraliska och helt olämpliga gode männen och förvaltarna som lyckats utföra sina kriminella handlingar på ett sätt som överförmyndarnämnderna inte har lyckats upptäcka.

För ca en månad sedan gjorde jag ett blogginlägg i samma ämne.

Läs det här:

 

4 kommentarer

Johanneskyrkan levererar

Av , , Bli först att kommentera 2

Julkonsert, Musik I Juletid, i Johanneskyrkan i Vännäs 2017. Sångare från Johanneskören och Happy Singers och några musikanter från Umebygdens Spelmansgille framför här den fina sången Följa oss hem av tvillingarna H&M Rongedal.

Bli först att kommentera

Elcyklarna

Av , , 6 kommentarer 6

Jag läste några kritiska synpunkter I Facebook beträffande det föreslagna statliga stödet till den som tänker köpa en elcykel. En del av dessa synpunkter blir utgångspunkten i detta inlägg.

Först måste jag erkänna att till en början helt ställde mig bakom kritiken och det inte bara för att den kom från en klok och omdömesgill person. Men nu ser jag kritiken på ett annat sätt. Jag citerar en del av hens inlägg här:

”…Jag tänker på elcyklarna där skattebetalarna nu ska betala en fjärdedel, upp till 10 000 för de riktiga flaggskeppen.
Kan jag betala upp till några tiotals tusen för en elcykel tycker jag att jag ska stå för det själv. Grannen som inte längre kan cykla, eller inte har råd att köpa en, borde slippa betala till min. De pengarna skulle regeringen ha sparat till morgondagen.”

Nu ser dock ingen skillnad i sak mellan den statliga subventionen vid köp av miljöbilar. De som kan lägga ut flera tusen på att köpa en ny miljövänlig bil, något som ”grannen” inte kan göra av ekonomiska skäl och dessutom saknar hen körkort. Hen borde inte behöva vara med och betala en del av min om jag skulle köpa en sådan bil.

Jag avstår från att bedöma eventuella skillnader i miljövinster mellan de båda alternativen, eftersom jag inte kan göra den bedömningen. Frågan är om någon alls kan görs det.

6 kommentarer

När ingen håller med…

Av , , 3 kommentarer 5

När jag skriver något här, något som jag förstås själv tycker är angeläget, och varken får medhåll eller mothåll, blir jag besviken. Uteblivna reaktioner, trots att statistiken visar att många läst inlägget, får mig att ifrågasätta min egen omdömesförmåga.

Jag syftar förstås på gårdagens inlägg om alla de kvinnor som under senare tid berättat hur de blivit sexuellt trakasserade av män i sin omgivning.

Möjligen blev inlägget missuppfattat. Kanske tog man det som en uppmaning att alla de inblandade männen skulle namnges. Alltså inte som en redovisning av min uppfattning av det märkliga att bara ett litet fåtal av männen fått schavottera offentligt. Alla de övriga tillåts gömma sig bakom anonymitetens täckmantel.

Vare sig man missuppfattat grundtanken i mitt inlägg eller ej, förstår jag inte varför inte en enda tagit sig tid att kommentera inlägget.

Och varför har inte de som förmodligen ändå delar min uppfattning vare sig gett mig en stödjande kommentar eller åtminstone ett ”like”?

Jag förstår att ett sådant här inlägg av många sannolikt kommer att betraktas som löjligt och dumt. Berätta då gärna varför ni tycker det!

 

3 kommentarer

Förövarna då?

Av , , 3 kommentarer 4

Alla har vi under den senaste tiden upprörts av alla vittnesmål från kvinnor inom olika yrkesområden om det svinaktiga beteendet från män, som de utsatts för. Jag delar förstås upprördheten och skäms samtidigt över att vara man.

Men är det inte något som fattas? Alla är vi nöjda över att så många kvinnor äntligen tagit bladet ur munnen och gett offentlighet åt övergreppen. Men förövarna då? Dessa män, som har makt och genom den möjligheten att t.ex. stoppa kvinnors karriär genom att inte ge dem fortsatt arbete, skyddas fortfarande av media och kvinnorna själva. Kvinnornas utsatthet har vi upplysts om, även om vi lätt själva hade kunnat räkna ut det.

Ansvariga chefer inom de olika yrkesområdena har enligt egna uppgifter varit helt ovetande om vad som har pågått i åratal. Men nu när de vet, lovar de att ta itu med problemet.

Blott ett fåtal män har fått schavottera inför allmänheten med namn och bild. Konsekvenserna för dem har blivit ytterst allvarliga.

Men den återstående stora mängden av förövare, varför tillåts den vara anonym? Varför avslöjas inte deras namn av de tusentals kvinnor som utsatts för dem? Borde inte också de ges en möjlighet att förneka allt alternativt ursäkta sig med att det ju var många år sedan det hände?

Jag förstår naturligtvis att ord kommer att stå mot ord, även om de kommer från så många, och att några hållbara bevis väl knappast kommer att kunna presenteras.

Mycket talar därför för att de flesta av de aktuella männen kommer att fortsätta som om ingenting har hänt.

3 kommentarer

”andersfors” … en förebild

Av , , 3 kommentarer 3

”andersfors” är en förebild för hur de som skriver sina blogginlägg här borde vara, men oftast inte är.

Utöver det faktum att han skriver sakliga och intressanta inlägg, släpper han tydligen (?) fram alla kommentarer och tar sig även tid att besvara/kommentera kommentarerna.

Läs hans inlägg. Man behöver inte vara socialdemokrat som jag för att uppskatta dem.

3 kommentarer

Överförmyndarnämndens ansvar

Av , , 1 kommentar 10

Efter att i åtskilliga år ha haft uppdrag som god man och förvaltare har jag ännu inte riktigt förstått överförmyndarens roll, när det gäller att utöva tillsyn över mig i som god man och förvaltare.

Överförmyndarkontoret får årliga sluträkningar från mig och andra gode män/förvaltare. Sluträkningarna ”granskas” där och efter granskningen fattas beslut om vilket arvode m.m. huvudmannen genom min försorg skall betala ut till mig. Vad granskningen och resultatet av den egentligen innebär är för mig inte helt klart.

Vad jag förstått innebär dock inte granskningen av min sluträkning att överförmyndarnämnden baserat på den har godkänt mitt arbete under året och sedan tar ansvar för att det är utfört på oantastligt sätt.

Frågan blir aktuell för mig varje gång som jag i media får ta del av de kriminella handlingar som gode män och förvaltare dessvärre gör sig skyldiga till vid enstaka men uppmärksammade och omskrivna tillfällen. Alla vi hederliga gode män blir då också mer eller mindre av många betraktade som suspekta individer.

Sällan om ens någonsin har jag kunnat notera någon kritik riktad mot överförmyndarnämnden.

I dag läser jag i VK om en god man i en av Umeås s.k. kranskommuner, som stulit pengar från sin huvudmans bankkonto genom att överföra pengar från huvudmannens bankkonto till sina egna konton. Att göra så är enkelt, men att sedan förklara överföringarna för överförmyndarnämnden i årsräkningarna, är så vitt jag kan förstå helt omöjligt.

Stölden eller ”förskingringen” pågick under åren 2014, 2015 och 2016. Kontoöverföringarna måste ha framgått av årsräkningarna för dessa tre år. Några verifikat som utvisade till vem och i vilket syfte överföringarna hade gjorts kunde knappast ha redovisat i de tre årsräkningarna. Trots överförmyndarnämndens s.k. granskning, kunde bl.a. därför förskingringen fortsätta.

Min fråga kvarstår. Vilken betydelse har egentligen överförmyndarkontorets granskning?

1 kommentar