Kom igen nu alla cyklister i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 4

CykelkampenThe European Cycling Challenge – ECC2016 är en cykeltävling mellan ett antal Europeiska städer -kommuner i Sverige- som pågår 1-31 maj 2016.

Den stad som cyklar längst vinner!

Tävlingen är öppen för alla som genomför vardagsresor med cykel, t ex resor till och från jobbet eller skolan, till affären mm. Anmäl dig till Umeås lag genom att ladda ner gratis-appen Cycling365 till din smarttelefon och registrera dina cykelresor. Dina sträckor (kilometer) kommer att bidra till lagets totala cykelsträcka.

Just nu ligger Umeå 2:a med 817 km/inv. Förra året hamnade vi på tredje plats med 805 km/inv. Under maj 2015 cyklade Umeå totalt 96 332 km. Med tolv dagar kvar i Cykelkampen har vi nu tillsammans kommit upp i 98 660 km.

Det känns kul med så många engagerade Umeåbor som cyklar, både för hälsans och miljöns skull. Nu kör vi för fullt resten av maj och tar hem segern i Cykelkampen. Trevlig helg!

 

 

 http://www.cyclingchallenge.eu/se/classifiche/citta-piu-ciclabile/.

 

Bli först att kommentera

Fostrar vi tjejer till att bli otrygga?

Av , , Bli först att kommentera 10

Det oroar mig att många unga tjejer känner sig otrygga i Umeå.  Enligt ”ungaenkäten*” som vi presenterade förra veckan har andelen tjejer som känner sig otrygga när de går ensamma på kvällen nästan fördubblats.  År 2014 var det 23 procent som kände sig otrygga.  Nu är andelen 39 procent.  Det är framförallt risken att bli överfallen och/eller sexuellt våld som skrämmer tjejerna.

 Enligt Seth Åberg som är processledare på UmeBrå så finns det inget i brottsstatistiken eller någonting annat som direkt kan förklara utvecklingen. UmeBrå tar dock detta på stort allvar och ska göra allt för att ta reda på vad tjejers ökade otrygghet beror på. Det är viktigt för oss i politiken att få en bild av vad som orsakar denna känsla av otrygghet bland våra unga tjejer.

Anna Bergman journalist på Umeå tidning skrev i veckan tankeväckande i ämnet.  ”Vi blir fostrade till att vi ska känna oss otrygga” menade hon.  Bergman beskriver hur även unga kvinnor som börjar närma sig 30 år tittar sig över axeln, har överfallslarm och ringer kompisar för att ha någon att prata med under den ensamma promenaden på kvällar och nätter. Få har blivit utsatta men alla vet att de kan bli det.

– Kan det vara så att vi fostrar tjejer till att känna sig otrygga?

 Vi arbetar politiskt mycket medvetet med att skapa trygga  stadsmiljöer. Den övergripande planeringen i detaljplaneskedet ska ge grundläggande förutsättningar för en trygg miljö. Även detaljprojekteringen har stor påverkan på hur platsen upplevs. I denna process är det viktigt att bevaka de nya områden som byggs, oavsett om det handlar om bostadsområden eller allmän platsmark, så de blir trivsamma och upplevs som trygga.

Trygghet i det offentliga rummet är en viktig del som ska ägnas särskild uppmärksamhet så att alla oavsett kön, ålder, religion, etnicitet eller läggning vill vistas och känner sig bekväma på platsen. Särskild hänsyn ska tas till trygghetsaspekter på platser man inte kan välja bort t.ex. busshållplatser eller vägar/platser man inte kan välja en annan väg genom/till/från. Trygghet handlar dels om belysning men också om att tillgodose aspekter som platsens tydlighet, läsbarhet, överblickbarhet, renhållning men kanske främst möjlighet till aktivitet, liv och rörelse under så stor del av dygnet som möjligt.

Via vår hemsida uppmanar vi från kommunen allmänheten att lämna synpunkter på trygga och otrygga platser.  ”Passerar du områden som du upplever är bra eller dåligt belysta? Vill du dela med dig av din känsla av trygghet eller otrygghet? Då kan du lämna dina synpunkter i via kommunens webbformulär Felamälan eller via kommunappen. ”

Vid Umeå centrum för genusstudier bedriver en forskargrupp just nu forskningsprojektet ”Rädsla och trygghet i ord och handling”. De studerar relationen mellan talet om trygghet och rädsla i offentliga miljöer och det arbete med trygghetsfrågor som genomförs. Det är forskning vars resultat jag ser fram emot att ta del av. Allt för att göra Umeå tryggare.

 

 

*Umeå kommuns” ungaenkät” genomförs vartannat år och riktar sig till alla ungdomar mellan 13-18 år. Syftet med undersökningen är att beskriva hur ungdomar i Umeå kommun mår. Enkäten fyller en viktig demokratisk funktion, då den ger unga möjligheter att uttrycka hur de upplever skola och vardag utifrån många olika perspektiv. Den ger också oss i den politiska nivån ett viktigt beslutsunderlag för att följa upp kommunfullmäktiges folkhälsomål. Totalt besvarades ”Ungaenkäten” av 4 574 ungdomar 2016, vilket ger en svarsfrekvens på ungefär 70 procent. Nytt för i år är att vi kan göra jämförelser med den tidigare undersökningen Unga14

Bli först att kommentera