V respekterar inte demokratiskt fattade beslut

Av , , Bli först att kommentera 8

Scharinska_2Gång på gång aktualiserar Vänsterpartiet i Umeå frågor som det redan fattats demokratiska beslut om. Genom motioner och interpellationer till kommunfullmäktige försöker de hålla liv i frågor som redan avhandlats och där de inte fått gehör för sin åsikt. Det senaste exemplet är nu försäljningen av Scharinska villan

Ärendet har varit aktuellt under cirka ett års tid och alla beslut har fattats i demokratisk ordning. Trots att ärendet redan är avgjort och försäljningsprocessen i stort sett är klar väljer Vänsterpartiet att hålla liv i frågan genom en interpellation till kommunfullmäktige som innehåller frågor som är påståenden och dessutom felaktiga. V väljer även att skicka ut ett pressmeddelande där de bland annat tycker att vi socialdemokrater borde skämmas. Nej vi Socialdemokrater skäms inte för att vi genomför demokratiskt fattade beslut. Men Vänsterpartiet kanske borde fundera över sin demokratisyn?

När det gäller hela processen kring Scharinska Villan är det viktigt att komma ihåg att kommunen -som fastighetsägare- blev ålagda av Länsstyrelsen att vidta renoveringsåtgärder då de ansåg att fastigheten var för nedgången. I Länsstyrelsens förhållningssätt efter renovering slås bl a fast att ”Förslitning och nötning måste minimeras. Antalet människor som samtidigt får vistas i lokalerna ska vara måttligt och måste minskas i förhållande till dagsläget”. ”Återkommande renoveringar till följd av stor förslitning är uteslutet. Varje renovering tar bort en del av husets originalskick.” ”Stötskador måste undvikas. Verksamhet som medför in- och utlastning av större eller tyngre föremål är därför olämpligt”. ”Scharinska villan är inte byggd för offentlig verksamhet, vilket bör beaktas vid framtida upplåtelser. En allmän målsättning för byggnadsminnen är dock att deras kulturhistoriska värden ska komma allmänheten till del”.

Scharinska Villan har renoverats enligt byggnadsminnesförklaringen. I renoveringsarbetet har gamla metoder och arbetssätt använts av entreprenörer och konsulter som har god kännedom om antikvariska arbeten. Länsstyrelsen har godkänt alla antikvariska arbeten i huset. Efter renovering har kommunen i enlighet med det lokalförsörjningsdirektiv som fastställts utrett internt om någon verksamhet har behov av lokalerna. Ingen verksamhet anmälde intresse – inte Kulturnämnden och inte AB Bostaden som Vänsterpartiet påstår- för lokalerna varför fastigheten i enlighet med lokalförsörjningsdirektivet ska försäljas. Då fastigheten dock har ett kulturhistoriskt värde ville vi Socialdemokrater i första hand undersöka om AB Bostaden kunde vara intresserade av att köpa fastigheten. Efter överväganden tackade dock Bostaden nej till detta erbjudande. I december 2016 fattade därför kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att sälja Scharinska villan.

Det är anmärkningsvärt att Vänsterpartiet inte respekterar demokratiskt fattade beslut, det är än mer anmärkningsvärt att de dessutom framför direkta felaktigheter i interpellationen. Men mest anmärkningsvärt av allt är ändå att Vänsterpartiet hellre lägger pengar på en byggnad som kommunen inte kan hyra ut istället för att lägga pengarna på lokaler inom vård, skola och omsorg. Det är direkt oansvarigt av Vänsterpartiet.

Bli först att kommentera

Umeå fortsätter växa som besöksmål

Av , , Bli först att kommentera 4

Rdhusparken med Vven i bakgrundenGästnätterna i Umeå fortsätter att öka. Vi kan med hjälp av SCBs senaste siffror konstatera -att även en vanligtvis tung månad som januari- ökar gästnätterna med 28 % i jämförelse med samma period 2016. Det totala antalet gästnätter på hotell i Umeå var under januarimånad 43 913 jämfört med 34 259 föregående år.

 

Det är glädjande att se att besöksnäringen och turismen i Umeå  växer. Det är en viktig bransch för kommunens utveckling. Vi har i ett fullmäktige uppdrag beslutat att ta fram en strategi för hur besöksnäringen ska utvecklas. Målet är att vi ska gå från dagens dryga 1 miljard i omsättning inom turismen till 2 miljarder. Men det innebär såväl hårt arbete som mer samverkan mellan alla aktörer.

 

World Economic Forum rankar Sverige på en nionde plats när de mäter turismsektorns konkurrenskraft. Undersökningen bedömer turismens potential att skapa tillväxt och sysselsättning i framtiden, och identifierar faktorer som hindrar utvecklingen. Besöksnäringens utvecklingspotential bedöms i Sverige vara mycket stor.  Redan idag är besöksnäringen i vårt land Sveriges största tjänstenäring och har sedan år 2000 bidragit med 37 000 nya jobb i vårt land.

 

 

Bli först att kommentera