Jämställdhetsarbetet måste fortsätta!

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag är det internationella kvinnodagen, en dag som instiftats för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Jämställdhetsfrågorna kan dock inte inskränkas till att dryftas en dag per år, de måste vara ständigt närvarande i den politiska debatten och det politiska arbetet.

Internationella kvinnodagen instiftades ursprungligen 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen. 1977 antogs den som en världsgemensam kvinnodag av FN:s generalförsamling i en resolution. Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar.

Som inte minst höstens Me too-våg visade har vi en lång väg kvar innan vårt samhälle kan kallas jämställt. Under Me too-debatten fick vi ta del av berättelser, om sexuella trakasserier, sexuellt våld och sexistiskt förtryck, från kvinnor inom samhällets alla områden. Alltifrån jurister, skådespelare och politiker till vårdbiträden, läkare och byggarbetare kunde vittna om ett förtryck i vardagen som kraftfullt begränsar kvinnors liv.

Alla de som under lång tid framhärdat att kvinnor och män är jämställda i Sverige fick förhoppningsvis skäl att omvärdera sin inställning.

Jämställdhetsarbetet är inte färdigt och vi måste fortsatt arbeta aktivt med jämställdhet på samtliga områden i det svenska samhället. Det är en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Ett icke jämställt samhälle är inte fullt ut demokratiskt.

Kvinnor får än i dag inte lika lön för lika arbete, jämfört med sina manliga kollegor. Detta lönegap har slutits något över tid men är fortfarande väldigt stort. Löneklyftan mellan kvinnor och män innebär i praktiken att kvinnor i genomsnitt arbetar en timme gratis varje dag, om man jämför med mäns genomsnittslöner för samma arbetsuppgifter. 29 procent av alla kvinnor arbetar deltid (11 procent av männen), bland annat för att kvinnor tar ett större ansvar för hem och familj samt tvingas ta arbeten med osäkrare villkor.

Kvinnor faller dagligen offer för mäns våld. Bland kvinnorna uppger 3 procent att de drabbats av sexuellt våld och mörkertalet är med all sannolikhet väldigt stort. För män är motsvarande andel 0,4 procent.

Kvinnor tar också, som nämnts ovan, fortfarande ett oproportionerligt stort ansvar för det oavlönade arbetet i hemmet och för föräldraskapet. 74 procent av föräldraledigheten tas ut av kvinnor. I Umeå är papporna bäst i landet på att ta ut föräldraledighet men med nuvarande takt skulle det ändå ta 47 år innan Umeås föräldrar är helt jämställda.

Ojämställdheten har ett högt pris i form av stort lidande och sämre hälsa för många kvinnor.

Detta är officiell statistik och fakta som är tillgänglig för envar. Bilden är tydlig: jämställdhetsarbetet har inte fullbordats och måste hållas vid liv.

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti och vi tänker inte ge oss förrän samhället är fullt ut jämställt.

I Umeå kommun är jämställdhetsarbetet högt prioriterat, eftersom det finns så mycket kvar att göra. Jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter och demokrati som måste genomsyra alla delar av kommunens verksamhet.

Målet för kommunens jämställdhetsarbete är en jämn fördelning av makt och inflytande i samhället, ekonomisk jämställdhet, en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Umeå kommuns strategi för jämställdhetsarbete kan läsas här.

År 2016 genomförde vi rätten till heltid inom vård och omsorg, en viktig jämställdhetsreform som vi socialdemokrater fortsatt vill säkra finansiering för. Vi har också arbetat med jämställd stadsplanering i Umeå, för att öka tryggheten i offentliga miljöer. I Sverige överlag uppger 31 procent av kvinnorna (9 procent av männen) att de känner sig otrygga när de är ute sent på kvällen. 22 procent av kvinnorna känner oro inför överfall och misshandel. En jämställdhetsinriktad stadsplanering är ett av verktygen för att öka tryggheten i våra offentliga miljöer.

Vi har tagit krafttag för att minska sexhandeln i Umeå, vilket har gett vissa resultat och arbetet fortsätter. Läs mer om detta på Andreas Lundgrens (S), ordförande i individ- och familjenämnden, blogg.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen är världens första uttalat feministiska regering och har bedrivit en politik för att göra skäl för den benämningen. Regeringen har tagit fram en handlingsplan för jämställda livsinkomster, arbetar med jämställdhetsperspektiv i statsbudgeten, inrättat en ny jämställdhetsmyndighet, genomfört stora satsningar på kvinnors hälsa och sexuella rättigheter, börjat arbetet med att reformera föräldraförsäkringen för att göra den tidsenlig och jämställd.

Regeringen har också tagit fram en heltäckande nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Regeringen har tagit initiativ till att förnya sexualbrottslagstiftningen för att vi ska få en lagstiftning som bygger på samtycke och frivillighet. Regeringen föreslår ett samtyckesrekvisit i straffstadgandet för våldtäkt. Ett nytt brott föreslås också, oaktsam våldtäkt, för att täcka in fler av de fall där gärningsmannen kommer med undanflykter.

Den feministiska politiken har inte minst fått genomslag i den svenska utrikespolitiken. Som medlem av FN:s säkerhetsråd har Sverige sett till att kvinnors situation hamnat högre upp på dagordningen. Här kan man ta del av en treårsutvärdering av den feministiska utrikespolitiken.

Det finns dock ingen anledning att luta sig tillbaka. Vi har gjort vissa framsteg på jämställdhetsområdet under mandatperioden men det återstår väldigt mycket arbete.

Därför hoppas jag att vi får en feministisk ledning för Sverige och Umeå även efter höstens val.

Moderaterna svartmålar Umeå och motsätter sig viktigt förebyggande arbete

Av , , Bli först att kommentera 7

Moderaterna i Umeå lanserade för några dagar sedan en film på sin Facebooksida. Filmen har ett mörkt bildspråk och inleds med en panorering över centrala Umeå kvällstid. Filmen inleds också med att det moderata kommunalrådet Anders Ågren säger: ”Våldsbrottslighet, utpressning, bilbränder, bilstölder och knarkhandel. Ungdomar som rekryteras av äldre brottslingar till kriminalitet. Ökad risk för religiös radikalisering. Detta sker i vårt Umeå. Det handlar inte om att svartmåla den ena eller den andra stadsdelen, men det här är på allvar. Den här utvecklingen har gått snabbt.”

Jag är nog inte ensam om att inte känna igen den bild som Moderaterna målar av Umeå. För mig präglas Umeå framförallt av en hög grad av trygghet, ett levande föreningsliv, vital kultur, mångfald, tillväxt och allt det där som gör att vi tycker att Umeå är en fantastisk plats att bo och leva på. Detta gäller hela Umeå!

Till skillnad från många jämförbara städer har Umeå inga särskilt utsatta områden eller social oro. Vi har också en polis som med fantastiska resultat över tid bland annat lyckats mota bort kriminella gäng från Umeå. Att moderaternas mörka bild av Umeå är felaktig bekräftades dessutom av sociologen och kriminologen Tage Alalehto, vid Umeå universitet, i en kommentar till SVT Västerbotten.

Om Moderaternas film säger han

Den är i stort sett felaktig och den skrämmer upp folk på helt osakliga grunder. Det finns ingen anledning att måla upp Umeå som en otrygg stad, för det är i själva verket en trygg stad. Om man tittar på officiell myndighetsstatistiken finns det ingen grund för detta

I trygghetsfrågorna har vi i dag ett aktivt och myndighetsöverskridande samarbete, med bland annat Polisen, inom ramen för Umebrås verksamhet. Vi har nyligen inlett ett projekt som syftar till att bemöta de problem vi ser just nu. Det handlar om förebyggande och riktade insatser för att motverka bland annat missbruk. Vi ska jobba med stöd till föräldrar och utbildning av skolpersonal. Det handlar också se till att unga människor har möjlighet till en meningsfull fritid, utbildning och arbete. Jag berättade nyligen i ett blogginlägg om Umebrås aktivitetsplan framöver. Vi jobbar också i tätt samarbete med näringslivet och föreningslivet som visat ett stort intresse för att engagera sig i att Umeå ska vara en fortsatt trygg plats med goda livschanser för alla umebor.

För Umeå är tryggt och vi vill att Umeå ska fortsätta växa mot målet om 200 000 invånare med bevarad trygghet.

Anders Ågren sitter i Umebrås styrgrupp och känner till allt detta. Han vet att situationen är hanterbar, att Umeå är en väldigt trygg kommun och att vi arbetar aktivt förebyggande både fortlöpande och med projekt med särskild inriktning.

Ågren har därför ett ansvar för att inte sprida desinformation och underblåsa en rädsla som inte är påkallad. Polisen har dessutom i Umebrås styrgrupp understrukit vikten av att inte sprida alarmism. Detta struntar Anders Ågren uppenbarligen i och sätter de egna politiska intressena framför Umeås bästa.

Vår uppgift som politiker är inte att skrämma medborgarna när vi vet att vi bor i en trygg stad och att vi har ett välfungerande trygghetsarbete inom kommunen och i samarbete med Polismyndigheten. Då ska vi som politiker kommunicera att vi tar ansvar gemensamt och arbetar aktivt och inriktat mot de problem som finns.

Tyvärr har Moderaterna anammat den retorik som Sverigedemokraterna fört in i svensk debatt, som handlar om att försöka vinna röster genom att sprida skräck och oro. Detta bygger såklart på valtaktiska överväganden vilket åskådliggör den cyniska människosyn Moderaterna lägger till grund för sin kommunikationsstrategi i detta fall.

I filmen lägger Anders Ågren fram ett antal förslag varav flertalet är åtgärder som vi inte kan vidta i kommunen.

Strafflagstiftning är såklart ett verktyg för att motverka kriminalitet och där jobbar den socialdemokratiskt ledda regeringen aktivt med mer än trettio straffskärpningar hittills och ny lagstiftning på gång (bland annat det nya brottet blåljussabotage, insatser mot stöldligor och samtyckeslagstiftning). Regeringen har fördubblat platserna på polisutbildningen och tillskjutit mer pengar till Polismyndigheten än vad myndigheten själv begärde. Regeringen har också tagit fram en heltäckande nationell strategi för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

På kommunal nivå kan vi bejaka tryggheten främst genom att bygga en socialt hållbar och jämlik kommun. I jämlika samhällen, där människor har arbete, möjligheter till utbildning, goda livschanser och tillgång till vård och stöd från samhället, är otryggheten och brottsligheten mindre. I Umeå jobbar vi därför aktivt med dessa områden. Vi planerar också för socialt hållbara bostadsområden där hyresrätter, bostadsrätter och andra boendeformer blandas, där det finns trygga utemiljöer och mötesplatser. För att detta ska vara ändamålsenligt så kan vi inte skrämma folk så att de inte vågar vistas ute. Det är när människor vistas ute i gemenskap och kan träffas som trygghet skapas.

Som min partivän Andreas Lundgren påpekat är Moderaternas påståenden om att de vill satsa på förebyggande arbete i hög grad tomma ord.

De vet att de inte har särskilt mycket att erbjuda för att på samhällelig nivå skapa trygghet, eftersom de vill avsätta stora resurser till skattesänkningar. Det är därför de ständigt kommer farandes med straffskärpningar som universalmedel i trygghetsfrågorna. Som jag nämnde ovan är straffrätten ett av många verktyg, men knappast det allra mest verksamma i samtliga fall. Om bestraffning var lösningen så skulle länder som USA ha avsevärt mindre problem med brottslighet än Sverige. Så är inte fallet utan tvärtom.

Vad har då Moderaterna i Umeå gjort för att minska brottsligheten, förutom att kräva kameror i varje gathörn?

Inte särskilt mycket alls. Under mandatperioden 2014-2018 har Moderaterna istället drivit en nedmondering av trygghetsskapande insatser:

  • Reducera fältgruppen

Vi socialdemokrater har under mandatperioden drivit igenom att socialtjänstens fältgrupp utökats med fler anställda för att nå fler ungdomar och minska drogproblematiken i Umeå. Detta har Moderaterna motsatt sig hårt.

  • Slakt av socialtjänsten

Anders Ågren och Moderaterna har i kommunfullmäktige under mandatperioden velat slakta socialtjänsten med ytterligare besparingar. För 2017 föreslog man att individ- och familjenämnden skulle få 20 miljoner mindre än vårt huvudförslag.

Hade Moderaternas linje gått igenom hade förebyggande verksamhet som fältgrupp, ekonomiskt stöd till sociala föreningar, alkohol- och drogmottagning, öppen förskola och centrum mot våld antingen fått stängas ner eller reduceras till oigenkännlighet. 

  • Montera ned välfärden

Moderaterna har trots kommunens tuffa utmaningar fortsatt att kräva att Umeås skatt ska sänkas. Målet är att sänka kommunalskatten med över 220 miljoner. När de borgerliga partierna under mandatperioden lagt separata budgetförslag har Moderaterna stått ensamma om skattesänkning med 10 öre som en start. Medan SKL varnar att kommunalskatten skulle behöva höjas med 13 kronor för att ens klara dagens grundläggande välfärd, så struntar Ågrens moderater i detta. Skattesänkningar för de som tjänar bäst går först. Stöd till eleverna i skolan – väljs bort.

Moderaterna verkar inte begripa att förebyggande arbete kräver satsningar. Det är därför Socialdemokraterna väljer att prioritera sociala insatser, välfärd och en aktiv politik för social hållbarhet framför stora skattesänkningar.