Vi måste bekämpa mäns våld mot kvinnor

Av , , Bli först att kommentera 13

Andreas Lex LottaI går var en dag då det på många fronter fokuserades på mäns våld mot kvinnor och ett mer jämställt samhälle. I Umeå och Stockholm genomfördes manifestationer för en ny lag Lex Lotta och regeringen presenterade sin jämställdhets-politiska skrivelse samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Socionomer utan gränser har i kölvattnet av mordet på Lotta Rudholm börjat arbeta för ett förslag till en nya lag Lex Lotta som ska innebära en kedja av insatser med samordning  -mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Socialtjänsten- och beslut som ska fungera som skydd för utsatta. Lex Lotta ska även ge tydliga verktyg och direktiv till åklagare att använda sig av allmänt åtal i de fall kvinnan inte orkar står fast vid sin anmälan. Förslaget till lagstiftningen ska även förtydliga, stärka och stödja socialtjänstens roll när det gäller utredningsförfarandet. Det måste finnas en lyhördhet för såväl subtila som tydliga hot.

Vid manifestationen här i Umeå talade bl a Andreas Lundgren (S) ordförande i Individ- och familjenämnden. Han konstaterade att arbetet för en ny lagstiftning, Lex Lotta, är just de konkreta förslag som behövs. Men han talade även om hur viktiga frågorna om kvinnofrid och våldets effekter är för oss Socialdemokrater i Umeå. Vi Socialdemokrater har därför tagit i initiativ i Individ- och familjenämnden för en kommunövergripande handlingsplan mot våld som ska presenteras under 2017. Handlingsplanen ska sedan diskuteras och antas i kommunfullmäktige.

Vi ska gemensamt se till att hela kommunorganisationen arbetar mot våld och vi ska försöka se till att den kraft som finns hos allmänhet och hos ideella organisationer och föreningar används i det arbetet. Det är för oss Socialdemokrater oerhört viktigt att detta arbete inte under några omständigheter bli en arena för politiskt käbbel, frågan är för viktig för det. Vi måste alla samverka och hjälpas åt för att stävja problematiken med mäns våld mot kvinnor.

Igår presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen med en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Regeringen avser att under 2018 inrätta en ny myndighet som ska bidra till en strategisk sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Vi från Umeå har uppvaktat regeringen tillsammans med länsstyrelsen om att den nya jämställdhetsmyndigheten bör ligga i Umeå. Vi har idag en stark kultur, miljö och infrastruktur uppbyggd som skulle gynna en ny jämställdhetsmyndighet.

Vi har t ex Umeå centrum för genusstudier (UCGS) vid Umeå Universitet som är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence. UCGS  bedriver utbildning i genusvetenskap på grund- avancerad- och forskarnivå. Umeå universitet är ett fullbreddsuniversitet, det enda norr om Uppsala, det i sig ger en god kompetensförsörjning inom samtliga kompetensområden som en Jämställdhetsmyndighet har tillgång och nytta av.

Vi har även en lång tradition av att samverka  mellan praktik, idéburen sektor och forskning gällande jämställdhetsfrågor. Umeå kommun är även en av de kommunerna i Sverige som har jobbat längst med jämställdhetsintegrering och vi har ett framgångsrikt arbete. De har lyfts av CEMR – observatoriet som en modellstad för jämställdhet i Europa och är i Sverige en av SKL:s modellkommuner i jämställdhetsfrågor.

I regeringens skrivelse ingår en tioårig nationell strategi som omfattar mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. För att stärka förutsättningarna att nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra kommer regeringen särskilt att fokusera på förebyggande insatser.

Jag är glad över regeringens initiativ på området och även vårt initiativ i Umeå kommun. Jag är även oerhört stolt över att så många Umeåbor igår slöt upp på manifestationen för Lex Lotta som föreningen Handihandförkvinnofrid anordnade. Det visar på det engagemang, den kunskap och den avsky som vi umeåbor har om och inför mäns våld mot kvinnor. Det måste få ett stopp, och då måste vi politiskt prioritera dessa frågor högt på dagordningen.