Arbetsgrupp ska se över processer och rutiner

Av , , Bli först att kommentera 5

Umeå Energi, ordförande Lena Karlsson EngmanUnder gårdagens kommunfullmäktige kom frågan om viten för lagstadgad verksamhet som inte kunnat levereras inom Individ- och familjenämnden upp till diskussion. Det är en viktig diskussion eftersom det naturligtvis aldrig är rimligt att brukare inte får det stöd den är beviljad samt att kommunen belastas med kostsamma viten.

Individ- och familjenämndens uppdrag som är kopplat till socialtjänstlagen innehåller ett lagstadgat uppdrag som innebär att vi är skyldiga att erbjuda bistånd enligt SoL eller insats enligt LSS. Individ- och familjenämnden har drabbats av viten till följd av ej verkställda beslut då beställda bostäder inte har kunnat levererats.

Det finns flera faktorer som påverkar tillgången till bostäder och möjligheten att verkställa beslut om boenden. Det är till stor del faktorer som Individ- och familjenämnden inte kan påverka.

Några kritiska faktorer som påverkar är till exempel:

  • Arbetet med att långsiktigt fånga målgruppernas behov, dvs att förutsäga framtida behov som långt ifrån alltid följer befolkningsutvecklingen.
  • Att nå en bra fördelning mellan servicelägenheter kontra gruppbostäder.
  • Tillgången till tomter för större boendeenheter är idag en bristvara.
  • Det är tyvärr inte ovanligt med överklagningar när kommunen vill etablera boenden i befintlig struktur, vilket naturligtvis fördröjer processen.
  • Teoretiskt sett är det kanske lättast att komma fram i nya bostadsområden, men många gånger är tiden från initiering av detaljplan till inflyttning lång, 5 år är ingen ovanlig tid i det sammanhanget.
  • Begränsad tillgång på resurser i form av t ex investerings- respektive driftsmedel.

Vi Socialdemokrater har under de senaste åren, såväl nationellt som i Umeå, fokuserat på att öka bostadsbyggandet. Från politiken sida har vi i Umeå utökat resurserna med 5,6 miljoner kronor för att förvaltningen skall ha förutsättningar att klara av det ökade antalet bygglovsärenden mm. Vi har -trots en ökning av bygglovsärenden med 30 % – lyckats minska handläggningstiderna markant. Ett nytt system med ansökningsförfarande via webben har införts och vi har fattat beslut om att utöka mängden byggklar mark samt att ”dammsuga” kommunen på mindre byggbar mark. Vi har dessutom politiskt höjt ribban rejält, målet är nu att 2000 enheter skall byggas per år. Problematiken ligger i dag ofta i överklaganden som gör att det drar ut på tiden.

Då det inom kommunen är flera aktörer som påverkar hur lokalförsörjningen fungerar, tog Lena Karlsson Engman (S) ordförande i Tekniska nämnden- mycket lösningsfokuserat- initiativ till att bildar en arbetsgrupp som särskilt utreder frågan. Karlsson- Engman vill att gruppen även ska undersöka hur andra kommuner hanterar problematiken då Umeå bland tillväxtkommunerna förmodligen inte är ensamma med det här problemet.

Arbetsgruppens uppdrag ska vara att föreslå rutiner och incitament för att effektivisera processen i alla de delar vi kan styra över. I arbetet bör  verksamheterna Stöd och omsorg, Fastighet, Mex, Bygglov och eventuellt berörda presidier delta.

Lena Karlsson-Engmans initiativ till hur detta problem ska utredas och hanteras är mycket välkommet. Vi behöver inom kommunen se över och gemensamt hitta ett sätt att hantera frågorna. Vart budget och ansvar för dessa ärenden ska ligga i framtiden återstår dock att se. Det kan säkert se olika ut beroende på vad orsaken till vitet är.  Fokus måste vara att kommunen löser uppgiften för brukarnas skull men även så att viten inte uppkommer.