Helt rätt i tiden!

Spännande att se hur mitt inlägg i måndags ligger helt rätt i tiden. Nu går den rödgröna regeringen ut med ett förslag att landstingen ska organisera vården nära befolkningen. Regeringen vill att vårdgarantin i primärvården skärps och att inom tre dagar ska patienterna få en medicinskbedömning av en läkare eller legitimerad vårdpersonal. Det är en bra tanke men det kommer att innebära en stor förändring i organisation och uppbyggnad. Jag tycker att primärvården ska vara 1:a linjens hälso-och sjukvård och då ska resurser för detta tillskjutas så att man kan leva upp till detta. Det går inte att agera som Västerbottens Läns landsting att föra över stora delar av verksamheter till primärvården utan att tillföra resurser. Man behåller alla resurser och även personal inom slutenvården men lägger ut ansvaret och arbetsuppgifterna. Ett sådant agerande visar på att man inte riktigt förstår hur vården fungerar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Inte med på samma tåg!

I stort sett varje dag kan vi läsa om hur den svenska hälso- och sjukvården brister, hur man inom område efter områden inte klara av att leva upp till de krav och förväntningar som vi har. Samtidigt måste vi komma ihåg att den svenska hälso- och sjukvården ligger i framkant inom många områden. Jag läste en intressant debattartikel som tydligt lyfte fram en av pusselbitarna till de utmaningar vi ser. Vi lever i en allt mer stressad värld och omgivningen och vi själva ställer allt högre krav på tillgänglighet. När vi drabbas av sjukdom, smärttillstånd eller annat som inte är akut så har vi inte tid att vänta ett par dagar på att få ett bokat besök inom primärvården. Vi besöker Dr Kry eller liknande på nätet, vi googlar våra symtom eller så besöker vi akutmottagningen i tron om att vi ska få hjälp nu! Vi kan läsa våra egna journaler även om de inte är signerade. Ansvarig vårdgivare kanske inväntar provsvar eller röntgensvar för att göra journalanteckningen färdig men det vet inte vi som läser. Vi kan skriva våra egna remisser, beställa provtagningskit och skicka iväg på analys. När svaret kommer och det kräver någon form av åtgärd ska en vårdgivare på plats ta ansvar som inte har varit delaktig i processen. Denna utveckling är inte den svenska hälso- och sjukvården rustad för, det är bra med utveckling och förändringar men just nu går vi i otakt och vårdkedjan är inte med på samma förändringståg.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

En dåres envishet!

Turerna kring den utredning som ”den röda skåningen” lagt fram på regeringen bord fortsätter. Det är en utredning kantad av dålig efterforskning av ideologi som förblindat resultatet och av en okunnighet om hur verkligheten ser ut och hur verksamheter fungerar inom vår svenska välfärd. I onsdags skrev en advokat och en jurist att förslagen i lagrådsremissen strider mot den svenska grundlagen. Den nästan 900-sidiga utredningen har åter fått kritik och det är märkligt att den rödgröna regeringen med en dåres envishet fortsätter att stå bakom den. Allt för att behålla makten med hjälp av (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vård på lika villkor?

Av , , 4 kommentarer 4

Vård på lika villkor? Det ser i alla fall lite olika ut gällande patientavgifterna runt om i vårt avlånga land. Landstinget Sörmland är först ut av alla landsting och regioner med att införa gratis läkarbesök i primärvården. Ett spännande koncept som måste innebära en stabil och bra läkarbemanning på länets hälsocentraler. I Västerbotten saknas ett stort antal distriktsläkare ute på våra hälsocentraler och att ytterliggare öka trycket på läkarbesök genom att göra det kostnadsfritt att besöka primärvården kan innebära en stor utmaning. Alla landting och regioner står inför utmaningen att minska antalet som arbetar som hyrpersonal och det innebär ett stort arbete för all inblandade.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Säljer sin (S)jäl till (V)

Fredagens nyheter dominerades av den förväntade lagrådsremissen som tagit fram utifrån den ”röda skåningens” utredning. Denna lagrådsremiss som (S) redan vet inte kommer att passera riksdagen tas fram för att gå (V) till mötes och köpa deras stöd för en budget. Snacka om att sälja sin (s)jäl till (V) och skapa en massa arbete för något som ända inte kommer att bli verklighet. Jag tycker det är skrämmande att Stefan Löfven tycker det är ok att visa upp sin politik som en parodi. Det är skrämmande att man så lättvindigt säljer ut välfungerande verksamheter inom vår välfärd för att Jonas Sjöstedt och hans (V) anhängare ska få fortsätta sprida sin felaktiga nidbild om den svenska välfärden. Det är fruktansvärt att se hur de vrider på verkligheten för att den ska passa den röda ideologin där staten ska styra och ställa över allt där det är fult att utbilda sig och tjäna pengar, där det är bättre att alla går på bidrag istället för att arbeta och själv ta ansvar för sitt liv.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Varför inte använda det som redan är gjort?

Ännu en utredning ska tillsättas. Ambitionen är kanske god men när vi idag kan se utmaningar så ser jag inte alltid att tillsättande av en ny utredning ska förändra utan det är ett handlingskraftigt åtgärdsprogram som behöver tas fram kopplat till de utmaningar vi ser idag. Ett område som är tydligt är organdonation. Sverige har trots en hög donationsvilja inte ett antal donationer som motsvarar behovet av organ för transplantation. Varje år avlider människor i Sverige i väntan på att få ett organ. Den tidigare utredningen var tydlig med var de stora utmaningarna fanns, nu väljer man att tillsätta ännu en utredning, varför inte använda tidigare utredningar?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

När man aldrig behöver ta ansvar!

Av , , 2 kommentarer 8

Jag kan inte påstå att jag är förvånad när jag läser vilket budskap som Vänsterpartiet har för avsikt att gå till val på den 9 september. Den röda tråden säger man är ökad jämlikhet. Ett Sverige för alla-inte bara för de rikaste. I vilken verklighet lever Sjöstedt och hans partikamrater? (V) vill att alla inom kommun och landsting ska få en kortare arbetstid, givetvis med bibehållen lön, Detta är inte tillräckligt utan (V) vill att alla ska få en generellt kortare arbetstid. En intressant fråga dyker upp, hur tänker (V) finansiera detta? Vi ska alla arbeta mindre med samma lön, det är alltid så intressant när (V) lägger fram förslag eftersom det hela tiden handlar om att någon annan ska betala, det går bra att göra av med andras pengar så länge man inte behöver arbeta. Det kanske är på plats att informera Vänsterpartiet om att inom den kommunala och landstingsfinansierade världen så är man beroende av skatteintäkter. Till stor del kommer dessa skatteintäkter från människor som arbetar och betalar skatt in i systemet. Om 7 år ska det inte säljas dieselbilar längre enligt (V). Hur tänker man lösa den ekvationen? Sverige befinner sig som ett litet exportberoende land i en utsatt position och nu anser en majoritet av det svenska folket att vi ska se över ett medlemskap i NATO, det vill inte (V). Sverige ska klara sig själv! Jag kan fortsätta med de utopiska förslag som (V) lagt fram men jag kan konstatera att deras röda linje är tydlig och att det är lätt att lägga förslag när man aldrig behöver ta ansvar för något.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Nytt år, nya lagar !

Nytt år innebär nya utmaningar och nya möjligheter. Det innebär också att en rad nya lagar träder i kraft. Från och med höstterminen är det obligatorisk skolstart för alla barn som fyllt 6 år. Riksnormen för försörjningsstöd höjs, förändringar som berör etablering och utbildning till nyanlända, tydligare regler för åtgärder mot spelmissbruk i både socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen. Detta är bara ett axplock av alla nya lagar som från och med den 1 januari har börjat gälla. Det är många nya lagar som påverkar oss alla i kommuner på ett mer tydligt sätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Positiva siffror!

Av , , 2 kommentarer 3

Arbetsförmedlingen presenterar nya intressanta siffror gällande arbetslösheten i Sverige. I slutet på december var 366.000 inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar. Det innebär en arbetslöshetsnivå på 7,5 procent och är en minskning med 6 000 personer på ett år. Det är positiva siffror och precis som det ska vara när landet är mitt i en högkonjunktur. Stefan Löfvens vallöfte om att ha Europas lägsta arbetslöshet är liksom de flesta andra av hans vallöften något som inte går att uppnå. Tyskland ligger bland de länder som har lägst arbetslöshet i Europa och de ligger på siffror runt 3,6% . Alla siffror som Arbetsförmedlingen presenterar är positiva, även arbetslösheten för utrikesfödda minskar och de extratjänster inom välfärden som regeringen infört har inneburit att drygt 11 000 personer fått ett arbete.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi måste vara med på tåget!

Nya siffror gällande löneutvecklingen visar att lönerna den senaste tiden har ökat lite snabbare inom offentlig sektor än i näringslivet. Särskilda satsningar på lärares och undersköterskors löner har bidragit till den löneutveckling vi ser. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft mycket stor i kommuner och landsting. Detta är bara början på den efterfrågan av arbetskraft inom vår välfärdssektor som vi kommer att se. Den demografiska utveckling vi ser kommer att innebära ett betydligt större tryck inom vår välfärd och då gäller det att vi är på tåget och utbildar medarbetare och skapa bra förutsättningar inom sektorn så att attraktiviteten ökar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)