Lycksele, löfte eller hot!

 

I år är det valår och jag känner att det är lätt att ge löften för att få en bra och positiv bild utåt. Löften som när valet är avslutat visar sig inte går att uppfylla fullt ut . I och för sig ingen unik företeelse. Sjukvård i Västerbottens inland, ett ämne som kan diskuteras i oändlighet. Jag fick besked om att vi skulle få politiker besök från den styrande majoriteten till min avdelning på Lycksele lasarett. Detta har hänt en gång tidigare för tre år sedan. Nu blev det inget besök av olika orsaker och jag hoppas det går att boka in senare under våren. Ska bli spännande att höra löften och åsikter inför framtiden för vårt lasarett.  Att bedriva specialiserad sjukvård i inlandet är en dyr sjukvård enligt många politiker. Jag är lite fundersam hur man räknar, är det billigare att ha en stor och krånglig logistik som leder till en lägre kapacitet jämfört med snabba enkla beslut och en effektiv vårdkedja. Löftet finns att inför 2010 inte plocka bort vårdplaster på Lycksele Lasarett och att den besparing som ska göras blir återigen med osthyvels principen.  Den principen håller inte i längden, det går inte att hyvla mer när man redan har nått lägsta nivån på att bedriva sjukvård.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Hur skänker vi pengar på rätt sätt

 

Jag läste en artikel om olika hjälporganisationer och deras olika hantering av de pengar som vi skänker.  Bidragen till det katastrofdrabbade Haiti strömmar in – svenskarna har redan gett drygt 50 miljoner kronor. Men hur många av de miljonerna som verkligen når fram varierar mellan hjälporganisationerna. De organisationer med 90-konton har ju vissa regler de måste följa, exempelvis att 75 procent ska gå till ändamålet. Men också inom den gruppen finns stora skillnader. Enligt en kartläggning som gjorts tjänade Röda Korsets ordförande 822 000 kronor under 2008. SOS Barnbyars motsvarighet arbetade däremot gratis under samma period. Jag har svårt att acceptera att reglerna för hjälporganisationer är så olika. Jag som ger pengar till hjälp behövande människor vill veta att pengarna kommer de behövande till godo, hur ska jag kunna vara säker på det?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Viktigt att sköta sitt socker!

 

En intressant studie presenterades för en månad sedan och pekar på vikten av att sköta sin diabetes väl. Förhöjt blodsocker ökar risken för cancer generellt. Det visar en studie av en halv miljon europeiska män och kvinnor, ledd av forskare verksamma vid Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet. Studien visar att personer med ett förhöjt blodsockervärde löper en högre risk för cancer än personer med normala sockervärden. För varje mmol/l högre blodsocker ökar risken för cancer med 11 procent bland kvinnor, och 5 procent bland män. Sambandet är starkare för vissa cancerformer, till exempel cancer i bukspottskörtel, lever, gallblåsa och urinblåsa Studien är den största hittills i västvärlden. Resultaten liknar dem från en stor studie från Korea, vilket styrker rimligheten i resultaten. Ännu vet man inte säkert om högt blodsocker och dess effekter direkt orsakar cancer, eller om andra faktorer ligger bakom sambandet. Forskarna tror att en livsstil som är gynnsam för blodsockerkontroll också minskar risken för cancer,
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Deltid kan vara en kvinnofälla

 

Att jobba deltid kan vara bra. Självvalt. Något man gemensamt bestämt i familjen,
tillsammans hemma vid köksbordet. Man tycker att det är värt att ägna några år till

barn och familj. Och man funderar inte alltid på vad som händer längre fram med
den egna ekonomin eller varför just kvinnor är de som väljer deltidsarbete. Men
det får konsekvenser. För den som väljer att gå ned i arbetstid kan förlora hundratusentals kronor på
det, sett ur ett livsperspektiv. Den framtida pensionen är beroende av livsinkomsten,
något som är lätt att missa när det är många år dit. För att få en flexibel arbetsmarknad

är det bra att deltidsarbeten finns. Men hur kommer det sig att arbetsgivare
inom den offentliga sektorn, inom vård och omsorg , ofta erbjuder deltidsarbete, där så många kvinnor arbetar   och så sällan inom yrken inom teknisk förvaltning och vaktmästeri

 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Den som slår ska gå!

Av , , 2 kommentarer 3

 

Förra året anmäldes omkring 28 300 fall av misshandel mot kvinnor över 15 år. Men trots att antalet anmälningar har ökat sedan början av 1980-talet befaras mörkertalet vara stort i de fallen där gärningspersonen är närstående. Enligt en rapport från Brå är fyra av fem som ansöker om besöksförbud kvinnor och 90 procent av deras ansökningar gäller en man, som de har eller har haft en relation till. Ett sådant förbud innebär att mannen inte får besöka deras gemensamma hem och är i praktiken svårare att utfärda eftersom det bland annat krävs att det ska finnas vad man kallar en påtaglig risk för att kvinnan kommer att skadas igen. Men för de kvinnor som har gemensam bostad (samboende eller gifta) med den misshandlande mannen är möjligheterna att få till stånd ett besöksförbud för honom mycket små, ja nästintill obefintliga. Jag  anser att det är mannen och inte kvinnan som ska tvingas lämna bostaden efter en misshandelssituation där han misshandlat henne – och förstås tvärtom om så skulle vara fallet. Om mannen förbjuds att besöka den gemensamma bostaden kan kvinnan omedelbart slippa pågående trakasserier. Dessutom slipper berörda barn flytta till en främmande miljö med risk att berövas möjlighet till skolgång.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Trafficking ett stort problem

Av , , 2 kommentarer 0

Varje år kränks och säljs ungefär en halv miljon människor till Västeuropa, varav de flesta kommer från länder i Östeuropa. De flesta är kvinnor och unga flickor vilka säljs för sexuella ändamål. Vad många inte vet är att handeln med unga pojkar har ökat dramatiskt. I Sverige uppskattas ca 400-600 barn och unga kvinnor vara offer för trafficking med sexuella ändamål. Trafficking är vår tids slavhandel som utövas i vår omedelbara närhet. En bieffekt av denna är också spridningen av hiv/aids vilken har ökat explosionsartat i Östeuropa. Denna oacceptabla exploatering av barn och unga kvinnor sker mot bakgrund av förhållandena i deras hemländer, fattigdom, korruption och en odemokratiskt politisk struktur. Möjligheten att idag kunna bo i ett land, planera ett brott i ett annat samt genomföra brottet i ett tredje, skapar både stora förtjänster liksom möjligheter till anonymitet både för brottslingen såväl som offret. Därmed inte sagt att rörligheten inom Europa inte är något positivt. Den europeiska rörligheten och friheten är fantastiskt på många sätt – men med frihet kommer också ansvar. Människohandel är ett fruktansvärt brott att beröva en individs frihet på. Det finns därför fog för att rikta sökarljusen mot våra grannar i öst, där många traffickingoffer lever under fruktansvärda omständigheter. Vi får inte heller blunda för det faktum att många av dem också hamnar i vårt eget land. Det är därför glädjande att Sverige nu satsar på att bekämpa trafficking.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bättre samarbete mellan bistånd och militär

Mänskliga rättigheter engagerar oss alla. Därför är det viktigt att fråga oss på vilket sätt vi bäst kan bistå människor som lever i områden som kännetecknas av konflikt och fattigdom. Moderna konflikter kännetecknas av en helt ny typ av komplexitet där den klassiska spelteorin inte längre är applicerbar. Det finns en tydlig koppling mellan säkerhet och utveckling. ett utökat samarbete mellan civila människorätts- och biståndsorganisationer och militär skulle medföra större möjligheter att åstadkomma en långvarig förändring i konfliktområden. Vinsterna av ett sådant fungerande koncept är många. I vissa områden är det i princip omöjligt för folkrätts- och biståndspersonal att verka utan militär assistans. Det är heller inte rimligt att folkrätts- och biståndspersonal ska hålla på med minröjning, liksom militär personal inte heller ska utföra biståndsarbete. Var sak har sin plats.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Våld är inte lösningen!

Av , , 2 kommentarer 0

 

Jag läser på VK:s hemsida om det fruktansvärda som hänt i Finland, där  en misshandelsdömd man med besöksförbud sköt ihjäl sin tidigare flickvän, fyra av hennes arbetskamrater i affärscentret Sello i Esbo, och till sist sig själv. Det är skrämmande att läsa om dåd som detta och än mer skrämmande är att det blir fler och fler nyhetsrapporteringar om liknande dåd. Vad är det som saknas hos en människa när man inte ser någon annan utväg än att döda flera andra människor och till sist ta sitt eget liv. Vad är det för fel i vårt samhälle när mord som detta sker oftare och oftare. Jag ställer mig frågande till hur många som tror att ta till våld är den enda lösningen på problemen. Vad kommer att hända nästa gång det en kris uppstår?
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Nätet ingen leksak!

 

Nätet är ingen leksak. Nätet är bland det bästa som hänt mänskligheten, eftersom det för oss närmare varandra. Nätet är något vi ska dela med våra barn och ungdomar. Det är inget vi ska skrämma dem med. Vi ska låta deras entusiasm få utlopp, detta skriver Anna Troberg, vice ordförande för Piratpartiet.
Jag tycker också att mycket har underlättats av att vi har så stor tillgång till Internet. Mycket av undervisning en i dagens skola bygger på att söka fakta på nätet vilket är kreativt och lärande.  Däremot tycker jag bestämt att vi ska använda nätet på ett sätt som inte skadar oss själva eller andra. Moderatkvinnorna har som jag skrivit tidigare dragit igång en jätte kampanj om Grooming, textförförelse på nätet, det är definitivt en av baksidorna med Internet.  Det gäller att vi lär våra barn och ungdomar att använda nätet på rätt sätt.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)