Nämnds- respektive tjänstemannaansvar.

Av , , Bli först att kommentera 3

I mitt förra inlägg berättar jag om överförmyndarnämndens felaktiga beslut och därefter onödiga överklagan till hovrätten. Här måste man fundera över om det felaktiga beslutet och onödiga överklagan är något som nämnden i praktiken skall ta åt sig ansvaret för.

Rent formellt är det naturligtvis nämndens ansvar. Men så ofta när det gäller knepiga frågor är det så att nämnder litar på sin tjänstepersonals kompetens är därför och beslutar enligt de förslag till beslut som de får från sin personal. För nämndsledamöterna är det oftast, kanske för det mesta, omöjligt eller åtminstone svårt att ifrågasätta sakligheten i de förslag till beslut som deras personal lägger fram.

Må detta vara ett slags försvar för de förtroendevalda i överförmyndarnämnden. De kan omöjligen belastas för sin brist på kunskap i den fråga som ärendet handlar om. De sitter ju i nämnden som politiker och inte som sakkunniga i de lagar och föreskrifter som däremot dess personal förväntas göra.

Bli först att kommentera

Glad midsommar, överförmyndarnämnden!

Av , , 2 kommentarer 4

Det må vara elakt av mig detta, men jag kan bara inte låta bli att än en gång berätta det som följer, fastän det är midsommarafton. Ärendet har krävt så pass mycket av min energi, att jag faktiskt unnar mig att uppleva ärendets utgång som en ren vinst för mig, långt utöver den rent ekonomiska.

Myndigheten överförmyndarnämnden ålägger mig, deras trogne och lågbetalde medarbetare, i ett beslut att betala 4 000 kronor till min huvudman. Jag överklagar beslutet till tingsrätten, som ogiltigförklarar överförmyndarnämndens beslut.

Det beslutet måste ha kommit som en kalldusch för överförmyndarnämnden, som varit så säker på sin sak, att nämnden redan själv  som ett förskott hade betalt ut det aktuella beloppet till huvudmannen.

Precis som jag hade fått, hade förmodligen också överförmyndarnämnden från sin tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen i Norrbottens län fått ett klart besked om att tingsrättens dom var felaktig. Precis som jag visste, torde också överförmyndarnämnden ha vetat, att länsstyrelsen inte är en myndighet som skall överpröva ett tingsrättsbeslut.

Stödet från länsstyrelsen, om än högst märkligt, var förmodligen det som gjorde att överförmyndarnämnden valde att överklaga tingsrättens beslut till hovrätten. Den statliga tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, måste man väl ändå kunna lita på, tänkte man kanske.

Men se, icke sa Nicke, nu har det nämligen visat sig att hovrättens förmåga att tolka våra lagar, faktiskt är en annan än länsstyrelsens.

Den 8 juni avslår nämligen hovrätten överförmyndarnämndens överklagande. Beslutet får inte överklagas (20 kap.12 § tredje stycket föräldrabalken) och är alltså att betrakta som ett ”slutligt beslut”.

Jag antar att överförmyndarnämnden nu har att kräva tillbaka de 4 000 kronorna som nämnden felaktigt enligt hovrättens dom betalade ut till min huvudman. Ett belopp som f.ö. vid det här laget förmodligen har fördelats på olika arvingar, eftersom den aktuelle huvudmannen inte längre finns vid liv.

 

 

2 kommentarer

Ett annat kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 5

Ungefär samtidigt som Vännäs kommunfullmäktige sammanträdde, hade vårt township sitt ”fullmäktigesammanträde”. Bl.a. för att jag inte kunna följa vårt fullmäktiges sammanträde gick vi på ”Hagar Township Regular Board Meeting”.

Några av skillnaderna mellan de båda sammanträdena har jag redan berättat om. Här kommer några till.

Under sammanträdet uppstod ett meningsutbyte mellan ”the treasurer”/kassören och ”the Township Supervisor/ordföranden, som till sist mest påminde om ett gräl. Ordförande bad två gånger kassören att höra sig av till honom före mötet i stället för att inför öppen ridå och stor åhörarskara diskutera på det här sättet. Båda gångerna fick han ett bestämt nej av kassören, som tvärtemot tyckte att hennes funderingar av demokratiskäl skulle diskuteras helt öppet.

Kassörens protester inför beslutet gällde frågor om hur man rent administrativt skulle hantera det stora beloppet om 3 miljoner dollar, som man hade fått från staten Michigan.

Helt överraskande för mig fick tre olika kandidater till de kommande mellanårsvalet presentera sig inför åhörare och ledamöter och berätta vad de skulle arbeta för, om de fick tillräckligt många röster .

En uniformeras polis var inkallad för att lämna ”the Sheriff´s Report”. Hon behövde mindre än en minut för att mumlande läsa något från ett papper, ohörbart även för Peggy med normal hörsel.

Under hela mötet gavs vi alla som åhörare möjlighet att yttra oss. Jag avstod förstås från att göra det.

En likhet med vårt fullmäktige kunde jag också notera. Alla utom en i presidiet (fullmäktige i sin helthet) hade en egen mikrofon. Alla utom ordförande tycktes sakna vetskap om, varför den stod där. De pratade i stället mellan varandra med normal samtalsröst, oftast vända bort ifrån mikrofonerna.

Fortfarande kvarstår den viktiga frågan för mig, hur boardmedlemmarna kan vara folkvalda, men ändå inte betrakta sig själva som politiker. När de valdes, visste förstås alla vilket politiskt parti de stödde. Jag undrar t.ex. om grälet mellan ordförade och kassör var ett gräl mellan en demokrat och en republikan.

 

Bli först att kommentera

”Election inspector”

Av , , Bli först att kommentera 3

I höstens val kommer både jag och Peggy att vara röstmottagare, eller vad den officiella benämningen nu må vara. Hade det varit här i Michigan, skulle vi ha benämnts ”election inspectors” och hade hade helt andra krav på oss.

För att få arbeta som röstmottagare här gäller följande:

* Man måste vara registrerad som röstberättigad

* Man måste vara bosatt ”in the county”

* Man får inte redan vara ledamot i någon nämnd eller styrelse eller finnas uppsatt på någon av ens partis valsedlar

* Man får inte tillhöra någon av kandidaternas närmaste släktingar

* Man får inte vara dömd för någon grov kriminell handling eller brottslig handling i samband med val

I den broschyr jag läser sägs dessutom följande om oss röstmottagare att vi är:

”The unsung heroes of every election – large and small”…

( alltså ”de ouppmärksammade hjältarna i varje val – stort och litet”..)

Då ses vi snart i vallokalen i Vännäsby skola, även om vi alla förmodligen inte skulle vara där, om samma krav som i Michigan hade ställs på oss.

 

 

 

Bli först att kommentera

En demokratifråga

Av , , Bli först att kommentera 7

Under våra återkommande visteler i USA gillar jag att konfrontera våra vänner här med frågor som ger mig anledning att undra över hur ”stark” demokratin egentligen är här. Inte helt utan stolthet beskriver jag då hur motsvarande frågor hanteras i det demokratiskt styrda Sverige. Men det som nyligen hänt där, avstår jag från att berätta.

Den kanske viktigaste bristen här i USA, vad gäller ”rätten” att kalla landet för en demokrati är i mina ögon först och främst landets valsystem. Jag tänker då förstås på kravet på registrering för att få rösta, taktiskt utformade valdistrikt (”Gerrymandering”) och valdag på söndag som tillsammans leder till ett extremt lågt valdeltagande jämfört med vad vi är vana vid i Sverige.

Ytterligare en för mig obegriplig och odemokratisk ordning i USA är att ett beslut fattat av folkvalda i landets högsta beslutande församling inte gäller, förrän landets president undertecknat och godkänt det. När makten ligger hos EN person, brukar statsskicket kallas något annat än demokrati, var något jag lärde mig i skolan för åtskilliga år sedan.

Poltikerna här förefaller inte se något värde i att få veta vad ”folket” vill, eftersom man inte tycks ha som mål att öka valdeltagandet, tvärt om t.o.m. Dock lär visst den osmakliga valkretsindelning vara på väg att förbjudas.

Men i Sverige vill man ha ett högt valdeltagande, eftersom politikerna där verkligen (?) vill fatta sina beslut grundade på folkviljan. Men det beslut som nyligen fattades i riksdagen, får mig och säkert många andra att undra över, om det verkligen är så.

Jag tänker förstås på försöket att stoppa eller åtminstone begränsa vinsterna för dem som bedriver privata skolor och äldreomsorg. Flera enkäter, dock inte 100 % säkra, har visat att en absolut majoritet av ”folket” tycker det inte skall vara möjligt att som privata vårdgivare tjäna pengar på våra skattepengar. Så många som sju av tio påstås tycka så.

Men vad gör man då med den uttalade folkviljan i vår högsta politiska församling, riksdagen? Jo, majoriteten där struntar i den!! Kanske kommer dessa ”sju av tio” att komma ihåg detta vid valet den 9 september.

I framtiden väljer jag att begränsa mitt ”skryt” över vårt demokratiska land för mina vänner här i Michigan.

Bli först att kommentera

Notarius publicus i Umeå

Av , , 2 kommentarer 6

När det inte duger med ett ”vanligt” bevittnande av ens namnteckning, måste man vända sig till notarius publicus för få äktheten i namnteckningen garanterad. Advokater hos Ahlgrens advokatbyrå i Umeå är utsedda som notarius publicus.

För en tid sedan behövde vi anlita notarius publicus för att kunna göra en ansökan om en viss pension för min amerikanska fru Peggy. Min namnteckning behövdes också för ändamålet.

Men när ingen pension kom från den aktuella källan (Fidelity Investments) kom, ringde Peggy dit och fick då veta att man inte kunde godta det som vår notarius publicus hade gjort – och tagit betalt för. Hon rekommenderades att personligen besöka Fidelity Investments kontor i South Bend, sju svenska mil härifrån.

Där kunde man inte klart förklara, varför man inte kunde godta den svenska ”notariuspublicusstämpeln”. Inte heller kunde man klart tala om vad vi eventuellt hade behövt göra, om vi inte hade haft en planerad USA-resa framför oss. Skulle vi då ha behövt göra en särskilt resa till USA, bara för att få en godtagbar stämpel från en amerikansk notarius publicus och att för att få Peggys pension utbetald? Inget direkt svar på den frågan alltså.

Nu är allt ordnat, men någon pension i juni kommer Peggy inte att hinna få. Helt klart är det inte, vem vi skall skylla detta på.

Nu har jag skrivit till Ahlgrens advokatbyrå med bl.a. en undran om man inte borde ha upplyst oss om att deras ”stämpel” eventuellt inte skulle duga i USA.

Ahlgrens advokatbyrå har ännu inte besvarat mitt brev (e-mail), vilket jag förstås tycker är bedrövligt.

2 kommentarer

Namnen på valsedlarna

Hur skall man egentligen tolka namnen på de olika partiernas valsedlar? Hur mycket säger dessa namn om partiets väljare?

Om valsedelen innehåller många offentligt anställda, betyder det att partiet består huvudsakligen av sådana, eftersom partiet arbetar just för dessa?

Om valsedeln upptar många troende människor, gör partiet ifråga också det och är det parti som arbetar för de kristliga värdena i samhället?

Om valsedeln uppvisar namn på många företagare, är det då ett företagarparti, som huvudsakligen arbetar för att göra livet lättare för företagare?

Om valsedeln innehåller många namn på låginkomsttagare, säger det då någonting om förekomsten av låginkomsttagare i det partiet, eller vad partiet vill göra just för den gruppen?

Jag tror, att vi är många som försöker ”tolka” personerna på valsedlarna och tro att de skulle leda oss att välja ”rätt” parti. Själv försöker jag i stället att skapa mig en upfattning vad partiet står för, även om det långt ifrån altid är så lätt, och sedan rösta därefter.

Bli först att kommentera

”Kommunfullmäktige” i vårt township

Av , , 2 kommentarer 6

Häromdagen besökte vi ”Hagar Township´s regular board meeting”, ett sammanträde med kommunens högsta beslutande församling. Det blev den för mig hittills mest överraskande erfarenheten av det politiska livet i USA. Kanske beror detta bara på mina bristande kuskaper i ämnet.

Mötet leddes av DiMaggio, Isadore G (en man!) och inleddes med en uppläsning av ”Pledge of Allegience”. Alla stod upp, höll handen över hjärtat (utom jag) och med blicken fäst på den amerikanska flaggan bakom podiet.

Beslutsfattarna utgjordes av en Supervisor (DiMaggio), en Treasurer, en biträdande Treasurer, två Trustees, en Clerk och en biträdande Clerk. Alla dessa är folkvalda, men vill INTE se sig som politiker. Om detta har jag haft en mail-korrespondens med ”the Clerk”, Sarah Rodriguez. Alla av dem har ett ”civilt” jobb utöver sina uppdrag som folkvalda beslutsfattare i kommunen.

Mr DiMaggio tjänade 2 323,77 dollar på sitt uppdrag under april enligt en detaljerad budgetredovisning som ”kommunalkamreren” (the Treasurer) delat ut inför sammanträdet. Jag vet dock inte hur stor del av heltid hans uppdrag krävde. Svårt därför att jämföra med vad ”mitt” kommunalråd i Vännäs tjänar på sin heltid.

En för mig mycket märklig sak var att även vi som åhörare blev tillfrågade vad vi tyckte om de olika förslag som diskuterades. Det var också en och annan som ”tyckte”. När ett aktuellt förslag var färdigdiskuterat och ”accepted” uttalade Supervisorn och de övriga vid bordet ett ”aye”. Beslutet markerades inte med ett klubbslag. Någon sådan såg jag f.ö. inte till.

En fråga som jag ställde i mitt första e-brev till Clerk Rodriguez var en undran om var, hur och när politiker kom in i bilden, eftersom boardmedlemmarna ju inte ansåg sig vara politiker, trots att de var folkvalda hade bekantgjort vilket politiskt parti de var anknutna till. På den frågan har jag inte fått något riktigt klart besked. Mellan raderna har jag dock förstått att de nog ändå tekniskt sett betraktar sig som politiker, men att så många av olika skäl inte gillar politiker. Det skulle vara skälet till att de inte vill se sig som politiker.

Boardmedlemmarna är alltså folkvalda men till sin hjälp har de ett fåtal som är anställa i vanlig mening eller bara ”tillsatta” på annat sätt.

2 kommentarer

Kitty-corner

Av , , Bli först att kommentera 2

kitty-corner-340x226

För några år sedan lärde mig Peggy vad ”kitty-corner” betyder. I dag kom ordet upp vid frukostbordet och mitt språkintresse fick mig att fråga om hon kände till ordets ursprung.

Följande är ett resultat av en snabb kolla via Google. Mitt språkintresse är lätt att förklara. Jag vill nämligen inte bara förstå ord utan också – om möjligt – förstå dess ursprung. Läs detta och inse samtidigt att bilden med katten inte betyder att ordet har något alls att göra med katter.

”The word “kitty-corner” has many different variations: catty-corner, caddy-corner, cat-a-corner, or kit-a-corner. They all mean the same thing: something that is directionally diagonal from a certain point.

Interestingly, despite all of the “cats” and “kits,” the word has nothing to do with domesticated felines. Rather, it stems from the word cater-corner. Cater is an English dialect word meaning “to set or move diagonally.” It is derived from the French quatre, which means “four” or “four-cornered.” The word quatre was first introduced to the English as the word for the number four on dice, and was promptly anglicized to cater. Early versions of cater-corner were “caterways” and “caterwise,” which meant the same thing.”

Bli först att kommentera

Uteblivna kommentarer

Av , , 7 kommentarer 5

Då och då gör jag jag ganska provokativa inlägg här. De får mestadels många läsare, men bara ett fåtal likes och i stort sett inga kommentarer alls.

Jag kan inte låta bli att spekulera i vad detta beror på. Nu skall jag öppet och ärligt redovisa vilka de två främsta huvudskälen till detta möjligen kan vara. Men eftersom kommentarer torde utebli, kommer jag aldrig att få veta vilken av teorierna som är mest trolig.

Min ”hybristeori” är följande: Mina inlägg är så väl genomtänkta och de eventuella fakta de bygger på går inte att ifrågasätta. Den eller de som borde kommentera avstår, eftersom de inte kan hitta några svaga punkter i det jag skrivit. De är också rädda för att hamna i debatt med mig, en person som inte ger sig i första taget och som dessutom både har en förmåga att uttrycka sig i skrift och som pensionär god tillgång till tid.

Min andra teori är följande: Dessvärre inser jag den vara den mest sannolika. Folk har inte tid nog. Många kollar bloggen bara sporadiskt. Inlägg från en gammal pensionär i Brån, som helt saknar maktposition i samhället, finns ingen anledning att ägna tid åt.

Svårast för mig är det dock att inse och framförallt acceptera tanken att mina inlägg trots allt uppfattas så dumma och felaktiga i sak, att många av hänsyn till mig som den bräcklige pensionär jag är, av det skälet bara läser men inte kommenterar det skrivna.

7 kommentarer