Tillförordnad stadsdirektör utsedd

Av , , Bli först att kommentera 5

Det gläder mig att vi i kommunstyrelsen i dag har kunnat utse Margaretha Alfredsson, samhällsbyggnadsdirektör, till tillförordnad stadsdirektör från och med den 14 mars.

Det ska bli en ynnest att arbeta sida vid sida med henne! Margaretha Alfredsson är helt rätt person för uppdraget. Hon besitter en oerhörd kompetens och omfattande erfarenhet efter att ha arbetat för Umeå kommun sedan 1999. Hon har under denna tid byggt upp ett stort förtroende i den kommunala organisationen. Med henne vid rodret kan vi alla känna lugn inför vårens arbete med organisatoriska förändringar i kommunen.

Beslutet föregicks av att jag under dagen träffat facket som var nöjda med förslaget på tillförordnad stadsdirektör. Därefter hade vi sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott för att därefter slutligen besluta om att utse Margaretha under kommunstyrelsens möte under eftermiddagen.

Det är också glädjande att vi kunnat utse Mikael Öhlund, vd för Umeå Kommunföretag AB, till att ingå i kommunens ledningsgrupp som ett stöd för att stärka samspelet i kommunkoncernen.

Både Margaretha och Mikael har en bred erfarenhet och jag ser stora fördelar med en tydligare koppling mellan kommunen och kommunföretagen.

Margaretha kommer att vara verksam tills dess att en ny ordinarie stadsdirektör har tillsatts. Vi har inlett rekryteringsarbetet och jag kommer att ingå i rekryteringsledningen tillsammans med fackliga företrädare, Anders Ågren (vice ordförande i kommunstyrelsen) och personalchefen. Facket kommer att vara delaktigt i utformandet av den kravprofil som ska vara vägledande för tjänstetillsättningen.

Vi befinner oss nu i ett skede där stöd med rekryteringen ska upphandlas av en rekryteringsfirma. En ny stadsdirektör väntas kunna tillsättas tidigast om sex månader.

Margaretha efterträder Jonas Jonsson som slutar som stadsdirektör efter fyra års fantastiskt arbete. Jag önskar honom varmt lycka till inför de nya utmaningar han har framför sig!

Trygghet går före skattesänkningar

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag skriver jag i Västerbottens-Kuriren om Moderaterna i Umeås film och ger min syn på vilken politik som behövs för att bekämpa och förebygga otrygghet. På nationell nivå har regeringen tagit krafttag mot bland annat den organiserade brottsligheten genom straffskärpningar och resurspåslag till Polismyndigheten.

I Umeå saknar vi dock de problem som många andra jämförbara städer har. Umeå är en trygg stad och för att den ska vara fortsatt trygg måste vi alltid ligga steget före med en aktiv och socialt hållbar politik.

Moderaterna föreslår i sin film ett antal nationella åtgärder, alltså sådant de faktiskt inte kan driva lokalt i Umeå. De lokala förslagen inskränker sig till ett allmänt hållet löfte om förebyggande arbete och därutöver kameraövervakning.

Detta framstår som märkligt med tanke på att Moderaterna motsatt sig stora delar av de satsningar som vi på lokal nivå kan arbeta med för att säkerställa social trygghet. De har också bedrivit en politik som skulle urholka den välfärd som utgör grunden för ett tryggt samhälle.

  • Socialdemokraterna i Umeå har under mandatperioden sett till att socialtjänstens fältgrupp utökats med fler anställda för att nå fler ungdomar och minska drogproblematiken i vår stad. Detta har Moderaterna motsatt sig hårt.
  • Moderaterna har i kommunfullmäktige så sent som 2017 velat slakta socialtjänsten med ytterligare besparingar.

För 2017 föreslog Moderaterna att individ- och familjenämnden skulle få 20 miljoner mindre än vårt socialdemokratiska huvudförslag. Hade Moderaternas förslag antagits hade förebyggande verksamhet som fältgrupp, ekonomiskt stöd till sociala föreningar, alkohol- och drogmottagning, öppen förskola och Centrum mot våld tvingats stänga eller reducerats till oigenkännlighet.

  • Moderaterna har trots kommunens tuffa utmaningar fortsatt kräva att skatten ska sänkas.

Målet är att sänka skatten med över 220 miljoner. Detta trots att SKL:s prognoser pekar på att kommunalskatten i framtiden kan riskera att behöva höjas i samtliga landets kommuner för att klara finansieringen av det mest grundläggande välfärdsuppdraget.

I Moderaternas lokala politik kvarstår då egentligen bara kameraövervakning, vilket inte avhjälper brottslighetens orsaker eller minskar förekomsten av sociala problem som leder till otrygghet. Men när man vill sänka skatten så mycket som de gör så återstår såklart bara billiga symbolåtgärder.

Min inriktning står fast. Välfärd och trygghetsskapande arbete går före stora skattesänkningar.

Socialdemokraterna vill skapa nationellt program för avhopparverksamhet

Av , , Bli först att kommentera 0

Ett framgångsrikt arbete mot kriminalitet bygger på att vi tar ett politiskt helhetsgrepp och använder oss av många olika verktyg. Ett sådant verktyg är att samhället ser till att människor som hoppar av kriminell verksamhet kan få stöd för att permanent lägga sin brottsliga bana bakom sig. Det är en förutsättning för att bryta utvecklingen av den organiserade brottsligheten, parallellt med de straffskärpningar och resurspåslag till Polisen som regeringen arbetar med.

Därför vill Socialdemokraterna skapa ett nationellt program för avhoppare i syfte att underlätta steget ut ur kriminalitet och motverka återfall i brottslig verksamhet.

Om fler personer kan känna sig trygga i att lämna sin kriminella bana ger det vinster på både samhälls- och individnivå. I dagsläget tillhandahåller flera av storstäderna avhopparverksamhet, men stödet är ojämt fördelat över landet. Därför behövs en nationell samordning av avhopparverksamheten för att stärka det brottsförebyggande arbetet.