Starkt resultat för Umeå kommun!

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag kom glädjande siffror rörande Umeå kommuns resultat för 2017. Vi har på kort tid lyckats vända underskott till överskott samt haft utrymme att betala av på vår skuld.

För oss socialdemokrater är det av största vikt att hålla ordning i det allmännas ekonomi. Det är när vi har det bra ställt med de offentliga finanserna som en god politik för umeborna är möjlig. 

Resultatet för Umeå kommun under år 2017 landar på 259 miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med förra året på 174 miljoner kronor och ett så starkt resultat som nu har kommunen inte haft på flera år. Budgeterat resultat var 60 miljoner kronor och skillnaden beror till stor del på ett antal engångsintäkter.

Bland annat består dessa intäkter av 80 miljoner kronor genom avslutandet av projektet Entré Syd, 11 miljoner kronor från försäljningen av Scharinska villan och 17 miljoner kronor från försäljning av tomten Mården. Kraftverksamhetens resultat var 120 miljoner kronor.

Kraftverksamheten gick bättre än vad vi hade budgeterat för och det var en medveten strategi från vår sida att hålla nere förväntningarna eftersom kraftintäkterna varierar över tid. Det är också bra att ha en buffert.

Resultatet i sin helhet motsvarar omkring 4 procent av omslutningen.

Till följd av det goda resultatet kan Umeå kommun nu för första gången sedan möjligheten infördes år 2013 avsätta pengar till en resultatutjämningsreserv. Detta handlar kort sagt om att bunkra upp med sparade medel som kan användas under sämre tider. När det går bra är det klokt att spara för att jämna ut eventuella framtida nedgångar. Kommunfullmäktige kommer därför att få ett förslag om att avsätta 163 miljoner kronor till denna reserv, vilket är maxbeloppet utifrån kommunallagens balanskrav.

Vi ser en positiv trend i kommunens ekonomi. Kostnadsökningen var 11,9 procent mellan 2012-2016 jämfört med 19,8 procent mellan 2007-2011. Nedan ser man hur utvecklingen sett ut de senaste fyra åren.

 

                        2014     2015     2016     2017

Kostnadsökning                      5,4 %    4,1 %    3,2 %   2,1 %

Resultat, mnkr                          –76       –42        85         259

Nettoinvesteringar, mnkr          811       742       777        649

Skuldförändring, mnkr             240        236       276        –13

Resultatet för Umeå Kommunföretag AB är 1 125 miljoner kronor för år 2017. Året innan låg det på 267 miljoner kronor. Bidragande orsak till det förbättrade resultatet är AB Bostadens försäljning av fastigheter, som resulterade i en reavinst på 875 miljoner kronor som nu kan användas för bland annat nybyggnation.

Vi har alltså på kort tid lyckats vända underskott till överskott och dessutom haft utrymme att betala av på vår skuld. Värt att notera är att med de skattesänkningar Moderaterna går ut med hårt i Umeå så skulle större delen av detta överskott ätas upp. 

En god ekonomi är en grundläggande förutsättning för att kunna bedriva en bra politik i Umeå. Vi socialdemokrater kommer alltid att arbeta för sunda offentliga finanser. Vi vet att det är när man har ordning på ekonomin som det är möjligt att förverkliga politiska visioner.

Skärpt lagstiftning mot människohandel och människoexploatering

Av , , Bli först att kommentera 1

I dag lämnade den socialdemokratiskt ledda regeringen en proposition (prop. 2017/18:123) som syftar till att säkerställa ett stärkt straffrättsligt skydd mot människohandel, människoexploatering och ett bättre skydd för barn. I förslaget ingår ett helt nytt brott med beteckningen människoexploatering samt straffskärpningar för människohandel och koppleri.

Regeringen föreslår att brott mot person som är under arton år även ska gälla vid oaktsamhet i fråga om offrets ålder. Regeringen vill med ändringen minska möjligheten för förövare att komma undan med påståenden om att man inte visste att brottsoffret var ett barn. Minimistraffet för människohandel, mindre grovt brott, ska också skärpas till fängelse i sex månader.

För att utöka skyddet mot utnyttjande av personer i tvångsarbete, tiggeri eller liknande föreslår regeringen ett nytt gradindelat brott i brottsbalken, med beteckningen människoexploatering.

Brottet ska bestå i att någon genom olaga tvång, vilseledande eller utnyttjande av någons beroendeställning, skyddslöshet eller svåra situation exploatera en person i tvångsarbete, arbete under uppenbart orimliga villkor eller tiggeri. Om brottet har avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av annan, kan dömas för grov människoexploatering. Om brottsoffret är under arton år ska det för straffansvar vara tillräckligt att personen har exploaterats i någon av verksamheterna samt oaktsamhet i fråga om offrets ålder. Straffet ska enligt regeringens förslag vara fängelse i högst fyra år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst två år och högst tio år.

Härutöver föreslår regeringen att man ska kunna straffas för förstadier till brottet. Regeringen föreslår också lagändringar vad gäller sekretess hos domstol och hemlig rumsavlyssning. Slutligen föreslås att maxstraffet för grovt koppleri ska skärpas till fängelse i tio år. Lagändringarna föreslås träda i kraft första juli i år.

Regeringen har under mandatperioden fört en aktiv kriminalpolitik som syftat till att stärka det straffrättsliga skyddet på ett flertal områden och för att anpassa lagstiftningen till nya samhällsförutsättningar. Ny lagstiftning och skärpta straff på de områden där det kan ha effekt är ett viktigt moment. Men lagstiftning är meningslös om rättsskipningen inte fungerar effektivt. Därför har vi under mandatperioden höjt anslagen till Polismyndigheten och fördubblat intaget till polisutbildningen. Vi vill även nästa mandatperiod satsa på att stärka Polisen så att myndigheten har förutsättningar att tillse att lagstiftningen upprätthålls och att det straffrättsliga skyddet är effektivt.