Inga ytterligare sparbeting till nämnderna

Som vi alla varit medvetna om under en period så behöver Umeå kommun justera den budget som kommunfullmäktige fastställde i juni för 2017. Det är den förändrade skatteprognoser på -70 miljoner och de förändrade bidragsreglerna för ensamkommande barn och unga – 70 miljoner som är orsakerna till behovet av en budgetjustering.

För oss Socialdemokrater har det varit oerhört viktigt att i processen kunna värna verksamheterna. Vi har redan en tajt budget för flera nämnder under 2017. Vi vill verkligen inte ytterligare begränsa våra välfärdsnämnder i deras verksamhet. Det hade naturligtvis varit enkelt att lägga ut ett procentuellt sparbeting på samtliga nämnder och på så sätt klara budgetjusteringen. Men det ville vi alltså inte göra.

Med en förvaltning, den organisationsförändring som genomfördes 2010, öppnas nya möjligheter. Vi valde därför att bolla tillbaka sparbetinget till tjänstemännen för att hitta effektiviseringar inom våra gemensamma, övergripande processer. Tjänstemän från de olika verksamheterna har tillsammans arbetat fram de områden som vi nu föreslår ska ingå i effektiviseringsprojekten.

Det handlar om att centralisera och samordna, att avveckla dyra enskilda system till förmån för gemensamma. Att t ex samordna IT och telefoni, vilket vi naturligtvis borde ha gjort för länge sedan. Vi kommer även att gå igenom leasingavtal, undersöka hur mycket varje bil i fordonsflottan används och samordna nyttjandet bättre. Vi ska se till att alla använder sig av de upphandlingar som är gjorda och som är långsiktiga och utgår från livscykelanalyser som tar hänsyn till miljöpåverkan. Vi gör även en översyn för att se hur vi bättre kan samordna vissa roller och funktioner. Vi ska även se över prissättningen när vi exploaterar kommunens mark, vår prissättning måste bli mer marknadsmässig och vi tittar på försäljning av vissa kommunala fastigheter.

Jag är oerhört nöjd med att vi genom att effektivisera inom den gemensamma förvaltningen kan undanta verksamheterna från sparbeting. Det är en styrka i att tjänstemännen inom SDL tagit sitt ansvar och arbetat fram dessa effektiviseringsförslag. Det borgar enligt min mening för dess genomförande. Allt kommer att genomföras i olika projekt med ansvariga tjänstemän och med månatlig avrapportering till oss i politiken.

Arbetet med ständiga förbättringar kommer att implementeras under projektens genomförande och vara något som kommunen fortsättningsvis skall arbeta med. Vi behöver en effektiv förvaltning som ständigt ser över sina kostnader och sitt arbetssätt.

För nämndernas del kommer det att handla om vissa ramjusteringar som dock är ett nollsummespel. Det beror på att nämnderna kommer att få minskade kostnader med effektiviseringar av de övergripande processerna och därför inte längre behöver kostandstäckning för dessa.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.