Regeringen utreder sjukförsäkringen för att göra den tryggare

Av , , Bli först att kommentera 3

Regeringen gick till val på att göra sjukförsäkringen säkrare efter de förändringar den borgerliga regeringen genomförde som gjorde den mycket otryggare. Vi hade under de borgerliga regeringsåren en sjukförsäkring som väckte stor uppmärksamhet genom att många svårt sjuka drabbades svårt av orättvisa regler. 2015 fattade riksdagen, efter ett förslag från regeringen, beslut om att ändra regelverket och ta bort den så kallade ”stupstocken” som ledde till att många svårt sjuka utförsäkrades och tvingades till socialbidrag.

Men som framkommit efter hand finns mycket kvar som måste förbättras. Många sjuka vittnar alltjämt om en orättvis tillämpning av reglerna. I söndags medverkade socialminister Annika Strandhäll i SVT:s Agenda för att diskutera detta. Det har i media framkommit berättelser om att handläggare på Försäkringskassan uppgett att de får lönepåslag för avslagsbeslut. Socialministern var tydlig. Detta är inte acceptabelt. Hon tog kontakt med Försäkringskassans ledning som menade att detta inte var förenligt med myndighetens lönepolicy, men att man ska se över och åtgärda eventuella problem.

Försäkringskassan har ett bredare ansvar än att besluta om och betala ut ersättningar, nämligen att ge ett brett stöd. De möter många människor i utsatta situationer. Regeringen har varit tydlig, stödet måste växlas upp.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen måste förbättra sitt samarbete, vilket de har nästan 700 miljoner kronor varje år för att göra.

Många berättar om att sjukförsäkringen inte ger adekvat trygghet. Att rehabilitering avbryts, att tidsgränser uppnås, om oro för hur Försäkringskassan bedömer arbetsförmåga, inte minst i relation till kriteriet i lagstiftningen om ”normalt förekommande arbete”. Många upplever att dessa ”normalt förekommande arbeten” utgår från fiktiva föreställningar om arbetslivet.

Därför har regeringen tillsatt en utredning som ska se över hur sjukförsäkringen kan förändras för att göra den trygg, hållbar och för att den ska kunna ge rätt stöd till individen. Det är en del av det åtgärdsprogram för en trygg sjukförsäkring med människan i centrum som regeringen presenterade tidigare i år.

Bland annat ska utredningen se över tillämpningen av begreppet ”normalt förekommande arbete” samt ”särskilda skäl” vid bedömning av arbetsförmåga. Samtidigt beslutar regeringen om en helt ny funktion, en nationell samordnare för sjukförsäkringen, som ska utgå från individens resa genom sjukförsäkringen, så att den på allvar hamnar i centrum.

Till samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess utses Mandus Frykman. Han är ekonom och verksam inom företagshälsovården.

Claes Jansson blir utredare för att se över bland annat begreppet ”normalt förekommande arbete”. Han har tidigare arbetat som enhetschef på LO-TCO Rättsskydd. Han har också en bakgrund på Försäkringskassan. Hans erfarenhet med många år på rättsskyddet gör att han har god insyn i de utmaningar som sjukförsäkringens regelverk står inför.

Utredningen över sjukförsäkringen ska lämna sitt första delbetänkande den 30 januari 2019. Utredningen ska slutredovisas senast den 30 oktober 2019. Den nationella samordnaren ska delredovisa sitt uppdrag den 30 april 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2020.

Regeringen kallade tidigare i veckan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till Regeringskansliet för att myndigheterna skulle redovisa sitt samarbete och hur det kan bli bättre för mer och rätt stöd till den som lämnar sjukförsäkringen för Arbetsförmedlingen.