Socialdemokraterna mötte medborgare i Broparken

Av , , Bli först att kommentera 8

BroparkenIgår genomförde vi Socialdemokrater ett möte för allmänheten i Broparken. Trots att vädret inte var det bästa dök ett 50-tal medborgare upp och deltog.

Våra skolpolitiker -Moa Brydsten ordförande i För- och grundskolenämnden och Peter Burström ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden- berättade om sina verksamheter och svarade på allmänhetens frågor. Vi fick frågor om och diskuterade t ex Moderaternas förslag om tidigare betyg. Vi Socialdemokrater säger tydligt nej till betyg i unga år. Vi berörda även områden som skolsegregation, integration på arbetsmarknaden, kompetensförsörjningsbehovet och att vi är en bra skolkommun.

Peter Olofsson vårt landstingråd gav information om regionfrågan och sedan pratade jag själv om Umeås positiva utveckling. Jag berättade bland annat om att allt fler lämnar in bygglov vilket vi möter upp från kommunens sidan 

Det var ett intressant och mycket bra möte med aktiva medborgare som gav oss tummen upp för hur vi utvecklar Umeå med en socialdemokratisk politik.

Bli först att kommentera

Fler idéer för att utveckla eventstaden Umeå

Av , , Bli först att kommentera 2

TiljanKajen eventIgår träffade jag Tony Svedlund som driver företaget Tiljan. Tiljan är ett produktionsbolag som utformar och producerar shower och musikaliska upplevelser.

Tony Svedlund är en av nyckelspelarna i Umeå som arrangerar olika event och konserer. Det senaste uppdraget var Umeå Live som blev mycket uppskattat av oss umeåbor.

Umeå kommun samordnar framgångsrikt olika event genom bl a Visit Umeå.  Vi kan konstatera att fler bor på hotell, fler går på restaurang och fler shoppar när det är någon form av event i stan. Det skapar naturligtvis fler jobb inom besöksnäringen.

Det finns en gammal utredning som visar att omsättningen för Umeå fotbollsfestival då var över 20 miljoner i mat, hotell och andra utlägg. Evenemang drar sannerligen sitt strå till stacken för Umeås tillväxt.

Umeå ska vara en stad där det händer mycket och då behövs fler festivaler, fler konferenser, ja fler event helt enkelt. Men det förutsätter också att de är fler som vill hjälpa till med mer tankar och idéer för att skapa en ännu trevligare stad att leva och bo i.

Umeå tilldelades nyligen av tidningen Fokus två priser för bästa stad att leva och bo i. Men vi vill och kan bli ännu bättre.

I samtalet med Tony fick jag med mig en massa nya tankar och idéer för hur vi kan utveckla eventstaden Umeå. I grunden handlar det om mer samverkan mellan aktörer och att fler drar åt samma håll. Det är så vi kan fortsätta utveckla Umeå!

 Tack för ett bra samtal Tony.

Bli först att kommentera

Östra Ersmark ska utvecklas

Av , , Bli först att kommentera 5
På tisdagens Näringslivs- och planeringsutskott godkändes planprogrammet för Östra Ersmark. Planprogrammet skapar förutsättningar för att fortsätta utveckla Ersmark med fler bostäder. Det godkända planprogrammet ska användas som underlag för kommande detaljplaner.
Detaljplaner för delområden kommer att tas fram etappvis och utbyggnaden kommer att ske under en lång period. I den norra delen fortsätter arbetet med detaljplanering direkt och utbyggnad kan komma att påbörjas nästa år. I den södra delen är bostadsbebyggelse aktuellt på längre sikt.
I underlaget inför beslutet framgick det att det är avsatt mark för bl a skola, men det hänvisades även till befolkningsprognosen och det slogs fast att elevunderlaget inte skulle växa nämnvärt. Detta oroar oss Socialdemokrater. Vi vet av erfarenhet från t ex utbyggnaden av Tomtebo att det kommer fler barn än beräknat via prognoser. Det är av stor vikt att vi planera in skolans behov i ett tidigt skede för att ge Ersmarksborna förutsättningar för en bra skola även efter en utveckling med fler bostäder.
Vi Socialdemokrater begärde därför att För- och grundskolan vid nästa NP ska informera utskottet om deras analys av framtida elevunderlag efter en bostadsutbyggnad i Ersmark samt hur de ser på  skolfrågan och elevunderlag vid det ökade bostadsbyggandet.
Vi socialdemokrater kommer inför alla nya exploateringar tydligt efterfråga t ex skolans och äldreboendens behov som ett led i att få med helheten i stadsdelarnas utbyggnad. Det är för oss en självklarhet och ett måste för att klara en hållbar tillväxt av Umeå.
Bli först att kommentera

Smart Sustainable Cities

Av , , Bli först att kommentera 3

Broparken_447Umeå kommun har blivit inbjuden att delta i en ansökan till Vinnova om ett 12- årigt strategiskt innovationsprogram ”Smart Sustainable Cities” tillsammans med Stockholm, Göteborg och Malmö. Umeå ska i sammanhanget bidra med regional kompetens som den nordliga -arkitiska- aktören med en nationell och internationell ansats.

Ansökan -som Umeå inbjudits till att vara en del av- är en fortsättning på en tidigare nationell strategisk innovationsagenda finansierad av Vinnova. KTH koordinerade då bl a organisationer kopplade till Stockholm, Göteborg och Malmö. Nu vill man alltså även ha med en nordlig aktör.

Vi i Umeå anser att vi har mycket att bidra med och kommer därför att skyndsamt förbereda ett ”Letter of intent” som beskriver Umeås medverkan i ansökan till Vinnova, i första hand under de tre kommande åren.

Umeå ligger redan idag i framkant i detta arbete med klimat/energi- och miljörelaterade satsningar. Vi har t ex ett samarbetsavtal om hållbar stadsutveckling med Umeå universitet och SLU samt ett pågående samarbete med SP om t ex ”smart cities”.

Vi har även tillsammans med samarbetspartners tilldelats projektmedel för olika stadsutvecklingsprojekt, t ex:

  • Stadsmiljöavtalet där vi beviljats 50% medfinansiering av totalt 49,75 Mkr och som innefattar en ombyggnad av Vasaplan samt åtgärder kring kollektivtrafikens linje 1. (2017-18)
  • Smart Cities- Universitetsstaden där vi beviljats 100% finansiering o 35 Mkr för att tillsammans med t ex Rotterdam och Glasgow utveckla den smarta staden. (2017-21)
  • Koldioxidsnåla platsen, där vi beviljats 50% medfinansiering av 27 Mkr för att ta fram metoder och verktyg för att planera och utveckla en stad med så lite koldioxidutsläpp som möjligt, förändra konsumtions-, resevane- och boendemönster. (2017-19)

Vi kan även konstatera att Umeå har kompetenser med starka näringslivskopplingar som kan stärka innovationsprogrammets konkurrenskraft. Jag tänker då t ex på att Design högskolan är rankat som en världsledande utbildningsmiljö för industri- och tjänstedesign och att forskare från Umeå universitet är ledande kring frågor om hälsoeffekter av luftkvalitet/klimatpåverkan i staden och där Umeå fungerar som testmiljö för mycket av den forskningen.

Umeå kommer att kunna bidra till det strategiska innovationsprogrammet och det är glädjande att koordinatorn uppmärksammat att Umeås arbete inom dessa områden är i framkant och bjudit in oss att delta.

 

Bli först att kommentera

Nu kan vi utveckla stadskärnan

Av , , Bli först att kommentera 4

imageimageimage         Vid dagens Näringsliv- och planeringsutskott kunde vi äntligen fastställa detalplanen för Frigg 7-12 i Centrum samt förlänga AB Bostadens reservationsavtal i Sävar.

Detaljplanen för ”Friggen” har varit ute för samråd till den 14 augusti och syftet med detaljplanen är på- och tillbyggnad av den befintliga byggnaden inom Frigg 7, Valandhuset. Det handlar om såväl bostäder som butiker och kontor. Vi ska i detta säkerställa riksintressets kulturmiljövärden.

Det är glädjande att vi nu kan utveckla byggnader i centrala Umeå. Detaljplanen är väl genomgången och vi kan nu på ett mycket positivt sätt förtäta i stadskärnan.

Vi beslutade även att förlänga AB Bostadens reservationsavtal för att bygga ett flerbostadshus i Sävar (Sävar 3:65). Bostaden planerar att lämna in bygglov under hösten. Det är oerhört viktigt att även kommundelarna utvecklas, därför förlängdes reservationsavtalet fram till utgången av 2017. Detaljplanen i området har redan ändrats för att skapa planmässiga förutsättningar att utveckla centrumverksamheter, handel och bostäder inom Sävar Centrum.

Bli först att kommentera

Nej till betyg i unga åldrar

Av , , Bli först att kommentera 14

Alliansregeringen skickade under 2014 ut en remiss om att införa betyg redan från årskurs 4 istället för åk 6. Vi i Umeå kommun avstyrkte redan då förslaget i ett remissvar till betänkandet ” En bättre skolstart för alla”. Vårt huvudargument då var att det inte finns något klarlagt vetenskapligt stöd för att betyg i tidiga åldrar får positiva effekter.

Enligt DN visade en sammanställning av remissvaren att 34 av 44 remissinstanser avstyrkte ett tidigare införande av betyg. T ex så avstyrkte Skolinspektionen, Skolverket, många lärosäten och de båda lärarfacken förslaget. En invändning -som jag tycker är av stor vikt- är att effekterna av införandet av betyg i årskurs 6, ännu inte utretts.

Alliansen la motioner i riksdagen efter valförlusten om betyg i åk 4 och hade stöd av Sverigedemokraterna.På så sätt hade de möjlighet att köra över regeringen i frågan. S- och MP-regeringen gjorde därför en uppgörelse med Alliansens som innebär att betyg från årskurs fyra ska införas på prov i 100 skolor runt om i landet, med start 2017.

Därför har frågan nu återigen aktualiserats. Umeå kommun ska svara på en ny remiss om att införa försöksverksamhet med betyg från åk 4. Vi Socialdemokrater i Umeå har inte ändrat uppfattning. Att införa en försöksverksamhet innan den tidigare sänkningen av betygsåldern har utvärderats är inte okey.

Vetenskapsrådet har gjort en omfattande kartläggning av den forskning som finns kring betyg och de konstaterar: ”En slutsats man kan dra av resultaten från de inkluderande studierna är att betyg generellt differentierar och påverkar äldre och yngre elever och låg- och högpresterande elever på olika sätt. Lågpresterande och yngre elever verkar påverkas mer negativt av betygssättning jämfört med äldre och högpresterande elever.”

Idag på Kommunstyrelsens arbetsutskott röstade vi Socialdemokrater därför för ett remissyttrande som säger nej till försök med betyg från åk 4. Det finns helt enkelt inte något klarlagt vetenskapligt stöd för att betyg i tidiga åldrar får positiva effekter.

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Första styrelsemötet för Norrbotniabanan AB

Av , , Bli först att kommentera 4

imageI dag genomför vi första styrelsemötet i Norrbotniabanan AB i Piteå.

Under Almedalsveckan hade jag en träff med infrastrukturminister Anna Johansson (S) för att diskutera ansvarsfördelningen mellan Norrbotniabanan AB och Trafikverket när det gäller bygget av Norrbotniabanan.

Vi kommer i dag att hantera delar av detta på mötet, men också bjuda in Trafikverket för resonemang kring det fortsatta arbetet.

Bli först att kommentera

Nystart för UIK FF

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag har under kvällen tagit del av informationen att ordföranden i UIK FF har avgått. Jag anser att det var ett klokt beslut. En ny ordförande måste nu återigen samla ihop klubben och sponsorer för att ta nya tag.

UIK har både sportsliga och ekonomiska svårigheter, det behövs sannerligen ett starkt ledarskap som kan möta upp dessa utmaningar. UIK FF måste göra en nystart. Det är då oerhört viktigt att styrelsen jobbar tillsammans och är överens om hur de ska tackla utmaningarna och bygga föreningen stark för framtiden.

Umeå kommun var tidiga med att prioritera tjejers- och damers idrott. UIK och dess idrottare har varit och är fortfarande viktiga för damidrotten och för Umeå.

Bli först att kommentera