Umeås tillväxt kräver bra kollektivtrafik

Av , , Bli först att kommentera 6

I Umeå har vi som mål att vara 200 000 invånare år 2050. För att nå det målet krävs naturligtvis en långsiktig strategi, de övergripande målen finns i vår startegiska plan. Vi vill t ex förena tillväxt med en hållbar utveckling ur ett ekologisk, socialt och ekonomiskt perspektiv.

  • Vi vet om behovet, och jobbar mycket för, att öka bebvggelsen i kommunens centrala och stadsnära lägen.
  • Vi vet också om behovet, och jobbar mycket för, att utveckla och effektivisera transportsystemen där en högre andel bör ske i kollektivtrafiken..

Kollektivtrafiken har haft en mycket positiv utveckling under de senaste åren. Sedan 2005 har lokaltrafikens resande ökat med nästan 2 900 000 resor. Förra året (2015) ökade resandet med drygt 400 000 resor jämfört med den tidigare rekordnoteringen och ett nytt resanderekord för lokaltrafiken i Umeå sattes med drygt sju miljoner resor.

Vi kan dock konstatera att ökningen av resandet har lett till överfulla bussar vid ”peek-tider”.  Det är inte bra för kvaliteten och hämmar naturligtvis den framtida utvecklingen. Behovet av en fortsatt satsning på kollektivtrafiken finns men det skapar ju även en kostnadsökning. I dag har vi även bekymmer med miljökvalitetsnormen och vi måste även tänka på att minska bullernivåerna från fordonstrafiken. Fordonen i kollektivtrafiken måste minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som bussarnas ljudnivåer måste reduceras. Förutom den elbussatsning som är igång är vår ambition att kunna erbjuda en fossilfri lokaltrafik senast år 2020.

Idag har vi alltså omkring sju miljoner resor med kollektivtrafiken per år. En fördubbling av kollektivtrafikens marknadsandel fram till år 2030 skulle innebära cirka 18 miljoner resor per år. Den utvecklingen ställer stora krav på utformningen av gator och vägar som nyttjas av kollektivtrafiken men även att de noder som finns för att skapa ett sammanhållet transportssystem är tillräckligt kapacitetsstarkt.

Vår ambition är att skapa en attraktiv och miljövänlig stad där en god livsmiljö genererar en fortsatt tillväxt. Då är kollektivtrafiken en viktigt hörnsten för att skapa det goda Umeå. Vi vet om behoven och vi jobbar för att långsiktigt kunna tillmötesgå dessa.